ފްރިޖްގެ ފިނިހޫނުމިން

ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނަކީ ވެސް ކާއެއްޗެހީގެ ތާޒާކަން ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ އެއްޗެކެވެ. ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ގަންނަ މީހަކުވެސް ގަބޫލުކުރަނީ އެތަނުގައި ރައްކާކުރާނީ ކޮން އުފެއްދުންތަކެއްތޯ، އަދި ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެންތޯއެވެ. ފިނިކުރާ ގަތުމަށްފަހު، އެއަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވާޖިބުތައް ޖަސްޓިފައި ނުވާނަމަ، ދެން ޙަޤީޤީ ފިނިހޫނުމިން އެއާ ގުޅިފައިވާ ޕާސްޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިނިހޫނުމިނާ އެއްގޮތްވާކަން ޔަޤީންކުރަން ޖެހެއެވެ. ފިނިކުރާ ޕާސްޕޯޓުގައި އުފެއްދުންތެރިޔާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިނިހޫނުމިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ނުދައްކާނަމަ، ދެން ގަތް ފިނިކުރާ އެއްޗަކުން ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާކަން ސާބިތު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ފިނިކުރާ މެޝިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ، ދެން އެނގެން ޖެހޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ މޯޑަކާ ގުޅޭ ފިނިހޫނުމިން ސީދާ ކޮބައިކަން. ގިނަ ފްރިޖްތަކުގައި އެތެރޭގެ ތަމަމީޓަރުތަކެއް ނުހުރެ އެވެ. ޓެމްޕަރޭޗަރ ކޮންޓްރޯލަރ ތަކުގައި ތަފާތު ޑިވިޝަންތަކެއް ހުރެއެވެ. އެއީ މިނިމަމް އަދި މެކްސިމަމް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައިވެސް އާންމުކޮށް ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ޚާއްޞަ އޮޕްޓިމަލް ޕޮޒިޝަނެއް ހުރެއެވެ. މި މަޤާމު ހޮވަން ޖެހޭނީ މިނިވަންކަމާއެކުގައެވެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ކޮންމެ އުފެއްދުންތެރިއަކުވެސް ލަފާދެނީ އެވްރެޖް އޮޕަރޭޓިން މޯޑް ބޭނުންކުރުމަށެވެ. އަދި، ފިނިކުރާ އިތުރަށް ހިންގުމަށް ބަލާއިރު، ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެޑްޖަސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ތަރމޯކަޕްލްސް ބޭނުންކޮށްގެން ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން ވަޒަން ކުރެވިދާނެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ނަގަނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. ޓެސްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިނިކުރާ މެޝިން ހަރމެޓިކަލީ ބަންދުކުރަން ޖެހެ އެވެ. ކޮންމެ ވަކިވަކި އޮޕަރޭޓިން އޭރިއާއަކަށް އުފެއްދުންތެރިޔާ ދައްކާ ހުރިހާ ޓެމްޕަރޭޗަރެއް ޕާސްޕޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ޑޭޓާއާ އެއްގޮތްވާން ޖެހެ އެވެ. ލޭބަލް ބޭނުންކޮށްގެން ފްރޯޒެން ކާނާ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދިދާނެ އެވެ.
ގޭގައި އަތުގައި ހާއްސަ ތަމަމީޓަރެއް ނެތްނަމަ، ދެން ފެނުގައި ބަހައްޓާ ސްޓޭންޑަޑް ތަމަމީޓަރެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ފްރީޒާގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭރު ތަމަމީޓަރެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިންކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތަމަމީޓަރު ބަހައްޓަން ޖެހެނީ ޗެމްބަރުގެ ޖިއޮމެޓްރިކް ސެންޓަރުގައެވެ. ފިނިވުމުގެ ސައިކަލް ނިމުމުން މިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ޞައްޙަ މިންކުރުމަށްޓަކައި އެތައް ސައިކަލެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ. މިއަށްވުރެ ޞައްޙަ މިންކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ދެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ ރިމޯޓް އިލެކްޓްރޯނިކް ތަމަމީޓަރެވެ.

ފްރިޖްގެ ފިނިހޫނުމިން
ފްރިޖްގެ ފިނިހޫނުމިން
ފްރިޖްގެ ފިނިހޫނުމިން
ފްރިޖްގެ ފިނިހޫނުމިން ފްރިޖްގެ ފިނިހޫނުމިން ފްރިޖްގެ ފިނިހޫނުމިންHome | Articles

May 24, 2024 04:58:19 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting