ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ސީ އެންޑް ކޫ ބޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ؟

ސެޓެލައިޓް ޓީވީއަށް މައިގަނޑު ދެ ބޭންޑެއް ބޭނުންކުރެއެވެ: ސީ - ބޭންޑް (3.5 - 4.2 ގިގަހަޒް) އަދި ކު-ބޭންޑް (10.7 - 12.75 ގިގަހަޒް) އެވެ. ޔޫރަޕްގެ ސެޓެލައިޓްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަނީ ކޫ-ބޭންޑްގަ އެވެ. ރަޝިޔާ އާއި އޭޝިއާގެ ސެޓެލައިޓްތައް އާންމުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަނީ ދެ ފްރީކުއެންސީ ބޭންޑުންނެވެ. ކު-ބޭންޑް ޝަރުޠުކޮށް ތިން ސަބް ބޭންޑަކަށް ބަހާލެވިފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ބޭންޑަށް (10.7 - 11.8GHz) ކިޔަނީ އެފްއެސްއެސް ބޭންޑެވެ. ދެވަނަ ބޭންޑަށް (11.8-12.5GHz) ކިޔަނީ ޑީބީއެސް ބޭންޑެވެ. ތިންވަނަ ރޭންޖް (12.5-12.75 ގިގަހަޒް) އަށް ނަން ދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް މި ފްރީކުއެންސީތައް ބޭނުންކުރާ ފްރާންސްގެ ޓެލެކޮމް ސެޓެލައިޓްތަކުގެ ނަމުގައެވެ. އެގޮތުން ކު-ކޮންވަރޓަރގެ ތިން ވައްތަރެއް ވެއެވެ: 10.7 - 11.8 ގިގަހަޒްގެ ފްރީކުއެންސީ ބޭންޑެއް ހުންނަ ސިންގަލް ބޭންޑް، ޑައުއަލް ބޭންޑް - 10.7 - 12.5 ގިގަހަޒް އެވެ. އަދި 10.7 - 12.75 ގިގަހަޒްގެ ފްރީކުއެންސީ ބޭންޑެއް ހުންނަ ޓްރައި-ބޭންޑް (ނުވަތަ ފުލް ބޭންޑް، ވައިޑް ބޭންޑް، ޓްރިޕްލް) އެވެ.

ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ސީ އެންޑް ކޫ ބޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ސީ އެންޑް ކޫ ބޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ސީ އެންޑް ކޫ ބޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ސީ އެންޑް ކޫ ބޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ؟ ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ސީ އެންޑް ކޫ ބޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ؟ ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ސީ އެންޑް ކޫ ބޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ؟Home | Articles

May 24, 2024 03:37:22 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting