އޭއީޖީ

އޭއީޖީ އުފެދިގެން އަންނަތާ ސަތޭކަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. 1889 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އެންމެންނަށް މައުރަޒުގައި ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ކެޓަލް، އިސްތިރި، އިސްތަށިގަނޑު ކަރުވާ އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އެކްސެސަރީޒް އެވެ. މިހާރުވެސް 1986 ވަނަ އަހަރު މި ކުންފުނީގެ ކެޓަލަގުގައި މުދަލުގެ 80 އެއްޗެއް ހުއްޓެވެ. އެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތެރެއިން ބިސް ކައްކާ މެޝިނާއި ކޮފީ މެކެރުގެ އިތުރުން ކަރަންޓު އުނދުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. އެ އުފެއްދުންތަކުގެ ޑިޒައިން އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އޭރު ވެސް ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ހުރިހާ މޮޑެލްތަކެއް ވެސް ޑިޒައިންކޮށްފައި ވަނީ ޕީޓާ ބެހެރެންސް އެވެ. 1907 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އާކިޓެކްޓަކީ ގޭތެރޭގެ މުޅިން ހުރިހާ ސާމާނެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ފަށާފައިވާ އާކިޓެކްޓެކެވެ. ފްރިޖް ފަރުމާކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުންނަށް އާދައިގެ މީހެއްގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކާއި އާދަތައް އެނގެއެވެ. ފްރިޖާއި އޭގެ ހުރިހާ ކޮންޓްރޯލް ފަންކްޝަންތަކެއް ވެސް އަރާމު ދިރިއުޅުމެއްގެ ހުރިހާ އިންޑިކޭޓަރެއް ސީދާ ފުއްދައިދިނެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ޑިޒައިން އުފެއްދީ ނުވަދިހަ ވަނަ ގަރުނުގައެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ތިން ފޭސް މޯޓަރު އުފެއްދުމާއެކު ވަގުތުން ފިނިކުރާ މެޝިން އީޖާދު ކުރެވުނެވެ. 1911 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް ވެސް މިފަދަ ޚިޔާލެއް ތަންފީޒު ކުރެވުނެވެ. އެފަދަ ފިނިކުރާއެއްގެ އަގަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދަކުން ގެއެއްގެ އަގާއި އެއްވަރެވެ.
1950 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުންފުނިން ނިންމީ ހަމައެކަނި ކޮންސިއުމަރ އަށް ފްރިޖް އާއި ފްރީޒާ އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެންމެ ޝައުގުވެރި ޚިޔާލުތައް ވަގުތުން ތަންފީޒު ކުރެވުނީ އޭއީޖީ ފްރިޖް މޮޑެލްތަކުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް ނެރުނީ 1953 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ބިލްޓް-އިން ފްރީޒާއެއް ޖަހާފައިވާ ފިނިކުރާއެއް 1963 ވަނަ އަހަރު ކޮންސިއުމަރަކަށް ފެނުނެވެ. 1984 ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފިނިކުރާ ތަކެތީގައި ފޮރުވިފައިވާ އިވެޕޯރޭޓަރެއް ހަރުކޮށްފަ އެވެ. މިގޮތުން ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން %20 ދަށްވިއެވެ.
2000 ވަނަ އަހަރު އޭއީޖީން ވަނީ މުޅިން އައު އަދި ރަނގަޅު ފްރިޖް ރޭންޖެއް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ ފިނިކުރާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި މެދުނުކެނޑި ޓްރެންޑްސެޓަރެކެވެ. ހާމަކަން ބޮޑު އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޭއީޖީންނެވެ. އެއީ އަލަމާރިތައް ހާމަކަން ބޮޑު އަދި ފަސޭހައިން ގެންދެވޭ ގޮތަށް ހުރުމެވެ. ދޮރުތައް މިހާރު އަލުން ތަޅުވާލެވޭނެއެވެ. ފުޅިތަކަށް ހާއްސަ ހޯލްޑަރެއް އެކުންފުނިން ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. އަދި ކުދި އުފެއްދުންތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮށިތައް އެޑެޕްޓް ކުރެވުނު އިރު، އެއީ ވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ފޮށިތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
މިޒަމާނުގެ ފިނިކުރާ ތަކެތީގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސެލެޑާއި ބުއިންތައް އަވަހަށް ފިނިކޮށްލެވޭ ފަންކްޝަނެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެކްސްޕްރެސް ފްރީޒިންގ ގެ ޚިދުމަތް ލިބެއެވެ. 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކުންފުނި ވަނީ އިލެކްޓްރޯލަކްސްގެ ކަންބޮޑުވުމުގެ ބަޔަކަށް ވެފައެވެ. ހަމައެކަނި ފްރިޖްތަކެއް ނޫން، އޭއީޖީން އުފައްދާ ހުރިހާ ސާމާނަކީ ވެސް މަޝްހޫރު، ދިގުދެމިގެންދާ އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ ސާމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެ އެވެ.

އޭއީޖީ
އޭއީޖީ
އޭއީޖީ
އޭއީޖީ އޭއީޖީ އޭއީޖީHome | Articles

July 19, 2024 14:56:00 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting