ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

ޒަމާނީ މޮޑެލްތަކުގެ ފްރިޖް މޮޑެލްތަކާ ތަފާތުވަނީ ހަމައެކަނި ފެންނަ ފެނުމުގައި ނޫން ކަމަށާއި، އާ ޒަމާނީ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ ފަންކްޝަންތަކުގެ ސެޓެއް ވެސް މެއެވެ. ބަދިގެތަކުގެ އެތެރޭގެ ޑިޒައިންގައި ބިލްޓް-އިން ސާމާނު އާ ހައްލަކަށް ވެފައިވާއިރު، އުނދުން، އަވަން، ދޮންނަ މެޝިން އަދި ޑިޝްވާޝަރ އާއި އެކު "ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް" ގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފަ އެވެ. ފްރީ ސްޓޭންޑިން މޮޑެލްތަކާ އަޅާބަލާއިރު، އެ މޮޑެލްތަކުގެ ބައެއް ފައިދާތައް ހުރެއެވެ: ފާރުތަކުގައި ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ރަނގަޅުވުމުން އޮޕަރޭޝަންގައި ރަނގަޅު ކަމާއި، އަޑުގަދަވުން ދަށްވުމާއި، ޒީނަތްތެރި ފަރުނީޗަރ ޕެނަލްތަކުން އަޑު ވަރަށް ބޮޑަށް “ނިވާ” ވުމުންނެވެ. އަދި ހަމަގައިމުވެސް ބިލްޓް-އިން ފްރިޖްތައް ބަދިގެ މާހައުލަށް އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ފިޓްވެ، ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަކެތި ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދެއެވެ.
ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ކޮންސިއުމަރުންނަށް އެކި ސައިޒުތަކާއި ބައްޓަމާއި އަދި ކުލަތަކުގެ މޮޑެލްތައް ވެސް ހުށަހަޅަ އެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހޮވުމަށްޓަކައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކޮން ޕެރެމިޓަރުތަކަށްކަން އެނގެން ޖެހެ އެވެ.
ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސް އާއި މޮޑެލް ފީޗާސް
އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފްރިޖްގެ ވޮލިއުމް ކަނޑައެޅުން، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ޑިމައިންސް ކަނޑައެޅުން މުހިންމެވެ. 1-2 މީހުންގެ އާއިލާއަކަށް ސައިޒުން ބޮޑު ނޫން ކޮމްޕެކްޓް މޮޑެލްއެއް އެކަށީގެންވެއެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މިއީ 1 މީޓަރާއި ހަމައަށް އުސްމިނުގައި ސިންގަލް ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކެއް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ފްރިޖާއި ކުޑަ ފްރީޒާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ބައެއް ގޮތްގޮތުން އެއީ އަތުން ތެޔޮ ޖަހަން ޖެހުނު ކުޑަކުޑަ މުސްކުޅި މޮޑެލްތަކާ ވައްތަރު އެއްޗެހި ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ފްރިޖްތަކެއްގައި ވެސް ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ޖަހާފައިވާއިރު، މިއީ ޗެމްބަރުގެ ފާރުތަކުގައި ފްރޮސްޓް އުފެދުން ހުއްޓުވާ ނިޒާމެކެވެ (ލީބަރ ފްރިޖްތަކަށް މި ނަން އިމްތިހާނު ކުރެވެނީ އެއްކޮށް - ނޮފްރޮސްޓް) އެވެ. މިފަދަ ފްރިޖްތަކުގެ މިސާލަކީ ބޮޝް ކޭއައިއެފް 20އޭ50 މޮޑެލް އެވެ
3-4 މީހުންގެ އާއިލާއަކަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑު މޮޑެލްއެއް ބޭނުންވާނެއެވެ. މިތަނުގައި މިހާރުވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނީ ތަނަވަސް މައި ކޮމްޕާރޓްމަންޓަކާއި ވަކި ދޮރަކުން ބަންދުވާ ފްރީޒާއެއް ހުންނަ ފްރިޖަކަށެވެ. މިފަދަ މޮޑެލްތަކުގެ އުސްމިން 1.9 މީޓަރަށް އަރާއިރު، އެތެރޭގެ ޖާގަ އާންމުކޮށް ބަހާލެވިފައިވަނީ ތިން ޒޯނަކަށް ކަމަށްވާ ރިފްރިޖަރޭޝަން، ފްރީޒިންގ އަދި ޒީރޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ޒޯން، ގިނަ ކޮންސިއުމަރުންނަށް އަހުލުވެރި “ފްރެޝްނެސް ޒޯން” ގެ ގޮތުގައެވެ. ފުރަތަމަ ދެބަޔާއި މެދު އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތްނަމަ، ދެން ތިންވަނަ ބައިގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ސާފުކަމެއް ބޭނުންވެއެވެ. ފިނިކުރާ މައި ޖާގަގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި ވަންދެން ހިމެނޭ މި ކޮމްޕާޓްމަންޓަކީ ހަލާކުވާ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ހާއްސަކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޮމްޕާޓްމަންޓެކެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމަކީ މުޅިން ފަސޭހަ ކަމެއް: އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މުޅިން ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ފްރީޒާ ކޮމްޕާޓްމަންޓް، ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި ވެސް ހަމަ ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ.
ދެ ކޮމްޕާޓްމަންޓް ހުންނަ ފްރިޖް އެއް ކޮމްޕްރެސަރާއި އެކު ނުވަތަ ދެ ކޮމްޕްރެސަރުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭއިރު، މި ދެ ގޮތުގެ ވެސް ފައިދާތަކެއް ހުރެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކެމެރާއަކީ އޮޕަރޭޝަންގައި މާ އިގްތިސާދީ އެއްޗެއް ނަމަވެސް ދެވަނަ ކެމެރާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކެމެރާއެއް ނިއްވާލައި ޑިފްރޮސްޓް ކުރެވޭއިރު، ދެވަނަ ކެމެރާ މަސައްކަތްކުރާ ތަރުތީބުން ބެހެއްޓޭނެ އެވެ. އަދި މިއީ، ތަޖުރިބާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި، އެއަށްވުރެ މާ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ.
އަދި އެންމެ ފަހުން ބޮޑެތި ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކެވެ. ތަނަވަސް ބަދިގެތަކުގެ ވެރިންނަށް މިކަންކަން ގަނެވޭނެ، ސަބަބަކީ މިއީ ފަހަރެއްގައި އެންމެ ތަނަވަސް އަދި ޖުމްލަކޮށް ފިނިކުރާ ވައްތަރެވެ. އަކުރުން އަކުރަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވެނީ - “ސައިޑް ބައި ސައިޑް” ކަމަށް ވާއިރު، މިއީ ތެދެއް: ކެމެރާތައް ހުންނަނީ އެކަކު އަނެކަކާ ޖެހިގެން ކަމަށާއި ދެ ސްވިންގް ދޮރުގެ އެހީގައި ހުޅުވާފައި ހުންނަ ކަމަށެވެ. މި މޮޑެލްތަކުގެ އުސްމިން 1.7 މީޓަރާއި 1.9 މީޓަރާއި ދެމެދުގައި ތަފާތުވެ، ފުޅާމިން 1.2 މީޓަރަށް އަރާއިރު، ޖުމްލަ ބޭނުންކުރެވޭ ވޮލިއުމް އަކީ 520 އާއި 800 ލީޓަރެވެ. ފްރިޖްތަކުގެ ސައިޒު ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ ނަމަވެސް، ޑިފްރޮސްޓިންގ އަށް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެ: ނޯ ފްރޮސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ އެތަންތަނުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑެއް، މިސާލަކަށް ގަގްނޭއު އައިކޭ 300-354 ކޮމްބައިންޑް ފްރީސްޓޭންޑިންގ ތިން ޗެމްބަރ ފްރިޖް "ސައިޑް ބައި ސައިޑް" އެވެ.
ސައިޑް ބައި ސައިޑް މޮޑެލްތަކުގައި ގިނަ ޓެމްޕަރޭޗަރ ޒޯންތަކެއް ހުންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޒީރޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ސީލްޑް ޗެމްބަރާއި ވެރިއޭބަލް ހޫޑިޑިޓީ ކޮމްޕާރޓްމަންޓެއް ހިމެނެއެވެ. މިބާވަތުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ފްރިޖްތަކުން ބުއިންތައް ފިނިކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދެއެވެ: ދޮރުމަތީގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ކޮމްޕާރޓްމަންޓެއްގައި، މައި ކޮޓަރިއަށްވުރެ 3 ޑިގްރީ ދަށްކޮށް ފިނިހޫނުމިން ބެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިލްޓް-އިން އައިސް މެކެރުގެ ސަބަބުން ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 4 ކިލޯގެ އައިސް ލިބޭއިރު، މޯލްޑްތަކަށް ފެން އުކާލުމާއި، އޭގެ ފަހުން އެތަނުން ފްރޯޒެން ކިއުބްތައް ވަކި ނުކޮށް ވެސް ލިބެ އެވެ. ފެން ސަޕްލައިއާ ގުޅިފައިވާ ހޯސްއެއް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުކުރެވޭ ކާޓްރިޖްތަކާއެކު ފިލްޓަރަށް ފެން ވަދެ، އޭގެ ފަހުން ނަޖިސްތަކުން ސާފުކޮށް އައިސް ފޯމޭޝަން ކޮމްޕާޓްމަންޓަށް ވަދެގެންދާނެއެވެ. ފަސޭހަ، ސާދާ އަދި ވަރަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ.
ނަމަވެސް ފިނިކުރާ ތަނުގެ ޑިމައިންސް ހޮވާއިރު، އިންސްޓޯލް ކުރާ ތަނަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ. އެޕާޓްމަންޓާއި ބަދިގެ ދޮރުތަކުން ފާއިތުވާން ޖެހޭނެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންވީ - އެންމެ ކުޑަމިނުން، އަދި އެންމެ ގިނަވެގެން - ތިބާ ގަންނަ އެއްޗެއް ބޭނުންވާ ފްލޯއަށް ގެންދެވޭނެ ލިފްޓެއްގައި ޖައްސާށެވެ. އާދެ، ކުރިން ވެސް ސައިޑް ބައި ސައިޑް މޮޑެލްގައި ސެޓްލް ވެފައިވާނަމަ، ސްޓޭންޑަޑް ނޫން ނިންމުމެއް ނިންމަން ތައްޔާރަށް ތިބޭށެވެ: އެޕާޓްމަންޓްގެ ދޮރުތައް ނަގަން ޖެހިދާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި ތަސައްލީއަކީ މި އުނދަގުލަކީ ވަގުތީ ކަންކަމެވެ.
ކެމެރާ ލޮކޭޝަން
އެ އެއްޗަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް ނޫން، އޭގެ ބަދަލުގައި، ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވޭ އެއްޗެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ދެ ކޮޓަރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޗެމްބަރު ހުރިނަމަ، ފްރީޒާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓް ހުންނަންވީ ތަނެއް ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް - އޭގެ މަތީގައި ނުވަތަ ތިރީގައި. ގިނައިން ފްރޯޒެން އަދި ސެމީ ފިނިޝްޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް ކައްކަން އިސްކަންދީ، ދުވާލަކު އެތައް ފަހަރަކު ފްރީޒާ ބޭނުން ކުރާނަމަ، ހަމައެކަނި ކުރިމަތީގައި ކޮށާލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. ގިނަގިނައިން ފިނިކުރާ ދޮރު ހުޅުވާ މީހުންނަށް ބޮޝް ކޭއައިވީ 38އެކްސް00 މޮޑެލްގައި ކުރާ ފަދައިން ފްރީޒާ ފިނިކުރާ ދަށުގައި ހުންނަ މޮޑެލްއެއް ހޮވުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ
ފްރީޒިންގ އެބިލިޓީ
މި ސިފަ ގިނައިން ދައްކަނީ ފްރީޒާގެ ދޮރުގައި ނުވަތަ ފިނިކުރާ އެއް ޗެމްބަރެއްނަމަ އޮޕަރޭޝަން އިންޑިކޭޓަރުތަކުގެ ކައިރީގައެވެ. ދެ ސްނޯފްލޭކް އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ފްރީޒާގައި ހުންނަ އެންމެ މަތީ ފިނިހޫނުމިނަކީ -12 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް، ތިން ސްނޯފްލޭކް އިން ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަގު -18 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް އަރާއިރު، ހަތަރު ސްނޯފްލޭކްގެ ތަސްވީރާއެކު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހުރިހާ އެއްޗެއް -24 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ގުނާލެވޭނެ އެވެ.
ކޮންޓްރޯލް
ފިނިކުރާ މެޝިން އިލެކްޓްރޯމެކޭނިކަލީ ވެސް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތުން ވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު އަދި އެންމެ ސާދާ ކަމެކެވެ: ސްވިޗް އޮން އެންޑް އޮފް ކުރެވެނީ ބަޓަންތަކަށް ފިތާލުމުން ކަމަށާއި، ބޭނުންވާ މޯޑް ސެޓް ކުރެވެނީ ތަމަސްޓޭޓް ނަބްތައް އެނބުރުވައިގެން ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ޑިޖިޓަލް ޑިސްޕްލޭއަކާއި ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލެއް ހިމެނޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕެނަލެކެވެ. އެމީހުންގެ އެހީގައި ބޭނުންވާ ފިނިހޫނުމިން އެންމެ ކައިރި މިންވަރަކަށް ސެޓް ކުރެވޭއިރު، މިއީ މެނުއަލް ކޮންޓްރޯލް އިން ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނަމަވެސް ޑިސްޕްލޭއެއް އޮތްނަމަ ރަނގަޅު ވޯލްޓޭޖް ސްޓެބިލައިޒާއެއް ގަތުމަށް ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭނެ އެވެ.
ތަފާތު ކޮންޓްރޯލް މެތޯޑްތައް ހުންނަ ފްރިޖްތަކުގެ އަސާސީ ވަޒީފާތައް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްގޮތް ކަމަށް ބަލާއިރު، މި ޕެރެމިޓަރަށް މޮޑެލް ހޮވުމަކީ މުޅިން ތިމާގެ ކަމެކެވެ.
ޑިފްރޮސްޓް ކުރުން
މި ކްރައިޓީރިއާ އަށް ބަލާއިރު ފްރިޖްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މެނުއަލް ޑިފްރޮސްޓިންގ އާއި އޮޓޮމެޓިކް މޮޑެލްތަކަށެވެ. ފުރަތަމަ އިޚްތިޔާރުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ހަމައެކަނި ބާރުއަޅަނީ އިންސާނީ ތަދައްޚުލުވުން ބޭނުން ނުވާ ދެވަނަ އިޚްތިޔާރުގެ ފައިދާތަކަށެވެ. ކޮންޑެންސޭޓް ޑިފްރޮސްޓިންގ ދިމާވަނީ އިވެޕޯރޭޓަރ ހުންނަ ފްރިޖް ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގެ ފަހަތު އެތެރޭ ފާރުގައި އޮޓޮމެޓިކުންނެވެ. ފެން ފިނިކުރާ ކޮޓަރީގެ ތިރީގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ގްރޫވަކަށް ވަދެ ކޮމްޕްރެސަރުގެ މަތީގައިވާ ފާޚާނާގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ލޯވަޅަކުން ނުކުމެ، އެތަނުގައި އެއިން އުފެދޭ ހޫނުގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުން ހޫނުވެގެންދެއެވެ.
އިތުރު ފިނިކުރާ ފަންކްޝަންތައް
ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި އައިސް އުފެދުން ހުއްޓުވާ ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމްގެ އިތުރުން ޒަމާނީ ފިނިކުރާ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި އިތުރު ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އަދާކުރެ އެވެ.
އެއާ ޝަވަރ އިން ލޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމެއް އުފެއްދުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ވައި ދައުރުވުން ކަށަވަރުކޮށްދޭއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފިނިކުރާ ކޮޓަރިއަށް ވައްތަރެއްގެ ވައި ވަދެވޭ ގޮތް ހުރެއެވެ.
ބަޔޯފްރެޝް އަކީ ޗެމްބަރުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނާއި ހޫނުމިން ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭ ފަންކްޝަނެކެވެ. ހޫނުމިން މަތިވުމަކީ ތަރުކާރީ، މޭވާ، ގަސްގަހާގެހި ތާޒާކަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ.
ދޮރުގައި ހުންނަ މެޖިކްއައި މަލްޓިފަންޝަނަލް ޑިސްޕްލޭ އިން ފިނިކުރާ އޮޕަރޭޝަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދައްކާލަ އެވެ.
ކޫލްމެޓިކް އިން ފަންކާ ގައިޑް އެއާފްލޯ އާއި އެކު ފަސްޓް ފޯސްޑް ކޫލިން ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. މި ފަންކްޝަން އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށްފަހު 6 ގަޑިއިރު ފާއިތުވުމުން އާދައިގެ ޓެމްޕަރޭޗަރ ސެޓިންގ އަލުން ލިބެއެވެ.
އެންޓިބެކްޓީރިއަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ލިބެނީ ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްގެ ފާރުތަކާއި އެތެރޭގެ ފަރާތަށް ރިހި އަޔަންސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕޮލިމަރ އެއް ޖަހައިގެންނެވެ. މި ފީޗާ ބޮޝް، ސީމަންސް އަދި ބައެއް އެހެން އުފެއްދުންތެރިންގެ ގިނަ މޮޑެލްތަކެއްގައި ލިބެން ހުރެ އެވެ.
ކްރިސްޕް ފްރެޝް އަކީ ތަރުކާރީ ރައްކާކޮށް ގިނަ ދުވަހު ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ޝެލްފްގައި ހަދާފައިވާ ފިލްޓަރެކެވެ.
ގްލާސްލައިޓް ސިސްޓަމަކީ ޝެލްފްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އެލްއީޑީ ލައިޓިންގ އެއް ކަމުން ޝެލްފްތަކުގެ ސިސްޓަމާއި އުފެއްދުންތައް ހުންނަ ތަނުގައި އަވަހަށް އޮރިއެންޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ކޫލަރަކީ ފިނިކުރާ ދޮރުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ބޯފެން ފިނިކޮށް ހޫނުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްއެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޓޭންކަކާއި އެއް ނުވަތަ ދެ ޓޭޕާއި މަތީގައި އިންވާޓްކޮށްފައިވާ ފެންފުޅިއެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ޓޭންކުގައި ފެން، މަސައްކަތަށް ބަލާފައި ހޫނުކޮށް ނުވަތަ ފިނިކޮށް، އޭގެ ފަހުން ޓޭޕް މެދުވެރިކޮށް ފެން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
އަޑު ސިގްނަލް - ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހުޅުވިފައިވާ ދޮރު ސިގްނަލް ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން.
ނެފް ފްރިޖް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އުފައްދާފައިވާ ސިލްވަރކްލީން އެންޓިބެކްޓީރިއަލް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ހުރި ބެކްޓީރިއާތައް ވަޒަންވެރިވެ ބޮޑުވުން ހުއްޓުވަ އެވެ. އެއީ ފާރުތަކާއި ފިނިކުރާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގެ އެތެރޭގެ ފަށަލައަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްގެ ބައެއް ކަމަށްވާ ސިލްވަރ އަޔަންސްގެ އަމަލުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ސިލްވަރކްލީން ސިސްޓަމް ޖަހާފައިވާ ފްރިޖްތަކުން ދުވަހަކުވެސް ނުބައި ވަހެއް ނުދުވާނެ ކަމަށާއި ކާނާ ގިނަ ދުވަހު ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ބޮޑެތި އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފޮށިތަކުގެ މެދުގައި ނަގާލެވޭ ޕާރޓީޝަނެއް ހުރުމަކީ އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ފިނިކުރާ ތަކެތީގައި ތަފާތު ގޮތަކަށް ކިޔައެވެ. މިއެލްގައި ވެރިއޯރޫމް، ލީބްހެރ އަށް ވެރިއޯސްޕޭސް، އޭއީޖީގައި ވެރިއޯބޮކްސް ހުރެއެވެ. އުފެއްދުންތައް ބެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފްރީޒާތަކުގައި ބިއްލޫރި އަލަމާރިތަކާއި ޕުލް އައުޓް ކޮންޓެއިނަރުތައް ވެސް އުފެއްދުންތެރިން ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. މި ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ބޭނުން ނަމަ ފަސޭހައިން ނަގައި، ބޮޑެތި އުފެއްދުންތަކަށް ފުދޭވަރުގެ ޖާގައެއް ދޫކޮށްލެވިދާނެ އެވެ.
ސުޕަކޫލް ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ހާއްސަ ފަންކާއެއްގެ އެހީގައި އަވަސް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ ވައި ފިނިކުރެވޭނެ އެވެ. މަލްޓިޑައިރެކްޝަނަލް އެއާ ފްލޯއިން ޗެމްބަރުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަކެތި ހުރިހާ ފަރާތަކުން ފިނިވާއިރު، މިއީ ޚާއްޞަކޮށް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ދެންމެ ބަހައްޓާފައިވާ އުފެއްދުންތަކަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެލްޖީގައި ވެސް މަލްޓި އެއާ ފްލޯ ކިޔާ ފީޗާއެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.
ސުޕަރފްރޮސްޓް މޯޑުގެ ސަބަބުން -32 ... -38 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގެ ފިނިހޫނުމިނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރެވޭއިރު، މިއީ އެތަކެތީގެ ރަހަ ރައްކާތެރިކޮށްދީ، ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. މި މޯޑް އޮޓޮމެޓިކުން ނިއްވާލަނީ، ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މުޅި ވޮލިއުމް ފްރީޒް ވެފައި ހުރުމުންނެވެ.
ލީބަރ އިން އުފައްދާފައިވާ ފްރޮސްޓްކޮންޓްރޯލް ފަންކްޝަން އިން ފްރީޒާގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން މޮނިޓަރކޮށް، އިތުރުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަޑާއި އަލި ސިގްނަލްތައް ދިއްލާލައެވެ. ފްރޮސްޓްކޮންޓްރޯލް އިންޑިކޭޓަރުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތި ޑިފްރޮސްޓްވާން ފަށައިފިނަމަ ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅައި ސުޕަފްރޮސްޓް މޯޑް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ.
ފްރީސްޓޭންޑިންގ ނުވަތަ ބިލްޓް-އިން ކޮށްގެންނެވެ
މި ނުކުތާއަކީވެސް ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެކެވެ. މިހާރު ބިލްޓް-އިން އެޕްލިއަންސްތައް މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް ޔަގީންކަމާއެކު “ސޯލޯ” މޮޑެލްތަކުގެ ބަދަލުގައި ބަދަލުވަމުންދާއިރު، އުނދުން ބަދަލުކުރަމުންދާއިރު ހޮބް އާއި އަވަން ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު، މައިކްރޯވޭވް އަވަންތައް ވެސް އެލިގަންޓް ކެބިނެޓްތަކުގެ ގޮހޮރުގައި “ފޮރުވިފައި” ހުންނައިރު، ފިނިކުރާ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިތުރަށް ފުޅާކުރަމުންނެވެ ފުރިހަމައަށް ބިލްޓް-އިން މޮޑެލްތައް އުފެއްދުން. ހަމަގައިމުވެސް އެއީ އެމީހުންގެ އެކަނިވެރި "އަޚުން" އަށް ވުރެ މާ އަގުބޮޑު ބައެއް، ސަބަބަކީ އެމީހުންނަށް ޝަރުތުތައް މާ ބޮޑު ކަމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ލަކުޑި ފަރުނީޗަރު ވައްތަރެއްގެ ރެޒޮނޭޓަރ ބޮކްސްއަކަށް ނުވެ، މުޅި ބަދިގޭގައި މޮޓޯގެ ހޫމް އަޑު އިވޭ ގޮތަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ވައިބަރޭޝަން ކުރުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ތަމަލް އިންސުލޭޝަން. ފްރިޖް "ސޯލޯ" ފަރުނީޗަރާއި ފާރުތަކާ ގާތުން ޖެހިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ހާއްސަ ޝަރުތަކީ ފްރިޖާއި ރޭޑިއޭޓަރާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނެވެ. ފުރިހަމައަށް ބިލްޓް-އިން މޮޑެލްތައް ބަހައްޓާނީ ތިމާއަށް ފަސޭހަ ތަނެއްގައި، އަދި ހަމައެކަނި ތިމާއަށެވެ.
އަދި އެންމެ ފަހުން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމުގައި ޚުދުމުޚުތާރު ރީތިކަމުގެ ފަރާތަށް ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. ކްލާސިކް ހުދު މޮޑެލްތަކަކީ އަދިވެސް އެންމެ މަގުބޫލު މޮޑެލްތަކެއް ނަމަވެސް މިހާރު އެ މޮޑެލްތައް ވެސް ލިބެން ހުރީ ކުލަތަކުން: ރީނދޫ، ދަގަނޑު، ލަކުޑި ފަދަ ނިމުމަކާއެކު، ލީބަރ ސީޕީއީސް 40030 ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލްގެ ކުލަ ނަމަވެސް އެންމެ އެއްގޮތް ފްރިޖް އެތެރެއަށް ވަދެގެންދާނެ އެވެ ހަމައެކަނި އެ ދޮރު ހުންނަނަމަ ބަދިގެ ފަރުނީޗަރުގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ޕެނަލް އާއި ސީދާ އެއް ޕެނަލެއް ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިކަން ކުރެވޭނީ އެންބެޑެޑް މޮޑެލްއެއް ގަނެގެންނެވެ.
ވައިން ކޫލަރ ނުވަތަ ވައިން ކެބިނެޓް
ގިނަ އަދަދަކަށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ރަނގަޅު ވައިންތަކުގެ ކޮނޮއިސަރުންނަށް މި އަގުހުރި ބުއިން ރައްކާކުރުމަށް ހާއްސަ ޔުނިޓެއް ހޯދަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، ވައިންގެ ސިފަތައް ގެއްލިގެން ނުދިއުމަށްޓަކައި، ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއް ނޫން، ހޫނުމިން ވެސް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ވައިން ކެބިނެޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.
ހަމަ ފްރިޖްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ވައިންސް އަށް ބޭނުންކުރާ "ސްޓޯރޭޖް" ތަކަކީ ވެސް ސައިޒާއި ޤާބިލުކަމުގެ ގޮތުން އެކަކު އަނެކަކާ ތަފާތު ތަންތަނެވެ. އެހެންކަމުން ވައިން ކެބިނެޓެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަކީ ވަކިން ވިސްނަން ޖެހޭ ސުވާލެކެވެ. ކުރުކޮށް ބުނާނަމަ ވަކި ވައްތަރެއްގެ ވައިންސް އަށް ތަބާވާ މީހުންނަށް އެއް ޓެމްޕަރޭޗަރ މޮޑެލްތަކުން ރަނގަޅަށް އުޅެވޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަފާތު ވައްތަރުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މަލްޓި ޓެމްޕަރޭޗަރ މޮޑެލްތައް ގަތުމަށް ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވައިން ކެބިނެޓް އަގުބޮޑުވިވަރަކަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވައިންތައް ރަނގަޅަށް ރައްކާކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ބޮޑުވާނެ - ހުދު އަދި ރަތް، ފޯޓިފައިޑް އަދި ސްޕާކްލިން އެވެ. ވައިން ކޫލަރ މޮޑެލް މިއެލް ކޭޑަބްލިޔުއެލް 4712 އެސްޖީ އެޑް
މާލީ ފުރުސަތުތައް
ފިނިކުރާ ތަނެއް ހޮވާއިރު ކޮންމެހެން މާލީ މައްސަލައަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ، އެއީ ބަދިގޭގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފިހާރައިގައި ބާއްވަންވީ ފައިސާގެ އަދަދެވެ. އާންމުކޮށް ކޮންމެ އުފެއްދުންތެރިއަކުވެސް އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ތަފާތު ގޮތްތައް ހުށަހަޅަނީ - ބަޖެޓުން ފެށިގެން އެލައިޓް މޮޑެލްތަކާ ހަމައަށް، އެހެންކަމުން ޖީބަށް މޮޑެލްއެއް ހޯދުމަކީ ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ގޭތެރޭގެ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ އާލާތްތަކާ ހިލާފަށް، އާންމުކޮށް ފިނިކުރާ ގަންނަނީ ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ކަމެވެ: އޭގެ ޑިމައިންސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑު، އަދި އޭގެ ބަރުދަނުން ފަސޭހައިން ކުރީގެ އެއްޗެއް ނަގައި އާ އެއްޗެއް ޖައްސާކަށް ފުރުސަތު ނުލިބެއެވެ . އެހެންކަމުން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތް ކުރަންވީތޯ ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެއް އުފެއްދުންތެރިންގެ އަތުން ހަގީގަތުގައި ރަނގަޅު މޮޑެލްއެއް ގަންނަންތޯ ރަނގަޅަށް ވިސްނާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.
ފިނިކުރާ ތަނުގައި ޖަހާފައިވާ މަޝްހޫރު "ލޭބަލް" އަކީ ހަމައެކަނި ދޮރުގެ ރީތި ޑިޒައިންއެއް ނޫނެވެ. މިއީ ކޮލިޓީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމެއް، ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމަށް ޒިންމާވާ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެ، ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތަކަށް އާ ވަޒީފާތަކާއި ގާބިލްކަންތައްތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މިކަން އެނގިހުރެ މިހާރު އަވަސްވެގަންނަވާ ފްރިޖްގެ އެންމެ ޒަމާނީ މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މޮޑެލް ގަންނަން، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ތިބާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތާމައެއް ނުކުރާނެއެވެ. އާދެ، އެއްފަހަރާ ސީރިއަސް އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ ނަމަވެސް، އޭރުން ގަތް އެއްޗެއް މަރާމާތު ކުރުމާއި ބަދަލު ކުރަން ޖެހުމާ މެދު ކަންބޮޑު ނުވެ އެތައް އަހަރެއް އަދި ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.
އެލައިޓް ފްރިޖްތަކުގެ އަގުހެޔޮ މޮޑެލްތައް:
ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް މިއެލް ކޭ 9414 އައިއެފް
ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް ކުޕަރސްބުޝް އައިކޭ 247-8
ފްރިޖް ލީބްހެރ ސީޕީ 40030
ބްރޭންޑެއް ނިންމާނެ ގޮތް
އެންމެ ރަނގަޅު، އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ، ޝަރަފުވެރި ކަމަށް ކިޔާލެވޭނެ އުފެއްދުންތެރިންގެ އާންމު ޖަމާއަތުގެ ތެރެއިން ބްރޭންޑެއް ވަކިކުރުމަކީ ފަހަރެއްގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ތިބާގެ ރަހަ، ނުވަތަ ފަހަރެއްގައި އިންޓިއުޝަން ވެސް އެނގޭނެ، އެއްގޮތް ފަންކްޝަންތަކެއް ހުރި، އެކަމަކު އެކި އުފެއްދުންތެރިން އުފައްދާފައިވާ އެތައް ބައެއްގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު މޮޑެލްއެއް ހޯދާނެ ގޮތެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ ބްރޭންޑަކުން ވެސް ސްޓޭންޑަޑް ފީޗާސްގެ އިތުރުން އަމިއްލަ، ހާއްސަ އެއްޗެއް ހުށަހަޅަ އެވެ. މިސާލަކަށް މިއެލޭ ވަނީ ތަފާތު ގްލާސްލައިޓް ބެކްލައިޓް ސިސްޓަމެއް ތަރައްގީކޮށް، ބޮޝްގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން ވަނީ އާ ސުޕަފްރީޒް މޯޑެއް އުފައްދައި ތަންފީޒުކޮށްފަ އެވެ.
ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ އުފެއްދުމެއް ހޮވުމުގައި މުހިންމު ކަމަކީ ތިމާގެ ސިޓީގައި ކުންފުނީގެ ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުރުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޝް، ސީމަންސް، ގަގްނޭއު، މިއެލް، ކުޕަރސްބުޝް، ލީބްހެރ، ނެފް ނުވަތަ ޒަނޫސީ ފަދަ ބޮޑެތި އުފެއްދުންތެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ގަންނައިރު މިކަމާ ކަންބޮޑުވާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
ސާވިސް ލައިފް އަދި ވޮރެންޓީ
މިޒަމާނުގެ ފިނިކުރާތަކުގެ ސާވިސް ލައިފް، އޮޕަރޭޓިން ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވެ، 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ވާއިރު، ބައެއް އުފެއްދުންތެރިން، މިސާލަކަށް، މިއެލް، ދަނީ މިއަށްވުރެ ސީރިއަސް މުއްދަތެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ތަޖުރިބާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ރަނގަޅު މޮޑެލްތައް މާ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރާއިރު، އެއީ މުސްކުޅިވެއްޖެނަމަ، ދެން އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. މާނައަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި މާ ފުރިހަމަ، ރަނގަޅަށް ވިސްނާފައިވާ އަދި އާ ފަންކްޝަންތަކެއް އެކުލެވޭ ފްރިޖްތައް ފެނުމުން، ކުރީގެ ފްރިޖްތައް މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނާޅަ އެވެ. އެކަމަކު ބޮޑު ސާވިސް ލައިފް އެއް އޮތް ނަމަވެސް، ފިނިކުރާ ސާމާނުގެ ވޮރެންޓީ ފުދޭވަރަކަށް ކުޑަ - 1 އަހަރާއި 2 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް، އަދި ދެވަނަ ގޮތަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރާނެ ކަމެކެވެ.

ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 26, 2024 11:19:50 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting