ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

މިޒަމާނުގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ރޭންޖް އެހާ ފުޅާ ކަމުން ފިހާރައަށް އަންނައިރު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނެ ގޮތެއް ވިސްނަން އުނދަގޫ ކަމުން އެއީ ގިނަ ދުވަހު ދެމިގެންދާނެ، އަގުހެޔޮ މެޝިނެއް ކަމުން ކޮންމެ ދެ ފަހަރަކު މަރާމާތު ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ މަސްތަކެވެ. ވަށައިގެން އަދި ކުރިމަތީގައި، ހަނިކޮށް ފުޅާކޮށް، ކޮންވެންޝަނަލް މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް އާއި އެކު ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލެއް ހެއްޔެވެ؟
ހުރިހާ ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ހޮރައިޒޮންޓަލް އަދި ވަރޓިކަލް ދެ ކްލާހަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ މެޝިނެކެވެ. ވަށައިގެންވާ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ހަނިވެ، ޖާގަ މަދުކޮށް، ދޮންނަ އެއްޗެހި ލޯޑް ކުރުމަށް އާލާތުގެ ކުރިމަތީގައި ޖާގައެއް ބޭނުން ނުވާތީ، އެފަދަ މެޝިންތަކުގެ އެވްރެޖް ކެޕޭސިޓީއަކީ 5 ކިލޯގެ ހިކި އެއްޗެހިތަކެކެވެ. ހޮރައިޒޮންޓަލް ޑިވައިސްތަކުގައި ވަށައިގެންވާ ޑިވައިސްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު ކެޕޭސިޓީއެއް ހުރުމުން ގިނައިން ދޮންނަން ފެށޭއިރު، މީގެ އިތުރުން މި ޑިވައިސްތައް ކައުންޓަރުގެ ދަށުގައި ހެދިދާނެ، ގިނަ ބަޔަކު ބަދިގޭގައި މިފަދަ މެޝިންތައް އިންސްޓޯލް ކުރަނީ ފާޚާނާގައި އެކްރިލިކް ބާތު ޓަބް ޖަހާނަމަ އެވެ.
ބިލްޓް-އިން ޑްރައިއަރ - އޮޕަރޭޝަންގެ އުސޫލު
ބައެއް ކަސްޓަމަރުން ޝައުގުވެރިވަނީ ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ އަށެވެ. ހިއްކުމުގެ އުސޫލަކީ ވަރަށް ސާދާ އުސޫލެއް - ވައި ހޫނުކޮށްދޭ އިތުރު ހޫނުކުރާ އެއްޗެއް ހުރެއެވެ. މެޝިންތަކުގައި ހެދުން ހިއްކުމަށް ދެގޮތެއް ވެއެވެ: ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ވަކި ވަގުތަކަށް ޓައިމަރ ސްޓާޓްކޮށް، ދެން ނިއްވާލާ، އަދި ހިކިފައިވާ ހެދުންތައް ނަގާލެވޭނެއެވެ. މިގޮތަކީ ނުބައި ގޮތެއް ކަމުގައި ވާނީ ދޮންނަ އެއްޗެހި އަންޑަރ ޑްރައި ނުވަތަ އޯވަރ ޑްރައި ވެދާނެތީއެވެ. ކުރިން އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ހުރިހާ މޮޑެލްތަކެއް ވެސް ހުރީ ހޮރައިޒޮންޓަލް ލޯޑިން އާއި އެކު، މިހާރު ހިއްކާ މެޝިނެއް ހުންނަ ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް ގިނައިން ފެންނަން ހުރެއެވެ.
މިއަށްވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ޓޭންކުގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެތްކަން ތަހުލީލުކުރާ ޑިވައިސްއެއް ހުންނައިރު، ވަކި މިންވަރަކަށް ހިކިފައި ހުރުމުން އެ ޕްރޮސެސް ހުއްޓިގެންދެއެވެ. "ސްމާޓް" ދޮވުމެވެ. ޓަމްބަލް ޑްރައިއަރެއްގެ ގެއްލުންތައް ހުންނައިރު، އެއީ ތެތް ހެދުމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހިއްކާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ، ދޮންނަ މެޝިނުގެ އެންމެ ބޮޑު ލޯޑަކީ 5 ކިލޯ ނަމަ، އޭރުން އެއްފަހަރާ 2.5 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނައިން އޭގައި ހިއްކާލެވޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ވަކި އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ، ދޮވުމަށްފަހު ތަކެތީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދަމައިގަނެ،... ދޮވެފައިވާ ތަކެތި ދެ ފިޔަވަޅަކުން ހިއްކާށެވެ.
ހިއްކާ މެޝިނެއް ހުރުމަކީ ދޮންނަ މެޝިނަކަށް ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނުރަނގަޅު ކަމެއްތޯ؟
ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ އަކީ އާދައިގެ ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ އެއް ފަދައިން އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ ސްޓިރިއޯޓައިޕް އެއް އެބައޮތެވެ. އެހެން ހެއްޔެވެ؟ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ގިނަ ހިދުމަތްތަކަށް ގުޅިއިރު، އެތަނުގައި މާސްޓަރުން ވަނީ ދޮންނަ މެޝިންތައް ހިއްކާ މެޝިންތައް ހަލާކުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބު ކިޔައިދީފަ އެވެ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތައް ހަލާކުވީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އޯވަލޯޑް ވުމުން، ގިނަ ވެރިން ހަނދާން ނެތިގެން ނުވަތަ ދޮވެލުމަށްފަހު ތެތް ތަކެތީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދަމައިގަންނަން މާ ލަސްވެގެންނެވެ. ހިއްކުމުގެ މޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދޮންނަ މެޝިންތައް އޯވަރލޯޑް ވުމުން އެ މެޝިންތައް ފޭލްވެފައިވެ އެވެ. އުފެއްދުންތެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން އިކުއިޕްމަންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ނުޖެހޭނެ އެވެ.

ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

June 23, 2024 02:37:45 +0300 GMT
0.034 sec.

Free Web Hosting