ކުޑަ ފާޚާނާއަކަށް ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް

ރަޝިޔާގައި ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް އިތުރުވެފައިވާއިރު، އެއީ މިހާރުވެސް ލަގްޒަރީ އެއްޗަކަށް ވުން ހުއްޓިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ޑިމާންޑް ފުދޭވަރަކަށް އިތުރުވެފައި ވަނީ ހަނި ވައްތަރުގެ މެޝިންތަކަށެވެ. މިއީ ފާޚާނާތަކާއި ބަދިގެތަކުގެ ސައިޒު ކުޑަކަމުންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބޮޑު ކާރެއް ބެހެއްޓޭނެ ތަނަވަސް ފާޚާނާއަކާއި ޝަވަރ ޑްރެއިންއެއް ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ މީހަކަށް ނުލިބެއެވެ.
އިތުރު އެއް ކަމަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ހަނި އަދި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރަޝިޔާގައި ޑިމާންޑް ކުރާ މެޝިންތަކެއް ކަމަށް ބަލާއިރު، އެ ކުންފުނިން ނިންމީ މިތަނުގައި އެ މެޝިންތައް އުފެއްދުމަށެވެ. މިގޮތުން ނިމިފައިވާ އުފެއްދުންތައް ސީދާ ކޮންސިއުމަރަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ވަގުތު ސަލާމަތްވެ، ހަމަ އެ ޑެލިވަރީގެ ސަބަބުން، އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ހަރަދުތައް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކުރެވޭނެ އެވެ.
އެހެންވެ ހަނި ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުން މިހާރު ރަޝިޔާގެ މާކެޓް ޑިމާންޑަށް އަވަހަށް ޖަވާބުދާރީވެވޭތީ އެވެ. ކޮންމެއަކަސް ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގް ކައިރީގައި އެމީހުންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން އަށް ހާއްސަ ލައިނެއް ހުޅުވިތާ އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ.
މާޒީން ފެށިގެން ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ހާއްސަ އެޑިޝަނެއް ރާވާފައި ވަނީ ހަނި ވައްތަރުގެ “ކްލާސިކްސް 5” ކަމަށްވާ ޑަބްލިއުއެލްއެފް 20171 ސީއީ، ޑަބްލިއުއެލްއެފް 20271 ސީއީ އަދި ޑަބްލިއުއެލްއެފް 24271 ސީއީ އެވެ. އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތެރިޔާ ގެނައީ ރަޝިޔާ މީހުންގެ ބޭނުންތަކާ ވީހާވެސް ގާތަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިކަން ޑިކްޓޭޓް ކުރަނީ ދޮންނަ މެޝިން މާކެޓުގައި މި ނިޝް ފަތަޙަ ކުރުމުގެ ބޮޑު އެދުމެއްގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސިއުމަރ ހިތްހަމަޖެހޭ މިފަދަ މޮޑެލްތައް އެންމެ ރަނގަޅު އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަމެވެ.
މި މޮޑެލްތަކުގައި ރަޝިޔާ މީހުންނަށް ކަމުދާން ޖެހޭ ވަކި ޕެރެމިޓަރުތަކެއް ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް ސުޕަ ފާސްޓް 30 ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް ވެސް ބައިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދޮންނަ އެއްޗެހި ދޮންނަން އެހީތެރިވެދީ، ބޮޝް ހަނި ވައްތަރުގެ ދޮންނަ މެޝިން އިތުރަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. މިއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޮވެވޭނެ ގޮތެއް ނުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ގުޅުންހުރި ފަންކްޝަނަކަށް ވާތީ، ގިނަ ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންނަށް އަދިވެސް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބޮޑު ދޮވުމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންދެއެވެ. މީގެ ކުރިން މި ފީޗާ ލިބެން ހުރީ ހަމައެކަނި އަގުބޮޑު މޮޑެލްތަކުގައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ގިނަގިނައިން ނަމަވެސް ކުރުކޮށް ދޮވުމުން ކަރަންޓާއި ދޮންނަ ޕައުޑަރުގެ ޚަރަދު ކުޑަވެ، އަބަދުވެސް ދޮންނަ އެއްޗެހި ފުރިހަމަ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓޭނެ އެވެ. އަދި އާ މޮޑެލްތަކުގެ ލޯޑް ކެޕޭސިޓީ ވެސް ބޮޑު ކަމަށާއި، އެ ކެޕޭސިޓީ 3 ކިލޯއިން 5 ކިލޯއަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދޮންނަ ވަގުތު ވެސް ސަލާމަތްވެއެވެ. އަދި ހަނި ވައްތަރެއްގެ ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ބޮޑެތި ތަކެތި ދޮވެވޭނެ އެވެ.
ބޮޝް ނެރޯ ޓައިޕްގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ސްޕިން ސްޕީޑް ވަނީ 1000-1200 އާރުޕީއެމް އަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މޮޑެލްތަކެއްގައި ވެސް ޑިސްޕްލޭއެއް ހުންނައިރު ބޮޝް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ދޮވުން އަވަސްވެ އުފާވެރިކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މެޝިންތައް ބޭނުން ކުރަން ފަސޭހަ ކަމުން ކަމަށެވެ. "އެކްސްޓްރާ ރިންސް"، ޓައިމަރ ފަދަ ފަންކްޝަންތައް ހުރެއެވެ.

ކުޑަ ފާޚާނާއަކަށް ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް
ކުޑަ ފާޚާނާއަކަށް ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް
ކުޑަ ފާޚާނާއަކަށް ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް
ކުޑަ ފާޚާނާއަކަށް ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް ކުޑަ ފާޚާނާއަކަށް ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް ކުޑަ ފާޚާނާއަކަށް ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއްHome | Articles

April 22, 2024 22:17:50 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting