3ޑީ ދުނިޔެ. 3ޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް

އެހެންކަމުން، އަވަޓަރ ބަލާފައި، 3ޑީ ފިލްމު ޕްރިމިއާ ނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، 3ޑީ ޓީވީއެއް ގަންނަން ތައްޔާރަށް ތިބޭށެވެ. މި ލިޔުމަކީ 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުނދަގޫތައް ދެނެގަނެ، 3ޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކިޔައިދޭނެ ލިޔުމެކެވެ.
3ޑީ ޓީވީ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
މިއަދާ ހަމައަށް ހުރިހާ ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓެއްގެ ބޮޑު ބައެއް - ފިލްމު، ޕްރޮގްރާމް، ގޭމް - ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2ޑީ ފޯމެޓުގައި، މާނައަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ތަސްވީރު ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ދެ ބޯޓެއްގައެވެ. 3ޑީ އިން ތަސްވީރަކަށް ތިންވަނަ ޑިމޭންޝަނެއް އިތުރުކޮށްދެއެވެ - ފުންމިން. ސްޓިރިއޯސްކޯޕިކް އިފެކްޓަކީ ޚުދު އާ ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް ހަމައެކަނި މިހާރު 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހަގީގަތުގައި ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު 3ޑީ ފިލްމެއް ބަލާލުމަށްޓަކައި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ސިނަމާއަކަށް ގޮސް އަގުބޮޑު ޓިކެޓްތަކަށް ފައިސާ ހޭދަކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމައެކަނި 3ޑީ ޓީވީއެއް ގަތުމުން ފުދޭނެއެވެ.
3ޑީ ޓީވީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް
3ޑީ ޓީވީގެ މައިގަނޑުގައި ހިމެނެނީ އިންސާނާގެ ފެނުމުގެ މެކޭނިޒަމްތަކެވެ. އެހެންކަމުން 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮލާއި ސިކުނޑި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ދެނެގަންނަމާ ހިނގާށެވެ. ސްކޫލް ކޯހުގައި ޓްރިގޮނޮމެޓްރީގައި ޓްރައިއެންގްލޭޝަން މި ލަފުޒު އޮވެއެވެ. އެއީ ވަކި ހިސާބަކުން އޭންގަލްތައް މިންކޮށްގެން އެއްޗަކާ ދުރުމިން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރުގެ މެކޭނިޒަމްވެސް ހަމަ މިފަދައިން ތަންފީޒު ކުރެވެއެވެ. ބޮޑެތި މީހުންގެ ލޯ ހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 7 ސެންޓިމީޓަރުގެ ދުރުމިނެއްގައި ކަމުން އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެ އެއްޗެއް ފެންނަނީ ކުޑަކޮށް ތަފާތު އެންގޭޖަކުންނެވެ. ކަނާތު ލޯ މަރާލާފައި އެއްޗަކަށް ބަލާލުމަށްފަހު، ލޯ ނަގައިގެން ނުލައި، ކަނާތު ލޯ ހުޅުވާލައިފިނަމަ، ބަލަމުން ދިޔަ އެއްޗަކީ ފުންމާލާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ހީވެދާނެއެވެ. މި އަސަރު އުފެދެނީ ކޮންމެ ލޮލެއްގެ ވިއު އެންގްލޭޝަން ތަފާތުވުމުންނެވެ. ސިކުނޑިން ދެ ތަސްވީރެއް ތަޙުލީލުކޮށް އަޅާކިޔައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއް ތަސްވީރެއް ލިބިގެންދެއެވެ.
ހަމައެފަދައިން ހަމައެކަނި 3ޑީ ޓީވީ ސްކްރީނުން 3ޑީ ތަސްވީރެއް ބަލާލުމުން ފުރަތަމަ ފެންނާނެ ވަކި ދެ ތަސްވީރެވެ. 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ހީވަނީ ތަސްވީރުގައިވާ ތަކެތި ހަގީގަތުގައި ހުރި ވަރަށް ވުރެ ދުރު ނުވަތަ ގާތް ކަމެވެ. މި ދެ ތަސްވީރަކުން ކޮންމެ ތަސްވީރަކީ ދެ ލޮލުގެ ކޮންމެ ތަސްވީރަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭ ތަސްވީރެކެވެ. 3ޑީ ބިއްލޫރިތަކުގެ އެހީގައި ސިކުނޑިން އެ ބިއްލޫރިތައް އެއްކޮށްލާއިރު، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސްޓިރިއޯސްކޯޕިކް އިފެކްޓެއް "ގިވް އައުޓް" ކޮށްދެ އެވެ.
3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތްތައް
އިންސާނުންގެ އެހެން ގިނަ އީޖާދުތަކެކޭ އެއްފަދައިން 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ތަފާތު ގޮތްތައް ހުރެއެވެ. 3ޑީ އިމޭޖިންގ ގެ 3 ވައްތަރެއް ވެއެވެ.
އެނަގްލިފް އަކީ ރަތް އަދި ނޫކުލައިގެ ލެންސް ޖަހާފައިވާ އައިނު ބޭނުންކޮށްގެން 3ޑީ އިމޭޖެއް މޮޑެލް ކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ، ކްލާސިކް ގޮތެވެ. މި ހާލަތުގައި 3ޑީ ތަސްވީރަކީ ކުލަ ފިލްޓަރ ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއް ކަމުން، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ މައިގަނޑު ގެއްލުން ފާޅުވެގެންދެއެވެ - 3ޑީގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ކުލަތަކެވެ.
ސްޓިރިއޯސްކޯޕިކް އިމޭޖެއް އުފެއްދުމަށް ޕެސިވް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރަނީ އެ ތަސްވީރު ބަލާ މީހާގެ ވިއުވިންގ އެންގްލްގެ ކަވަރޭޖް ސްކްރީން ސައިޒަށްވުރެ ކުޑަ ވަގުތުތަކުގައެވެ - މިސާލަކަށް ބޮޑު ސްކްރީނެއް ހުންނަ ސިނަމާތަކުގައި. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގެއްލުމަކީ ސީދާ ސްކްރީންގެ ކުރިމަތީގައި ނުވަތަ ބޯ އަނބުރާލައިގެން ނުތިބިނަމަ، އައިނުތަކުން 3ޑީ އިފެކްޓް އަލުން ނުއުފެއްދޭނެ ކަމެވެ.
އެކްޓިވް 3ޑީ ގްލާސް އަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އަދި އެންމެ ޒަމާނީ ވައްތަރެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގެއްލުމަކީ އައިނު ހުރުމެވެ (އައިނުއާއި އެހެނިހެން އެހީތެރި އެކްސެސަރީޒް ބޭނުން ނުކޮށް 3ޑީ އިމޭޖެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ނާކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވެއެވެ). ނަމަވެސް ބެލުންތެރިޔާއަށް ފުލް އެޗްޑީ 1080ޕީގެ ތަސްވީރުތައް ރިއަލިސްޓިކް އަދި މުއްސަނދި ކުލަތަކުން އުފާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.
3ޑީ ބަލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
ފުރަތަމަ އާ 3ޑީ ޓީވީ. ކޮންވެންޝަނަލް 2ޑީ ޓީވީތަކަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ސްޓިރިއޯ ތަސްވީރުތައް އުފެއްދުމަށް ކުޅަދާނަ ޓީވީތަކެކެވެ. ޔުނިޓް ގަތުމުގެ ކުރިން ތިމާއާއި އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް 3ޑީ އިފެކްޓްސް ބަލާލެވޭނެ ކަމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިތޯ ޔަޤީން ކުރައްވާށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް %7 މީހުންނަށް ސްޓިރިއޯ ތަސްވީރު ނުފެންނަނީ ފެނުމުގެ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބަލާއިރު އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާތީ (ބޮލުގައި ރިހުން، ބޯއެނބުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް). އަދި އެންމެ ރަނގަޅު އެކްޓިވް 3ޑީ ގްލާސްތަކުން ވެސް މި ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ.
ދެވަނަ ކަމަކަށް ޕޮއިންޓް. ގިނަ 3ޑީ ޓީވީ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން 3ޑީ އިން ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާލުމަށް އެކްޓިވް 3ޑީ ގްލާސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. ޓީވީ ހޮވުމާއި ގަންނައިރު އައިނުތަކުގެ ފުރިހަމަ ސެޓާއި، ލިބޭނެ ގޮތާއި، ޕާފޯމަންސް ޗެކްކުރުން ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ. ގިނަ 3ޑީ ޓީވީތަކުގައި އެއް ޖޯޑު ނުވަތަ ދެ ޖޯޑު އައިނު ވެސް ހުންނާނެ - ބޮޑު އާއިލާއެއް އޮތްނަމަ އެކުގައި ބަލަން އިތުރު އައިނު ގަންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. ހަމައެއާއެކު، ހުރިހާ 3ޑީ ޓީވީތަކުން ވެސް ގަވާއިދުން 2ޑީ ތަސްވީރެއް ހައި ރިޒޮލިއުޝަންގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެ، މާނައަކީ އެފަދަ ޑިވައިސްއެއްގެ ސްކްރީނުން ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކާއި ފިލްމެއް ބަލާލެވޭނެއެވެ.
3ޑީ ޓީވީ ގަންނައިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
3ޑީ ޓީވީތަކަކީ ޕްލާސްމާ ނުވަތަ އެލްއީޑީ/އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ. ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް މިއީ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން، ޑިމާންޑަށް ވީޑިއޯ ބަލާލުމުގެ ގާބިލްކަމާއި، ބޭރުގެ ސްޓޯރޭޖް މީޑިއާއަށް ސަޕޯޓް ދިނުމާއި، އަދި އެތައް ކަމެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު އިތުރު ފަންކްޝަންތަކާއި ފުޅާ މުވާސަލާތީ ގާބިލްކަން އުފެއްދުންތެރިން ދީލަތިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭ ހައިޓެކް ޑިވައިސްތަކެކެވެ.
3ޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ސްކްރީން ރިފްރެޝް ރޭޓެވެ. އެއީ މަތީގައި ހުރި ވަރަކަށް 3ޑީ އަދި 2ޑީ ފޯމެޓުގައި ވެސް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާލުމަށް ލޮލަށް ފަސޭހަވާނެ އެވެ. ގިނަ މަތީ ފެންވަރުގެ އެލްއީޑީ/އެލްސީޑީ 3ޑީ ޓީވީތަކުގައި 200 ހޯސްޕަވަރުގެ ރިފްރެޝް ރޭޓް ހުންނައިރު، އަގުހެޔޮ މޮޑެލްތަކުގައި 100 ހޯސްޕަވަރުގެ ސްކްރީން ރިފްރެޝް ރޭޓް ވެސް ހުރެ އެވެ. 3ޑީ ޕްލާސްމާ ޓީވީތަކަށް 600 ހޯސްޕަވަރުގެ ރިފްރެޝް ރޭޓަކީ މިއަދަށް އެންމެ ރަނގަޅު ރޭޓެވެ. 3ޑީ ޓީވީގެ މި ސިފަގެ އަގު ދަށްވުމުން، ޑައިނަމިކް މަންޒަރުތައް (އެކްޝަން ފިލްމު، ކުޅިވަރު ބްރޯޑްކާސްޓް) ގިނަ ދުވަހު ބަލާއިރު އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ އެވެ.
އަނެއް މުހިންމު ސެލެކްޝަން ފެކްޓަރަކީ އެކްޓިވް 3ޑީ ގްލާސްތައް ޓީވީއާ ގުޅުވާލުމުގެ އުސޫލެވެ. އެއީ އިންފްރާރެޑް (އިންފްރާރެޑް، އައިއާރް) އަދި ރޭޑިއޯ ފްރީކުއެންސީ (ރޭޑިއޯ ފްރީކުއެންސީ، އާރްއެފް) ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ހާލަތުގައި ބިއްލޫރިތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލެއް ފަދައިން - 3ޑީ ތަސްވީރެއް ބަލާލުމަށް ޓީވީގެ އިންފްރާރެޑް ޓްރާންސްމިޓަރުގެ ސީދާ ލައިން އޮފް ސައިޓްގައި ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. ދެވަނަ ވައްތަރަކީ ޓީވީއާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ރޭޑިއޯ ރާޅު ބޭނުން ކުރާތީ އިތުރު މިނިވަންކަމެއް ލިބޭ ވައްތަރެކެވެ.
ވަޔަރޑް 3ޑީ ގްލާސް ވެސް ހުރި ނަމަވެސް އެއީ މާޒީގެ ކަމެއް ކަމުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަމެވެ.
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ނިންމާލަމުން މިއީ 3ޑީ ޓީވީ ބަލާލުމަށް ދޭންޖެހޭ ބައެއް ލަފާތަކެވެ. 3ޑީ ޓީވީ ޑިވެލޮޕަރުން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ރަނގަޅު ކުރުމަށް މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ގިނަ ބަޔަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް 3ޑީ ތަސްވީރުތައް ބަލާލުމަކީ ވަރުބަލި ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މިއީ ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އެމީހުން ޓީވީ ޝޯތައް ބަލާ ޑޯޒް، ހާއްސަކޮށް 3ޑީ ފޯމެޓުގައި.
ޝޮޕިންގ އަށް ނަސީބު ރަނގަޅު އަދި ބަލާލުން އުފާކޮށްލައްވާ!

3ޑީ ދުނިޔެ. 3ޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް
3ޑީ ދުނިޔެ. 3ޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް
3ޑީ ދުނިޔެ. 3ޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް
3ޑީ ދުނިޔެ. 3ޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް 3ޑީ ދުނިޔެ. 3ޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް 3ޑީ ދުނިޔެ. 3ޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

June 13, 2024 21:16:51 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting