އެލްއީޑީ ޓީވީގެ މުހިންމު ސިފަތައް

އެލްއީޑީ ޓީވީ އާއި އެލްސީޑީ ޓީވީގެ މައިގަނޑު އަދި އަސާސީ ތަފާތަކީ ހަމައެކަނި މެޓްރިކްސް ބެކްލައިޓް ޖަހާފައިވާ ގޮތެވެ. އެލްސީޑީތަކުގައި ފްލޫރެސްސެންޓް ބޮކި ބޭނުންކުރާއިރު، އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެލްއީޑީ އެވެ.
އެލްއީޑީ ޓީވީއަކީ އެލްސީޑީ ޓީވީއަށް ވުރެ ކުލަތައް މާ ޞަރީޙަކޮށް ރެންޑަރ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންނަ ޓީވީއެކެވެ. އެ ތަސްވީރުގެ ހަގީގަތް އިތުރުވެ، އެއީ މާ ގުދުރަތީ އެއްޗަކަށް ވެގެންދެއެވެ. އަދި ބްރައިޓްނެސް އާއި ކޮންޓްރެސްޓަށް ޑިސްޕްލޭ އޮޕްޝަންތައް ވެސް ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. http://foxmart.ua/led-televizory.html ޞަފްޙާތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މި ބާވަތުގެ ޑިވައިސްތަކުގެ ރޭންޖަށް ބަލާއިރު، ސްކްރީންގެ ބޯމިން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެއަށް އިތުރުކޮށްލުމުން ހަކަތައަށް ކުރާ ހަރަދު %40 ދަށްވުމުން އެލްއީޑީ ޓީވީގެ ފައިދާ ސާފުވެގެންދެއެވެ.
ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސްކްރީން ބެކްލައިޓް އާއި އެކު މޮޑެލްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ: ސައިޑް އަދި ބެކް އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސްކްރީނާ ގުޅިގެން ލޮންޖިޓިއުޑިނަލްކޮށް އެލްއީޑީތައް ބެހެއްޓުމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޑިވައިސް އަލްޓްރާ ތުން ވެގެން ދިއުމެވެ. ބެކްލައިޓް ޓީވީތަކުގައި ޑައިއޯޑްތައް ފަހަތުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައި ހުންނައިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަލި އެއްވަރަކަށް ވެއްޓިފައި ހުރެއެވެ. މިފަދަ ޑިވައިސްތަކުގައި މޮޅު ކޮންޓްރެސްޓެއް ހުންނައިރު، ކަޅު ކުލަ ރަނގަޅަށް ފެންނަ ނަމަވެސް ސްކްރީން "ފަލަވާ" އެވެ.
އެލްއީޑީ ޓީވީތަކަށް ތަފާތު މައުންޓިންގ އޮޕްޝަންތައް ބޭނުންކުރެއެވެ: އިންކްލައިންޑް، ޕިކްޗަރ ނުވަތަ ރޮޓޭރީ އެވެ. އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ޑައިގޮނަލް އާންމުކޮށް ހުންނަނީ 16-60 އިންޗި ކަމުން އެއްވެސް ސަރަހައްދެއް ހުންނަ ކޮޓަރިއަކަށް ޑިވައިސްއެއް ހޮވުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ސްކްރީން ކަވަރ މެޓް ނުވަތަ ގްލޯސީ ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ބައެއް އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގައި 3ޑީ ފަންކްޝަނެއް ހުންނަ ނަމަވެސް، އެ ޓީވީތަކުގެ އަގު އެއަށް ބަލައިގެންނެވެ. އިމޭޖް ކޮލިޓީ ވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ރިފްރެޝް ރޭޓްގެ މައްޗަށެވެ. 60 އާ އެއްވަރު ނަމަ ބައެއް ފަހަރު ތަސްވީރު ފޮރުވިފައި، ފޮރުވިފައި ހުރެދާނެ އެވެ. މި ޕެރެމިޓަރ 100 އަށްވުރެ ބޮޑުވުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.
ގަތް އެއްޗެއް ގުޅުވައިލުމުން ވަގުތުން ތަސްވީރުގެ ފެންވަރު ފާހަގަ ކުރެވޭނެ އެވެ. އެއީ އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަށް ވުރެ އޯޑަރ އޮފް މެގްނިޓިއުޑް މަތީ އެއްޗެކެވެ. ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި އެލްއީޑީ ޓީވީތަކަކީ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޖަސްޓިފައި ކުރާ ޓީވީތަކެއް ކަމަށާއި، މަތީ ފެންވަރުގެ ތަސްވީރުތަކުގެ އިތުރުން ސްޓައިލިޝް ޑިޒައިންއެއް ވެސް ހުންނަ ޓީވީތަކަކީ ކޮންމެ ސިޓިންރޫމެއް ވެސް ޒީނަތްތެރި ކުރަން ޖެހޭ ޓީވީތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެލްއީޑީ ޓީވީގެ މުހިންމު ސިފަތައް
އެލްއީޑީ ޓީވީގެ މުހިންމު ސިފަތައް
އެލްއީޑީ ޓީވީގެ މުހިންމު ސިފަތައް
އެލްއީޑީ ޓީވީގެ މުހިންމު ސިފަތައް އެލްއީޑީ ޓީވީގެ މުހިންމު ސިފަތައް އެލްއީޑީ ޓީވީގެ މުހިންމު ސިފަތައްHome | Articles

July 16, 2024 13:40:33 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting