ނޭވިގޭޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް

މިޒަމާނުގެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަކީ ޖީޕީއެސް-ނޭވިގޭޓަރެއް ނެތި ތަޞައްވުރު ކުރުމަކީ މުޅިން ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި އަޖައިބު ކުރުވަނިވި އާލާތްތަކަކީ ދަތުރުވެރިންނާއި ވަގުތުގެ އަގު ވަޒަންކުރާ އަދި ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ނިމުމެއް ނެތް ލެބިރިންތްތަކުގައި ހޭދަކުރަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންނަށް ހަގީގީ ހޯދުމެކެވެ. ނެވިގޭޓަރުން ޖީޕީއެސް ރިސީވަރާއި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްލަ އެވެ. ރިސީވަރު ފޯކަސް ކުރަނީ ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށެވެ، ކޮމްޕިއުޓަރު އުޅެނީ އެ ސިގްނަލްތައް ޑީކޯޑް ކުރުމުގަ އެވެ. ގިނަ ކޮންސިއުމަރ ނޭވިގޭޓަރުންނަށް ސަޕޯޓް ކުރަނީ އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިފެންސްގެ ހައްގުތައް ލިބިފައިވާ ނަވްސްޓާ ސިސްޓަމުންނެވެ. ނަވްސްޓާ ސެޓެލައިޓްތައް ހުންނަނީ 20180 ކިލޯމީޓަރު ދުރުމިނުގަ އެވެ. ނަވްސްޓާގެ މައިގަނޑު ވާދަވެރިއަކީ ގްލޯނާސް ސިސްޓަމެވެ. މި ނިޒާމުގެ ސެޓެލައިޓް ކޮންސްޓެލެޝަން އާއި މި ނިޒާމު ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގުތައް ނިސްބަތްވަނީ ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށެވެ. ގްލޯނާސް ސެޓެލައިޓްތައް ތިން ބޯޓެއްގައި 19100 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުމިނެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ޔޫރަޕާއި ޗައިނާ އަދި އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އެ ކުންފުނިތަކުގެ ނިޒާމުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގަ އެވެ. ނޭވިގޭޓަރެއް ހޮވާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ.
ނޭވިގޭޓަރުންގެ ބާވަތްތައް
ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޓަރުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މެރިން، އޭވިއޭޝަން، ޔުނިވާސަލް، މޮޓޯސައިކަލް، ބައިސްކަލް، އޮޓޯމޮބައިލް މޮޑެލްތައް ހިމެނެ އެވެ. ފަހަރެއްގައި، ކާރު ނޭވިގޭޓަރުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއްޗަކަށް ވާތީ، ކާރު ނޭވިގޭޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަކީ މިދުވަސްވަރު ވަރަށް މަގުބޫލު ކަމެކެވެ. މި ބާވަތުގެ ނޭވިގޭޓަރެއްގައި ރޫޓް ލަފާދޭ ވޮއިސް އިންޖީނާއި ރޫޓް ކަލަކުލެޝަން ފަންކްޝަނާއި ސިޓީ މެޕްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހުރެ އެވެ.
އަދި ނޭވިގޭޓަރުން ވެސް ބަހާލެވިފައިވަނީ ބޮޑު ދެ ގްރޫޕަކަށް - މިނިވަން ގްރޫޕަކާއި ސްޓޭޝަނަރީ ގްރޫޕަކަށެވެ. ސްޓެންޑަލޯން އިން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭރު ކޮމްޕިއުޓަރެއް ބޭނުން ނުވާނެއެވެ. އެއީ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ދައްކުވައިދޭ ޑިސްޕްލޭއެކެވެ. މި ޑިވައިސްތަކަށް ކަރަންޓް ދެނީ ބިލްޓް-އިން ހައި ކެޕޭސިޓީ ބެޓެރީއަކުންނެވެ. ކާރަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ނޭވިގޭޓަރުތަކަކީ ސްޓޭޝަނަރީ އެއްޗެކެވެ. އެމީހުން ޗާޖުކުރަނީ ސިނގިރޭޓް ލައިޓަރުންނެވެ.
ނެވިގޭޓަރ ޑިޒައިން
އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކޮން ކަމެއްތޯ، އަމިއްލައަށް ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ކަންބޮޑު ނުވޭ، ސަބަބަކީ މި ޑިވައިސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މުޅިން ސާދާ ގޮތަކަށެވެ. މި ޑިވައިސްގައި ހިމެނެނީ ޚުދު ރިސީވަރުގެ އިތުރުން ޕްރޮސެސަރާއި ރެމް އާއި ޑިސްޕްލޭ އާއި އެކު ކޭސް އާއި ބެޓެރީ އެވެ. ޖީޕީއެސް ރިސީވަރުގެ ސްޕީޑް ބިނާވެފައިވަނީ ނޭވިގޭޓަރުގައި ޖަހާފައިވާ ޕްރޮސެސަރުގެ ބާރުގެ މައްޗަށެވެ. ބާރުގަދަ ވިވަރަކަށް އޭގެ މަސައްކަތް (ރޫޓް ކަލަކުލެޝަން، މެޕް ލޯޑިންގ ފަދަ ކަންކަން) ކުރާ މިންވަރު އަވަސްވެގެންދެއެވެ. ޕަވަރ ޕެރަމިޓަރ މިންކުރަނީ މެގަހަރޓްސް އިންނެވެ. ފްރީކުއެންސީ އިންޑިކޭޓަރަކީ 266 އާއި 600 މެގަ ހޯޒް އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެކެވެ. މި ޚިޔާލަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ.
ސީޕީޔޫ އެވެ
މި ޕްރޮސެސަރަށް ކިޔަނީ ޗިޕްސެޓް ކަމަށާއި، މިއީ ކޯޑިނޭޓްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހިސާބުތައް ހަދައިދޭ ޕްރޮސެސަރެކެވެ. އަދި ސިގްނަލް ލިބުމުގެ ޒިންމާ ވެސް އޭނާ އުފުލަ އެވެ. މިއަދު އެންމެ މަގުބޫލު ޗިޕްތަކަކީ SiRF Star III، SiRF Atlas III އަދި SiRF Atlas IV އަދި SiRF 3i އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުތަކުގެ ނެވިގޭޓަރުން ބޭނުންކުރަނީ ޕްރޮސެސަރ ޗިޕްގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ހާޑްވެއާ ގްރެފިކްސް އެކްސެލެރޭޓަރެކެވެ. އެއީ ނޭވިގޭޝަން ޑިވައިސްއަށް އެޑެޕްޓް ނުވާ ވީޑިއޯ ދެއްކުމާއި ނޭވިގޭޝަން މެޕްތަކުގައި ދައްކާފައިވާ އެކި އިމާރާތްތަކުގެ 3ޑީ މޮޑެލް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެކެވެ.
WAAS/EGNOS ސިސްޓަމްތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ ނޭވިގޭޝަން ޕްރޮސެސަރުތަކުގައެވެ. އެއީ ކޯޑިނޭޓްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޞައްޙަކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ. މިޒަމާނުގެ ސްޓައިލްގެ ޕްރޮސެސަރުތަކުގައި މި ނިޒާމުތަކަށް އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ސިސްޓަމް ކަރެކްޝަންތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެކަންކަން ޓްރާންސްމިޓްކުރާ ބޭސް ސްޓޭޝަންތައް ހުންނަ ހިސާބުތަކުގަ އެވެ.
SiRF ގެ އަނެއް ވައްތަރެއްގެ ޗިޕްސެޓެއް - ސެންޓްރަލިޓީ އެޓްލާސް III، ދަނީ މަޑުމަޑުން ނޭވިގޭޓަރު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުންނެވެ. އެމީހުންގެ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ނިސްބަތުން ދަށް ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 51 ޗެނަލަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ކަމަށެވެ. ސެޓެލައިޓްތައް ޞަރީޙަކޮށް ޓްރެކްކޮށްގެން މި ޗިޕްސެޓްތަކުން އެމީހުންގެ ސިގްނަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޕޮޒިޝަން ކަނޑައެޅުމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މި ޗިޕް މޮޑެލްތަކަކީ 64 ޕެރެލަލް ޗެނަލް އަށް ސަޕޯޓްކުރާ SiRF ސްޓާ އެޓްލާސް IV އަދި SiRF 3i+ ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓްތަކަށް ވުރެ މާ ދަށް މޮޑެލްތަކެކެވެ.
ފެށޭ ވަގުތު
ކޮންމެ މޮޑެލްއަކަށް ފެށޭ ވަގުތު ތަފާތު ވެދާނެއެވެ. އެމީހުން ހިއްސާކުރަނީ ފިނި، ހޫނު އަދި ހޫނު ފެށުން ކަމަށް ބުނާ މަސައްކަތެވެ.
ފިނި ފެށުމެއް. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޖީޕީއެސް ނިއްވާލައިފިނަމަ، ޑިވައިސްގެ މެމޮރީގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ބައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޯލްޑް ސްޓާޓް ޕްރޮސެސް އަލުން ސްޓާޓް ކުރާނެ އެވެ. އެ މައުލޫމާތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ ނަމަވެސް، އަދިވެސް އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އޮޕަރޭޝަނަލް މޯޑަށް ބަދަލުވެވޭނެ އެވެ. ކޯލްޑް ސްޓާޓް ޓައިމް 100 އާއި 300 ސިކުންތާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނެ އެވެ.
ހޫނު ފެށުމެއް. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ޑިވައިސް ނިއްވާލުމުން ފެށޭ ޕްރޮސެސް އެވެ. ޚުދު ފެށޭ ވަގުތު ވެސް ނިސްބަތުން ކުރު، ހަމަ ފިނި ފެށުމާ އަޅާބަލާއިރު - 1 ސިކުންތުން ފެށިގެން 60 ސިކުންތާއި ދެމެދުގެ ވަގުތެކެވެ. ހަމައެއާއެކު ޖީޕީއެސް ރިސީވަރުގެ މެމޮރީގައި ސެޓެލައިޓްތަކާއި ސިސްޓަމްގެ ވަގުތާއި ކޯޑިނޭޓްތަކާ ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ރައްކާކުރެއެވެ. ރިސީވަރު އާންމު މޯޑަށް ފުރިހަމައަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާނީ މަދު ދިހަ ސިކުންތުކޮޅެކެވެ.
ހޫނު ފެށުމެއް. ގާތްގަނޑަކަށް ވަގުތުން ޖީޕީއެސް ރިކަވަރީ މޯޑް، ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓް ގެއްލުމަށްފަހު އެޕްލިކޭބަލް މޯޑެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ މިސާލަކަށް ޓަނަލެއްގެ ތެރޭގައި ހުރެގެންނެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވުމުން ސެޓެލައިޓާ މުއާމަލާތް ގެއްލިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެތަނެއްގެ ކޯޑިނޭޓްތަކާ ބެހޭ އިތުބާރު ހުރި މައުލޫމާތުތައް ރައްކާތެރިވެފައިވެ އެވެ. އެއީ ކުރީގެ ކޯޑިނޭޓް ލޮކޭޝަނުން ސޭވްކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށް ހޫނު ފެށޭ ވަގުތަކީ ދިހަ ސިކުންތަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ނޫނެވެ. މި އިންޑިކޭޓަރ ދަށްވިވަރަކަށް ތިބާގެ ރިސީވަރުން ދީފައިވާ މަގެއް ޓްރެކް ކުރަނީ ޞަރީޙައެވެ.
ތިބާގެ ލޮކޭޝަން ޑޭޓާ އަޕްޑޭޓް ކުރެވެނީ ވަރަށް ގިނައިންނެވެ. މި ޕެރެމިޓަރަކީ 0.1 އާއި 10 ގުނަ / ސިކުންތާއި ދެމެދުގެ ރޭންޖެއްގައި ހުންނަ އިންޑިކޭޓަރަކާ އެއްވަރުގެ ޕެރެމިޓަރެކެވެ. ގިނަ މޮޑެލްތަކުން ކޮންމެ ސިކުންތަކު އެމީހުންގެ ލޮކޭޝަން ޑޭޓާ އަޕްޑޭޓް ކުރެއެވެ. މި ޕެރެމިޓަރަށް ރިސީވަރުގެ ލީޑިންގ އިންޑިކޭޓަރަކީ ސިކުންތަކަށް 10 އަޕްޑޭޓެވެ.
ނޭވިގޭޓަރުންގެ މަސައްކަތް މޯބައިލް ނެޓްވޯކްތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމުކޮށް ފެންނަނީ އެންމެ ދެ، މިއީ ޖީއެސްއެމް އާއި 3ޖީ އެވެ. މޯބައިލް ނެޓްވޯކް ބޭނުންކޮށްގެން ވީހާވެސް ޞައްޙަކޮށް އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލޮކޭޝަން ކަނޑައެޅެއެވެ. މޯބައިލް ނެޓްވޯކްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމުން ޑިވައިސްގެ ގާބިލްކަން ފުޅާވެގެންދެއެވެ. މި ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓެލައިޓްތައް ބިމަށް ނިސްބަތްކޮށް ސެޓެލައިޓްތައް ހުންނަ ތަންތަނުގެ މެޕެއް ޑައުންލޯޑްކޮށް، ޔޫޒަރުގެ ވަގުތާއި ލޮކޭޝަން ކަނޑައެޅުން ހިމެނެ އެވެ. މި އިޚްތިޔާރު ތަންފީޒު ކުރެވެނީ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޖީޕީއާރުއެސް ކަނެކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
ކޯޑިނޭޓް އެކިއުރެސީ ކަރެކްޝަންސް
މި އިޚްތިޔާރު ގާތްގަނޑަކަށް ޒަމާނީ ހުރިހާ މޮޑެލްތަކެއްގައި ވެސް ނޭވިގޭޓަރުން ލިބެން ހުރެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ކޯޑިނޭޓްތަކުގެ ޞައްޙަކަން އިތުރުކުރުމަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޚާއްޞަ ނިޒާމުތަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ވާހަކަ. އެ ނިޒާމުތަކަށް ކިޔަނީ ވާސް އަދި އިގްނޯސް އެވެ. ނަމަވެސް އެ އިޚްތިޔާރު ތަންފީޒު ކުރަނީ ހަމައެކަނި މި އިސްލާހުތައް ފޮނުވުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ބޭސް ސްޓޭޝަންތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުތަކުގަ އެވެ. ޗިޕްގައި ހުންނަ ކޯޑިނޭޓްތައް ހޯދުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތަކީ ސެޓެލައިޓުން ކޮންޓްރޯލަރ ޗިޕާ ހަމައަށް ރޭޑިއޯ ރާޅުތައް ދަތުރުކުރަން ނަގާ ވަގުތެވެ.
އީޖީއެންއޯއެސް (ޔޫރަޕިއަން ޖިއޮސްޓޭޝަނަރީ ނެވިގޭޝަން އޮވަރލޭ ސާވިސަސް) ސިސްޓަމަކީ ސެޓެލައިޓް ގްރޫޕުން ނެވިގޭޝަން އިންސްޓްރޫމެންޓްތަކުގެ ޞައްޙަކަން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް އުފެއްދި ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމު ހިންގަނީ ޔޫރަޕްގެ ސަރަހައްދުގައެވެ. ރަޝިޔާގައި ހިތާމައަކީ އެ ނިޒާމު ބޭނުންކުރުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިސްތިސްނާވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ލެނިންގްރަޑް، ސްމޮލެންސްކް، ޕްސްކޯވް އަދި ނޮވްގޮރޯޑް ސަރަހައްދުތަކުގެ އިތުރުން ރިޕަބްލިކް އޮފް ކަރެލިއާ އެވެ. މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭސް ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓިފައިވާއިރު، އޭގެ ކޯޑިނޭޓްތައް ކުރިން އެނގިފައި ހުރެއެވެ. ސްޓޭޝަންތަކަށް ޑޭޓާ ލިބެނީ ސެޓެލައިޓްތަކާއި އެތަކެތީގެ ކޯޑިނޭޓްތަކުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސްޓޭޝަންތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަކާއި ތަނަކަށް ގުޅޭ ގޯހެއް ހިސާބުކުރެއެވެ. މި ގޯސް ފެންނަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.
ޑަބްލިޔުއޭއޭއެސް (ވައިޑް އޭރިއާ އޮގްމެންޓޭޝަން ސިސްޓަމް) ސިސްޓަމްގެ އޮޕަރޭޝަން އުސޫލެއް އީޖީއެންއޯއެސް އާއި އެއްގޮތެވެ. މި ސިސްޓަމުން ސެޓެލައިޓުން ލިބޭ ޑޭޓާ އިސްލާހު ކުރެއެވެ. މި ޕްރޮސެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ބޭސް ސްޓޭޝަންތަކުންނެވެ. އެ ސްޓޭޝަންތަކުން ހާއްސަ ކަރެކްޝަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޑޭޓާ އިސްލާހުކުރާއިރު، ޚުދު ސްޓޭޝަންތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފައި ވަނީ ސީދާ ޑަބްލިޔުއޭއެސްގެ ހިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދުތަކުގަ އެވެ. މި ނިޒާމު ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ނުހިނގާ ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ތެރޭގައި ހިންގަ އެވެ.
ޑިސްޕްލޭ
މި ޑިސްޕްލޭ އަކީ ނޭވިގޭޓަރުގެ ބައެއް ކަމުން، އެއާ ނުލައި ތިބާއަށް ފަސޭހައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ، ތިބާގެ ކޯޑިނޭޓްސް ނޫން، އެހެން މައުލޫމާތެއް ވެސް ނުލިބުނެވެ. މި ޑިސްޕްލޭއިން އެތަނާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފެންނައިރު، އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ މެޕެއް ވެސް ސިމިއުލޭޓް ކުރެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިސްޕްލޭގައި ތިބާ ޓްރެކް ކުރާނީ ތިބާގެ މަގުގެ ޓްރެޖެކްޓަރީ އެވެ. މިއަދު ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ބާޒާރަށް ނެރޭ ހުރިހާ ޒަމާނީ މޮޑެލްތަކެއްގައި ވެސް ކުލަ ސްކްރީން ޑިސްޕްލޭ ޖަހާފައިވެ އެވެ. ސްކްރީން ސައިޒު 7 އިންޗިއާ ހަމައަށް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. އެންމެ ކުޑަ ސައިޒަކީ 3.5 އިންޗި އެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ބޮޑު ސްކްރީން ޑައިގޮނަލް އިން ޖީޕީއެސް ރިސީވަރު ބޭނުންކުރާއިރު އެންމެ ބޮޑު އަރާމު ލިބިގެންދެއެވެ. މުހިންމު ޑިސްޕްލޭ ޕެރެމިޓަރަކީ ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަން އެވެ. ޕިކްސެލްގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު މި ޕެރެމިޓަރުގެ އަގު 320 އާއި 800 ޔުނިޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހުރެއެވެ. ގިނައިން ދުރުން ސްކްރީނަށް ބަލާނަމަ، ފައިނަލް ޕަރޗޭސިންގ ޑިސިޝަންގައި ސްކްރީންގެ ސައިޒު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.
އެންމެ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ޓަޗް ސްކްރީން ޖަހާފައިވެ އެވެ. އުފެއްދުންތެރިންގެ މި ނިންމުމަކީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމުމެކެވެ. މިހާރު ކާރު ދުއްވާއިރު އެންމެ ކުޑަމިނުން ސަމާލުކަން ހޭދަކުރާނީ ނޭވިގޭޓަރަށެވެ. މެޕް ބޭނުންވާ ތަނަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ސްކްރީން ހުރަސްކޮށް އިނގިލި ސްވައިޕް ކުރުމެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޓަޗް ޑިސްޕްލޭގެ ސަބަބުން ޑިވައިސްއަށް މަލްޓިމީޑިއާ ފަންކްޝަންތައް ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ. ޑިވައިސް އޮޕަރޭޓް ކުރާ މޯޑަކަށް ބެލުމެއް ނެތި، ނޭވިގޭޝަން ވިޔަސް ނުވަތަ ފައިލްތައް ކުޅެން ވިޔަސް، ބޭނުންވާ ބަޓަންތައް އޮޓޮމެޓިކުން ސްކްރީނުން ފެންނާނެ އެވެ. އަދި ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޓަރުގައި ބްރައިޓްނެސް ލެވެލް އެޖެސްޓްކޮށް ބެކްލައިޓް ޓައިމް ޑިސްޕްލޭ ކުރެވޭނެ އެވެ. އަލިގަދަ، އަލިކޮށްފައިވާ ޑިސްޕްލޭއަކީ ރޭގަނޑު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ރޫޓުން ދަތުރުކުރާ ޑްރައިވަރުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ޑިސްޕްލޭއެކެވެ. ސްކްރީން ބެކްލައިޓްގެ ސަބަބުން ސްކްރީންގައި ހުންނަ ތަސްވީރުގެ އަލިކަން އިތުރުވެ، އަނދިރީގައި ޖީޕީއެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.
ނެވިގޭޓަރ މެމޮރީ
ނޭވިގޭޓަރުންގެ ބިލްޓް-އިން މެމޮރީގެ ސަބަބުން އެއްފަހަރާ އެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މެޕް ޑިވައިސްއަށް ލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. ސީދާ ލޯޑް ކުރެވޭ މެޕްތަކުގެ އަދަދަށް އަސަރު ކުރަނީ ޑިވައިސްގެ ބިލްޓް-އިން މެމޮރީގެ މިންވަރުންނެވެ. އެގޮތުން އެއްފަހަރާ ގިނަ މެޕްތައް ލޯޑް ކުރިވަރަކަށް ޖީޕީއެސް ރިސީވަރުގެ ޕާފޯމަންސް މަތިވާނެއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިވައިސްތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވޭނީ އެތެރޭގެ މެމޮރީގެ މިންވަރު އިތުރުކޮށްގެންނެވެ. މި ޕެރެމިޓަރަކީ ޑިވައިސްއަށް ރިމޫވޭބަލް މެމޮރީ ކާޑުތަކުން ކޮންޓެންޓް ޑައުންލޯޑް ނުކުރެވޭނަމަ ވަރަށް މުހިންމު ޕެރެމިޓަރެކެވެ. ހުރިހާ ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޓަރެއްގައި ވެސް މެމޮރީ ކާޑުތަކަށް ހާއްސަ ސްލޮޓްތަކެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މީޑިއާ ފައިލްތައް ރައްކާކުރުމަށް ޖީޕީއެސް ޑިވައިސްގެ މެމޮރީ ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ.
ސްފްޓްވެއަރ
މާކެޓުގައި ހުރި ކޮންމެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ފަދައިން ނޭވިގޭޓަރުތައް ވެސް ދަނީ މެދުނުކެނޑި އަޕްގްރޭޑް ކުރަމުންނެވެ. މިކަން ޑިކްޓޭޓް ކުރަނީ ވާދަވެރިކަމުގެ މަތީ ފެންވަރެވެ. ވާދަވެރިކަމުގެ އަސަރު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ޖީޕީއެސް ރިސީވަރުތަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެއާ ގުޅުންހުރި އެކި އުފެއްދުންތަކަށް ވެސް އަސަރުކުރާ ކަމަށެވެ. މިސާލަކަށް ސޮފްޓްވެއަރ އެވެ. ނޭވިގޭޓަރުންނަށް ސޮފްޓްވެއާ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ވާދަވެރި ދިހަވަރަކަށް ކުންފުނި އެބަހުއްޓެވެ. މި ދިގު ލިސްޓުން އެންމެ މަގުބޫލު ސޮފްޓްވެއާގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމެވެ.
ނަވިޓެލް އެވެ. ރަޝިޔާގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއް، އެއީ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަންކްޝަންތަކާއި އެންމެ ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ލިބިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެކެވެ. ނަވިޓެލް މެދުވެރިކޮށް ތިމާގެ ރޫޓްތައް އޮޕްޓިމަލީ ކަލަންޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ. މުހިންމު ނަވިޓެލް އިން ސަޕޯޓް ކުރަނީ ޓްރެފިކް ޖަމް ހުރިތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ ބެލުމުގެ މައުލޫމާތު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.
މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ނަވިޓެލް އިން ސަޕޯޓް ކުރަނީ ރަޝިޔާގެ ސިޓީތަކުގެ މެޕްތަކަށެވެ.
ގާމިން އެވެ. ނެވިގޭޝަން ޑިވައިސްތަކުގެ މާކެޓުގެ ފްލެގްޝިޕްގެ ސޮފްޓްވެއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ސޮފްޓްވެއާ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ގާމިން ސޮފްޓްވެއާގައި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ސިޓީއަކާއި ގައުމެއްގެ މެޕްތައް ހިމެނެ އެވެ. މި ކުންފުނީގެ ސޮފްޓްވެއާ ތަފާތުވަނީ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮންޓެންޓާއި ހައިޓެކް ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމުންނެވެ. ސްޕީޗް ރިކޮގްނިޝަން ސިސްޓަމް، އެންޓި ތެފްޓް ސިސްޓަމް، ގޫގުލް ސިންކްރޮނައިޒޭޝަން ސިސްޓަމް - މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ސަޕޯޓް ކުރަނީ ގާމިންގެ ސޮފްޓްވެއާއަކުންނެވެ. ދުނިޔެ ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ފަހަރެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް އަކީ ގާމިންގެ ސޮފްޓްވެއާ އެވެ.
ސިޓީ ގައިޑް އެވެ. ސޮފްޓްވެއާ، އޭގެ މައިގަނޑު ސިފައަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ މެޕްތަކާއި ޓްރެފިކް ހާލަތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި މެޕްތައް ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮޓޮމެޓިކުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވެ އެވެ. ޓްރެފިކް ހާލަތުގެ ދަށުން، އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، މަގުމަތީގެ އެކިއެކި ނިޝާންތަކާއި، ސްޕީޑް ލިމިޓްތަކާއި، ޓްރެފިކް ޖަމްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިޓީ ގައިޑަކީ ވެސް 24 ގަޑިއިރު ހަރަކާތްތެރިވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހިދުމަތެކެވެ. މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރެފިކް ޖަމްތަކާއި ރޫޓުގެ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެ އެވެ. ސިޓީ ގައިޑް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެނގޭ ހުރިހާ ޕްލެޓްފޯމްތަކަކާ އެކުގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތިބާއަށް އަހުލުވެރި އައިއޯއެސް، އެންޑްރޮއިޑް، ވިންޑޯސް މޯބައިލް ހިމެނެއެވެ.
ސިޖިކް އަކީ ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޝަން ސޮފްޓްވެއާގެ ދުނިޔޭގައި އުފައްދާ އާ ސޮފްޓްވެއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ސޮފްޓްވެއާއެކެވެ. މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކަށް ސިޖިކް މޯބައިލް މެޕްސް ހިންގަނީ މަޝްހޫރު ޒަމާނީ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިންޑޯޒް މޯބައިލް، ސިމްބިއަން، ލިނަކްސް، އައިއޯއެސް ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސޮފްޓްވެއާގައި އިންޓަފޭސް އާއި ރަޝިޔާ ބަހުން ވޮއިސް ކޮމާންޑްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.
"ޕްރޮގޯރޯޑް" އެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރަޝިޔާގެ ސިޓީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއާ އެވެ. އެއީ އެ ސަރަހައްދުގެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ތަފްސީލީ މެޕްތަކެކެވެ. ޕްރޮގޯރޯޑް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ގްލޯނާސް ސެޓެލައިޓްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ނޭވިގޭޓަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ. ޕްރޮގޯރޯޑް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓެންޓަކީ ޝައުގުވެރިވާ ކޮންޓެންޓެކެވެ. ޕްރޮގޯރޯޑް ސޮފްޓްވެއާ އިން ކަވަރުކުރާ ސެޓްލްމަންޓްތަކުގެ އަދަދު 33 ހާހަށް އަރާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް ފަންސާސް ސަރަހައްދެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޕްރޮގޯރޯޑް ސޮފްޓްވެއާގެ މެޕްތަކުގައި ހިމެނޭ ރޯޑް ނެޓްވޯކްގައި 800 ހާސް ކިލޯމީޓަރު ހިމެނެ އެވެ. ޕްރޮގޮރޮޑް އިން ސަޕޯޓް ކުރަނީ ވިންޑޯޒް މޯބައިލް ޕްލެޓްފޯމް އަދި ކާރު ނެވިގޭޓަރސް - ޕީއެންޑީ، ޖީޕީއެސް ރިސީވަރުގެ ކްލާސިކް މޮޑެލްތަކުގެ ސިލްސިލާއެކެވެ.
އައިޖީއޯ އަކީ މޮސްކޯ، ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގް އަދި ޔޫރަޕްގެ މަގުތަކުގެ ނެޓްވޯކްތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެކެވެ. އައިޖީއޯގެ ތަފާތު ސިފައަކީ ހާއްސަ ކީބޯޑެކެވެ. ކީބޯޑުން އެކްޓިވްކޮށް ދޫކޮށްލަނީ ހަމައެކަނި މަގުމަތީގެ ނަންތައް ޓައިޕް ކުރާއިރު، މިހާރު ޖަހާފައިވާ އަކުރުތަކުގެ ޖަމާއަތަކުން ކުރެވޭނެ ކީތަކެވެ.
ޓޮމްޓޮމް އަކީ އޮރިޖިނަލް ނެވިގޭޓަރުންނާއި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޑިވައިސްތަކުން ވެސް ފެންނަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފީޗާއަކީ މޫސުމާ ބެހޭ ސްޓޭޝަންތަކުން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ.
އޮޓޯސްޕުޓްނިކް އަކީ ރަޝިޔާ، ޔޫކްރޭން، އަރްމީނިއާ، ބެލަރޫސް، ކަޒަކިސްތާން އަދި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިޓީތަކާއި ރަށުތައް ހިމެނޭ ރަޝިޔާގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އޮޓޯސްޕުޓްނިކް ޕްރޮގްރާމް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑްރެސްތައް ހޯދައިދެވޭނީ ހަމައެކަނި ގެއެއް، އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ނަންބަރު އެނގިގެންނެވެ. އެޑްރެސް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހަމައެކަނި ގޭގެ ނަންބަރުތަކުން ނޫން ކަމަށާއި، އިމާރާތްތަކާއި އިމާރާތްތަކުން ވެސް އެޑްރެސް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން "އޮޓޯސްޕުޓްނިކް" ގެ އެހީގައި ޓްރެފިކް ޖަމް އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރޫޓެއް ހެދިދާނެ އެވެ.
ނަވްޓެކް އަކީ މިހާރު މޮސްކޯ އާއި މޮސްކޯ ސަރަހައްދާއި ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގް އަދި ލެނިންގްރާޑް ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގައި ވެސް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ކާޑުތަކެވެ
އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ނެވިގޭޓަރު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން މިހާރުވެސް އެމީހުންގެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާ ކުރިން ބަލަހައްޓައެވެ. ބިލްޓް-އިން މެޕްތަކާއި، ޕްރީ އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއާތަކުގެ ސަބަބުން ތިބާގެ ނެވިގޭޓަރ އަދިވެސް ސްޓޯރ ވިންޑޯގައި ހުންނައިރު މަސައްކަތަށް މުޅިން ތައްޔާރުވެއެވެ.
ވަކި އުފެއްދުންތެރިންގެ ބައެއް ކޮންޓެންޓް ޑައުންލޯޑްކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް އިންސްޓޯލް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މި ހުރިހާ ކަމެއް ފަސޭހައިން ގަނެ އިންސްޓޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޖީޕީއެސް ރިސީވަރަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ތަފްސީލީ މެޕްތައް އަދިވެސް ވަކިން ގަންނަން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެއްވެސް ފްލެޝް މީޑިއާއަކުން މެމޮރީއަށް ލޯޑް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ލޯޑިންގ ހިނގަނީ އެކަށީގެންވާ ފްލެޝް-ކާޑް، ކާޓްރިޖް އަދި އިންޓަރފޭސް މެދުވެރިކޮށެވެ.
ޑިވައިސްގައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ މެޕްތަކުގައި ޔޫޒަރަށް ވޭޕޮއިންޓްތައް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ މަންޒިލްތަކުގެ ނިޝާންތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޕްތަކެކެވެ. ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި މިއީ އެކިއެކި އަރާމުކުރާ ތަންތަނެވެ. ދަތުރުވެރިން ކުރިން ރޫޓް ވޯކްއައުޓްކޮށްފައިވާނަމަ ވޭޕޮއިންޓްތަކަކީ ރޫޓުގެ މުހިއްމު ޕޮއިންޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، ދަތުރުކުރާ މިސްރާބުތަކާއި، ޕާކިން ތަންތަނާއި، ރޭގަނޑު ތިބުމާއި، ހުރަސްކުރާ ތަންތަނާއި، ޒިޔާރަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނުގެ ތަންތަނަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
މަގުތައް
ނޭވިގޭޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން މިސްރާބު ހޯދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރޫޓަކީ މަގުގެ މުހިއްމު ބައިތަކުގައި ތަރުތީބުން ހުންނަ ވޭޕޮއިންޓްތަކުގެ ސެޓެކެވެ. އެއް ރޫޓެއްގައި 50 ވޭޕޮއިންޓާ ހަމައަށް ހިމެނިދާނެ އެވެ. ޖީޕީއެސް ރިސީވަރުތަކުގެ ޒަމާނީ މޮޑެލްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 20 ރޫޓަކަށް ސަޕޯޓް ކުރެ އެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު ނެވިގޭޓަރު ބަދަލުކޮށްގެން، ޔޫޒަރާއި އެކު ރޫޓުގައި އެއް ޕޮއިންޓަކުން އަނެއް ހިސާބަކަށް ގެންދެއެވެ.
މި ހާލަތުގައި ޔޫޒަރ ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އެންމެ ދެ ޕޮއިންޓަކަށް ނިސްބަތްކޮށް - ފެށުމާއި ނިމުމެވެ. ކުދި ބައިތަކުގެ ގްރޫޕަކުން އެކުލެވޭ މަގެއް މަގުތަކުގެ ނެޓްވޯކްގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީއަށް ބަލާއިރު މާ ޞައްޙަވާނެ އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް، އެއްގޮތަކަށް ނުވަތަ އަނެއްގޮތަކަށް ޓްރެފިކް، ގިނަ ސަބަބުތަކަކާހުރެ އުނދަގޫވެދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ޓްރެފިކް ޖަމްތަކާއި، މާކިންތަކާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް ހިމެނިދާނެއެވެ.
މަގުތައް އުފައްދާނެ ގޮތްތައް
އޮޓޮމެޓިކް ޖެނެރޭޝަން. އެންމެ ފަސޭހަ އަދި އެންމެ ފައިދާހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ގޮތެވެ. މިއީ ޒަމާނީ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގެ ނޭވިގޭޓަރުން ލިބެން ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. ޔޫޒަރ އެންޑްޕޮއިންޓް ސެޓްކުރެއެވެ. އަދި ނޭވިގޭޓަރު އޮޓޮމެޓިކުން މަގު ހިސާބުކުރެއެވެ. މި މެތޯޑަށް ސަޕޯޓް ކުރަނީ "އޮޓޯރައުޓިން" ފަންކްޝަން އިންނެވެ. އޮޓޯރޫޓިންގ އަކީ އޮޓޯރޫޓިންގ އެވެ. އަދި އޮޓޯރައުޓިންގ ފަންކްޝަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ ޓްރެފިކް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ މެޕްތައް ނެވިގޭޓަރަށް ލޯޑް ކުރަން ޖެހެއެވެ.
ސޭވްކޮށްފައިވާ ޓްރެކް. ވަކި މަގަކަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވުމުން، ޔޫޒަރ އެ މަގަކަށް ބަދަލުކުރެއެވެ. މި މަގުގައި އިތުރު ދަތުރުތަކުގައި ސޭވްކޮށްފައިވާ ޓްރެކް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ވޭޕޮއިންޓްތައް މެނުއަލްކޮށް އެންޓަރ ކުރާށެވެ. ޔޫޒަރ މިނިވަންކަމާއެކު މެޕްގައި ބޭނުންވާ ތަންތަން ހޮވައި ޕޮއިންޓް އިތުރުކުރެއެވެ. އަމިއްލައަށް ޕޮއިންޓް ނަންތައް ހޮވިދާނެއެވެ.
ޕީސީ އިން ޑައުންލޯޑް ކޮށްލައްވާށެވެ. ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރުން ޑިވައިސްގެ މެމޮރީއަށް ވޭޕޮއިންޓްތައް ރޫޓުގައި ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. ކުރިން އެކުލަވާލާފައި.
ލިސްޓުން ޕޮއިންޓް ހޮވާށެވެ. ވޭޕޮއިންޓްތަކުގެ ލިސްޓް ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ، ވޭޕޮއިންޓްތައް އިތުރުކޮށްގެން ނުވަތަ ޑިލީޓްކޮށްގެން ވޭޕޮއިންޓްތަކުގެ ތަރުތީބު ތަފާތުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ޔޫޒަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބޭނުންވާ ނުކުތާ ގެއްލިގެންދާން ބޭނުން ނުވާނަމައެވެ. ކަސްޓަމް އެލާޓެއް ސެޓްއަޕް ކުރުން. ތިމާ ޚިޔާރުކުރާ ހިސާބާ ކައިރިވުމުން އެލާމް ޖަހާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނޭވިގޭޓަރު އެ ޕޮއިންޓާ ހަމައަށް ބާކީ އޮތް ދުރުމިނާއި، އަދި އެތަނަށް ވާސިލްވުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު އަންދާޒާ ކުރާނެ އެވެ. އަދި ކާރު ދުއްވަން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ނޭވިގޭޓަރު މެޕްގައި ޒޫމް އިން ކުރާނެ އެވެ. ބޭނުންވާ ހިސާބަށް ވާސިލްވުމުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިސްޓަށް ބަލާފައި، ޑިވައިސް ދެން އޮންނަ ޕޮއިންޓަށް ބަދަލުވާނެއެވެ.
ޓްރެކްތަކެވެ
ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޓަރުތަކުގައި ޓްރެކްތަކަކީ ތިބާ ދަތުރުކުރި މަގު ދައްކުވައިދޭ ވަކި ތަރުތީބެއްގެ ޕޮއިންޓްތަކެކެވެ. ޓްރެކްޕޮއިންޓްތަކާއި ވޭޕޮއިންޓްތަކާ ބައެއް ފަހަރު އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑު ނަމަވެސް އެއީ ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކެކެވެ. ޓްރެކް ޕޮއިންޓްތަކުން ދީފައިވާ މިނިޓަކަށް މިހާރު ހުރި ކޯޑިނޭޓްތަކާއި، ކާރުގެ އުސްމިނާއި ސްޕީޑްގެ އަގު ޔޫޒަރަށް އަންގައެވެ. ސްޕީޑް ކަނޑައަޅަނީ އަވަށްޓެރި ކޯޑިނޭޓް ޕޮއިންޓްތަކުގެ އިތުރުން ރެކޯޑިން ވަގުތަށް ބަލައިގެންނެވެ. މި ޓްރެކްގައި ޔޫޒަރ އަނބުރާ މަގު ފެށުނު ތަނަށް ގެންދިއުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރެއެވެ. މިކަން ކުރަނީ ޓްރެކްބެކް ކިޔާ ޚާއްޞަ ފީޗާއަކާއެކުގައެވެ.
ތަފްސީލު ކުރުން
މި މަގުގެ ތަފްސީލު ހެދުމުގެ ސިފައަކީ ޓްރެކްގައި ހުރި ޕޮއިންޓްތަކުގެ އަދަދެވެ. އެ ނިސްބަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ: ޓްރެކްގައި ޕޮއިންޓްތަކުގެ އަދަދު ގިނަވިވަރަކަށް މަގުގެ ތަފްސީލު މަތިވާނެއެވެ. ޓްރެކެއްގައި ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު ތަފާތުވެދާނެ އެވެ. މިޒަމާނުގެ ނޭވިގޭޓަރުގެ މޮޑެލްތަކުގައި ޓްރެކެއްގައި 5 ހާސް ޕޮއިންޓާ ހަމައަށް ހިމެނޭއިރު، އެއް ޓްރެކް ސޭވްކޮށްފިނަމަ 256 ޕޮއިންޓަށްވުރެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ނުހިމެނޭނެއެވެ. އެގޮތުން، މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަފްސީލުގެ ފެންވަރަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސޭވް ކުރެވިފައިވާ ޓްރެކްގައި އުސްމިނާއި ވަގުތުގެ އިޝާރާތްތައް ދޫކޮށްލާފައި ނުވާއިރު، ހަމައެކަނި ކޯޑިނޭޓްތައް ދޫކޮށްލައެވެ. އަދި އޮފް ސްޓޭޓްގައި ޖީޕީއެސް ޑިވައިސް އިން ޓްރެކް ރެކޯޑް ނުކުރާނެކަން ވެސް އިތުރަށް ދަންނަވަމެވެ. އެހެންކަމުން ޕޮއިންޓްތަކުގެ ގުޅުން ހިނގާނީ ޑިވައިސް ނިއްވާލުމުގެ ކުރިންނާއި ދިއްލުމުގެ ވަގުތުންނެވެ.
ސްވިޗިންގ
އޭގެ ތެރޭގައި ރިމޫވޭބަލް ފްލެޝް-މެމޮރީ ކާޑުތަކާއި، އިންޓަފޭސްތަކާއި، ޑިވައިސް ނެޓްވޯކާއި ގުޅިފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސްލޮޓްތައް ހިމެނެއެވެ.
މެމޮރީ ކާޑު ސްލޮޓްތަކެވެ
ޖީޕީއެސް ރިސީވަރުގެ ބިލްޓް-އިން މެމޮރީ އިތުރު ކުރުމަށް ރިމޫވޭބަލް މެމޮރީ ކާޑު ބޭނުން ކުރެ އެވެ. މިއީ ނޭވިގޭޓަރުގެ ޤާބިލުކަން ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އިތުރު މެމޮރީ ކާޑެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ތަފްސީލީ މެޕްތަކާއި، ރޫޓްތަކާއި، ވޭޕޮއިންޓްތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. ޒަމާނީ މޮޑެލްތަކުގެ ނޭވިގޭޓަރުތަކާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ވައްތަރުގެ މެމޮރީ ކާޑުތައް ހުރެ އެވެ.
ކޮމްޕެކްޓް ފްލެޝް އެވެ. އެންމެ އާންމު އަދި އެންމެ އަގުހެޔޮ ވައްތަރުގެ މެމޮރީ ކާޑެވެ.
މައިކްރޯއެސްޑީ (މައިކްރޯ ސެކިއުރިޓީ ޑިޖިޓަލް) އަކީ އެންމެ ކުޑަ ސައިޒެއްގެ ފްލެޝް މެމޮރީ ކާޑެއްގެ ވައްތަރެކެވެ. ނޭވިގޭޓަރުގެ މެމޮރީގެ މިންވަރު އެތައް ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ ފަރާތެކެވެ.
އެސްޑީ (ސެކިއުރިޓީ ޑިޖިޓަލް) އަކީ ނޭވިގޭޓަރުންނާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފްލެޝް-މެމޮރީ ކާޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަވަސް ސްޓޭންޑަޑެވެ. ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ އާއި ރެކޯޑިން ސްޕީޑް އިތުރުވުމުގެ އިތުރުން ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން ވެސް ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ލިބިފައިވެ އެވެ. އެސްޑީ ކާޑަކީ ދިގުދެމިގެންދާ، ކުޑަ އަދި ޑިވައިސްގެ ބާރު ސަލާމަތްކޮށްދޭ ކާޑެކެވެ. އެމްއެމްސީ ފޯމެޓް ކާޑު ވެސް އެސްޑީ ސްލޮޓަށް ވައްދާލެވޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެސްޑީ ކާޑު އެމްއެމްސީ ކާޑު ސްލޮޓަށް ވައްދާކަށް ނެތް ކަމަށެވެ.
ކާޓްރިޖް އެވެ. މި ކާޓްރިޖަކީ ފައިލްތައް ރައްކާކޮށް ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކާޓްރިޖެއް ނޫން ނަމަވެސް، އެ ސަރަޙައްދުގެ ބޭނުންވާ ހުރިހާ މެޕްތަކެއް މިހާރުވެސް އޭގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ކާޓްރިޖް އުފައްދަނީ ނޭވިގޭޓަރު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
ކަނެކްޓަރސް
ގިނަ ނޭވިގޭޓަރުތަކުގައި ހެޑްފޯން ޖެކެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މިއީ ޖީޕީއެސް ޑިވައިސްތަކުގެ މަލްޓިމީޑިއާ ކެޕޭސިޓީ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މި ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި މިއުޒިކް ފައިލް ކުޅުމާއި ވީޑިއޯ ފައިލް ކުޅުމާއި ވޮއިސް ރެކޯޑަރެއްގައި އަޑު ރެކޯޑްކުރުމާއި އަޑު މެސެޖުތަކުގެ ސިސްޓަމެއް ހިމެނެއެވެ.
އިންޕުޓްސް
ނޭވިގޭޓަރުތަކުގައި އޭވީ އިންޕުޓެއް ހުރެއެވެ. އެއީ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި ބައެއް ޕޯޓަބަލް ޑިވައިސްތަކުން ސިގްނަލް ގުޅުވުމަށް ވެސް އިންޕުޓް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. މިސާލަކަށް ކެމްކޯޑަރެއް ނުވަތަ ޓީވީ ޓިއުނަރެއް.
އިންޓަރފޭސްތަކެވެ
ބްލޫޓޫތު އެވެ. ވަޔަރ ނުވަތަ ކޭބަލް ބޭނުން ނުކޮށް ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން. ބްލޫޓޫތު ބޭނުންކުރަނީ ޑިވައިސްއަށް އާ މެޕްތަކާއި ރޫޓްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށެވެ.
ސީއޯއެމް ޕޯޓް ނުވަތަ އާރުއެސް-232 އެވެ. ބްލޫޓޫތު އާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރާ އަނެއް ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ އިންޓަފޭސް އެވެ. އެއާއެކު މެޕްތަކާއި ޓްރެކްތަކާއި ރޫޓްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މި ބާވަތުގެ އިންޓަފޭސްގެ މަގުބޫލުކަން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްދެނީ އެނަލޮގްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ސީއޯއެމް ޕޯޓުން ޓްރާންސްފާ ރޭޓް ތަންކޮޅެއް ދަށްވުމުންނެވެ.
ޖީއެސްއެމް/ޖީޕީއާރުއެސް އެވެ. އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ފޯރުކޮށްދޭ ބްލޫޓޫތު އިންނެބަލް މޮޑިއުލެކެވެ. މި މޮޑިއުލް އަކީ ބޭރު ނުވަތަ ބިލްޓް-އިން މޮޑިއުލް އަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މި އިންޓަރފޭސް އިން ޑޭޓާ ޑައުންލޯޑް ކުރަނީ ޖީޕީއާރުއެސް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މި ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޓަރެއްގެ ވެރިފަރާތުން ވަކި ސިމް ކާޑެއް ގަންނަން ޖެހެ އެވެ. ރޫޓެއް ޕްލޮޓް ކުރާއިރު ކަނޑައެޅިގެން މިހާރު ހުރި ޓްރެފިކް ޖަމްތަކާއި އާންމުކޮށް ޓްރެފިކް ހާލަތަށް ރިއާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. މި ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ޔޫޒަރުން އިސްކަންދެނީ އޮޕެރާ މިނީ ބްރައުޒާއަށެވެ.މި ބްރައުޒާއަކީ ޖީޕީއާރުއެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ސަޕޯޓްކުރާ ބްރައުޒާއެއް ކަމަށާއި، ޑޭޓާ ޑައުންލޯޑް ކުރާއިރު މާލީ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޮޕެރާ މިނީ ހިންގަމުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެތެރޭގެ މޮޑެމްއަކާއި ބޭރުން އިންޓަނެޓާ ގުޅޭނެ ގާބިލްކަން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. މިފަދަ ޤާބިލުކަން ޑިވައިސްގައި ނެތްނަމަ މިކަންކަމަށް ސީއެފްއައިއޯ-ބްލޫޓޫތު މޮޑިއުލް ނުވަތަ މޯބައިލް ފޯނެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ޔޫއެސްބީ (ޔުނިވާސަލް ސީރިއަލް ބަސް) އަކީ ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަނެއް އިންޓަފޭސް އެވެ. އެއީ ބޭނުންކުރަން އެންމެ ފަސޭހަ އެއްޗެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހުރިހާ ލެޕްޓޮޕްތަކާއި ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި ވެސް މި އިންޓަފޭސް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ.
މިންގަނޑުތައް
ޖީޕީއެސް ރިސީވަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެންއެމްއީއޭ 0183 ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ޕްރޮޓޮކޯލް އެވެ.އެންއެންއީއޭ 0183 އަކީ އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރާ ސްޓޭންޑަޑަކަށް ވާތީ، އެއާ ގުޅޭ ގިނަ ޑިވައިސްތައް އެއަށް އެޑެޕްޓް ވެފައިވެ އެވެ. ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ސަބަބުން ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޝަން އަށް ސަޕޯޓް ކުރުމަށް ލިޔެފައިވާ މަޝްހޫރު ސޮފްޓްވެއާތަކާ ޑިވައިސް އެއްގޮތްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބެ އެވެ.
އިތުރު ފަންކްޝަންތައް
ނޭވިގޭޓަރުން މިއަދު ތަބާވަނީ ގިނަ ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ޑިޖިޓަލް ޑިވައިސްތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް، ޑިވައިސްތަކުގެ މަލްޓިފަންޝަނަލިޓީ، ވަރސެޓިލިޓީގެ ވާހަކަ. މިހާރުގެ ޓްރެންޑްތަކުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރިންނަށް މަޖުބޫރުވެފައިވަނީ އިތުރު ފީޗާތަކުގެ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ލިސްޓެއް އެކުލެވޭ ޑިވައިސްތައް އުފެއްދުމަށެވެ. މި ފަންކްޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލަރ އެވެ. ނޭވިގޭޓަރެއްގެ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްއެކެވެ. ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް ހުރުމަކީ މި ޑިވައިސްގެ ވަރސެޓިލިޓީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ރިމޯޓުގައި ކޮންމެ ފަންކްޝަނަކަށް ވަކި ބަޓަންތަކެއް ހުރެއެވެ.
ސްޕީކަރފޯނެވެ. މި ފަންކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މައިކްރޯފޯނާއި ސްޕީކަރާއި ބްލޫޓޫތު ކަނެކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނުން މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ފަންކްޝަނަކީ ދުއްވާއިރު ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަސޭހަ ފަންކްޝަނަކަށް ވާއިރު، ދުއްވުމުން ސަމާލުކަން ނަގާލަން ނުޖެހޭނެ އެވެ.
އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެވެ. ބިލްޓް-އިން ޕްލޭޔަރަކީ ޔޫޒަރުންގެ މެދުގައި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުންދާ ފީޗާއެކެވެ. މި ޕްލޭޔަރުގެ ސަބަބުން ނަގާލެވޭ ފްލެޝް ކާޑަކުން ކިޔާ މިއުޒިކަލް ކޮމްޕޮޒިޝަންތަކާއި އެހެނިހެން އޯޑިއޯ ފައިލްތައް އަޑުއަހާލެވޭނެ އެވެ.
ބިލްޓް-އިން ގޭމްސް އެވެ. ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ހައިވޭތަކުގެ ޓްރެފިކް ޖަމްތަކުގައި ދިގު އިންތިޒާރުތަކުގައި ތިބާގެ ލޯބި ފުރިހަމައަށް ކުރިމަތިލާނެ އެވެ.
ބިލްޓް-އިން ވޮއިސް ރެކޯޑަރެއް. އޯޑިއޯ ރެކޯޑިން ނުވަތަ ކުރު އަޑު ނޯޓްތައް އުފައްދާއިރު ޔޫޒަރ ބޭނުންވަނީ ވޮއިސް ރެކޯޑަރެކެވެ.
އެފްއެމް ޓްރާންސްމިޓަރެވެ. މިއީ ރޭޑިއޯ ޓްރާންސްމިޓަރެކެވެ. އެއީ އާދައިގެ ރޭޑިއޯ ޓޭޕް ރެކޯޑަރަކަށް އަޑު ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް، އެފްއެމް ވޭވް ރޭންޖްގައި އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. ޓްރާންސްމިޓަރު ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ނޭވިގޭޓަރާއި ރޭޑިއޯގައި ފްރީ ފްރީކުއެންސީއެއް ސެޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ފްރީ ފްރީކުއެންސީ އަށް ނިސްބަތްވަނީ، މިސާލަކަށް އެއްވެސް ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނަކުން ނުހިފެހެއްޓޭ ފްރީކުއެންސީއަކަށެވެ. މި ޓްރާންސްމިޓަރުގެ ސަބަބުން މީޑިއާ ފައިލްތަކާއި އަޑު ރެކޯޑިންތަކާއި ޕްރޮމްޕްޓްތައް ސީދާ ކާރުގެ ސްޕީކަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަޑުއަހާލެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޓްރާންސްމިޓަރު ބޭނުންކުރާއިރު ގިނަ ފަހަރަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިސާލަކަށް އޭނާ ބޭނުންކުރާ ފްރީކުއެންސީ ރޭޑިއޯއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ވަގުތުގައެވެ. މި ހާލަތުގައި ޓްރާންސްމިޓަރުގެ އޮޕަރޭޝަން އިންޓަފެރެންސްގެ ސަބަބުން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށާއި، މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އާ ފްރީކުއެންސީއެއް ހޯދުމަކީ ފުދޭވަރަކަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.
މެގްނެޓިކް ކޮމްޕަސް އެވެ. ސެޓެލައިޓް މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ޖީޕީއެސް-ނެވިގޭޓަރު ނިއްވާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް ކޮމްޕަސްގެ މަސައްކަތް މެދުކަނޑާނުލާކަމެވެ.
ވިޑިއޯ. މި ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ވީޑިއޯ ފައިލްތައް ސީދާ ޖީޕީއެސް ރިސީވަރުގެ ޑިސްޕްލޭގައި ޑިވައިސް އިން ސަޕޯޓްކުރާ ފޯމެޓްތަކުގައި ބަލާލެވޭނެ އެވެ.
ފޮޓޯ. މިޒަމާނުގެ ނެވިގޭޓަރުތަކުގެ ކުލަ ޑިސްޕްލޭތަކުގެ ސަބަބުން ތަސްވީރުގެ ކޮލިޓީ ގެއްލުމެއް ނެތި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގްރެފިކް ފައިލްތައް ބަލާލެވޭނެ އެވެ. ގްރެފިކް ފައިލްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ފޮޓޯތައް ހިމެނެއެވެ.
ނިންމުން
ނޭވިގޭޓަރެއް ހޮވުމަކީ، އަމިއްލައަށް ފެންނަ ގޮތުގައި، ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަދި ނޭވިގޭޓަރުގެ ރޭންޖް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި، މި ޑިވައިސްތަކުގެ ފަންކްޝަނަލިޓީގެ ނިމުމެއް ނެތް ކޮމްޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ސެލެކްޝަން ޕްރޮސެސް އުނދަގޫވެ އެވެ. މި ޑިވައިސްތަކަށް ސޮފްޓްވެއާ ފެނި، މެޕް ޑީޓެއިލް އާއި ޗިޕް ޕާފޯމަންސް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަ އުސްމިންތަކަކަށް އަރާފައިވެ އެވެ. އެންމެ ސާދާ ޑިވައިސްތައް ވަނީ ގިނަ ޑިވައިސްތަކެއް އެއްކޮށްލުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނަ މަލްޓިފަންޝަނަލް ޑިވައިސްތަކުގެ ފެންވަރަށް ވާސިލްވެފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީން، ތިޔަބޭފުޅުން ރަނގަޅު އިޚްތިޔާރެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް، ސަބަބަކީ މިހާރު ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޓަރުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ.

ނޭވިގޭޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ނޭވިގޭޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ނޭވިގޭޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ނޭވިގޭޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް ނޭވިގޭޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް ނޭވިގޭޓަރ ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

May 21, 2024 09:50:22 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting