ދޮންނަ މެޝިން ބެލެހެއްޓުން

ދޮންނަ މެޝިން ނެތި މީހުން އުޅެން މަޖުބޫރުވި ދުވަސްވަރު މިހާރު ތަޞައްވުރު ކުރަނީ މަދު ބައެކެވެ. އެދުވަސްވަރު ދޮވުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނާޒުކު އަންހެން ކޮނޑުގައި ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ދޮންނަ މެޝިން އީޖާދު ކުރެވެންދެންނެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް މެޝިންތައް ރަނގަޅުވެ ތަރައްގީވަމުން ގޮސް، ވަރަށް އަވަހަށް އޮޓޮމެޓިކް މޮޑެލްތައް ފެނިގެން ގޮސް، ދޮވުމުގައި އިންސާނުންގެ ބައިވެރިވުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ކުޑަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ބޭނުންތެރި ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތައް ރަނގަޅަށް އަދި ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އެކަން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން މުހިންމެވެ: އަޅުގަނޑުމެން ކިޔައިދޭނެ ސާދާ އަދި ފައިދާހުރި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދޮންނަ މެޝިން ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ.
އެންމެ ފުރަތަމަ އިންސްޓްރަކްޝަންތައް ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަތުގައި ބަހައްޓާށެވެ. ބައެއް ގޯސްތައް ފަސޭހައިން އަމިއްލައަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ. އިންސްޓްރަކްޝަންތަކުގައި ތިބާގެ މެޝިންގެ ވައްތަރާއި ބްރޭންޑަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބެރު ބެލެހެއްޓުމަށް ލަފާދޭ ކަންތައްތައް ފެންނާނެއެވެ.
ދޮންނަ މެޝިނަށް އަޅާލާނެ ގޮތުގެ އަސާސީ އިރުޝާދުތައް:
1. ފެން ފިލްޓަރާއި ޑްރެއިން ޕަމްޕް ވަގުތުން ސާފުކޮށް، ޑިޓާޖެންޓް ޓޭންކް ހަޑިވާ ވަރަކަށް ދޮވެލާށެވެ؛
2. ތިމާ ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ފެން ހަރުވާ މިންވަރާ ބެހޭގޮތުން ތަޖުރިބާކާރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމާއި، ބޭނުންނަމަ ޑީކެލްސިފައިއަރ ބޭނުންކުރުން؛
3. ކޮންމެ ފަހަރަކު ދޮވުމުގެ ކުރިން ހެދުންތަކުގެ ޖީބުތައް ޗެކްކުރުން - ކުދިކުދި ތަކެތި މެޝިންގެ ބެރު ތެރެއަށް ވަދެއްޖެނަމަ މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ؛
4. މެޝިނުގެ ބޭރު ބައިތައް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި މަޑު ސްޕޮންޖަކާއި ޑިޓާޖެންޓަކުން ފޮހެލާށެވެ؛
5. ކާރު ދޮވުމާއި ސާފުކުރުމަށް ހަރު ދޮންނަ ފޮތި ބޭނުން ނުކުރުން؛
6. ދޮންނައިރު ދުވަހަކުވެސް ޑިޓާޖެންޓް ކޮމްޕާރޓްމަންޓް ނުހުޅުވާށެވެ - ފެން ފުރިދާނެ؛
7. މެޝިން ޖައްސާލުމަށްފަހު ގޯސް ދޮވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހޮވާފައިވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ މެޝިން ނިއްވާލުމަށްފަހު، 30 ސިކުންތު ފަހުން އެހެން ޕްރޮގްރާމެއް ހޮވުން؛
8. މެޝިން މިހާރުވެސް ދޮންނަން ފަށާފައިވާނަމަ، ދެން ހޮވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ބަދަލު ނުކުރުން - އޮޓޮމޭޝަން ފޭލްވެދާނެ؛
9. ޕްރޮގްރާމް ސްވިޗަކީ ގަޑި ވައްތަރުގެ އެއްޗެއްނަމަ، ދެން ގަޑިއާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް އެނބުރުވުން؛
10. ކޮންމެ ފަހަރަކު ދޮވުމަށްފަހު ފެން ފޯރުކޮށްދޭ ވަލްވް ނިއްވާލުމަށްފަހު މެޝިންގެ ދޮރު ހިއްކުމަށް ހުޅުވާފައި ބާއްވާށެވެ؛
11. އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހޯސްގެ ހާލަތު ޗެކްކޮށް، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރުން - އެހެން ނޫންނަމަ މެޝިން އޮޕަރޭޓްކުރާއިރު ޕްރެޝަރުގައި ހުރި ފޭދިފައިވާ ހޯސްއެއް ފަޅައިގެންދާނެއެވެ؛
12. މެޝިނަށް ލޯޑް ކުރާއިރު ދޮންނަ އެއްޗެހި ސީދާކޮށް، ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް ނުވަތަ ޕައިލް އަކަށް ނުބެހެއްޓުން؛
13. ދޮންނަ ޕައުޑަރ ދޮންނަ މިންވަރަށް ނިސްބަތްވާ މިންވަރަކަށް އަޅާށެވެ؛
14. އަތް ދޮންނަ ޕައުޑަރަކީ މެޝިނަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ނޫން، ގިނަ އަދަދަކަށް ފޯމިންގ ލިބޭތީ؛
15. ޚާއްޞަ ބެބީ ޕައުޑަރަކުން ދޮންނައިރު، އޭގެ ޕެކޭޖިންގ އަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ: ބައެއް ޕައުޑަރުތައް ސީދާ ބެރު ތެރެއަށް އުކާލަން ޖެހެއެވެ؛
16. ކޮންޑިޝަނަރ ބޯނަމަ، ދެން ފެނުން ޑައިލޫޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
ރަނގަޅު އަދި ވަގުތުން ފަރުވާ ދިނުމުން ގޭގެ އެހީތެރިޔާގެ އުމުރު ދިގުވެގެންދާނެކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ.

ދޮންނަ މެޝިން ބެލެހެއްޓުން
ދޮންނަ މެޝިން ބެލެހެއްޓުން
ދޮންނަ މެޝިން ބެލެހެއްޓުން
ދޮންނަ މެޝިން ބެލެހެއްޓުން ދޮންނަ މެޝިން ބެލެހެއްޓުން ދޮންނަ މެޝިން ބެލެހެއްޓުންHome | Articles

April 17, 2024 05:51:10 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting