ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފައިދާތަކެއް

ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ވޮޝިން މެޝިނަކީ ފިނި އަދި ހޫނު ފެން ސަޕްލައި ނެޓްވޯކްތަކުން ކަރަންޓް އުފައްދާ މެޝިނެއް ކަމަށާއި، މިއީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮވުމަށް، އެކި ވައްތަރުގެ ފޮތިން ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ދޮވެ ފިއްތާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މެޝިނެކެވެ. ދޮންނަ މެޝިނުގައި ދޮވެފައިވާ ލިލީންގެ ފްރަންޓް ލޯޑިން ހުރެއެވެ. ވިޔަޓްކާ-އޮޓޮމެޓް މެޝިންތަކުގެ ތިން ބަދަލެއް އުފެއްދުމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
• 12 މަސައްކަތު ޕްރޮގްރާމާއެކު: 6 ބޯ ފޮތިގަނޑަށް އަދި 6 ތުނި ފޮތިގަނޑަށް؛
• 14 ވޯކިންގ ޕްރޮގްރާމާއެކު: ބޯ ފޮތިގަނޑަށް 7 އަދި ލުއި ފޮތިގަނޑަށް 7 ޕްރޮގްރާމް؛
• 16 ފެކްޓްރީ ޕްރޮގްރާމާއެކު: ބޯ ފޮތިގަނޑަށް 8 އަދި ތުނި އަދި ކޮޓަން ފޮތިގަނޑަށް 8 ޕްރޮގްރާމެވެ.
ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ވޮޝިން މެޝިނުން ސިންތެޓިކް ޑިޓާޖެންޓްސް (ލޮޓޯސް އޮޓޮމެޓިކް ޕައުޑަރސް، އޮޓޮމެޓިކް މެޝިންތަކަށް އީރާ ފަދަ) ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޓަކާއެކު ދޮންނަ މޯޑް ވަގުތުން ޚިޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމްތައް ސެޓް ކުރަނީ މެޝިންގެ ކުރިމަތީ ޕެނަލްގައި ހުންނަ ކޮންޓްރޯލް ނޮބާއި ހާއްސަ ޕުޝް ބަޓަންތަކުންނެވެ. ވިޔަޓްކާ އަކީ އެއްކުރާ ފެން ފުރިގެން ދިއުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މި މެޝިނުގައި ހައިޑްރޮލިކް ފިލްޓަރެއް ޖަހާފައިވާއިރު، މިއީ ބޮޑެތި ބިދޭސީ ތަކެތި ލަސްވުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މި ފިލްޓަރުގެ ކަވަރާއި މެޝިންގެ ހަށިގަނޑާ ގުޅިފައިވާ ތަން ހަރމެޓިކަލީ ސީލްކޮށްފައިވާއިރު، 9.4 ކިލޯ ޕައުންޑްގެ ބޮޑު ޕްރެޝަރަކަށް ކެތްކުރެވޭނެއެވެ.
މި މެޝިންގެ ޑިޒައިންގައި ސްޓައިރިން ޓޭންކުން ދައުރުވާ ދައުރުވާ އެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް ފޭބޭ ގޮތަށް ހުރެއެވެ: ހައިޑްރޮލިކް ސިސްޓަމްގައި ހުއްދަ ކުރެވޭ ބާކީ ހުންނަ ފެނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 500 މިލިލީޓަރެވެ.
ދޮވުމާއި، ދޮވުމާއި، އުފެއްދުންތައް އެނބުރުމާއި، ދޮވުމުގެ ސޮލިއުޝަންތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ހުރިހާ ޕްރޮސެސްތަކެއް ފުރިހަމައަށް އޮޓޮމެޓިކުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ދޮންނަ ސާމާނާއި ޑިޓާޖެންޓް ލޯޑްކުރުމާއި، ޕްރޮގްރާމް ސެޓްކުރުމާއި، މެޝިން އޮންކުރުމާއި، ދޮވުމަށްފަހު ސާފު ދޮންނަ އެއްޗެހި ބާލުމަކީ ހަމައެކަނި އަތުން ކުރާ ކަންކަމެވެ.
މި މެޝިންގެ ބޮޑީ އަކީ މަތީ ފެންވަރުގެ ޝީޓް ސްޓީލް އިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާއިރު، ލޭޒަރ ވެލްޑިންގ އިން ގުޅިފައިވެއެވެ. ކޭސްގެ މަތީ ފަރާތް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނީ ފުށްގަނޑަކުން ކަމަށާއި، އެ ފުށްގަނޑު ސްކްރޫތަކުން ޖަހާފައި ހުންނަ ކަމަށެވެ. މެޝިނުގެ ބޮޑީގައި ވަނީ ހުދުކުލަ ޖަހާފައެވެ. ކޭސްގެ ތެރޭގައި ޑްރަމް ޑްރައިވް އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރެއް ޖަހާފައިވާ ޓޭންކެއް ހުރެއެވެ. މި ޓޭންކް ތަޅުވާފައި ހުންނަނީ ބޮޑެތި ދެ ސިލިންޑްރިކަލް ސްޕްރިންގް އެއްގައި، އެއީ މައި ބެރިންގ ބޮޑީގެ ސްޓޮޕްތަކުގައި ޖައްސާފައި ހުންނަ ސްޕްރިންގްތަކެކެވެ. ދޮންނަ ސޮލިއުޝަންގެ ހޫނުކުރުމާއި ޓެމްޕަރޭޗަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ އިލެކްޓްރިކް ހީޓަރާއި ޓެމްޕަރޭޗަރ ސެންސަރސް-ރިލޭސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފައިދާތަކެއް
ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފައިދާތަކެއް
ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފައިދާތަކެއް
ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފައިދާތަކެއް ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފައިދާތަކެއް ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފައިދާތަކެއްHome | Articles

April 12, 2024 19:08:27 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting