އެޗްޑީއެމްއައި ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން

މިޒަމާނުގެ ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ސާވިސް ޕެނަލްތަކުގައި ލިބެން ހުންނަ އެތައް އިންޕުޓް / އައުޓްޕުޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެޗްޑީއެމްއައި ކަނެކްޓަރެއް ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހަގީގަތުގައި މި ހައިސްޕީޑް އިންޓަފޭސް އަކީ އާ ކުޅުންތެރިންނާއި ޑިޖިޓަލް ޓީވީތަކުގެ މުސްތަގުބަލުގެ މިންގަނޑެވެ.
ކުރިން ދިރިއުޅުން މާ ސާދާ އަދި އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޓީވީގައި އެއް އެންޓެނާ އާރްއެފް އިންޕުޓެއް ހުރިއިރު، އެއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ގުޅިފައި ހުއްޓެވެ - ޔޫއެޗްއެފް އެންޓެނާތަކާއި، ކޮންވެންޝަނަލް އެންޓެނާތަކާއި، އެއީ ކޮންބައެއްތޯ ވީސީއާރުތަކެވެ. މިދިޔަ ގަރުނުގެ 90 ގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮޑެތި ކުދި ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންގިލާބުތަކުގެ ސިލްސިލާއާއެކު އައި ކަންތައްތަކަށް ކިޔަނީ ހަލަބޮލިކަމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރިއިރު، ކޮންމެ ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް ވެސް ޓީވީއަށް ވަކި އިންޕުޓެއް ބޭނުންވި - އާރުސީއޭ، އެސް-ވީޑިއޯ، އާރްޖީބީ ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ޓީވީ ތަރައްގީވުމުގެ އާ މަރުހަލާއަކުން ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޕެނަލްތައް އުފެދުނެވެ. ސިލްސިލާ ޓްރައިލްތަކަށް ފަހު، ހައި ރިޒޮލިއުޝަންގެ ތަސްވީރުތައް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ޔުނިވާސަލް ޑިޖިޓަލް އިންޓަފޭސްއެއް ފެނިގެން ދިޔައީ - އެޗްޑީއެމްއައި (ހައި ޑެފިނިޝަން މަލްޓިމީޑިއާ އިންޓަފޭސް) އެވެ.
އެޗްޑީއެމްއައި ޑިޖިޓަލް އިންޓަފޭސް ބޭނުންކުރަނީ މީޑިއާ ކޮންޓެންޓް (އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ވެސް) ސޯސްއަކުން - ޑީވީޑީ ޕްލޭޔަރ، ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ނުވަތަ ޑީކޯޑަރ އިން ޑިޖިޓަލް ޓީވީއަކަށް ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށެވެ. ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވެނީ ކޮމްޕްރެޝަން ނުކޮށް އެއް ކޭބަލެއްގެ މަތިން (މިސާލަކަށް ކޮމްޕެޓިބަލް ޑީވީއައި އާއި ހިލާފަށް، މިއީ ހަމައެކަނި އިމޭޖަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ).
މިއަދު އެޗްޑީއެމްއައި ވެފައިވަނީ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމުގެ ޑި ފެކްޓޯ އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭންޑަޑަށެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މިއީ މަޝްހޫރު ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން - ހިޓާޗީ، މަޓްސުޝިޓާ އިލެކްޓްރިކް އިންޑަސްޓްރިއަލް (ޕެނަސޮނިކް)، ފިލިޕްސް، ސޮނީ، ތޮމްސަން (އާރްއޭސީ)، ޓޮޝިބާ އިން ނޫން ނަމަވެސް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ސިނާއަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިތައް - ފޮކްސް، ޔުނިވާސަލް އިން ވެސް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ , ވާނަރ ބްރަދާސް، ޑިޒްނީ، ފަދަ ތަކެތި މިއަހަރު ނިމޭއިރު އެޗްޑީއެމްއައި ކަނެކްޝަންތަކާއެކު 60 މިލިއަން ޑިވައިސް ވިއްކާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ޑިވެލޮޕަރުން ބުނާ ގޮތުގައި އިންޓަފޭސް އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ ޔޫޒަރުންނަށް ފަސޭހަވުމާއި އައުޓްޕުޓް އިމޭޖްގެ ފެންވަރު މަތިވުމެވެ. މިކަމާ މެދު ޔޫޒަރުންގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލު ތަފާތުވެއެވެ.
އާންމު މުދަލެވެ
އިންކާރު ނުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެޗްޑީއެމްއައި އަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ޖޫން 2006 ގެ އެންމެ ފަހުގެ އިންޓަފޭސް ވަރޝަން 1.3 ގައި 340 މެގަ ހޯޒް (10.2 ޖީބިޓް/ސެކުންޓާ ހަމައަށް) ގެ ފްރީކުއެންސީއެއްގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭ - ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިފަދަ އިންޑިކޭޓަރުތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެޗްޑީޓީވީ ފޯމެޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނަމަވެސް މިހާރު ގިނަ ކެޕޭސިޓީތަކެވެ އެ އިކުއިޕްމަންޓުން ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، އެތަކެތި ގަސްތުކުރާ މަގުސަދަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
މި އިންޓަފޭސް އަކީ ބްލޫ-ރޭ އަދި އެޗްޑީ-ޑީވީޑީ، އާ ޖީލުގެ ގޭމް ކޮންސޯލް (އެކްސްބޮކްސް 360، ޕްލޭސްޓޭޝަން3) އަދި ޒަމާނީ އެޗްޑީޓީވީ-ޓީވީތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަނގަޅު އިންޓަފޭސްއެކެވެ.
މި އިންޓަފޭސް އަކީ ޑީވީއައި އާއި ބެކްވާޑް ކޮމްޕެޓިބަލް އެއްޗެކެވެ. މާނައަކީ އެޗްޑީއެމްއައި ޓީވީއެއްގައި ޑީވީއައި ޑިވައިސްއަކުން ވީޑިއޯ ބަލާލުމަކީ ތިއަރީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި އެއާ ޚިލާފަށް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.
އެޗްޑީއެމްއައި އިން ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަށް ޕީސީ ކަނެކްޝަން އަށް ސަޕޯޓް ކުރެ އެވެ. ވީޑިއޯ ކާޑެއް މެދުވެރިކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ޑިޖިޓަލް މޮނިޓަރާއި ޓީވީ އާއި ވެސް ގުޅުވައިލެވޭނެ އެވެ.
މީގެ އިތުރުން އިންޓަފޭސް މެދުނުކެނޑި ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދުވަސްވީ ޑިވައިސްތަކާ ބެކްވާޑް ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ އަށް ސަޕޯޓް ދެމިއޮތުމަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.
ވިޑިއޯ
އެޗްޑީއެމްއައި އަކީ ސްޓޭންޑަޑް ކޮލިޓީ ޑިޖިޓަލް ސިގްނަލް އަދި އެޗްޑީޓީވީ ކޮލިޓީ އާއި އެކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް - ޑިޖިޓަލް ވީޑިއޯ އަށް 420ޕީ އިން 1080ޕީ އަށް ރިޒޮލިއުޝަން އާއި އެކު، އަދި އުސޫލުން ބަލާއިރު އެނަލޮގް ސިސްޓަމް އެންޓީއެސްސީ، ޕީއޭއެލް ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅެވޭ ކުންފުންޏެކެވެ.
އެޗްޑީއެމްއައި 1.3 ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަންގައި އާޖީބީ ސްޓޭންޑަރޑްގެ ތެރޭގައި 30، 36 އަދި 48 ބިޓް ކުލަތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރެއެވެ - މާނައަކީ ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ (!) ޝޭޑްސް - ރަނގަޅު ކޮންޓްރެސްޓް، ކުލަ ބަދަލުވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ - ޒަމާނީ އެޗްޑީޓީވީ ސިގްނަލަކުން ސަޕޯޓްކުރާ ކުލައަށްވުރެ 1.8 ގުނަ އިތުރު ކުލަތައް).
އަޑު
މި އިންޓަރފޭސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ތަފާތު އަޑު ފޯމެޓްތަކާ އެކުގައެވެ:
ސްޓިރިއޯ؛
މަލްޓި ޗެނަލް އޯޑިއޯ ފޯމެޓްތައް - ޑޮލްބީ ޑިޖިޓަލް، ޑީޓީއެސް، ފަދަ ތަކެތި؛
ކައިރި މުސްތަގުބަލުގެ ފޯމެޓްތައް - ޑޮލްބީ ޓްރޫއެޗްޑީ އަދި ޑީޓީއެސް-އެޗްޑީ؛
އެއްވެސް ކޮމްޕްރެޝަނެއް ނެތި 192 ކިލޯ ހެޒްގައި 8 ޗެނަލް ޑިޖިޓަލް އޯޑިއޯ ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ސަޕޯޓް ކުރެ އެވެ.
އެޗްޑީއެމްއައި 1.3 ވަރޝަންގައި ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ސިކުއެންސް ސިންކްރޮނައިޒް ކުރެވޭނެ އެވެ. އާންމުކޮށް ވީޑިއޯ ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް އޯޑިއޯއަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނަ ވަގުތު ނަގާ - އެޗްޑީއެމްއައި އިންޓަފޭސް އޮޓޮމެޓިކުން އެޖެސްޓް ވެއެވެ.
އާންމު ގޮތެއްގައި ގަންނަ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އަހުލުވެރިވާން ޖެހެނީ ގަންނަ އިކުއިޕްމަންޓްގައި ހުންނަ ވަކި އިންޓަފޭސް ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކަށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ބަލާއިރު ވަކި މޮޑެލްއަކަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ދެކޭ ފީޗާސްތަކަށް ސަޕޯޓް ހިމަނައެވެ. މިގޮތުން އެއް ޓީވީ މޮޑެލްއެއްގައި ނަމުގައި ޒަމާނީ އެޗްޑީއެމްއައި އިންޓަފޭސްއެއްގައި އަނެއް ޓީވީ މޮޑެލްއެއްގައި ދުވަސްވީ އެޗްޑީއެމްއައި އިންޓަފޭސްއަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ފީޗާސްތައް ނުހުންނާނެ އެވެ. ކޮންމެ ގަންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހޮވަންވާނީ ތިމާގެ ވަކި ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
އަދި، އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، އުނދަގޫތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި، އެޗްޑީއެމްއައި އިންޓަފޭސްއެއް ހުންނަ ޓީވީއަކުން އެޗްޑީސީޕީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ސަޕޯޓްކުރާ ޓީވީއެއް ކަމަށް ކުރިން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ.
އެޗްޑީސީޕީ އެވެ
(އެޗްޑީސީޕީ) ހައި-ބެންޑްވިޑް ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އަކީ މީޑިއާ ކޮންޓެންޓް ހުއްދަ ނެތި ރެކޯޑް ކުރުމުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން، އެލްއެލްސީ (އިންޓެލްގެ ސަބްސިޑަރީއެއް) އިން އުފައްދާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. އެއީ ޑީވީއައިގައި (މަދުން ނަމަވެސް) އަދި އެޗްޑީއެމްއައިގައި ވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ވައިޑްސްކްރީން ޑިޖިޓަލް ޓީވީތަކެއްގައި ވެސް އެޗްޑީސީޕީ ޖަހާފައިވެ އެވެ. އެޗްޑީސީޕީ އަކީ އެޗްޑީއެމްއައި އާއި ވަކިނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގުޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ، އިންޓަފޭސްއާ މެދު ޔޫޒަރުންގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު ޝަކުވާތައް ކުރިމަތިވާ ސަބަބަކީ މިއީ އެވެ.
ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ވަގަށް ނަގައި، މަތީ ފެންވަރުގެ ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓް އޯވަރރައިޓް ކުރުމުން ބިރުގަންނަ ބައެއްކަން އެނގެ އެވެ. އެހެންކަމުން އިލެކްޓްރޯނިކްސް މާކެޓުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އޮޅުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ފަހަރަށް ޔޫޒަރުން ތުހުމަތު ކުރަނީ ފިލްމު ކުންފުނިތަކުންނެވެ.
އެޗްޑީސީޕީ ހިންގުމުގެ އުސޫލަކީ ނިސްބަތުން ސާދާ އުސޫލެއް - ޑިވައިސްތަކުން އެކަކު އަނެކަކާ މުއާމަލާތް ކުރަނީ އެޗްޑީއެމްއައި ކޭބަލެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި ސިގްނަލް ޑިކްރިޕްޓް ކުރުމަށް ކީއެއް ބަދަލުކުރާ ކަމަށެވެ. ރެކޯޑިން ޑިވައިސްއެއް ގުޅިފައިވާނަމަ، ޕްލޭ-މޮޑިއުލް އިން އެ ޑިވައިސްއަށް މައުލޫމާތު ފޮނުވަން ދެކޮޅު ހަދައެވެ. މިފަދަ ވަސީލަތްތެރިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީޕީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ސަޕޯޓް ނުކުރާ އެޗްޑީއެމްއައި ހުންނަ ޓީވީތަކުގެ ވެރިން ހިމެނެ އެވެ. މިފަދަ ޑިވައިސްތަކުން ޕްރޮޓެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ރެކޯޑް ނުކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ކޮންޓެންޓް ވެސް ނުކިޔައެވެ.
މިކަމުގެ ސަބަބުން ދާދިފަހުން ހައިޓެކް އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ގިނަ ފައިސާތަކެއް ދިން ގަންނަ މީހުންގެ ކިބައިން ފުދޭވަރަކަށް ޖަސްޓިފައިޑް ރުޅިވެރިކަން އުފެދެއެވެ. ތިއަރީ ގޮތުން ބަލާއިރު، މި ޑިވައިސް ތައްޔާރަށް އޮތީ މަތީ ފެންވަރުގެ ސިގްނަލެއް - ހަގީގަތުގައި އެޗްޑީސީޕީ ރައިޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އިން އޭގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުރަސްއަޅައެވެ.
ހަގީގަތުގައި ރައިޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކުޅެނީ "އެލޫސިވް ޖޯ" ގެ ރޯލެވެ. ބްލޫރޭ އާއި އެޗްޑީސީޕީ ވެސް ހެކް ކުރި ޚަބަރުތައް އިންޓަނެޓްގައި ފެތުރިގެން ދިޔައީ އެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އިއުލާން ކުރިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ވަގުތުން ނަމަވެސް އަދިވެސް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ އެޗްޑީސީޕީ ކޮންޓެންޓް ވަގަށް ނަގައި އުފެއްދުމަކީ ސީރިއަސްކޮށް މުއާމަލާތް ކުރަން މާ އަގުބޮޑު ކަމެކެވެ.
މިގޮތުން ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ބޭނުންތެރި އަދި އުއްމީދީ އެޗްޑީއެމްއައި އިންޓަރފޭސް ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ އުފެއްދުމެއްގައިވެސް މަދު މީޑިއާ ކުންފުންޏަކަށް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ރައިޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިފައިގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ އެޕެންޑޭޖެއް ލިބެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް ގޮތެއް ނެތް - އެމީހުން ބޭނުންވަނީ އެޗްޑީއެމްއައި އިންޕުޓެއް ހުންނަ ޑިވައިސްއެއް ގަންނަން، ނުވަތަ ކުރިއެރުމުގެ އެއްފަރާތުގައި ތިބެން.

އެޗްޑީއެމްއައި ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން
އެޗްޑީއެމްއައި ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން
އެޗްޑީއެމްއައި ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން
އެޗްޑީއެމްއައި ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން އެޗްޑީއެމްއައި ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން އެޗްޑީއެމްއައި ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންHome | Articles

May 23, 2024 00:49:25 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting