ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

ފަހަކަށް އައިސް ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓުގައި ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ރިސީވް ކުރުމަށް ރިސީވަރެއް ހޮވުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ މާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށް ވެފައެވެ.
މި ޓްރާންސްމިޝަންގައި އަސްލު އެނަލޮގް ޓީވީ ސިގްނަލް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް، ކޮމްޕްރެސްކޮށް، ޓްރާންސްމިޝަން ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް ސްޓްރީމަކަށް ޕެކޭޖް ކުރެވެއެވެ. އެއް ސްޓްރީމެއްގައި އެއް ޓީވީ ޗެނަލް ނުވަތަ އެތައް ޗެނަލްތަކެއްގެ ޕެކޭޖެއް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ވައްތަރުގެ ސްޓްރީމްތަކަށް ކިޔަނީ އެސްސީޕީސީ*1، އަދި ދެވަނަ ވައްތަރުގެ ސްޓްރީމްތަކަށް ކިޔަނީ އެމްސީޕީސީ* އެވެ. ރިސީވިންގ ސައިޑްގައި ޑިޖިޓަލް ސްޓްރީމް ޑީކޯޑްކޮށް ޓީވީ ސިގްނަލްގެ އެނަލޮގް ފޯމް ރިސްޓޯރ ކޮށްދެއެވެ.
ޗެނަލްތަކުގެ ޕެކެޓް ޓްރާންސްމިޝަން އުފެދުމުން ރިސީވަރުން އެ ޗެނަލްތައް ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. އެނަލޮގް ސެޓެލައިޓް ޗެނަލް އަބަދުވެސް މުޅި ޓްރާންސްޕޯންޑަރ ހިސޯރުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކެރިއަރ ޕެރެމިޓަރސް ޗެނަލް ނަމަށް އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ ތެރޭގައި ޕެކެޓެއްގައި ދިހަވަރަކަށް ޗެނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އެމީހުން ރިސީވަރަށް ހޯދުން ހިނގަނީ ދެ މަރުހަލާއަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކެރިއަރ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްޕޯންޑަރސްގެ ޕެރަމިޓަރސް މެމޮރީގައި ރައްކާކުރެވެއެވެ - SR *، FEC *، ފްރީކުއެންސީ އަދި ޕޮލަރައިޒޭޝަން. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބައެއް ސެޓެލައިޓްތަކުގެ ކެރިއަރ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްޕޯންޑަރުގެ ޕެރަމިޓަރުތައް މިހާރުވެސް ފެކްޓްރީގައި ހުންނަ މެމޮރީގައި ރައްކާކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ސެޓެލައިޓަކަށް އިޝާރާތް ކުރާއިރު ރިސީވަރު ތަރުތީބުން ޕެކެޓްތަކާއި ސިންގަލް ސްޓްރީމްތައް ޑީކޯޑް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެމޮރީގައި ޑިޓެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ ވަކި ލިސްޓްތައް އުފެދެއެވެ.
ޑިޖިޓަލް ރިސީވަރުތަކުގައި ސަމާލުވާން ޖެހޭ ގިނަ އާ ފީޗާތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަކީ ޑިޖިޓަލް ސްޓްރީމްގެ ޕެރެމިޓަރުތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމެވެ. އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައަކީ ރިސީވަރު ގަބޫލުކުރާ ސްޕީޑްތަކުގެ ރޭންޖެވެ. ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ސެޓެލައިޓް ސްޓްރީމްތަކުގެ ޓްރާންސްމިޝަން ރޭޓް 1.2 އެމްސިމްބޯލް/ސެކުންޓާއި 30.5 އެމްސިމްބޯލް/ސެކުންޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހުރެއެވެ.
ގިނަ ފަހަރަށް މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ސްޕީޑް ދަށް ކޯރުތަކުގަ އެވެ. އެއީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ވަކި ޕެކެޓެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ރިސީވަރުތަކަށެވެ. ބަލައިގަންނަ ސްޕީޑްތަކުގެ ދަށު ލިމިޓަކީ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، 18-22 Msymbol/s އެވެ. މިފަދަ ރިސީވަރުތަކުން އެއް ޗެނަލް ނުވަތަ ލޯ ސްޕީޑް ޕެކެޓް ވެސް ރިސީވް ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެއެވެ. ހަނި އޮރިއެންޓޭޝަނެއް ނެތް ގިނަ ރިސީވަރުތަކެވެ
tion، ތިރީ ޙައްދަކީ 2-5 Msymbols / s، އަދި މަދު ބައެއްގައި 1 Msymbols / s ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ރިސީވަރެއް ގަތުމުގެ ކުރިން އިންޓަރެސްޓް ސްޓްރީމްތަކުގެ ޓްރާންސްފާ ރޭޓްތައް ކަނޑައެޅިގެން ހޯދަން ޖެހެ އެވެ.
ބިޓްސްޓްރީމް ޕެރެމިޓަރސް އާއި ގުޅުންހުރި އަނެއް ފީޗާއަކީ ޕީއައިޑީ* އަށް އަމިއްލައަށް އެންޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. އެއީ ޗެނަލްގައި އެތައް އޯޑިއޯ ސްޓްރީމްތަކެއް ހުރިނަމަ، ހަމަގައިމުވެސް ޕްރޮގްރާމްގެ އޯޑިއޯ ލޭންގުއޭޖް ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ. މިއީ ލޭންގުއޭޖް ރިޕްލޭސްމަންޓް ފަންކްޝަން މެނޫގައި ނުހިމެނޭ ރިސީވަރުތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕީއައިޑީއަށް އަމިއްލައަށް ނުވަދެ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުލިބޭ ސްޓޭންޑަރޑް ނޫން އެލިމެންޓަރީ ސްޓްރީމް އެޑްރެސްތައް ބޭނުންކުރާ މަދުން ނަމަވެސް ޗެނަލްތައް ހުރެއެވެ.
އެނަލޮގް ފޯމެޓަށްވުރެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓަކީ، ޚިދުމަތް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ގުޅުންހުރި ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުވުމަށް ފަސޭހަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާ ފޯމެޓެކެވެ. މި ފީޗާސްތަކަކީ ޓެލެޓެކްސްޓް*، އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ގައިޑް* ގެ ޞަފްޙާތައް ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް އޮޕަރޭޓަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރާ ފީޗާތަކެކެވެ. ޓެލެޓެކްސްޓް ސަޕޯޓް ލިބިފައިވާ ޑިޖިޓަލް ރިސީވަރުތަކުގައި އޭގެ ޕްރޮސެސިންގ އަށް ދެ ގޮތެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފުރަތަމަ ހާލަތުގައި ޓެލެޓެކްސްޓް ޑީކޯޑްކޮށް، ރިސީވަރުގެ މެމޮރީގައި ރައްކާކޮށް، އާދައިގެ ޓީވީ ސިގްނަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޓެލެޓެކްސްޓް މޯޑް ހޮވަނީ ރިސީވަރުގެ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލްގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ބަޓަނަކަށް ފިތާލުމުންނެވެ. މި އުސޫލަކީ ޑީ/ޑީ2 މެކް ޑީކޯޑަރތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތް ގޮތެކެވެ. އެއީ ޓީވީގައި ޓެލެޓެކްސްޓް ޑީކޯޑަރެއް ބޭނުން ނުވާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ޕްރައިވެޓް ރިސެޕްޝަނަށް ވެސް އިސްކަންދެ އެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ ޓެލެޓެކްސްޓް އަސްލު އެނަލޮގް ސިގްނަލްގައި ހުރި ވަރޓިކަލް ކުއެންޗިންގ ޕަލްސް (CHI) ގެ އިންޓަވަލްގައި ރިސްޓޯރޭޝަން ކުރުމެވެ. މި ހާލަތުގައި ޓެލެޓެކްސްޓް އަލުން ޑީކޯޑް ކުރަން ޖެހެނީ ޓީވީގެ ބިލްޓް-އިން ޑީކޯޑަރުންނެވެ. ޓީއެޗްޑީ އިންޓަވަލްގައި ޓެލެޓެކްސްޓް ރިސްޓޯރ ކުރާ ރިސީވަރުތަކަކީ ކަލެކްޓިވް ރިސެޕްޝަނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ފަސޭހަ ރިސީވަރުތަކަކަށް ވާތީ، ގުޅިފައިވާ ކޮންމެ ސަބްސްކްރައިބަރަކަށް އެކަކު އަނެކަކާ މުސްތަޤިއްލުކޮށް ޓެލެޓެކްސްޓް މޯޑަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދެއެވެ.
ޑިޖިޓަލް ރިސީވަރަށް ޚާއްޞަ ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިޖިޓަލް ސްޓްރީމްގައި ޓްރާންސްމިޓްކުރާ ނެޓްވޯކް މަޢުލޫމާތުން އޮޓޮމެޓިކުން ޗެނަލްތައް ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ހިމެނެއެވެ*. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއްވެސް ބެކްގްރައުންޑް މައުލޫމާތެއް ނެތި ރިސީވަރުންނަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް (ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު) މިފަދަ ޤާބިލުކަން ހުރި އެއްވެސް މޮޑެލްއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.
ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން އައުމުގެ ސަބަބުން ޓްރާންސްމިޓް ކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. މި ހާލަތަށް ރިއާޔަތް ކުރަނީ ޑިޖިޓަލް ރިސީވަރުތައް ތަރައްގީ ކުރާއިރު އެވެ. އެތަންތަނުގައި ޗެނަލް ލިސްޓްތަކަށް ދޫކުރާ މެމޮރީގެ މިންވަރު، ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި، 1000-3000 ޓީވީ އާއި 500-1500 ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. ބައެއް އެނަލޮގް ރިސީވަރުތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ ލިމިޓެޑް މެމޮރީގެ މައްސަލަ މިތަނުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ނައްތާލެވިފައިވެއެވެ.
ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ ސިފަ ކަމަށްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޗެނަލްތަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާވިސް ފަންކްޝަންތަކުގެ ސަބަބުން މެނޫ ސްޓްރަކްޗާއަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރިސީވަރަށް ބޭނުންވަނީ މެނޫގެ ފަސޭހަ އަދި ލޮޖިކަލް އޯގަނައިޒޭޝަނަކާއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ޗެނަލްތައް ތަރުތީބު ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުމެވެ.
މި ޝަރުޠު މަދު އިބާރާތަކުން ކޮންކްރީޓް ކުރުމަކީ ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. މެނޫގެ ސްޓްރަކްޗާ ވަރޝަނުން އަނެއް ވަރޝަނަށް ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، މިއަދު މައިގަނޑު ގިނަ އުފެއްދުންތެރިން ވެސް ފުދޭވަރަކަށް އެއްގޮތް އޮޕްޝަންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެއީ އެމީހުން ވިސްނާފައި ވަނީ އޮޕްޓިމަމް ހޯދުމަށެވެ.
ރިސީވަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ފަސޭހަވާން ޖެހެއެވެ. ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓަރުން ސޮފްޓްވެއާގެ އާ ވަރޝަނެއް ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭތީ ރިސީވަރުގައި އެ ސޮފްޓްވެއާ ގުޅުވާލުމަށް ޕޯޓެއް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މިއީ އާރުއެސް-232 އެވެ.
ޕީސީ ބޭނުން ކުރުމަށް އެހެން ގޮތްތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ކޮމްޕިއުޓަރ އެޑިޓަރު ބޭނުންކުރުމަކީ ޓްރާންސްޕޯންޑަރާއި ޗެނަލް ލިސްޓްތައް އެޑިޓްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ބައެއް ރިސީވަރުތަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ޑައިގްނޯސްޓިކްސް އޮފް މެލްފެންކްޝަންސް އަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ.
އެތައް އޯބިޓަލް ޕޮޒިޝަންތަކުން ރިސެޕްޝަން ސިސްޓަމެއް އުފައްދާއިރު، ރިސީވަރަށް ޑިސްއީކިއުސީ ޕްރޮޓޮކޯލަށް ސަޕޯޓް ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ. ދެ އެންޓެނާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އެންޓެނާ ހުންނަ ނިޒާމެއްގައި، ފަހަކަށް އައިސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރިފައިވާ ޑިސްއީކިއުސީ ސްވިޗްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. ސިސްޓަމްގައި ރޮޓޭރީ އެންޓެނާއެއް އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާނަމަ، ދެން ފަސޭހަވާނީ ޒަމާނީ ޑިސްއީކިއުސީ ޕޮޒިޝަނަރެއް ބޭނުންކުރުމަށެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ޑިސްއީކިއުސީ ސްވިޗް ބޭނުންކުރަނީ ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްއެއް މެދު ފްރީކުއެންސީއެއްގައި ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށްގެން ކަލެކްޓިވް ރިސެޕްޝަން ސިސްޓަމްތައް އިންތިޒާމުކުރާއިރުގައެވެ.
ޑިސްއީކިއުސީ ޕްރޮޓޮކޯލަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް މޮޑެލްތަކުން ވެސް ސަޕޯޓް ކުރާ ޕްރޮޓޮކޯލެކެވެ. ނަމަވެސް ރިސީވަރާއި ބޭރު ޑިވައިސްތަކުގެ ޑިސްއީކިއުސީ ކޮމާންޑްތައް އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެއެވެ. ސަޕޯޓްކުރާ ޑިސްއީކިއުސީ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ބާވަތް އާންމުކޮށް ކަނޑައެޅެނީ ތަންކޮޅެއް އަމިއްލައަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމާންޑް ސެޓް ކޮމްޕެޓިބަލްތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ. އާންމުކޮށް ބޭރުގެ ޑިވައިސްތަކުން މިފަދަ ބައެއް ސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޗޮއިސްއެއް ލިބޭއިރު، ރިސީވަރުގެ ކޮމާންޑްތަކާ އެއްގޮތްވާ އެއްޗެއް ހޮވިދާނެ އެވެ. ކޮންޓްރޯލް ސިގްނަލް 13/18ވީ، 22 ކިލޯ ހެޒް ވެސް ގިނައިން ބޭނުން ކުރެ އެވެ. އެއީ ޔުނިވާސަލް ކޮންވަރޓަރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ކަމުން، އެއީ އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހުރިހާ ރިސީވަރުން އުފައްދާ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. ބައެއް ސްވިޗްތަކާއި ކޮމިއުޓޭޓަރުތަކަށް، އެއީ ޑިސްއީކިއުސީގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ޑިޖިޓަލް ސްޓްރީމްތަކުގެ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ޑިޖިޓަލް ރިސީވަރތަކަށް އެނަލޮގް ރިސީވަރތަކުގެ ބައެއް މުހިންމު ސިފަތަކަކީ ގުޅުން ނެތް ސިފަތަކެކެވެ. މިއީ މުހިންމު ގޮތެއްގައި ބެންޑްވިޑް އަދި އަޑު ކުޑަކުރުމުގެ ތެރެސްހޯލްޑަށް ޚާއްޞަ ކަމެކެވެ. ޑިޖިޓަލް ސިގްނަލެއްގެ އައިއެފް ބެންޑްވިޑް ސީދާ ބިޓް ރޭޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާއިރު، ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަފާތުވެދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޑިޖިޓަލް ރިސީވަރުތަކުގައި ބެންޑްވިޑް އޮޓޮމެޓިކުން އެޖެސްޓް ކުރެވެނީ ލިބޭ ޑިޖިޓަލް ސްޓްރީމްގެ އައިއެފް ބެންޑްވިޑް އަށް ބަލައިގެންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިޖިޓަލް ސްޓްރީމަކީ ޚުދު ޓީވީ ސިގްނަލް ނޫން ނަމަވެސް ނައިސް-އިމިއުން އެންކޯޑިންގްސް އިން ކޮމްޕްރެސްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ މި ސިގްނަލްގެ ކޯޑެވެ. އިންޓަފެރެންސް އިން ޑިޓިއުނިންގ އަށް އެނަލޮގް ރިސެޕްޝަންގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރާ ނައިސް ރިޑަކްޝަން ޕްރޮސީޖަރ އަށް ބަލާއިރު، އެއީ ލިބޭ ސިގްނަލްގެ އައިއެފް ބޭންޑްގެ ކޮޅުތައް ކަނޑާލުމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ކުދިކުދި ކުލަތަކުގެ ތަފްސީލުތަކާ ބެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތު ގެއްލިގެން ދިއުމުން ބޭނުންތެރި ސިގްނަލް ލެވެލް އާއި އަޑުގަދަވުމުގެ ނިސްބަތް އިތުރު ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ނިސްބަތުގެ އަގަކީ ސިގްނަލް ލިބުމުގެ ފުރުސަތަށް ނިންމާ އެއްޗެކެވެ. ޑިޖިޓަލް ސިގްނަލެއްގެ ސްޕެކްޓްރަމް އެނަލޮގް ސިގްނަލަކަށް ވުރެ އޮމާން ކަމުން ކޮޅުތައް ކަނޑާލުމުން ސިގްނަލް ޓު ނޮއިސް ރޭޝިއޯ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަރަށް އިތުރު ނުވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިޖިޓަލް ސްޓްރީމްގައި ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވެނީ ޚުދު ޓީވީ ސިގްނަލް ނޫން ނަމަވެސް އޭގެ ކޯޑް، އަދި ބޭންޑްގެ ކޮޅުތައް ކަނޑާލުމުން މައުލޫމާތުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ އެވެ. މި ސަބަބުތަކާހުރެ ޑިޖިޓަލް ރިސެޕްޝަންގައި އަޑު މަދުކުރުމުގެ ބޭނުން ނުކުރެއެވެ.
ބުނަން ޖެހޭނީ ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ސިގްނަލަކަށް ރިޕްރޮޑަކްޓް ކުރެވޭ ތަސްވީރުގެ ކޮލިޓީގެ ގްރޭޑޭޝަންތަކެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ޓްރާންސްމިޝަންގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ޑިސްޓޯޝަންތައް ޕްރޮޓެކްޓިވް އެންކޯޑިންގތަކުގެ ރިސްޓޯރިންގ ޕްރޮޕަޓީސްގެ ސަބަބުން ނައްތާލެވޭނަމަ، ޓީވީ ސިގްނަލް ގާތްގަނޑަކަށް އަސްލު ފޯމުގައި ރިސްޓޯރ ވެއެވެ. އިމޭޖް ކޮލިޓީ ކަނޑައެޅެނީ ރިސީވަރުގައި އެނަލޮގް ސިގްނަލް އުފައްދާ ސާކިއުޓްތަކާއި ޓީވީ ރިސީވަރުގެ ކޮލިޓީންނެވެ. ޕްރޮޓެކްޝަން ކޯޑިންގ ޑެޕްތް ފުދޭވަރަކަށް ނުވާނަމަ، ސިގްނަލް އެއްގޮތަކަށްވެސް ރިސްޓޯރ ނުކުރެވެއެވެ. ބޯޑަރލައިން ސްޓޭޓްގައި ހޮރައިޒޮންޓަލް ސިންކްރޮނައިޒޭޝަން ބްރޭކް އުފެދި، ފްރޭމް ހުއްޓި ނުވަތަ ތަސްވީރު ވަކި ކިއުބްތަކަކަށް ކްރަމްބްލް ވެއެވެ. މިފަދަ އުސޫލަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ އުސޫލެއް ނޫނެވެ. މަތީ ފެންވަރުގެ ތަސްވީރަކާއި އެ ތަސްވީރެއް މުޅިން ނެތުމާ ދެމެދު ތޫނު ބޯޑަރެއް ހުރުމުން "ކޮލިޓީގެ ގޮތުން" ސްޓޮކް ލޮލުން ވަޒަންކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ ޑިޖިޓަލް ރިސީވަރުތަކުގައި ސިގްނަލް ލެވެލް އާއި ކޮލިޓީ އިންޑިކޭޓަރުތައް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މި ލެވެލް ވިސްނޭނީ ސިގްނަލްގެ އެބްސޮލްޓް ލެވެލްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ކޮލިޓީ ކަނޑައެޅެނީ އަޑު ރަނގަޅުކުރާ ޑީކޯޑިންގ ގެ ކުރިން ސްޓްރީމްގައި ހުރި ގޯސްތަކުގެ އަދަދުންނެވެ.
ވަކި އެންކޯޑިންގ އަކުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ލިބުމަށްޓަކައި މި އެންކޯޑިންގ އަށް އެކްސެސް މޮޑިއުލް (ޑީކޯޑަރ) އެއް ބޭނުންވެއެވެ. ޚިދުމަތްތަކަށް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ އިންޑިވިޖުއަލް ކާޑެއް މޮޑިއުލް ސްލޮޓުގައި އިތުރަށް އިންސްޓޯލް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެކްސެސް މޮޑިއުލް ރިސީވަރުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ބޭރުގައި ބިލްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ބިލްޓް-އިން މޮޑިއުލްތަކުގައި ވަކި ޕޭޑް ޕެކޭޖްތަކެއް ލިބުމަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ރިސީވަރުތައް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. އެކްސްޓަރނަލް ޑިކޯޑަރުތައް ގުޅިފައިވަނީ އެނަލޮގް ރިސީވަރުތަކުގައި ވާ ފަދައިން ސްކާޓް މެދުވެރިކޮށް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސްޓޭންޑަރޑް އިންޓަރފޭސް (O) - ޕީސީއެމްސީއައިއޭ މެދުވެރިކޮށެވެ.
މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ސީއައި އާއި އެކު ބޭރުގެ މޮޑިއުލްތައް ބޮޑެތި ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ސިގްނަލް އެންކޯޑިންގތަކަށް - ވިއެކްސެސް، އިރްޑެޓޯ، ސެކާ / މީޑިއާގާޑް، ކްރިޕްޓޯވޯކްސް، ކޮނަކްސް، ނަގްރާވިޝަން އަށް ވެސް އުފެދިފައިވެއެވެ. އިސްތިސްނާ ކަމަކީ ޑީވީބީގެ ލަފާތަކުން ވަކި ގޮތަކަށް އެއްކިބާވެގެން ތަންފީޒު ކުރެވޭ ޕަވަރވޫ އެންކޯޑިންގ އެވެ. ބައެއް ރިސީވަރުތަކުގައި 2 ނުވަތަ 4 އޯ ސްލޮޓް ވެސް ހުންނައިރު، މިއީ ތަފާތު އެންކޯޑިންގ އަކުން ކަވަރުކުރާ ރިސީވިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަދަލުވާއިރު ޑީކޯޑަރ ބަދަލުކުރުމާ މެދު ކަންބޮޑު ނުވެވޭނެ ގޮތެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސީއައި ސްލޮޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ފަންކްޝަނަލް މޮޑިއުލްތައް ގުޅުވައިދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މިއީ ބޭސް ޔުނިޓްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީއާއި ސާވިސް ކެޕޭސިޓީތަކަށް ފްލެކްސިބަލްކޮށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.
ގިނަ ފަހަރަށް އެނަލޮގް ރިސީވަރެއްގެ އިތުރުން ޑިޖިޓަލް ރިސީވަރެއް ގަނެ އެވެ. ޑިޖިޓަލް އަދި އެނަލޮގް ސިގްނަލްތައް އެއް އެންޓެނާއަކުން ލިބޭނަމަ، އެނަލޮގް ރިސީވަރެއް ގުޅާލެވޭ އިތުރު އެފް-ކަނެކްޓަރ (ލޫޕް އައުޓްޕުޓް *) އަށް އިންޕުޓް ސިގްނަލް އެއް ހުންނަ ޑިޖިޓަލް ޑިވައިސްއެއް ހޮވުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެކެވެ. އަލުން ސިސްޓަމް ނިމިއްޖެނަމަ، ޑިޖިޓަލް އަދި އެނަލޮގް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ރިސެޕްޝަނަށް ޑިޖިޓަލް ޓު އެނަލޮގް ރިސީވަރ އެއް ގަތުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ.
އަދި މި ސިސްޓަމްގައި ރޮޓޭރީ އެންޓެނާއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ، ދެން ޕޮޒިޝަނަރ އެއް އެކުލެވޭ ޑިޖިޓަލް ޓު އެނަލޮގް ރިސީވަރެއް ހޮވިދާނެއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ތަފާތު ސެޓެއްގެ ފަންކްޝަނަލް މޮޑިއުލްތަކެއް ހުންނަ މޮޑެލްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސިލްސިލާ ރިސީވަރުތަކެއް އުފައްދަން ފަށާފައެވެ. އެކި ކޮމްބިނޭޝަންތަކުގައި މާ ކޮމްޕްލެކްސް މޮޑެލްތަކުގައި އެންމެ ސާދާ ރިސީވަރުގައި ހުންނަ މޮޑިއުލްތަކުގެ އަސާސީ ސެޓަށް އެނަލޮގް ޓިއުނަރާއި ސީއައި އިންޓަފޭސްތަކާއި އެކްސެސް މޮޑިއުލްތަކާއި ޕޮޒިޝަނަރ އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. މިއީ އެޕެރެޓަސް އާއި މެޓީރިއަލް ކެޕޭސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.
ރިސީވަރުގެ ވަކި ސިފަތަކެއްގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުތަނުން ބިނާވެފައިވަނީ އެއިން ހައްލުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން ހޮވުމުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މި މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާ ސާފުކޮށް ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ.
ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން އޮތީ ރިސީވަރުގެ އަމަލީ ގޮތުން ހިންގުމުގައި އޭގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ނުފެންނަ މުހިންމު އެތައް ސިފަތަކެއް ހުރިކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ޗެނަލް "ސަރފިންގ" ގެ ފޭނުންނަށް، ޗެނަލުން ޗެނަލަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ސްޕީޑް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ، ބަލިކަށި ޗެނަލްތައް ލިބޭއިރު، ޓިއުނަރުގެ ނާޒުކުކަން ނިންމާ، އަދި ޑިވައިސް ރެކެއްގައި އިންސްޓޯލް ކުރާއިރު، ކޭސް މާބޮޑަށް ހޫނުވުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ ފާޑުކިޔުންތެރިއަކަށް ވެގެންދެއެވެ.
އެހެންކަމުން ރިސީވަރެއް ގަތުމާ މެދު ސީރިއަސްކޮށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ އަހުލުވެރިވުމަށް ލަފާދެވޭނީ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ޑިވައިސްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ރިވިއުތަކަށެވެ. މިފަދަ މަޢުލޫމާތު އިންޓަރނެޓްގެ އިތުރުން މި ގައިޑްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޓެސްޓް އާޓިކަލްތަކުގެ ސިލްސިލާއިން ވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 20, 2024 02:41:45 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting