ކުދި ދޮންނަ މެޝިންތައް

ފާޚާނާ ވަރަށް ކުޑަނަމަ، އަދި އޭގައި ދޮންނަ މެޝިނަކަށް ޖާގަ ގާތްގަނޑަކަށް ނެތްނަމަ، ސިންކު ދަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ވަރަށް މަދު ކޮމްޕެކްޓް ދޮންނަ މެޝިންތަކެއް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އެމީހުންގެ ބޮޑެތި ފީޗާސްތަކަށް ވުރެ މަދު ފީޗާސްތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ޖުމްލަކޮށް ދޮވުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެވެ.
މިނީ ކާރެއް އިންސްޓޯލް ކުރުން
ބައެއް ނިއުއަންސްތައް ހުރުމުން ދޮންނަ މެޝިނުގެ މަތީގައި ހުންނަ ސިންކު އާދައިގެ މަތިން އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. މި ހާލަތު އޮތީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ: ދޮންނަ މެޝިނުގެ ފުށްގަނޑުގެ މައްޗަށް ދެތިން ސެންޓިމީޓަރު މައްޗަށް ނިކުމެފައި ހުންނަންވާނީ، ފެން ފޮޅިތައް އާލާތުގެ ފުށްގަނޑަށް ނުވެއްޓޭނެ ގޮތަކަށެވެ. އުފެއްދުންތެރިން މިފަދަ ވޮޝްސްޓޭންޑެއް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތިރީ ފަރާތް ފަށަލަ ފަށަލައަށް ހުންނައިރު، ޑްރެއިން ސިސްޓަމް ސްޓޭންޑަޑް ސިސްޓަމާ ތަފާތު - ސައިފޯން ހުންނަނީ ވަށައިގެންނެވެ. މިފަދަ ސިންކް ޑިވައިސްއެއް ހުންނަ ޑްރެއިން ހޮޅި ވޮޝަރގެ މަތިން ފާއިތު ނުވާތީ ޑްރެއިން ހޮޅި ލީކުވިޔަސް ސާމާނު ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކަލެއް ނެތެވެ. މި އިންސްޓޯލްމަންޓާއެކު ދޮންނަ މެޝިން ބެހެއްޓޭނީ ފާރާއި އެންމެ ކުޑަ ދުރުމިނެއްގައެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މިފަދަ މެޝިންތަކުގެ ފުންމިން 45 ސެންޓިމީޓަރާއި ހަމައަށް ހުރެއެވެ.
ސިންކު ދަށުގައި ހުންނަ ދޮންނަ މެޝިނުގައި މިނިއޭޗަރ ސައިޒެއް ހުރި ނަމަވެސް، އެއީ ފުރިހަމަ އާލާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ދޮވުމުގެ ފެންވަރު މަތީ ފެންވަރެއްގައި ހުރެއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ގިނަ ކޮންސިއުމަރުން ޝައުގުވެރިވަނީ މިފަދަ އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ފަންކްޝަނަލިޓީއަށެވެ. ދޮވުމުގެ މިންވަރު ކިހާ މަތިވާނެތޯ ބިނާވެފައިވަނީ މެޝިންގެ އެފިޝަންސީ ކްލާހަށް ކަމަށާއި، މިއީ ލެޓިން ބަހުން އޭ އިން ޖީ އަށް ދައްކާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އޭގައި އޭ އަކީ ދޮވުމުގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރު، އަދި ޖީ އަކީ އެންމެ ދަށް ކޮލިޓީ ކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ނާކާމިޔާބު ޑިޓާޖެންޓެއް ބޭނުންކޮށް، ގޯސް ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމްއެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ދޮވެފައިވާ ތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަމަށްވެސް އަސަރުކުރާނެކަން.
ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ހޮވާއިރު، ތިމާއަށް މުހިންމު ކަންކަމާއި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅުން، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮމްޕެކްޓް އަދި ހަނި ދޮންނަ މެޝިންތަކުން މައިގަނޑު ދޮންނަ މޯޑްތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރެއެވެ. އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި "ކުޅިވަރު ބޫޓު ދޮވުން" މޯޑެއް ނެތްނަމަ އެއީ ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ވެދާނެ "ޑިލޭ ސްޓާޓް" ނުވަތަ މަތީގައި ލޯޑިންގ މެޝިނެއްގެ ބެރު ހުއްޓިއްޖެނަމަ ފުށްގަނޑު މައްޗަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ފީޗާއެކެވެ.
މި މެޝިނުގެ އަގު ބިނާވެފައިވަނީ އޭގެ ޤާބިލުކަމާއި ބްރޭންޑްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ހޯދުމަށް އިތުރު ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ކޮމްޕެކްޓް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އަގު ކުޑަވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުކުރާށެވެ، އެއާ ޚިލާފަށް މެޝިން ކޮންޓްރޯލްތައް އެންމެ ކުޑަކުރަން ޖެހުމުން އެ މެޝިންތަކުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ކުދި ދޮންނަ މެޝިންތައް
ކުދި ދޮންނަ މެޝިންތައް
ކުދި ދޮންނަ މެޝިންތައް
ކުދި ދޮންނަ މެޝިންތައް ކުދި ދޮންނަ މެޝިންތައް ކުދި ދޮންނަ މެޝިންތައްHome | Articles

May 21, 2024 17:05:51 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting