ކޮން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަން ރަނގަޅު؟

އަޅުގަނޑުމެންނާ އެހާ ދުރު ނޫން ދުވަސްވަރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންނަށް މަޖުބޫރުވީ، ކާބޯތަކެތި ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އުކުޅުތަކަކަށެވެ. މިސާލަކަށް އުތުރުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރައްޔިތުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެމީހުންގެ ގެދޮރުގެ ބިންގަރާސްތަކުގައި ގްލޭޝިއަރ ހަދަމުން އެބަދެއެވެ: އެތަންތަނުގެ ކަރަންޓް ގަވާއިދުން ނެތިގެންދާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން ކާނާ ވިހަވާކަށް އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ... ނަސީބަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ފިނިކުރާ، އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު ކަސްޓަމަރުން ވެސް ހައިރާން ކުރުވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މޮޑެލްތަކެކެވެ. އަދި މިއީ މިހާރު ހަމައެކަނި “ފްރިޖް ޗެސްޓް” ނޫން، މިނިވަންކަމާއެކު އިންޓަނެޓަށް ވަދެވޭނެ އެންމެ ކޮމްޕްލެކްސް ޑިވައިސްތަކެއް... އެހެންކަމުން ގަތުމުގެ ކުރިން ފްރިޖް ހޮވުމުގެ ތިއަރީއާ ބެހޭގޮތުން ކުޑަކޮށް ވިސްނަން ޖެހެއެވެ!
ސަގާފީ ސިންގަލް ޗެމްބަރު ފްރިޖްގެ އިތުރުން ދެ ޗެމްބަރުގެ ފްރިޖް އާއި މަލްޓި ޗެމްބަރު ފްރިޖް ވެސް ހުރެ އެވެ. ސިންގަލް ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކުގެ ނިސްބަތުން ސާދާ ޑިޒައިންގެ ސަބަބުން ވަރަށް މަތީ މިންވަރެއްގެ އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތަށް އަގުހެޔޮ އަގެއް ގުޅުވައިލެވޭނެ އެވެ. މިފަދަ މޮޑެލްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އުނިކަމަކީ ފްރީޒާގެ ފާރުތަކުގައި އައިސް "ކޯޓެއް" ވަކިވަކިން ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ޖެހުމެވެ.
މިޒަމާނުގެ ގިނަ ފްރިޖްތަކުގައި ތިން ޗެމްބަރު ހުރެއެވެ. ތިންވަނަ ކޮޓަރިއަކީ ޒީރޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ޗެމްބަރ ނުވަތަ "ފްރެޝްނެސް ޒޯން" އެވެ. އެއީ ހަލާކުވާ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެންމެ ގިނައިން ފެތުރިފައިވަނީ ދެ ކޮޓަރީގެ ފިނިކުރާ އާއި އެކު ފިނިކުރާ ތަނާއި ފްރީޒާ އެވެ. ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ބަލާފައި ޗެމްބަރ ވޮލިއުމްތަކުގެ ކޮންމެ ކޮމްބިނޭޝަނެއް ވެސް ޚިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ދެ ޗެމްބަރުގެ ފްރިޖް އެއް ކޮމްޕްރެސަރުންނާއި ދެ ކޮމްޕްރެސަރުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކުޑަ ގޮތެއް ނަމަވެސް ފަސޭހަ ގޮތަކީ މިސާލަކަށް ޑިފްރޮސްޓް ކުރާއިރު ކޮންމެ ކެމެރާއެއް ވެސް ނިއްވާލެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އަދި އެތައް ބައިތަކެއް އެކުލެވޭ މި ފްރީޒާއަށް އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް 2 ޑިފްރޮސްޓިންގ ބޭނުންވެއެވެ.
ފިނިކުރާ ތަނުގައި ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހުރިނަމަ، ދެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ނުޖެހޭ ނަމަވެސް، ޕްރިވެންޓިވް ކްލީނިންގ އަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނިއްވާލުން ރަނގަޅެވެ. ފްރިޖް ކޮމްޕާރޓްމަންޓް، ގިނަ މޮޑެލްތަކަށް، އޮޓޯ ޑިފްރޮސްޓް (ނުވަތަ އޮޓޯ ޑިފްރޮސްޓް) މޯޑުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ، މާނައަކީ ތިބާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ފިނިކުރާ ކޮންޑެންސްޑް މޮއިސްޗަރ އިން ސަލާމަތްވެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލް
ފިނިކުރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެނީ އިލެކްޓްރޯމެކޭނިކަލް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ދެގޮތަކަށެވެ. ދެވަނަ ކަމުން ދޭހަވަނީ ފިނިކުރާ ތަނުގައި ޑިޖިޓަލް ޑިސްޕްލޭއަކާއެކު އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލެއް ހުރުމާއި، އޭގެ ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ދައްކާ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލެއް ހުރުމެވެ. އިލެކްޓްރޯމެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް އަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް މާ އަހުލުވެރި އެއްޗެކެވެ. އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަމައެކަނި ތަމަސްޓޭޓް ނަބް ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އޭގެ ބޭރުގައި ކެބިނެޓްގެ މަތީ ޕްލޭންގައި އެނބުރުވައިގެންނެވެ. މި މައިގަނޑު ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެޓަލަގުގައި ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު އަވަހަށް ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
އެންމެ މަގުބޫލު ބްރޭންޑްތަކުގެ ފްރިޖް: ފިނިކުރާ އެޓްލާންޓް، އެރިސްޓަން، ސްޓިނޯލް، އިންޑެސިޓް، ބޮޝް، ސަރަޓޯވް، ސީމަންސް.
ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަކީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެހެން ހުރިހާ ޕެރެމިޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަތުމަށްފަހު ވޮލެޓްގެ ހާލަތަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ ސިފައެކެވެ. އެހެންކަމުން މޮޑެލްއެއް ހޮވާއިރު މި ޕެރެމިޓަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭށެވެ (ބައެއް ފަހަރު “އެނާޖީ އެފިޝަންސީ” އަދި “އިކޮނޮމީ ކްލާސް” މި ލަފުޒުތައް ބޭނުންކުރެވެއެވެ).
އެނާޖީ ކްލާސް ފްރިޖްގައި ހުންނަ ސްޓިކާގައި އަދި ޕްރޮޑަކްޓް ޑިސްކްރިޕްޝަންގައި ދައްކާފައިވާއިރު، އެއީ އޭ އިން ޖީ އަށް ހުންނަ އަގުތަކުގެ ރޭންޖުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
އޭ އިން ސީ އަށް - ވަރަށް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކްލާސް
ޑީ - މެދުތެރޭގެ އަގު
އީ އިން ޖީ އަށް - މަތީ އަދި ވަރަށް ބޮޑު ކަރަންޓް ކޮންސިއުމަންޓެއް.
ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދަނީ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކްލަސިފިކޭޝަނަށް “ކްލާސް ސުޕަރ އޭ” ގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް ތަޢާރަފް ކުރެވޭނެ ކަމާއި، މިހާރުވެސް ހުރި، އަދި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ އިންޑިކޭޓަރުތައް އާދައިގެ ކްލާސް އޭއަށްވުރެ މާ ދަށް ފްރިޖްތަކަށެވެ.
ރަޝިޔާގެ ހަގީގަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި، އެކަމަށް ނިސްބަތުން ކުޑަ ފައިސާއެއް ދައްކައިގެން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން އިތުރުވުމަކީ ކޮންސިއުމަރގެ ޖީބަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމެއް - ކަރަންޓް ސަލާމަތްކުރާ ރަނގަޅު މޮޑެލްތަކަށް އާންމުކޮށް ޚަރަދު ބޮޑުވާނެ އެވެ.
އެހެންކަމުން އިޤްތިޞާދީ މޮޑެލްއަކާއި އޭގެ “އިޤްތިޞާދީ ނޫން” މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާރުކުރާއިރު، ކޮން އެއްޗެއް ކުޑަތޯ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ: އެމީހުންގެ އަގުގެ ތަފާތު ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް (1 އަހަރު، 2 އަހަރު، 5 އަހަރު) އިތުރު ކިލޯވޮޓް / ގަޑިއިރު ބޭނުންކުރުމުގެ ހަރަދު ، 10 އަހަރު). ހިސާބު ހެދުމަކީ ތަންކޮޅެއް އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ ކަމެއް (ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ، ނުވަތަ އަގު ވެއްޓިދާނެ) ނަމަވެސް، ކުޑަމިނުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ސިފަތަކުގެ ހިކި އަދަދުތަކުގައި އަމިއްލައަށް އޮރިއެންޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ނަމަވެސް އިތުރު މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ހަރަދުތައް ސަލާމަތްކޮށް ހަކަތަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތްތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ:
1. ހޫނު ކާނާ ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން ކޮޓަރީގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ފިނިކުރުން؛
2. ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ގޮތަށް ދޮރު ހުޅުވުމުން ދުރުހެލިވުމާއި، ގިނަ ދުވަހު ހުޅުވާފައި ނުބެހެއްޓުން؛
3. ފިނިކުރާ ތަނުގައި އުފެއްދުންތަކުން ފުރިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައިގެން ތަމަސްޓޭޓްގެ މަޤާމު ބަދަލުކުރުން؛
4. މަސްތަކެއް ވަންދެން ފްރީޒާގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރަން ނުދާނަމަ، ދެން އެތަނުގައި އެންމެ ދަށް ރައްކާކުރުމުގެ ފިނިހޫނުމިން ސެޓް ނުކުރުން؛
އުނދުން، އަވަން، ރޭޑިއޭޓަރު ނުވަތަ އެފަދަ ހޫނު ވަސީލަތްތަކުގެ ކައިރީގައި ފިނިކުރާ ނުބަހައްޓާށެވެ.

ކޮން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަން ރަނގަޅު؟
ކޮން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަން ރަނގަޅު؟
ކޮން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަން ރަނގަޅު؟
ކޮން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަން ރަނގަޅު؟ ކޮން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަން ރަނގަޅު؟ ކޮން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަން ރަނގަޅު؟Home | Articles

July 22, 2024 12:11:07 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting