އެޗްޑީޓީވީ ތައްޔާރުތަ؟

މިދިޔަ އަހަރު އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފިހާރައަކަށް ގޮސްފައިވާނަމަ، ޓީވީތަކުގައި "އެޗްޑީޓީވީ ރެޑީ" ލިޔެފައިވާ ލޭބަލްތައް ކުރިން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ކުރުކުރުމުގެ މާނައަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޓީވީން އެޗްޑީޓީވީ ދައްކާނެ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. މިހާރު ބާޒާރުގައި ހުރި ގިނަ ޓީވީތަކަށް (2006 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި) ހަގީގަތުގައި ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ ސިގްނަލް ނަގައިގެން... އާންމުކޮށް 720 ބައި 576 ޕިކްސެލްގެ ރިޒޮލިއުޝަނަށް ކޮމްޕްރެސް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ރިއަލް އެޗްޑީޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާނީ ހަމައެކަނި 1920 * 1080 ގެ "ނޭޓިވް" ރިޒޮލިއުޝަން ހުންނަ ޓީވީތަކުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިފަދަ ޓީވީތަކަށް މަދުވެގެން 2-3 ހާސް ޑޮލަރު ޚަރަދުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް އައިއިރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަޝިޔާގައި ނުތިބެއެވެ. ހަމައެކަނި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބާގްގައި ހުންނަ ކީ ރީޓެއިލް ޗެއިންގައި އޭސަރ އަދި ފިލިޕްސް އެލްސީޑީ ޓީވީ މާކް ކުރިން. އޭސަރ ޓީވީގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2،500 ޑޮލަރެވެ.
އެހެންކަމުން ބަޖެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަ ގާތްގަނޑަކަށް 1000 ޑޮލަރު ޚަރަދުވާ 1280 ބައި 720 ގެ ރިޒޮލިއުޝަނެއްގެ އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ލަފާދެމެވެ.
އަދި ގާތްގަނޑަކަށް 300 ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ޑައިގޮނަލް އެއް ހުންނަ މޮނިޓަރުތަކަށް ވެސް ބަލާލެވޭނެ އެވެ.
އެޗްޑީޓީވީއަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސާމާނު އާންމު ގޮތަކަށް ވުރެ އަގުބޮޑު ނަމަވެސް މާ ބޮޑު އަގެއް ނޫނެވެ.
އެޗްޑީޓީވީތައް ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައި ވެއެވެ: އެޗްޑީޓީވީ އަޕްގްރޭޑަބަލް އަދި އެޗްޑީޓީވީ ބިލްޓް-އިން އެވެ. ފުރަތަމަ ގްރޫޕަށް އެޗްޑީ ޕްރޮގްރާމްތައް ދައްކާލެވޭނީ ހަމައެކަނި އެކްސްޓަރނަލް އެޗްޑީޓީވީ ރިސީވަރަކުން ކަމަށާއި އެ ޕްރޮގްރާމްގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 700 ޑޮލަރެވެ. އެޗްޑީޓީވީ ބިލްޓް-އިން ޓީވީތަކުން އިތުރު ސާމާނު ނެތި އެޗްޑީޓީވީ ޗެނަލްތައް ދައްކާލެވޭނެ އެވެ. މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ބިލްޓް-އިން ރިސީވަރެއް (އެބަހީ ރިސީވަރެއް) އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައިވަނީ ބިމުގެ ޓެލެވިޜަނުން އެޗްޑީޓީވީ ސިގްނަލެއް ލިބޭނެ ކަމެވެ. މިވަގުތު އެއާ އެންޓެނާއިން އެޗްޑީޓީވީ ބެލޭނީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާ، ފްރާންސް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގަ އެވެ. ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީއަށް ބަލާލެވޭނީ ހަމައެކަނި ސެޓެލައިޓް އެޗްޑީޓީވީ ޗެނަލްތަކެވެ. ކޭބަލް ޗެނަލްތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަ އެކަނި ރާވާފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެޗްޑީޓީވީ ބިލްޓް-އިން ޓީވީއެއް ގަތުމަކީ އިންތިހާއަށް ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ތަސްވީރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ވިއްކަނީ ހަމައެކަނި ބިލްޓް-އިން ޓިއުނަރެއް ހުންނަ ޓީވީތަކެވެ.

އެޗްޑީޓީވީ ތައްޔާރުތަ؟
އެޗްޑީޓީވީ ތައްޔާރުތަ؟
އެޗްޑީޓީވީ ތައްޔާރުތަ؟
އެޗްޑީޓީވީ ތައްޔާރުތަ؟ އެޗްޑީޓީވީ ތައްޔާރުތަ؟ އެޗްޑީޓީވީ ތައްޔާރުތަ؟Home | Articles

July 23, 2024 08:01:48 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting