ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ދެންމެ ފެންނަން ފެށިއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެމީހުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރީ ހަމައެކަނި ބުރުޖުއަޒީއަށް "ކުޅޭ އެއްޗެއް" ގެ ގޮތުގައެވެ. ނަސީބަކުން އެދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެން ގޮސް އެންމެ ދުވަސްވީ ޖީލަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ބޭނުންތެރި އެއްޗެއްކަން ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒަމާނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެ ހަޅޭއްލަވާ ޖަނަވާރެއް ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ކޮތަޅުން، ކިޔައިދޭ ގޮތުގައި، މި މެކޭނިޒަމްގެ ސަބަބުން އެއްކުރާ ހުރިހާ ދޮހެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނޫން ކަމަށެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ޒަމާނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ފެން ކޮންޓެއިނަރެއް ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން އަމިއްލައަށް ގޭތެރެ ސާފުކުރާނެ ރޮބޮޓްތަކުގެ ފޯމް ފެކްޓަރުގައި ވެސް ހެދިދާނެއެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހަކު ޖަވާބު ދޭން ޖެހޭ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ މިކަހަލަ ކަމެއް: ވެކިއުމް ކްލީނަރަކުން ކުރަންވީ ކޮން ފަންކްޝަންތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ "ވެކިއުމް" ގެ ޖަވާބު ގުނާކަށް ނުޖެހޭ - ހުރިހާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުންވެސް އެކަން ކުރަނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް، އަދި މިތަނުގައި މުސްތަގުބަލުގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރަށް ކުރިމަތިވާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާ ނިންމުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
މި ޑިވައިސްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ލިނޮލިއަމް، ފަރުނީޗަރ އަދި ކާޕެޓް މަގުތަކުން ދުން ނައްތާލުން ނަމަ، ތިބާއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގަތުމަކީ ހަމައެކަނި ޑްރައި ކްލީނިން މޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަދި ގާތްގަނޑަކަށް 300 ވޮޓްގެ ބާރެއް ލިބޭ ސާދާ ވެކިއުމް ކްލީނަރެކެވެ. އެ ގޭގައި ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއް ހުންނަ ޖަނަވާރުތައް ހުރިނަމަ ނުވަތަ ކާޕެޓްތަކުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސަރަހައްދެއް ހުރިނަމަ، ދެން ރަނގަޅުވާނީ މާ ވަރުގަދަ ޑިވައިސްއެއް ގަތުމެވެ - 500 ޑަބްލިއު އާއި ހަމައަށް، މާ ބާރުގަދަ ސާމާނުތަކުގައި، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ދިގު ވަސީލަތެއް ހުރުމުން، އަދި އެކަމާ ކުރިމަތިލާތީ އެވެ ތަޣައްޔަރުވުން ރަނގަޅު.
ޑްރައި ކްލީނިން އަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ ހަމައެކަނި މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. މީގެ ތިރީސް ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން "ދޮވުމުގެ" މޮޑެލްތައް ފެނިގެން ދިޔައީ - މާނައަކީ. ވެކިއުމް ކްލީނަރސް، އެ ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އިން ތަންތަން ތެތްކޮށް ސާފުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އާންމު ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކަށްވުރެ މާ އަގުބޮޑު ވެކިއުމް ކްލީނަރަކަށް ވިޔަސް، މިއީ ހަމައެކަނި ކާޕެޓާއި ލިނޮލިއަމް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން ގިނަ ތަންތަން ވެސް ސާފުކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވާތީ، މިއީ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ގެނެސްދޭ ވެކިއުމް ކްލީނަރެކެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރ ދޮވުމުން ސާފު ނުކުރެވޭނެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަކީ ފަހަރެއްގައި ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވެދާނެ - މިއީ ޕާކިޓް، ފޯމް ބިނާކޮށްފައިވާ ކާޕެޓް އަދި ތިކި ޖަހާ ދައުރުވާ ތެތްކަން ވަދެގެން ދާއިރު ވެއްޓޭ އަގުބޮޑު ފަރުނީޗަރެވެ.
އެންމެ ޒަމާނީ ވައްތަރުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ރޮބޮޓިކް ވައްތަރުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ، އުފެއްދުންތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި، އަމިއްލައަށް ތަޅުގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ، ސާފުކޮށް، އަލުން ރީޗާޖް ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ޢަމަލީގޮތުން ބަލާއިރު، ތަންކޮޅެއް ގޯސްކޮށް ނިކުންނަނީ: ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ “މޮޔަ” އެއްޗެހި، އަދި އެހެންކަމުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދޫކޮށްލާ - މިސާލަކަށް، އެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް އަދިވެސް ކޮޓަރިއެއްގެ ކޮޅުތައް ސާފު ނުކުރެވެއެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ވަޒީފާއާއި ބާރާއި މެދު ނިންމާލުމަށްފަހު، ދޮސް ޖަމާވާ ޓޭންކުގެ ބާވަތް ފަދަ މުހިންމު ނުކުތާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.
މިއަދާ ހަމައަށް މިފަދަ ތިން ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ފެން ފިލްޓަރާއި ކޮންޓެއިނަރާއި ކޮތަޅު ހިމެނެއެވެ.
ފެން ފިލްޓަރެއް ޖަހާފައި ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އެންމެ ފަސޭހައެވެ. އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ މުހިންމުކަމަކީ، ނިވާވާ ވައި ފެނުގެ ފަށަލައެއްގެ ތެރެއިން ފާއިތުވެ، ހުރިހާ ދުންގަނޑެއް ޓޭންކްގެ ތެރޭގައި ބާކީވުމެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ރަނގަޅު ވައްތަރެއްގެ ފިލްޓަރެއް ނަމަވެސް، މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަގުބޮޑު އެއްޗެހި: މީގެ އިތުރުން، ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި، ފިލްޓަރު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ފުދޭވަރަކަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.
ކޮންޓެއިނަރ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ތަކުން ދޮސް އެއްކުރަނީ ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ދަގަނޑު ކޮންޓެއިނަރެއްގައެވެ. ވައިގެ ޕްރެޝަރުގައި ދޮސް ކޮމްޕްރެސްކޮށް ގަދަ ލޮމްޕަކަށް ވެ، އެއަށްފަހު ފަސޭހައިން އުކާލައެވެ. ކޮންޓެއިނަރ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ދެ ގެއްލުމެއް ވެއެވެ - ބޮޑެތި ސައިޒުތަކާއި ޕްލާސްޓިކް ތެޅުމާ ގުޅިފައިވާ އަޑުގަދަވުމެވެ.
އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ނުވަތަ އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ކޮތަޅު ޖަހާފައިވާ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ ޑިވައިސްތަކަކީ ވަރަށް ކޮމްޕެކްޓް ޑިވައިސްތަކަކަށް ވެދާނެ: މީގެ އިތުރުން ކޮތަޅުތަކާއެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ އަގު ވެސް ނިސްބަތުން ކުޑައެވެ. މި ހާލަތުގައި ދިމާވެދާނެ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ކޮތަޅުތައް ލަސްވެގެން ދިއުމާއި، އަބަދުވެސް އާ ކޮތަޅު ގަތުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ކޮމްޕްލެކްސިޓީ ކުރިން ލަފާކުރަން ޖެހޭނެ - ހަމައެކަނި ސްޕެއާ ބެގްސް ނުވަތަ އެތަކެތީގެ ރީޔޫޒް ކުރެވޭ ކައުންޓަރޕާޓް ވިއްކަން ހުރިތޯ ވިއްކާ މީހާއާ އަހާށެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ތަފްސީލަކީ ކޯޑް ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ބުނާނަމަ އޭގެ ދިގުމިނެވެ. ހަ މީޓަރަށް ވުރެ ދިގު ކޯޑެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ގަތުމަކީ ބޭނުންކުރުމުގައި މެދުނުކެނޑި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ތިން ހަތަރު މީޓަރުގެ ކޯޑަކަށް އާންމުކޮށް އޮޓޮމެޓިކުން އެކްސްޓެންޝަން ކޯޑެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ކޯޑްތަކަށް، އާންމުކޮށް، މެކޭނިކަލް ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭތީ، ކޯޑްގެ އިންސުލޭޝަންގެ ފެންވަރަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެއެވެ.
ގަންނަ މީހަކު ޖަވާބު ދޭން ޖެހޭ އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ސުވާލަކީ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ސައިޒުގެ ސުވާލެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް ކޮމްޕެކްޓް ޑިވައިސް ހޯދުމަށް ނަމަވެސް، ހަމަ އެއާއެކު، އެއްފަހަރާ ކޮމްޕެކްޓް، ބާރުގަދަ އަދި އިތުބާރު ހުރި އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުހެދޭނެކަން އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ.

ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

July 15, 2024 12:01:29 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting