އިންޓަރނެޓްގައި ހުންނަ ފްރިޖް

އިލެކްޓްރޯލަކްސްގެ އާ ފްރިޖް އުފައްދައިފި އެވެ. ސްކްރީންފްރިޖްގައި މިހާރު ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެއީ އިންޓަނެޓާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު، އަނެއްކޮޅުން، ފިނިކުރާ ތަނުގެ މި ފައިދާ އޭގެ ނެގެޓިވް ކޮލިޓީއަކަށް ތަރައްގީވެދާނެ އެވެ. އަދި އޭގެ ކައުންޓަރޕާޓް - ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ފަދައިން ހެކަރުންގެ އަމާޒަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. އުފެއްދުންތެރިޔާ ހުރިހާ ވޮރެންޓީއެއް ވެރިފަރާތަށް ގެރެންޓީ ދެއެވެ. އެކަމަކު އެކަންކަން ކެންސަލް ކުރެވޭނީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ޝައްކު އުފެދޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިނަމަ އެވެ. މި މޮޑެލް ވަރަށް އަވަހަށް ވިއްކަން ފަށަން ޖެހެ އެވެ. މި ހަގީގަތުގައި ވެސް ތަފާތު މޮޑެލްގެ ސަބަބުން އިންޓަނެޓްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ މެސެޖުތައް ފޮނުވޭނެ އެވެ. މި ފީޗާއަށް ފްރިޖްގައި ޓަޗް ޕެނަލްއެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.
އުފެއްދުންތެރިޔާ ވޮރެންޓީގެ ހުރިހާ ވާޖިބުތަކެއް ލާޒިމުކުރަނީ އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ މައްޗަށެވެ. މިސާލަކަށް މި ޑިވައިސްގެ ވެރިފަރާތުން މިނިވަންކަމާއެކު އެކިއެކި ޝައްކު އުފެދޭ އަކުރުތައް ހުޅުވާނަމަ، އޭރުން ފިނިކުރާ ތަނުގައި ވައިރަސް ޖެހިދާނެ އެވެ. މި ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން ފްރިޖް ހިންގުމުގައި ދިމާވާނެ ގަވާއިދާ ހިލާފުވުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މިކަމުގެ އަސަރު ފްރިޖްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ކްލައިމެޓް ކޮންޓްރޯލަށް ކުރާނެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނަށް ވައިރަސް ޖެހިއްޖެނަމަ، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވޮރެންޓީއެއް އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.
އެކަމަކު ކޮންމެ އުފެއްދުންތެރިއެއް ފަދައިން އިލެކްޓްރޯލަކްސް އިން ވެސް ވިސްނަން ފެށީ ފިނިކުރާ ތަނަށް ވަދެގެންދާ ވައިރަސްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަކާ މެދުގަ އެވެ. މި މައްސަލާގައި ބައެއް ކުންފުނިތަކާއެކު މިހާރު ވަނީ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައެވެ. މިވަގުތު އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރ ވެބް ފްރިޖް އެޑިޝަން މިހާރު އޮތީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައެވެ. ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ނިމިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް އެލޮއިކްޓްރޯލަކްސް އިން ސްކްރީންފްރިޖް ފްރިޖްގެ ހުރިހާ ވެރިންނަށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އިންޓަރނެޓްގައި ހުންނަ ފްރިޖް
އިންޓަރނެޓްގައި ހުންނަ ފްރިޖް
އިންޓަރނެޓްގައި ހުންނަ ފްރިޖް
އިންޓަރނެޓްގައި ހުންނަ ފްރިޖް އިންޓަރނެޓްގައި ހުންނަ ފްރިޖް އިންޓަރނެޓްގައި ހުންނަ ފްރިޖްHome | Articles

June 23, 2024 02:10:50 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting