ތަފާތު ސައިޒުގެ އެލްއީޑީ ޝާޕް ޓީވީ

ލެޑް ޓީވީ އުފައްދާ ކުންފުނި ޝާޕް އިން ވަނީ 80އެލްއީ632ޔޫ-އެލްސީގެ ނަމުގައި އާ އެކިއުއޯއެސް މޮޑެލްއެއް ތައާރަފްކޮށް، އެޗްޑީޓީވީގެ ރޭންޖް ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. މި އައު ކަމަކީ 80 އިންޗީގެ ޑައިގޮނަލް އެއް ލިބިފައިވާއިރު، ޖަޕާނުގެ ލީޑިން މެނުފެކްޗަރ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ޝާޕް ލެޑް ޓީވީ އަކީ މިއަދު ބާޒާރުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެލްސީޑީ ޓީވީ އެވެ.
އެކަމަކު 80 އިންޗީގެ އެކިއުއޯސް އެލްސީ-80އެލްއީ632ޔޫ ޝާޕް އަކީ އެލައިޓް ކްލާސް މޮޑެލްއަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއް ނޫން، އޭގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ މާކްސް އާއި އެއްވަރަށް، އޭގައި ޔުނިކް އެލްއީޑީ ބެކްލައިޓެއް ހިމެނޭއިރު، ފުލް އެޗްޑީ އަށް ސަޕޯޓް ކުރަނީ 1920 x 1080 ޕިކްސެލްގެ ބޮޑު ރިޒޮލިއުޝަނަކާ އެކުގަ އެވެ. އަދި ބިލްޓް-އިން ޑައުއަލް ޔޫއެސްބީ ޕޯޓާއި 120 ހޯސްޕަވަރުގެ ރިފްރެޝް ރޭޓެއް ހުރުމުން އެކްޓިވް ޑައިނަމިކް މަންޒަރުތަކުގައި ވެސް ސާފު އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ ޕިކްޗާ ޗޭންޖެއް ދައްކާލެވޭނެ އެވެ.
އާ ޖީލުގެ ޝާޕް އެލްއީޑީ ޓީވީ ތަފާތު ކުރަނީ ބިލްޓް-އިން ވައިފައި ކަނެކްޝަން އާއި އެކު ނެޓްފްލިކްސް ނުވަތަ ވީޔޫޑީޔޫ ފަދަ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ޕޯޓަލްތަކަށް ވަގުތުން ވަދެވޭނެ ގޮތާއި 80 އިންޗީގެ އެކިއުއޯސް އެލްސީ-80އެލްއީ632ޔޫ ޝާޕް އެލްއީޑީ ޓީވީ ޑެލިވަރީ ކުރުމުންނެވެ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފަށާނީ ރެކޮމެންޑް ކުރެވިފައިވާ އަގެއްގައި 5 500 ޑޮލަރަށެވެ.މިވަގުތު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް 5،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި އެޗްޑީޓީވީ އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.
އުފެއްދުންތެރިޔާ އެލްޖީން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި މި ދާއިރާއަށް ދޭ ސަބްސިޑީ 2.9 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްގެން އޯއެލްއީޑީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކުރުމަށެވެ ފުރަތަމަ ބާޒާރަށް ނެރުނީ މިފަދަ ޓީވީތަކުގެ 55 އިންޗީގެ އޯއެލްއީޑީ ޓީވީތަކެވެ.
މި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ސަބަބުން 8.5 ޖެނެރޭޝަންގެ 220×250 ސެންޓިމީޓަރުގެ ބިއްލޫރި ސަބްސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކިޔާ ސަބްސްޓްރޭޓްތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެލްޖީ ޑިސްޕްލޭގެ ރައީސް ޔަންގް-ސޫ ކުވޮންއާ ހަވާލާދީ ނިކޭއިން ބުނެ އެވެ. އެޑްވާންސްޑް އޯގަނިކް ލައިޓް އެމިޓިން ޑައިއޯޑް (އޯއެލްއީޑީ) ޕެނަލްގައި އެލްސީޑީތަކަށް ވުރެ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރިއިރު، ކުލަ ރިޕްރޮޑަކްޝަން މާ ޞައްޙަ އަދި ކްރިސްޕްކޮށް، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން މަދުވެ، ޑިޒައިން މާ ތުނިކޮށް ހުރެއެވެ. މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ އޯއެލްއީޑީ ޕެނަލްތަކުގެ އަގު ނިސްބަތުން ބޮޑުވުމެވެ.

ތަފާތު ސައިޒުގެ އެލްއީޑީ ޝާޕް ޓީވީ
ތަފާތު ސައިޒުގެ އެލްއީޑީ ޝާޕް ޓީވީ
ތަފާތު ސައިޒުގެ އެލްއީޑީ ޝާޕް ޓީވީ
ތަފާތު ސައިޒުގެ އެލްއީޑީ ޝާޕް ޓީވީ ތަފާތު ސައިޒުގެ އެލްއީޑީ ޝާޕް ޓީވީ ތަފާތު ސައިޒުގެ އެލްއީޑީ ޝާޕް ޓީވީHome | Articles

April 20, 2024 14:16:18 +0300 GMT
0.005 sec.

Free Web Hosting