މޫސުމާއި ފިނިކުރާ ވަސީލަތްތައް

ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައިވެސް އާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ އިންޑިކޭޓަރުތަކެއް ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް އެއީ މާހައުލުގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ވެދާނެއެވެ. މި ޕެރެމިޓަރުތައް ކޮންމެ ފިނިކުރާއެއްގެ މޫސުމީ ކްލާސް ކަނޑައެޅުމުގައި ކަނޑައަޅާ ޕެރަމިޓަރުތަކުގައި ހިމެނެއެވެ. މޫސުމީ ކްލާހުގެ ބައެއް ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ:
1. ކްލާސް އެން (އާދައިގެ) . އެއީ މާހައުލުގެ ފިނިހޫނުމިނަކީ +16 - +32 ޑިގްރީ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
2. ކްލާސް އެސްއެން (ސަބްނޯމަލް) އެވެ. މިތަނުގައި ފިނިހޫނުމިން +10 އާއި + 32 ޑިގްރީ އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހުރެއެވެ.
3. ކްލާސް އެސްޓީ (ސަބްޓްރޮޕިކަލް) އެވެ. މާހައުލުގެ ފިނިހޫނުމިނަކީ +18 އާއި +38 ޑިގްރީއާ ދެމެދުގެ މިންވަރެކެވެ.
4. ކްލާސް ޓީ (ޓްރޮޕިކަލް) އެވެ. ފިނިހޫނުމިން +18 އާއި + 43 އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހުރެދާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ މާކެޓުގައި ގިނައިން ހުންނަނީ “ނޯމަލް” އަދި “ސަބްނޯމަލް” (އެން ނުވަތަ އެސްއެން) ކްލައިމެޓް ކްލާހަށް ނިސްބަތްވާ ފްރިޖްތަކެކެވެ. އެކަމަކު ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރަކީ ފުދޭވަރަކަށް ހޫނު ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ، އަދި +32 ޑިގްރީއަށް ވުރެ މާ މަތީ ފިނިހޫނުމިނެއް އޮތުމުން، އުފެއްދުންތެރިން ވިސްނަން ފެށީ މަލްޓި ކްލާސް ފްރިޖްތަކާ މެދުގަ އެވެ. މިހާރު އުފައްދަނީ އެން-އެސްޓީ ނުވަތަ އެސްއެން-އެސްޓީ ކްލާހުގެ ފްރިޖްތަކެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިނުގެ ލިމިޓްތަކުގެ އަގު ފުޅާވެގެންދެއެވެ.
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމާއެކު ކޮންމެހެން މޫސުމީ ކްލާހުގެ ދިރާސާއެއް ވެސް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މި ފްރިޖްގެ އެތެރޭގެ ހުރިހާ ހާލަތެއް ވެސް އޭގެ ޕާފޯމަންސް އާއި ސީދާ އެއްގޮތްވާން ޖެހެ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ފްރިޖެއް ވެސް އަރާމުކޮށް ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. މިސާލަކަށް ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައިވާ އަލަމާރިތައް ހުރެއެވެ. އެކަމަކު ދަގަނޑު ނުވަތަ ބިއްލޫރި އަލަމާރިތައް ހުރެދާނެ އެވެ. އެންމެ ފަސޭހަ އަލަމާރިތަކަކީ ބިއްލޫރި އެވެ. އެއީ ޓެމްޕަރޑް ގްލާސް އިން ހަދާފައިވާ ތަކެތި. ގަބޫލުނުކުރެވޭހާ ދިގުދެމިގެންދާ ކަމުގެ އިތުރުން ސާފުކުރަން ފަސޭހަ އަދި ފުރިހަމައަށް ފަށަލަ ފަށަލައެއް ވެސް ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ޝެލްފެއްގައި ވެސް ޕްރޮޑަކްޓް ނަގާއިރު ޝެލްފް ވެއްޓިގެން ނުދާނެ ތަޅުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ކޮންމެ ފްރިޖެއްގައި ވެސް ތަފާތު ޝެލްފް އޮޕްޝަންތައް ހުރެ އެވެ. އަލަމާރިތަކުގެ އުސްމިން މުޅިން ބިނާވެފައިވަނީ ވެރިމީހާގެ އެދުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެއް ނުވަތަ ދެ ބަލްބުގެ އެހީގައި ފިނިކުރާ ތަނަށް އަލިކޮށްދެ އެވެ. ލައިޓިންގ ހުންނަންވާނީ ކުރިމަތީ ފަރާތުގައި އެތެރެއާ ދިމާއަށެވެ. ފަސޭހަ އިންތިޒާމަކަށް ފުޅިތަކުގެ ބްރެކެޓްތައް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ. ބައެއް ފްރިޖްތަކުގައި އިތުރު އަލިކަން ހުރެދާނެ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މި ދޮރެވެ. ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްގެ ދޮރުގައި ހޯމް ބާއެއް ޖަހާލެވޭނެ އެވެ. ފިނިފެނާއި އައިސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުން ޚާއްޞަކޮށް ގުޅިފައިވަނީ ފެން ސަޕްލައިއާއެވެ.

މޫސުމާއި ފިނިކުރާ ވަސީލަތްތައް
މޫސުމާއި ފިނިކުރާ ވަސީލަތްތައް
މޫސުމާއި ފިނިކުރާ ވަސީލަތްތައް
މޫސުމާއި ފިނިކުރާ ވަސީލަތްތައް މޫސުމާއި ފިނިކުރާ ވަސީލަތްތައް މޫސުމާއި ފިނިކުރާ ވަސީލަތްތައްHome | Articles

June 23, 2024 02:39:54 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting