އޯ، ފްރޮސްޓް-ފްރޮސްޓް: ޒަމާނީ ފިނިކުރާތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް

އެއް ޒަމާނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން އައީ ވިންޓަރުގައި އައިސް ކޮށުމުގައެވެ. އެމީހުންނަށް މި އުނދަގޫ އަދި އިންތިހާއަށް ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހުނީ ހަމައެކަނި ބަހާރު މޫސުމާއި ހޫނު މޫސުމުގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައެވެ. އާދެ، އާންމުކޮށް ފިނިކުރާ އެއްޗެއް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯއާއި، ކޮން އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ؟ ދުވަހަކުވެސް އެކަމާ ވިސްނާފަ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ނޫންނަމަ، ދެން ބޭކާރު ކަމެއް - ކޮންމެއަކަސް، ޒަމާނީ ފްރީޒާތައް ހިންގުމުގެ އަސާސީ އުސޫލުތައް ވެސް ނޭނގި، ފިނިކުރާ ގަންނައިރު ރަނގަޅު އަދި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، އަދި އެކަން ހޯދުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ އޭގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކުގެ އަލާމާތްތައް. ފަހެ، ކުރިއަށް ކިޔަވާ ވިސްނުންތޫނު ވާށެވެ!
ފުރަތަމަ ބަލާލަމާތޯ އެއީ ކޮން މައިގަނޑު ބައިތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެއްތޯއެވެ. އޭގެ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ ޚާއްޞަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް (ގިނަ ފަހަރަށް ފްރީއޮން) ދައުރުކުރާ ވައްތަރެއްގެ ޕަމްޕެއް ކަމަށްވާ މޮޓޯ-ކޮމްޕްރެސަރ އެވެ. ފަހަތު ފާރުގައި ކޮންޑެންސަރެއް ފޮރުވާފައި ހުރެއެވެ - މިއީ ފިނިކުރާ މާއްދާ ފިނިވެ، ކޮންޑެންސްވެ، ދައުރުވާ އެއްޗަކަށް ބަދަލުވާ ތަނެކެވެ. ދެން މުހިންމު އެއްޗަކީ އިވެޕޯރޭޓަރ ކަމަށާއި، މިތަނުން ކޮންޑެންސަރ އިން ދައުރުވާ އެއްޗެއް އުފުލިގެން ގޮސް، މިހެންވުމުން ފިނި އުފެދެއެވެ.
އެހެންވީމާ މި ބައިތައް އެކަކު އަނެކަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ކޮމްޕްރެސަރ އިން އިވެޕޯރޭޓަރުން ރިފްރިޖަރޭންޓް ވެޕަރ ޕަމްޕްކޮށް، ދެން އެތަކެތި ކޮންޑެންސަރަށް ޕަމްޕްކޮށް، އެތަނުން ރިފްރިޖަރޭންޓް ލިކުއިޑް ސްޓޭޓަކަށް ފާއިތުވެގެންދެއެވެ. އިތުރަށް މި ދައުރުވާ އެއްޗެއް ފިލްޓަރާއި ކެޕިލަރީ ހޮޅި މެދުވެރިކޮށް އިވެޕޯރޭޓަރަށް ވަދެއެވެ. އޭގައި ފިނިކުރާ މާއްދާ ކައްކާ، އިވެޕޯރޭޓަރުގެ މަތިން ހޫނު ނަގައި، ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރެއާއި އޭގައި ހުންނަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފިނިކޮށްދެއެވެ. އިވެޕޯރޭޓަރުގައި ލިކުއިޑް ރިފްރިޖަރޭންޓް އަނބުރާ ހޫނަކަށް ބަދަލުވެ އަނެއްކާވެސް މުޅި ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ ފިނިހޫނުމިން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ދަށްވާންދެން ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން މޮޓޯ ނިއްވާލާ ކަމަށެވެ.
ފްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މި ސާދާ ޕްރޮސެސް ރަނގަޅަށް ނުހިނގުމުން ބުރޫއަރާ، އޭގެ ރޫޅިގެން ދިއުން ފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވެދާނެ އެވެ. މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެންމެ މައްސަލަ ބޮޑު މައްސަލަތަކަށް ވިސްނާށެވެ.
ފިނިކުރާ ދޮންނަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ފިނިކުރާ ތަނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާނާ ރައްކާކުރާ ތަނެއް ކަމަށާއި، ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެތަން މުޅިން ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސީޒަނަކަށް މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ފިނިކުރާ ދޮވެ، ތިރީގައިވާ ތަރުތީބަށް ރިއާޔަތްކޮށް ފިނިކުރާ ދޮވުން ރަނގަޅެވެ.
1. ދޮވުމަށްޓަކައި ސޯޑާ އާއި އެކު ހޫނު ފެނުގެ ސޮލިއުޝަނެއް ތައްޔާރުކުރުން (1 ލީޓަރު ފެނަށް 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސޯޑާ).
2. ޔުނިޓް ކަރަންޓުން ކަނޑާލުން. ހުރިހާ ކާއެއްޗެހި ނަގައި ފިނި ތަނެއްގައި ރައްކާކުރާށެވެ.
3. ފްރިޖް މުޅިން ޑިފްރޮސްޓް ކޮށްލާށެވެ.
4. ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޯޑާ ސޮލިއުޝަން އިން ދޮވެލުމަށްފަހު ސާފު ހޫނު ފެނުން ދޮވެ ހިކި ސާފު ފޮތިގަނޑަކުން ހިއްކާށެވެ.
5. ކޮންޓެއިނަރާއި އަލަމާރިތައް ވަކިވަކިން ދޮވެލާނީ އެތެރެއާއި އެއްގޮތަށް ދޮވެލާށެވެ.

އޯ، ފްރޮސްޓް-ފްރޮސްޓް: ޒަމާނީ ފިނިކުރާތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް
އޯ، ފްރޮސްޓް-ފްރޮސްޓް: ޒަމާނީ ފިނިކުރާތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް
އޯ، ފްރޮސްޓް-ފްރޮސްޓް: ޒަމާނީ ފިނިކުރާތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް
އޯ، ފްރޮސްޓް-ފްރޮސްޓް: ޒަމާނީ ފިނިކުރާތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް އޯ، ފްރޮސްޓް-ފްރޮސްޓް: ޒަމާނީ ފިނިކުރާތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް އޯ، ފްރޮސްޓް-ފްރޮސްޓް: ޒަމާނީ ފިނިކުރާތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައްHome | Articles

April 19, 2024 11:20:41 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting