ފްރީޒަރަކީ ކޮބައިތޯ؟

ފްރީޒާ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ތަރުކާރީ، މޭވާ، ބެރީގެ އިތުރުން ޖަނަވާރުންގެ އުފެއްދުންތައް ފްރޯޒެން ފޯމުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްކާކުރުމަށެވެ. ފްރިޖްތަކާ ހިލާފަށް ފްރީޒާތައް ބޭނުންކުރެވޭނީ ސުމެއްގެ ދަށުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި - މިއީ ކާނާ ފިނިކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
ވަރުގަދަ އަދި ހޮރައިޒޮންޓަލް ފްރީޒާތައް ހުރެއެވެ.
ފުރަތަމަ އެއްޗަކީ ފްރީޒާ ކަމަށް ވެސް ކިޔަނީ، 65 އާއި 200 ސެންޓިމީޓަރާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނެއްގައި ހުންނައިރު، ފެންނަނީ ފިނިކުރާ ތަނެއް ފަދައިންނެވެ. ބައެއް އުފެއްދުންތެރިން އުފައްދާ ފްރިޖްތަކާއި ފްރީޒާތައް އުފައްދަނީ އެއް ޑިޒައިންއަކުން: މިފަދަ ސާމާނުތައް، އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާއިރު، ބަދިގެ އެތެރެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއެވެ.
ހޮރިޒޮންޓަލް ފްރީޒާ ނުވަތަ ޗެސްޓް ފްރީޒާ އަކީ މައްޗަށް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ދަބަސްތަކެކެވެ. ހަމަހަމަ ޑިމައިންސްތަކާއެކު ހޮރައިޒޮންޓަލް ފްރީޒާގެ ވޮލިއުމް ވަށައިގެންވާ ފްރީޒާއަށް ވުރެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޮޑުވެ، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދު ނަމަވެސް، ގޭގައި މިފަދަ ޑިވައިސްއެއް “ޕްރެސްކްރިޕްޓް” ކުރަން އުނދަގޫ ވެދާނެ އެވެ.

ފްރީޒަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފްރީޒަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފްރީޒަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފްރީޒަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ ފްރީޒަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ ފްރީޒަރަކީ ކޮބައިތޯ؟Home | Articles

February 8, 2023 06:17:33 +0200 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting