އެހެން އުފެއްދުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީ

ހޯމް ސިނަމާ މާކެޓަށް ސްޓިރިއޯސްކޯޕިކް ޓެކްނޮލޮޖީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނުމާ ގުޅިގެން، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިމޭންކަމެއްގެ ވަގުތު އައިސް، އޭގެ ތަން އަލުން ވަޒަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު ތެދުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކޮށްލަމާތޯ، 3ޑީ އުފެދުމާ ގުޅިގެން ޓީވީ މާކެޓްތަކުގައި ކޮލިޓީއަށް ބޮޑު ފުންމިނެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. ޑިވެލޮޕަރުން އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭން ފެށީ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަސްވީރުތަކަށް، ހާއްސަކޮށް ހަރަކާތްތަކުން މުއްސަނދި މަންޒަރުތަކަށް، ސަބަބަކީ ހަގީގަތުގައި 3ޑީ ފިލްމު ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާޓިފަކްޓްތައް ދައްކާތީ އެވެ.
އަދި ޚުދު އެލްސީޑީ މެޓްރިކްސް ވެސް އެއްފަރާތަކަށް ނުޖެހުނެވެ. މި ޓެސްޓް ރިވިއުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ގެނެސްދެނީ އާ ޝާޕް އެލްސީ-40އެލްއީ830އާރުޔޫ 3ޑީ އެލްސީޑީ ޓީވީ އެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީގެ މި މޮޑެލް އުފެއްދުމުގައި ޑިޒައިނަރުން ނިންމީ ކޭސްގެ ސަގާފީ ސިފަ ދަމަހައްޓަން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މި ނޮވެލްޓީގެ ކްލާސިކް ސިލްހައުޓް އެގްޒެކެޓްކޮށްފައިވަނީ ކަޅު ލެކަރގެ ހަރުކަށި ކުލަ ސްކީމެއްގައެވެ. އެލްސީޑީ މެޓްރިކްސްގެ ވަށައިގެން އެންމެ 1 އިންޗީގެ ކުޑަ ފްރޭމަކުން ޑިސްޕްލޭ ލިމިޓްތައް ލޮލަށް ފެންނަ ގޮތަށް ފުޅާކޮށް، ފިލްމުގެ ކެރެކްޓަރުންނަށް ހޯލަށް ވަދެވޭނެ އެވެ. ރަނގަޅު ޕިކްޗާ ކޮލިޓީގެ އިތުރުން ޝާޕްގެ 3ޑީ އެލްސީޑީ ޓީވީގައި ވެސް ވަރަށް ޒަމާނީ މަލްޓިމީޑިއާ ކެޕޭސިޓީތަކެއް ހިމެނެ އެވެ.
ތަޖުރިބާ
ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީގެ ސެޓިންގްސް މެނޫ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މަޝްހޫރު ކޯޕަރޭޓް ސްޓައިލްގައެވެ. ނޭވިގޭޝަން ފަސޭހަ އަދި ސާދާ، ޖީއައިއައި ލޮކަލައިޒޭޝަން އެއްވެސް ގޯހެއް ނެތި.
މި ޑިވައިސްގެ ފެކްޓްރީ ސެޓިންގްސްގެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސަބަބުން އިތުރު އެޖެސްޓްމަންޓެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު ތަސްވީރުތައް ދައްކާލެވޭނެ އެވެ.
މޮޅު އުޖާލާކަމާއި ހަގީގީ ކުލަ ރިޕްރޮޑަކްޝަން އާއި އެކު ފެންނަން ހުރުމެވެ. ޝަޓަރ ގްލާސްތަކާއެކުވެސް ތަސްވީރުގެ އަލިކަން ފުދޭވަރަކަށް އޮޕްޓިމަލް، ޓެކްސްޗަރ ސާފުކޮށް ވޯކް އައުޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ތަސްވީރު ވަރަށް ވޮލިއުމިނަސް އަދި ރިއަލިސްޓިކް ވެގެންދެއެވެ.
އާދައިގެ އެލްސީޑީ ޓީވީ ރިޒޮލިއުޝަނެއްގައި ވެސް ވީޑިއޯ ސިކުއެންސް ވަރަށް އިންޕްރެސް ކޮށް ފެނެ އެވެ. ސްކްރީންގައި ހުރި ޕިއުރ އަދި ޑީޕް ބްލެކްސް ތަކަކީ މޮޅު ޑީޓެއިލް އާއި ޓެކްސްޗާޑް ބެކްސް އާއި ފުރިހަމައަށް އެއްގޮތް ކުލަތަކެކެވެ. ޕްރެޓެންޝަންސް ނެތި ކޮލިޓީގެ ގޮތުން ޑައިނަމިކް މަންޒަރުތައް ދައްކާލާއިރު، ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާ ޕެނަރަމާއެއްގައި ވެސް ހިފަހައްޓާނެ އެއްޗެއް ނެތެވެ.
އެޗްޑީ ފޯމެޓަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ތަސްވީރަށް ތަފްސީލުތައް އިތުރުވެ، އަދި ފަހަތަށް ސާފުކަން އިތުރުވެ، ވީޑިއޯ ސިކުނޑިއަށް އިތުރު ވޮލިއުމް އިތުރުވާނެ އެވެ. މި ޕްރޮސެސަރުގެ ސަބަބުން ވީޑިއޯތައް ސްޓިރިއޯސްކޯޕިކް ފޯމެޓަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި މޮޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި، މި ފިލްމު އިތުރަށް ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެ ކަމަށެވެ.
3ޑީ މޯޑުގައި އަޑު މަގު ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ސެޓިންގްސް އެޖެސްޓް ކުރުމުން ސްކްރީނުގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކުގެ ވަރަށް ސައްހަކަމާ އެކު ވަރަށް ރަނގަޅު އަޑެއް ލިބެއެވެ. ބިލްޓް-އިން ސަބްވޫފާ އިން އަޑުތައް ފުދޭވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދައްކައެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީގެ މަސައްކަތްތަކާއެކު ޝާޕް ފަސް ޕްލަސް އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ސްކްރީނުން ފެންނަ މިންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް ފުރިހަމަ ކަމަށް ފެނެ އެވެ.

އެހެން އުފެއްދުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީ
އެހެން އުފެއްދުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީ
އެހެން އުފެއްދުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީ
އެހެން އުފެއްދުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީ އެހެން އުފެއްދުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީ އެހެން އުފެއްދުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީHome | Articles

July 15, 2024 11:13:48 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting