އައިޕޮޑް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނިންމުމުގައި މެރިޓްސް ވަޒަންކުރުން

އައިފޯންގެ ވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބޭނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ހެކަރު ޖޯޖް ހޮޓްޒް ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ޑިވެލޮޕްމަންޓެއް ނެރޭނެ އެވެ. ހަނދާން ކުރާތި ކުރިން ޖެއިލްބްރޭކްގެ އިތުރުން އައިފޯން އަންލޮކް ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް އުފެއްދީ އޭނާ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތައް މަގުބޫލުވެފައިވާ ވަރަކަށް އުފެދޭ ސުވާލަކީ "ކީއްވެތަ އައިޕޮޑް ބޭނުންވަނީ؟" އެތަކެތި ބޭނުން ނުކުރާހާ ހިނދަކު.
ހޮޓްޒް ލިޔެފައިވާ އާ ޔުޓިލިޓީއަކީ އައިފޯން 3ޖީއެސް، އައިޕެޑް އަދި އައިޕޮޑް ޓަޗް 3.0 ފަދަ ޒަމާނީ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކަށް ވެސް ފިޓްވާނެ ޔުޓިލިޓީއެކެވެ. މި ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއްގެ ކޮންޓްރޯލާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި އެންމެ ލަފާއެއް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. ދާދި ފަހުން ނެރުނު އައިފޯންގެ އިތުރުން އައިޕޮޑް ޓަޗް ވެސް ސްޓޭންޑަޑް ގޮތްގޮތުން ހެކިން އަށް މާ ދިފާއުވާކަން ސާބިތުވި އެވެ. މި ސަބަބާހުރެ، ހެކަރުންނަށް އަދި ފުރިހަމަ ޖައިލްބްރޭކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ.
މިއަދު އައިފޯން 3ޖީއެސްގެ ވެރިންނަށް އެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފާމްވޭ ހެކް ކުރަން ނިންމާއިރު، ފޯނު ރީބޫޓް ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ޑިވައިސް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅުވައިލުމަށްފަހު އަލުން ޖެއިލްބްރޭކް ކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ އެވެ. ހަމަ މި ސުވާލު އުފެދެނީ: ދެން ކީއްވެގެންތޯ އައިޕޮޑް ބޭނުންވަނީ، މެދުނުކެނޑި ޖެއިލްބްރޭކް ކުރަން ޖެހޭތީ އެވެ. ހޮޓްޒްގެ ބަހަށް އިތުބާރުކޮށްގެން އެ ނިންމުން ކައިރިވެއްޖެއެވެ.
ހަމަ މި ޖައިލްބްރޭކް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންކަން ހޯދުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ޚުދު ޖެއިލްބްރޭކް މި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ (އިނގިރޭސި ބަހުން “ޖޭލްބްރޭކް” އިން) ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި މޯބައިލް ޑިވައިސްއެއްގެ ފާރމްވޭ ބްރޭކްކޮށް، ފުލް އެކްސެސް އިތުރަށް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި، މޯބައިލްގެ ފައިލް ސިސްޓަމަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެވެ. މިފަދަ ހެކަރުގެ ޓްރިކެއްގެ ސަބަބުން ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އައިފޯނަށް އެކި ބާވަތުގެ ޕައިރޭޓް އެޕްލިކޭޝަންތައް އިންސްޓޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ޖެއިލްބްރޭކް އެހާ މަގުބޫލު ފުރަތަމަ ސަބަބާ ދުރު ކަމެކެވެ.
މުޅިން ވެސް ޖެއިލްބްރޭކް ޖަހާފައިވާ ފޯނުތަކުގެ ހުރިހާ ވެރިންނަށް އެޕަލް ސްޓޯރުން ނުލިބޭ ޔުނިކް ޕްރޮގްރާމްތައް އިންސްޓޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. ރަސްމީ ފިހާރަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑިވެލޮޕަރުން ހަރުކަށި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭތީ އެވެ.
އެއް ޒަމާނެއްގައި އައިފޯން ވެގެން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔެ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލި ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް، މިހާރު މިކަން ހިނގަމުންދަނީ މޮންސްޓަރ ހައި ޑޯލް މާކެޓްގައެވެ. މި ކިއުޓް މަޖާ ކުޅޭ އެއްޗެހި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިތްތައް އަތުލައިގަނެއެވެ. މޮންސްޓަރ ހައި ޑޯލްސް އަކީ ކޮބައިތޯ ކިޔައިލެވޭނީ ވެބްސައިޓް highdolls.ru އިންނެވެ.
ޔުނިވާސަލް އެޕްލިކޭޝަނަކުން ކަމުދާ ފޯނު އިންޓަނެޓް ލިބޭ ލެޕްޓޮޕަކަށް ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ސަރޗް ނެޓްވޯކްތަކުން ކޮންމެ ވީޑިއޯއެއް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. ފޮރުވިފައިވާ ފޯނުގެ ސެޓިންގްސްތައް ބަލައި ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އިޚްތިޔާރީ ގޮތެއްގައި ޑޮކް އަށް ލިމިޓެޑް ނޫން އަދަދެއްގެ އައިކޮންތައް އިތުރުކޮށް ނުވަތަ އިންޓަފޭސް މާ ހިތްގައިމު އެއްޗަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެ އެވެ. ފަންކްޝަންތަކުގެ ލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރެވެނީ އަންނަ ކޯލްތައް ފިލްޓަރ ކުރުމުގެ ފަންކްޝަން ހެއްޔެވެ؟ ހަގީގަތުގައި މި ލިސްޓަކީ ނިމުމެއް ނެތް ލިސްޓެކެވެ.

އައިޕޮޑް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނިންމުމުގައި މެރިޓްސް ވަޒަންކުރުން
އައިޕޮޑް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނިންމުމުގައި މެރިޓްސް ވަޒަންކުރުން
އައިޕޮޑް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނިންމުމުގައި މެރިޓްސް ވަޒަންކުރުން
އައިޕޮޑް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނިންމުމުގައި މެރިޓްސް ވަޒަންކުރުން އައިޕޮޑް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނިންމުމުގައި މެރިޓްސް ވަޒަންކުރުން އައިޕޮޑް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނިންމުމުގައި މެރިޓްސް ވަޒަންކުރުންHome | Articles

June 15, 2024 04:31:28 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting