އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ

އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން އެމީހުންގެ ނިޒާމުގެ އަޅާކިޔުމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަމައެކަނި ލެބޯޓްރީއެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި، ހަގީގީ ސިޓީއެއްގައި ވެސް ހެދިނަމަ، އޭޓީއެސްސީގެ މިންގަނޑުގެ ފައިދާތައް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ކިރިޔާއެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް ކޮލިޓީގެ ގޮތުން އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ އިން ވެސް ކޮންމެ ބެލުންތެރިއަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދެނީ ލީޑިން ޓީވީ ކުންފުނިތަކުން އުފައްދާ ސްޓޫޑިއޯ ކޮލިޓީ އެވެ. މި ގޮތުން މި މިންގަނޑުތައް އަޅާކިޔުމަކީ އެއްވެސް މާނައެއް ނެތް ކަމެކެވެ. ޑީވީބީ-ޓީގައި ވެސް އޭޓީއެސްސީ ފަދައިން ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ އާއި ޑޮލްބީ އޭސީ-3 ހިމެނެ އެވެ. މި މިންގަނޑުތައް ބިނާވެފައިވަނީ އެމްޕީއީޖީ-2 އަށް ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އެ މިންގަނޑުތައް ތަފާތުވާ ކަމަކީ ވަކި ބަލާ މީހަކަށް ސިގްނަލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރެވެ. އެހެންކަމުން މިސާލަކަށް އޭޓީއެސްސީގެ ބޭސްބޯލް ޝޯއެއްގެ ތެރޭގައި ކުއްލިއަކަށް އެންޓެނާގައި ދޫންޏެއް އިށީނދެ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓްރާންސްމިޝަން މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ، ބަލާ މީހާ އެފަދަ ޓީވީގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ޔޫއެސްއޭ އާއި ރަޝިޔާ އަޅާކިޔާނަމަ، ދެން މީހަކަށް ހީވެދާނެ ޤައުމުތައް އެއްގޮތް ކަމަށް. އެކަމަކު މިއީ ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ފުޅާ ސަރަހައްދުތަކާ ގުޅިގެން ތެދެކެވެ. އެމެރިކާއާއި ރަޝިޔާއަށްވެސް މިކަމުގެ މާނައަކީ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރައިމަރީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އަދި ރީޑިސްޓްރިބިއުޝަން އަށް ސެޓެލައިޓް ކޮންސްޓެލެޝަނެއް އުފެއްދުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ. މި ތަފާތުތައް މުހިންމު ގޮތެއްގައި ގުޅިފައިވަނީ މޫސުމުގެ ތަފާތު ހާލަތްތަކާއެވެ. ކިތަންމެ އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމުގައި ހީވިޔަސް، ހޫނު މޫސުމުގައި އިމާރާތްތަކުގެ ރޭޑިއޯ ހާމަކަން ބޮޑުކަމުން ޓީވީ ރިސެޕްޝަން އަށް މަގުފަހިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ފަސޭހަ ހާލަތްތަކުގައި ވެސް އިންޑޯ އެންޓެނާތަކާއި ޕޯޓަބަލް ޓީވީތަކުގައި އޭޓީއެސްސީ ރިސެޕްޝަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުބެލެވެ އެވެ. ނިއުޔޯކުގައި ކޮންމެ ގެއެއް ކޭބަލާ ގުޅިފައިވާ ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ކޮންމެ އާއިލާއެއްގައި ވެސް އިންޑޯ އެންޓެނާއަކުން ކޭބަލާ ގުޅިފައިވާ އިތުރު 3-4 ޓީވީ ހުރެ އެވެ.
މިގޮތުން އޭޓީއެސްސީ ސްޓޭންޑަރޑް އަމަލީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމުން އެމްޕްލިޓިއުޑް މޮޑިއުލޭޝަން (8ވީއެސްބީ) ވެސް ނާކާމިޔާބުވުމާއި ރިފްލެކްޓް ކުރެވޭ ސިގްނަލްއާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ފައިދާހުރި ވަސީލަތެއް ނެތްކަން ސާފުކޮށް އެނގުނެވެ. ހަގީގަތުގައި އިޝްތިހާރު ކުރި ޑީއެޗް ޓްރާންސްމިޓަރުގެ ބާރު ކުޑަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަގީގަތުގައި ނިއުޔޯކުގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތުގައި ޓްރާންސްމިޓަރުގެ ބާރު 350 ކިލޯވޮޓަށް އިތުރުކުރިއިރު، ސިޓީގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން ވެސް ގެރެންޓީ ރިސެޕްޝަން ނުލިބުނެވެ. އެމެރިކާގައި އެކްސްޕެރިމެންޓަލް ޑީވީބީ-ޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭންޑެއް ކަނޑައެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ރަޝިޔާގައި އިމާރާތްތައް ގިނައިން ހުންނަނީ ރިއިންފޯސްޑް ކޮންކްރީޓް ނުވަތަ ރިއިންފޯސްޑް ކޮންކްރީޓް ސީލިންގް ޖަހާފައިވާ ބްރިކް އިންނެވެ. ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ގިނަ ރަށްތަކާއި ސިޓީތަކުގައި ވެސް ރެއިންފޯސްޑް ކޮންކްރީޓް ނުވަތަ މެޓަލް ސްޓްރަކްޗަރތައް ހިމެނޭ ގެތަކެއް ހުރުމުން އެ ގެތަކަކީ ރޭޑިއޯ ނޫން ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ގެތަކެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ނައްތާލަން ނުޖެހޭނެ، ރަޝިޔާއާއި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގައި ސެކަމް އެނަލޮގް ޓެލެވިޜަން ސްޓޭންޑަރޑް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އޭގެ އެންޓި އިންޓަރފެރެންސް ފިޔަވަޅުތައް އޭޓީއެސްސީ ސްޓޭންޑަރޑްގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމެވެ. ރަޝިޔާގައި އޭޓީއެސްސީ ސްޓޭންޑަޑް ތައާރަފް ކުރުމަކީ ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ޓެލެވިޜަން ނެޓްވޯކްތަކުގެ އެންޓެނާ ފީޑަރ އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، ސެކަމް ސްޓޭންޑަރޑްގައި އެނަލޮގް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ވަގުތުން ދޫކޮށްލުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ
އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ
އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ
އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީHome | Articles

June 13, 2024 20:47:13 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting