ތިބާގެ ބަދިގޭގައި ރަޝިޔާގެ އުނދުން. އެއަރ ގްރިލް ހޮވާނެ ގޮތް

ޤަދީމީ ޒަމާނުން ފެށިގެން ރަޝިޔާގެ އަވަނެއްގައި ކައްކާ ކެއުންތަކުގެ އަގު ޚާއްސަކޮށް ލިބެނީ އޭގެ ރަހައާއި މީރުވަސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭތީއެވެ. އެއާފްރައިއާ އަކީ ޒަމާނީ ބަދިގެއެއްގައި އަވަނެއްގައި ކައްކާ ގޮތްތައް އަލުން އުފެއްދުމަށް ކުރާ އެއް މަސައްކަތެވެ.
އެއަރ ފްރައިއަރަކީ ކޮބައިކަމާއި އެއީ ކިހިނެއް މަސައްކަތްކުރާ އެއްޗެއްކަން
އެއާ ގްރިލް ނުވަތަ އަސްލު ކިޔާ ގޮތުގައި ކޮންވެކްޝަން އަވަނަކީ ހޫނު ވައިގެ ދައުރުވުން ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ގޮތްގޮތުން ކާބޯތަކެތި ކައްކާ ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރިކަލް އާލާތެކެވެ . "އެއާ ގްރިލް" މި ނަން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޝިޔާގައި ބޭނުންކުރީ 1996 ވަނަ އަހަރު ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން މިއީ ބަދިގެ މި އާލާތަށް ގޭތެރޭގައި ކިޔާ ނަމެކެވެ.
ބޭރުން ބަލާއިރު އެއާ ގްރިލް އަކީ ސްޓޭންޑަކާއި ފުރާޅެއް ހުންނަ ބިއްލޫރި ވެސެލް-ފްލާސްކެއް ކަމަށާއި، އޭގައި ހޫނުކުރާ އެއްޗަކާއި ފަންކާއެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހޫނުކުރާ މާއްދާގެ ސަބަބުން ފްލާސްކްގެ ތެރޭގައިވާ ވައި ވަކި ފިނިހޫނުމިނަކަށް ހޫނުވެ، ފަންކާއިން އޭގައި ދައުރުވާ ހޫނު ވައިގެ ދައުރުތައް އެއްވަރަކަށް ބަހާލައިގެން ޑިޝް ތައްޔާރުކުރެއެވެ. ބޭރުގައި ހުރީ ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް އެވެ.
އެއަރފްރައިއަރ އެޑްވާންޓޭޖްސް
އަޅުގަނޑުމެންގެ "ހީރޯ" ގެ ނަމުގައި "ގްރިލް" މި ލަފުޒު ހުރުމަކީ އެހާ ހަނި ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނެއް ނޫނެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް މި އަޖައިބު ކުރުވަނިވި އާލާތުން ބަދިގެ ގިނަ ސާމާނުތަކުގެ ބައެއް ނުވަތަ މުޅިން ބަދަލުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ފިހެ، ބްރައުން، ބާބަކިއު ކައްކައި، ޑަބަލް ބޮއިލަރ އާއި ޓޯސްޓަރ ބަދަލުކޮށް، ތަށި ނުވަތަ ތަށީގެ އަސަރު އުފެއްދުމާއި، ރިޔާޒެންކާ ވެސް ހެދިދާނެ އެއްޗެކެވެ! އަދި އެއާ ގްރިލް ބޭނުންކުރުމަށް ސްޓޭންޑަޑް ނޫން ގޮތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ - މަހާއި މަސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާއި، ކެސެރޯލް އަދި ޕައި ކައްކައި، ޖަރާސީމު، ހިކި މޭވާއާއި ގަސްގަހާގެހި ސްޓިރިލައިޒްކުރުމާއި، ޑިފްރޮސްޓްކުރުމާއި، ރެޑީ މެއިޑް ކެއުންތައް ފަސޭހައިން އަލުން ހޫނުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއްފަހަރާ ތަފާތު އެތައް ކެއުންތަކެއް ކައްކާލެވޭއިރު، ބިއްލޫރި ތަށީގެ ތެރޭގައި ހޫނުގަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ އެތައް ކޮންޓެއިނަރެއް ބަހައްޓައިގެން ވަގުތާއި ހަކަތަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމަކީ ތެލާއި ސަރުބީ ނުޖަހައި އެއާ ގްރިލްގައި ކައްކާލެވޭނެ ކަމާއި، ހޫނު ވައިގެ ކެއްކުމުގެ އުސޫލުން އުފެއްދުންތަކުގައި ބޭނުންތެރި މާއްދާތަކާއި ވިޓަމިންތައް ގިނަވެގެން ހިފެހެއްޓޭތީ ތިބާގެ ކެއުންތައް ފެނުމުގައި މީރު އަދި ކެއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަމެވެ ވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެކެވެ.
އެއަރފްރައިއަރ އަވަހަށް ކައްކާ: މިސާލަކަށް ކައްކަން ފެށުމަށްފަހު 40 މިނެޓް ތެރޭގައި 1 ކިލޯގެ ބަރުދަނުގެ ގްރިލްޑް ކުކުޅެއް ސާރވް ކުރެވިދާނެއެވެ. ފްލާސްކްގެ ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ ސަބަބުން ކެއްކުމުގެ ޕްރޮސެސް މެދުނުކެނޑި މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެ ޑިވައިސް އިން މަސައްކަތް ނިމުނުކަން އަންގާނީ ސައުންޑް ސިގްނަލަކުންނެވެ.
އެއަރފްރައިއަރ ގެ މަސައްކަތްތައް. ގަންނައިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
އަސާސީ ގޮތުން ހުރިހާ އެއާ ގްރިލްތަކަކީ އެއް ގްރިލްތަކެއް ނަމަވެސް، އިތުރު ގިނަ އަދަދެއްގެ އިތުރު ފަންކްޝަންތަކާއި އެކްސެސަރީޒްތައް ހުރުމުން ނުވަތަ ނެތުމުން އެކަކު އަނެކަކާ ތަފާތުވެދާނެ އެވެ.
އެއަރޯގްރިލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
ޓައިމަރ (ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މޮޑެލްތަކެއްގައި ވެސް ހުންނައިރު، ތަފާތު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އޭގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރާ ވަގުތު - 1 ގަޑިއިރާއި 24 ގަޑިއިރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ލަސްވެގެން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ)
ކުރިން ދެންނެވި އަޑާއި އަލިކަމުގެ އިޝާރާތަކީ މަސައްކަތް ފެށުމާއި ނިމުމެވެ
ޕަވަރ (ހޫނުކުރާ މާއްދާގެ ހޫނުކުރުމުގެ ފިނިހޫނުމިން) އެޖެސްޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން
ފަންކާ ސްޕީޑް އެޖަސްޓެބަލް
ކަވަރ ޓައިޕް - ނަގާލެވޭ ނުވަތަ ޚާއްޞަ ބްރެކެޓަކުން ފިކްސް ކުރެވޭ. ފުރަތަމަ ވައްތަރަކީ ސާފުކުރުމަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ވައްތަރެއް، ދެވަނަ ވައްތަރަކީ އިތުބާރު ކުރެވޭ އަދި ރައްކާތެރި ވައްތަރެއް (ފުށްގަނޑުގެ ހޫނު ސަރަހައްދުން އަނދާ ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓްވެގެން ވެއްޓުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ)
އަމިއްލައަށް ސާފުކުރުމުގެ ފަންކްޝަން (އަގުބޮޑު މޮޑެލްތަކުގައި ހުންނަ)
ކޮންޓްރޯލްގެ ބާވަތް (މެކޭނިކަލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް)
ކެއްކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަދަދު
އެކްސެސަރީޒް އަށް ބަލާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ފްލާސްކްގެ ވޮލިއުމް އިތުރުކުރާ އިތުރު ނޮޒެލް އާއި، އެކި ކޯސްޓަރާއި، ޓޮންގްސް، ސްޕެޓޫލާސް އަދި ރެޑީ މެއިޑް ކެއުންތައް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕޮޓްހޯލްޑަރސް، ރެސިޕީ ފޮތެއް ހިމެނިދާނެއެވެ. ގަންނަން ރާވާފައިވާ އެއާ ގްރިލްގެ އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
އެންމެ ފަހުން ކޮންމެވެސް އަމަލީ ނަސޭހަތެއް. އެއާފްރައިއާ އިން އުފެއްދުންތައް ކައްކާ ބައެއް ގޮތްތަކާ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކުރިމަތިލަ އެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އުނދަގޫތައް ދެނެގަތުމަކީ އެރޯގްރިލްތަކުގެ ވެރިންގެ ރިވިއުތަކާއި ލަފާތަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.
އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުނު ގޮތުގައި އެއާ ގްރިލަކީ ޒަމާނީ ކޮމްޕެކްޓް އަދި މަލްޓިފަންޝަނަލް ބަދިގެ އާލާތެއް ކަމުން މީރު އަދި ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އެތައް ކެއުންތަކެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ އެވެ.
ބޮން އެޕެޓިޓް!

ތިބާގެ ބަދިގޭގައި ރަޝިޔާގެ އުނދުން. އެއަރ ގްރިލް ހޮވާނެ ގޮތް
ތިބާގެ ބަދިގޭގައި ރަޝިޔާގެ އުނދުން. އެއަރ ގްރިލް ހޮވާނެ ގޮތް
ތިބާގެ ބަދިގޭގައި ރަޝިޔާގެ އުނދުން. އެއަރ ގްރިލް ހޮވާނެ ގޮތް
ތިބާގެ ބަދިގޭގައި ރަޝިޔާގެ އުނދުން. އެއަރ ގްރިލް ހޮވާނެ ގޮތް ތިބާގެ ބަދިގޭގައި ރަޝިޔާގެ އުނދުން. އެއަރ ގްރިލް ހޮވާނެ ގޮތް ތިބާގެ ބަދިގޭގައި ރަޝިޔާގެ އުނދުން. އެއަރ ގްރިލް ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

May 28, 2024 01:01:55 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting