ތަފްސީލީ ސިފަތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް

"ވެކިއުމް ކްލީނަރ" ގެ ނަމުގައި ބެލެވެނީ އެއާ ކޮމްޕްރެސަރެއްގެ އެހީގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ފިލްޓަރުގައި ޖަމާވާ ނަޖިހާއި ދުން ނޭވާލާ ފަދަ އާލާތެކެވެ. އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ގޭތެރޭގެ ތަޅުންގަނޑާއި ކާޕެޓް ސާފުކުރުމަށެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފަންކާއަކާއި އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރެއް ހިމެނޭއިރު، މިއީ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ފަސޭހަ ކަމުގެ ގޮތުން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ހާއްސަ ފްލެކްސިބަލް ހޯސް އާއި ނޮޒްލްސް ޖަހާފައިވެ އެވެ.
ސްކޯޕަށް ބަލާފައި މިފަދަ ވައްތަރުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހުރެއެވެ: ފްލޯރ، ނެޕްސެކް، މެނުއަލް، ބްރަޝް-ވެކިއުމް ކްލީނަރ، ކާރު ފަދަ ތަކެތި ފްލޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އެންމެ އާންމު އެއްޗެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް ވެސް ބަހާލެވިފައި ހުންނަނީ ނައްތާލާ ގޮތަށް: ކޮންޓެއިނަރެއް ހުންނަ ކޮތަޅަކާއި ފެން ފިލްޓަރެއް ޖަހައިގެންނެވެ.
ބަދަލުކުރެވޭ ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރެއް އެކުލެވޭ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް
މިއީ ޑިޒައިންގައި ދޮސް ކޮތަޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭގެ ތެރެއަށް ދޮހާއި ކުދިކުދި ކުނިކޮޅުތައް ޖަމާވާ މޮޑެލްތަކެކެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރ އިންސްޓޯލް ކުރެވެނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ތެރޭގައި، އެއީ ފޮތިގަނޑަކުން ހެދިދާނެ، އެއީ މެދުނުކެނޑި ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އަދި ފުރިގެންދާ ވަރަކަށް ކުނިތަކުން މިނިވަންވާ، އަދި ހަމައެހެންމެ ނަގާލެވޭނެ - ކަރުދާހުން ނުވަތަ ވިޔަފާރި ނުކުރާ އެއްޗަކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗެކެވެ . ދާއިމީ ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރުތަކަކީ ފޮތިގަނޑުން ހަދާފައިވާ އެއްޗެހި ކަމުން، އެއީ ނާކާމިޔާބު އެއްޗެހި ކަމުގައި ވާތީ، އެއީ ހަމައެކަނި ބޮޑެތި ޑަސްޓް ޕާރޓިކަލްތައް ޓްރެޕް ކުރެވޭއިރު، ކުދި ޕާރޓިކަލްސް ވައިގެ ތެރެއަށް ސްޕްރޭ ކުރެވޭތީ އެވެ. ބަދަލުކުރެވޭ ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރުތަކަކީ ސާފުކުރާއިރު މާ ފައިދާހުރި އެއްޗެހި ކަމުގައި ވާތީ،... އެއީ 0.3 މައިކްރޯން އާއި ހަމައަށް ކުޑަ ދޮސް (ޖަރާސީމު، އެލާޖަންސް އަދި ވަސް ވެސް) ޓްރެޕް ކުރެވޭނެ އެއްޗެހިތަކެކެވެ.
ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެވެ
މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ ސައިކްލޯން ފިލްޓަރެއް ބިނާކޮށްފައިވާ މޮޑެލްތައް ހިމެނޭއިރު، ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދޮހާއި ނަޖިހުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކުނި ޕާރޓިކަލްތައް ސެންޓްރިފިއުގަލް ފޯސް މެދުވެރިކޮށް އޭގައި ޖަމާވެއެވެ. 1986 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑައިސަން ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ނެރުނެވެ. އެފިޝަންސީގެ ގޮތުން ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ކްލާސިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރަށް ވުރެ ވަކިން މޮޅު އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ގިނަ ފަހަރަށް އޯޑަރެއްގެ މެގްނިޓިއުޑް ބޮޑު އަގާއި މެދު ނުބުނެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.
ފެން ފިލްޓަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ
މިއީ ޚާއްޞަ ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް ފެން ސްޕްރޭކޮށްގެން ފިލްޓްރޭޝަން އުފެދޭ ވައްތަރުތަކުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކަމުން، ކޮންޓެއިނަރުގައި ފެން އެއްކޮށްލުމުން ބޮޑު ދުންތައް ހިފެހެއްޓި، ޚާއްޞަ ސެޕަރޭޓަރެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަތުރާފައިވާ ފަން ދުންތައް ހުރެއެވެ. ސެޕަރޭޓަރުގައި ރިވަރސް ޑްރާފްޓެއް އުފެދި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ތެރެއިން ފާއިތުވަނީ ހަމައެކަނި ވައިގެ މޮލިކިއުލްތަކެއް ނަމަވެސް ދޮހާއި ފެން ހިފެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ.

ތަފްސީލީ ސިފަތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
ތަފްސީލީ ސިފަތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
ތަފްސީލީ ސިފަތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
ތަފްސީލީ ސިފަތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް ތަފްސީލީ ސިފަތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް ތަފްސީލީ ސިފަތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައްHome | Articles

April 25, 2024 01:17:44 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting