އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ކޮބައިތޯ

އެންމެ މޮޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތައް ޖޫރީން ފާހަގަކުރީ އީއައިއެސްއޭ 2010 ގައި ކަމަށާއި، މިއީ ފިލިޕްސް 9000 ފުލް އެޗްޑީ 3ޑީ ރެޑީ އެލްއީޑީ ޓީވީ އަކީ ހަމަ އެގޮތެވެ. މި އެންމެ ރަނގަޅު ޓީވީގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2،100 ޑޮލަރު ކަމަށާއި، މިއީ ޖުމްލަ ބަލާލުމުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރުކޮށްދޭ ޓީވީއެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ޕްރޮސެސަރުގެ ސަބަބުން މޮޅު ސާފުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ބްރައިޓް ޕްރޯ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ ސްކްރީންގެ ވިދާ ކުލަތަކާއި ކޮންޓްރެސްޓް، ހަރަކާތްތެރިވާ ވަރަކަށް އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ޓްރާންސްމިޝަން ކުރުމާއި، ސްކްރީނުގައި ޕާފެކްޓް ނެޗުރަލް މޯޝަން އާއި، ނެޓް ޓީވީ އަދި ވައިފައި އާއި އެކު އިންޓަނެޓް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ޕްލަސްއެއް ކަމުގައި ވާތީ، www.techhome.ru އޮންލައިން ސްޓޯރ ބޭނުންކޮށްގެން ގެއިން ނުނިކުމެ ބޭނުންވާ މުދާ ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި 30 ވޮޓްގެ އަޑާއި މާހައުލުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ ގޮތަށް އިންކްރެޑިބަލް ސަރައުންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި 1080ޕީ 3ޑީ ސަޕޯޓާއި ޑީއެލްއެންއޭ ސަޕޯޓާއި ވައިފައި މީޑިއާކަނެކްޓް ވެސް މި ޓީވީގައި ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގައި އެންޓި ބްލޮކިން، ޗައިލްޑް ރެސްޓްރިކްޓެޑް ވިއުވިން، ކޮންޓްރެސްޓް ސިސްޓަމް، ބެކްލައިޓް އެޑެޕްޓޭޝަން، އޮޓޮމެޓިކް އޭވީއެލް ވޮލިއުމް ސެލެކްޝަން، ޓީވީ ގައިޑް، ސަބްޓައިޓަލްސް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެމްބިލައިޓް ސްޕެކްޓްރާ 3 އާއެކު މި އެންމެ މޮޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުން އާ އަދި ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދެ އެވެ. ފިލިޕްސްގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ޓީވީގެ ފަހަތު ފާރަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރުމުން ސްކްރީން އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށް، ތިން ފަރާތުން ފިނިފެންމަލެއް، އަލިކަމާއި ކުލަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ އެމްބިލައިޓް އިން ކަމުން އިމަރސިވް އިފެކްޓެއް އުފެދެ އެވެ. އެމްބިލައިޓް ސްޕެކްޓްރާ އާއި އެކު އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ ސަބަބުން ފިލްމުތަކަށް ހަގީގަތުގައި ވެސް ދިރުމެއް އަންނައިރު، ޕާފެކްޓް ޕިކްސެލް އެޗްޑީ އިންޖީނުން ސާފު އަދި ސާފު ތަސްވީރެއް ލިބިގެންދާއިރު، ހުރިހާ ޕިކްސެލްތަކެއް ވެސް ޕްރޮސެސްކޮށްގެން މަތީ ފެންވަރުގެ ތަސްވީރެއް ލިބެ އެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީން އެއްވެސް އަޑަކާއި ޑިސްޓޯޝަނެއް ދެނެގަނެ އެކަން ނައްތާލާއިރު، 1920 x 1080p ގެ ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަން އިން މޮޅު ތަސްވީރެއް ލިބެ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކާއެކު، ތަސްވީރުގެ ތަފާތު ރިއަލިޒަމް އެއް ލިބިގެންދާއިރު، ކޮންމެ ޓީވީއެއް ވެސް ބްލޫރޭ ގުޅިފައި، އައިއާރު ޓްރާންސްމިޓަރެއް އަދި 3ޑީ ބިއްލޫރި ޖަހައިގެން ބަލަން ތައްޔާރަށެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކާއެކު ވެސް ހަކަތަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ، ވައިފައި އާއި އެކު ނެޓް ޓީވީ އިން އިންޓަނެޓުން ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭއިރު، ސުޕަ ސައުންޑް އަދި އިމަރސިވް ފިލްމުތައް ވެސް ކުޅެވޭނެ އެވެ. ނެޓް ޓީވީގައި ޓީވީ ސްކްރީނުގައި ގިނަ ހިދުމަތްތަކާއި ޚަބަރުތަކާއި ފިލްމުތަކާއި ތަސްވީރުތައް ހުންނައިރު، މިކަމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި އީތަން މެދުވެރިކޮށް ގުޅިގެން ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޮވަން ޖެހެ އެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ކޮބައިތޯ
އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ކޮބައިތޯ
އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ކޮބައިތޯ
އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ކޮބައިތޯHome | Articles

May 24, 2024 03:55:06 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting