ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓީވީއެއް ގަތުން

40 އިންޗީގެ މޮނިޓަރުތަކުގައި މިއަދު އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކީ އެލްސީޑީ އާއި ޕްލާސްމާ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގެ ޑިސްޕްލޭގެ އަގުތައް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރެވެ. ކުލަ ސެޗުރޭޝަން، ދިގުދެމިގެންދާ މިންވަރު، ކޮންޓްރެސްޓް، ވޯލްޓޭޖް ބޭނުންވާ ފަދަ ސްކްރީންތައް އަޅާކިޔޭނެއެވެ.
1. ތަފާތުކުރުން
ޕްލާސްމާ މޮނިޓަރުތަކުގައި އަނދިރި އަދި ކަޅު ސަރަހައްދުތަކުގެ ޑިސްޕްލޭ ހާސިލް ކުރެވެނީ ޕެނަލްގެ ވަކި ބައިތަކަށް ކަރަންޓް ސަޕްލައި މަދުކޮށްގެންނެވެ. މި އުސޫލުގެ ސަބަބުން ހައި ކޮންޓްރެސްޓް އިމޭޖެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ޕްލާސްމާ މޮނިޓަރުތަކުގެ ކޮންޓްރެސްޓް 3000:1 އާއި ހަމައަށް ހުރެދާނެއެވެ.
ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ޑިސްޕްލޭތަކަށް ޑާކް ޑޮޓް ލިބެނީ ޕިކްސެލް އަށް ދޭ ހަކަތަ އިތުރުކޮށްގެންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެސްޓް ރޭޝިއޯ ގާތްގަނޑަކަށް 700:1 އަށް އަރަ އެވެ.
2. ކުލަ ސެޗުރޭޝަން
ޕްލާސްމާ މޮނިޓަރުތަކުން މުޅި ކުލަ ގޭމަޓް ވަރަށް ސާފުކޮށް ރިޕްރޮޑަކްޓް ކުރެ އެވެ. ޑިސްޕްލޭތަކުގެ މަތީ ސެޗުރޭޝަން ލިބެނީ ޕެނަލްގެ ކޮންމެ ސެލްއެއްގައި ރަތް، ފެހި އަދި ނޫކުލައިގެ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ހިމެނޭތީ އެވެ. ޕްލާސްމާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އެންމެ ޞައްޙަ ކުލަ ރިޕްރޮޑަކްޓް ކުރެވެއެވެ.
ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ޑިސްޕްލޭތަކުގައި ކްރިސްޓަލް ޕޮލަރައިޒޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާއިރު، ޕިކްސެލް މެޓްރިކްސްގެ ސައިޒު ކުޑަކަމުން، ތަސްވީރުގެ ވަރަށް މަތީ ޑެފިނިޝަނެއް އަދި ވިވިޑްނެސްއެއް ލިބެއެވެ. އެކަމަކު އެއީ މަތީ އިމޭޖް ރޭޓެއްގައި މަންޒަރުތައް ދައްކާއިރު ޕްލާސްމާ ޕެނަލްތަކަށް ވުރެ ދަށް ބައެކެވެ.
3. ދިގުދެމިގެންދާ ގޮތް
އެލްސީޑީ މޮނިޓަރުތައް 75،000 ގަޑިއިރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. ހަގީގަތުގައި ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ޑިސްޕްލޭގެ ދިގުދެމިގެންދާ މިންވަރު ކަނޑައަޅަނީ ދިއްލާގެ އުމުރު ދުވަސް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަލި ބަދަލުވުމަށްފަހު ތަސްވީރެއް އުފެދެއެވެ. އެ ދިއްލާ، ފޭލްވެއްޖެނަމަ، ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޕްލާސްމާ ޕެނަލް އިން ތަސްވީރެއް އުފައްދަނީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ގޭސްތަކަށް (ނިއޯން، ޒެނަން، އާގަން) އަމަލުކުރާ އިލެކްޓްރިކް އިމްޕަލްސް އެއްގެ އެހީގައެވެ. ގޭސްތަކުގެ ނިއުކްލިއަސް ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް ހަލާކުވެގެން ދާއިރު، އެއީ އެމީހުން ޑިސްޕްލޭގެ ދިގުމިނަށް އަސަރުކުރާތީ، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 30،000 ގަޑިއިރު އެވެ.
4. ސްކްރީން ބާން
މޮނިޓަރެއް ހޮވުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިގޮތުން ބަލާއިރު، އެލްސީޑީ މޮނިޓަރުތަކަކީ ޢަމަލީ ގޮތުން އަނދާ ހުލި ނުވާތީ، ޕްލާސްމާ ޓެކްނޮލޮޖީއަށްވުރެ މޮޅު މޮނިޓަރުތަކެކެވެ. ޕްލާސްމާ ޑިސްޕްލޭތައް، ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި، 15 މިނެޓް ފަހުން އަނދާ ހުލިވާން ފަށައެވެ.
5. ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން
އެލްސީޑީ މޮނިޓަރުގެ ފްލޫރެސްސެންޓް ލެމްޕް އިން ޕްލާސްމާ ޕެނަލްގެ ސެލް އިލެކްޓްރޯޑްތަކަށް ވުރެ މަދު ކަރަންޓެއް ބޭނުން ކުރެ އެވެ.
މިގޮތުން މި އުކުޅު ބޭނުންކުރާނެ ޝަރުތުތައް އެނގިއްޖެނަމަ ޑިސްޕްލޭ ހޮވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ.
ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ވެސް ލައިޓިންގ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެއީ ކޮޓަރީގައި ހާއްސަ މޫޑެއް، މާހައުލެއް އުފެދޭ ކަމެކެވެ. ގަވާއިދުން ވިއްކާ ފިހާރައަކުންނާއި އޮންލައިން ފިހާރައަކުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ޗެންޑަލިއާ ނުވަތަ ބޮކިއެއް ހޮވިދާނެ އެވެ. ވާޗުއަލް ސްޓޯރެއްގެ ފައިދާއަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މިތަނުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އޮޕްޝަންތައް ބަލާލެވޭނެއެވެ. ސައިޒް، ކުލަ، ޑިޒައިން - ބޭނުން އެއްޗެއް ހޮވާށެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މާނައެއް ނެތް އެއް ފިހާރައިން އަނެއް ފިހާރައަށް ބަދަލުވުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ސަލާމަތް ކޮށްލާށެވެ.

ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓީވީއެއް ގަތުން
ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓީވީއެއް ގަތުން
ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓީވީއެއް ގަތުން
ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓީވީއެއް ގަތުން ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓީވީއެއް ގަތުން ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓީވީއެއް ގަތުންHome | Articles

May 26, 2024 21:15:29 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting