ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލް އިކުއިޕްމަންޓް

ފިނިކުރާ ތަނުގައި އެލާމް ޖަހާފައި ހުންނައިރު ވަރަށް ބޭނުންތެރި. އެއީ އަލިކަމާއި އަޑު ވެސް ވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އެލާމްތަކުގެ ތެރެއިން ފްރީޒާގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން މަތިވާ ވަގުތު ދޭ އެލާމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެ އެވެ. -11 ޑިގްރީއަށް އަރައިފިނަމަ، ދެން އޭގެ ފަހުން ސިގްނަލެއް އަންނާނެ، މިކަން އިއުލާންކުރާނެއެވެ. އަދި ފްރިޖްތަކުގައި ހުޅުވިފައިވާ ދޮރެއް ހުރިކަން އަންގާ ސިގްނަލެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެއީ ފިނިކުރާ ތަނަކަށް ވެދާނެ، ނުވަތަ ފްރީޒާއަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ފިނިކުރާތަކުން ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފަސް މިނެޓް ފަހުން، އަދި ފްރީޒާގައި އެއް މިނެޓް ފަހުން ހުޅުވިފައިވާ ދޮރެއް ސިގްނަލް ކުރާނެ އެވެ. އަދި ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން ދައްކާލުމަށް ވެސް ފަސޭހަ އެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގެ ފްރިޖްތަކުގައި އެލްއީޑީ އިންޑިކޭޝަން ވެސް ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޑިސްޕްލޭއެއް ހުންނަ މިފަދަ ފިނިކުރާތައް އެބަހުއްޓެވެ.
ފިނިކުރާ ތަނަކަށް ކަރަންޓް ނިއްވާލާ ވަގުތެއްގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުން ފަދަ ފަންކްޝަނަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަކީ ކާނާ ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހައްޓާނެ ވަގުތެއް ކަމަށް ދައްކައެވެ. ކުރެވެން އޮތް ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ކާބޯތަކެތީގެ ޝެލްފް ލައިފް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުންނަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަތުމެވެ.
ކޮންމެ ފިނިކުރާއެއްގައިވެސް އަމިއްލަ ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީއެއް ހުރެއެވެ. މި އިންޑިކޭޓަރ ކިލޯގްރާމް އިން މިންކުރެވޭއިރު، އެމީހުންގެ އަދަދު ދައްކާއިރު، މި އިންޑިކޭޓަރު 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފްރީޒް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ފިނިކުރާ ތަރި މާކިން ވެސް ޖަހާފައިވެ އެވެ. އެއް ތަރިއެއްގެ މާނައަކީ ޗެމްބަރުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން ބެހެއްޓޭނީ އެންމެ -6 އާ ހަމައަށެވެ. މި އިންޑިކޭޓަރަކީ ހަމައެކަނި އުފެއްދުންތަކުގެ ކުރު ހޯދުމަކަށް އެކަށީގެންވާ އިންޑިކޭޓަރެކެވެ. ދެ ސްނޯފްލޭކް ހުރުމުގެ މާނައަކީ ޗެމްބަރުގެ ފިނިހޫނުމިން -12 ޑިގްރީ އަށް ވުމެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކާނާއެއް މިތަނުގައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ.
ތިން ތަރި ޖަހާފައިވާ ފްރިޖްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެންމެ ދަށް ފިނިހޫނުމިނަކީ -18 ޑިގްރީ އެވެ. މިއީ ގިނަ ދުވަހު ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ފުދޭނެ ކަމެކެވެ. މިތަނުގައި އޭގެ ތެރެއިން ކުޑަ މިންވަރެއް ވެސް ފްރީޒް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ހަތަރު ތަރިން ދައްކަނީ -24 ޑިގްރީގެ ފިނިހޫނުމިނެވެ. މިތަނުގައި ކާބޯތަކެތި ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރުމުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާނާ ފްރީޒް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލް އިކުއިޕްމަންޓް
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލް އިކުއިޕްމަންޓް
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލް އިކުއިޕްމަންޓް
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލް އިކުއިޕްމަންޓް ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލް އިކުއިޕްމަންޓް ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލް އިކުއިޕްމަންޓްHome | Articles

July 22, 2024 10:57:18 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting