ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

ހަގީގަތުގައި "ވެކިއުމް ކްލީނަރ" ގެ ކޮންސެޕްޓަކީ އެއްފަހަރާ ސާދާ އަދި ކޮމްޕްލެކްސް ކޮންސެޕްޓެކެވެ. އެއްފަރާތުން މި ޑިވައިސްގެ މަޤްޞަދު އޭގެ ނަމުން ފުދޭވަރަކަށް ސާފުވި ނަމަވެސް އަނެއްކޮޅުން... ތަޖުރިބާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި މި ބާވަތުގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ހޮވުމަކީ، މުދަލުގެ ރޭންޖް ދިހަވަރަކަށް ލިމިޓް ކުރެވޭ ފިހާރައެއްގައި ވެސް މޮޑެލްތަކުން، ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ. ޝޮޕިން ސެންޓަރުތަކުގެ ކުޑަދޮރުތަކުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް ލިބެން ހުންނަ ޝޮޕިން ސެންޓަރުތަކާ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ބުނާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް ކޮމްޕެކްޓް އަދި ލުއި، އަނެއް ބަޔަކު އެމީހުންގެ ބާރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ، އަނެއް ބަޔަކު ތަފާތުވަނީ ސްޓައިލިޝް ޑިޒައިން އިން ކަމުން އާ ފަރުނީޗަރުގެ ކުލައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް، އަދި ހަތަރުވަނަ ފަތަޙަ ވެރިންގެ ކިބައިން ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއެކު ފަތަޙަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މި ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކާއި ބާވަތްތަކަށް އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވިސްނަން ޖެހެއެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
މޮބައިލް ވެކިއުމް ކްލީނަރސް، އެއީ މޫވޭބަލް، އަދި ބިލްޓް-އިން ވެކިއުމް ކްލީނަރސް ހުރުމުން ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ ޕަވަރ ޔުނިޓަކާއި ނިއުމޯ އިންލެޓްތަކާއި އެކި ބުރުސްތަކާއި ނޮޒްލްތަކާއެކު ހޯސްތަކުން އެކުލެވޭ މުޅި ނިޒާމެކެވެ. އެ ހޯސް އެއާ އިންލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ތަނާ ގުޅާލުމަށްފަހު، އެއާ ޑަކްޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކުނި ދޫކުރަނީ ގޭގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކުނިކޮޓަކަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މި ބާވަތުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އިންކާރު ނުކުރެވޭ ފަދަ ފައިދާއެއް ވެއެވެ: ހަމައެކަނި ކޮޓަރިން ކުނި ނަގައިގެން ނޫން ކަމަށާއި، ދުން ވެސް ނައްތާލެވޭ ކަމަށާއި، މިއީ މޮބައިލް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކުން ހާސިލް ކުރުމަކީ ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ދާދި ފަހުން ނިޔަލަށް ބިލްޓް-އިން ވެކިއުމް ކްލީނަރ ފަރުމާކޮށްފައި ހުރީ ހަމައެކަނި ޑްރައި ކްލީނިންގ އަށް ނަމަވެސް މިހާރު ކޮމްބައިންޑް މޮޑެލްތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މިހާރު އެމީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދުން އެއްކުރުމާއި، ކާޕެޓް ތާޒާކުރުމާއި، އުކާލާފައިވާ ފެން ސާފުކުރުމާއި، ކުޑަދޮރުތައް ވެސް ދޮވެވޭނެއެވެ. ތަޖުރިބާއިން އެނގޭ ގޮތުގައި، ފައިދާތަކާއެކު ގެއްލުންތަކެއް ހުންނަންޖެހޭއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަވެސް މިކަމުން އިސްތިސްނާއެއް ނުވެއެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ މައިގަނޑު، އަދި ފަހަރެއްގައި ހަމައެކަނި އުނިކަމަކީ އޭގެ އަގު ބޮޑުވުމެވެ. ފަހަރެއްގައި އެއީ ރަޝިޔާގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ބާޒާރުގައި ބިލްޓް-އިން މޮޑެލްތައް އަދި މާ އާންމު ނުވާ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މިހާތަނަށް އެމީހުން ތަމްސީލުކޮށްފައިވަނީ ކްރޮންމާކް، ބީމް، ބީވީސީ ސީމަންސް، ހަސްކީ، ޕަޒާ އަދި ބައެއް އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތަކުންނެވެ. އަދިވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ މިއަށްވުރެ އާދަޔާ ޚިލާފު މޯބައިލް މޮޑެލްތަކެވެ.
މި ދެ ބާވަތުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރ އިން ވެސް ޑްރައި ނުވަތަ ވެޓް ކްލީނިންގ ކުރެވޭތީ ގޭގެ މޮޑެލްއެއް ހޮވާއިރު އެއީ ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރަންވީތޯ ނިންމަން ޖެހެއެވެ. ޕާކިޓް، ކާޕެޓް އަދި ފަރުނީޗަރު ސާފުކުރަން އުޅޭނަމަ، މިއީ ތެތްކަމުގައި ކޮންޓްރެއިންޑިކޭޓް ކަމެއް ނަމަ، ޑްރައި ކްލީނިންގ އަށް އެންމެ އާދައިގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރ އަށް މަޑުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއީ އަނެއްކާވެސް ބެލޫން، ވަރޓިކަލް އަދި ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އަށް ބަހާލެވިފައިވާ ތަންތަނެވެ.
ބެލޫން ވެކިއުމް ކްލީނަރސް
ބެލޫން ވެކިއުމް ކްލީނަރސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ތަމްސީލުކުރަނީ ކޮމްޕެކްޓް މޮޑެލްތަކުން ކަމަށާއި، އޭގެ ބަރުދަން 7 ކިލޯއަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާ މޮޑެލްތަކެއް ނުވަތަ ބޮޑު ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރެއް ހުންނަ ޑިވައިސްތަކުން ކަމަށެވެ. މިފަދަ ޔުނިޓްތަކުގެ ބަރުދަން 10 ކިލޯ އާއި ހަމައަށް ބަރުވެދާނެ ކަމަށާއި އެއީ އިތުރު ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް ހުރުމާއި ކާޕެޓުން ދުން ނައްޓާލާ މެކޭނައިޒްޑް ޓާބޯ ބުރުހެއް ހުރުމުންނެވެ. ދުން ހިފެހެއްޓުމަށާއި އޭގެ އެންމެ ކުދިކުދި ޕާރޓިކަލްތައް ވައިގެ ތެރެއަށް ދޫވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ތަފާތު ފިލްޓަރުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ - ކަރުދާހާއި ފޮތިގަނޑުން ފެށިގެން ކާބަން އަދި ސިންތެޓިކް އާއި ހަމައަށް. މިޒަމާނުގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި އަކުއާ ފިލްޓަރު ބޭނުންކުރާއިރު، ސެޕަރޭޓަރުން ފެނާއި އެއްކޮށްގެން ދޮސް ނިއުޓްރަލައިޒް ކުރެއެވެ.
ތެދުވެވޭ ވެކިއުމް ކްލީނަރސް
ހުޅަނގުގައި އެހާ މަގުބޫލު އަޕްރައިޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް މިހާރު ވަނީ ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރުގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަދެފައެވެ. މިފަދަ މޮޑެލްތަކަކީ ފްލޯ ސާފުކުރުމަށް ބުރުހެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ތިން ޑިމޭންޝަންގެ ސިލިންޑްރިކަލް ބޮޑީއެކެވެ. އެއީ ބޮޑެތި ކޮޓަރިތަކުގައި ހުންނަ ކުނިތަކާއި ދޮސް ނައްތާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތުގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ތަކެތި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ފައިދާތަކާއެކު އެމީހުންގެ އުނިކަންތައްތައް ވެސް ހުރެއެވެ - ނިސްބަތުން މަތީ އަޑުގަދަވުމާއި ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ ސައިޒެއް: މިފަދަ މޮޑެލްއެއް ކޮޓެޖެއްގެ ތަޅުންގަނޑު ވަށައިގެން ދަމާލުމަކީ ޝައްކު ކުރެވޭ އުފަލެކެވެ.
ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރސް
ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އަބަދުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފޮތެއްގައިވެސް އެގޭގައި އެންމެ ދަންނަ އެއް އާބާދީއެވެ. އެކަމަކު މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، އިންސާނާގެ ތަދައްޚުލުވުމެއް ނެތި އުފެއްދި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ކުންފުނިތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރެވޭނެ މޮޑެލްތައް ހުށަހަޅަ އެވެ. ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވިސްނާފައިވާ ބުރުސް ސިސްޓަމަކުން ކާޕެޓާއި ތަޅުންގަނޑުގެ ފަށަލަތަކުން ކުނި ނަގާލުމުގެ އިތުރުން ބޭސްބޯޑްތަކާއި ދުރަށް ދާން އުނދަގޫ އެހެން ތަންތަނަށް ވެސް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއެވެ. މި ރޮބޮޓުން މިނިވަންކަމާއެކު ސާފުކުރުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މަގު ކަނޑައަޅައި، ބިލްޓް-އިން ސެންސަރުތަކުގެ ސަބަބުން ހުރަސްތައް ބައިޕާސްކޮށް، ބޭނުން ނަމަ ބެޓެރީތައް ރީޗާޖް ކުރުމަށް ބޭސް ސްޓޭޝަނަށް ދެއެވެ. ދޮސް ކޮންޓެއިނަރު ފުރިއްޖެނަމަ ސާފުކުރާ ޔުނިޓުން އެއްކޮށްފައިވާ ދޮސް ބިންގަލުގައި ހުންނަ ބޮޑު އެކިއުމިއުލޭޓަރަކަށް އުކާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ސާފުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މިފަދަ މޮޑެލްތަކުގެ އަޑުގަދަ މިންވަރު ފުދޭވަރަކަށް ދަށް ކަމަށާއި، ގެއްލުމަކީ އެންމެންނަށް "ސްމާޓް" ޔުނިޓެއް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ އަގު ބޮޑުވުމެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރ ދޮވުން
ކުނި އެއްކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް އާއި ތެތް ސާފުކުރުމާ ގުޅުވައިލެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާއިރު “ދޮވުމުގެ” މޮޑެލްތަކުގެ ލައިނަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއީ އެއްކޮށް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތަކެއް، އެއީ “ހިކި” މޯޑުގައި ވެސް އަދި ލިކުއިޑް ޑިޓާޖެންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ސާފުކުރެވޭނެ ޑިވައިސްތަކެކެވެ. އާންމުކޮށް ވެޓް ޕްރޮސެސިންގ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތުނި ލެޓެކްސް ބޭސްއެއް ހުންނަ ކާޕެޓްތަކާއި، ތަޅުންގަނޑާއި ފާރުތަކުގައި ޓައިލްސް ޖަހައިގެން ނުވަތަ ވޯޓަރޕްރޫފް ކޮމްޕޮޒިޝަންތަކުން ކުލަ ޖަހާފައިވާ ކާޕެޓްތަކުގައެވެ. އެކަށީގެންވާ ނޮޒްލްތަކުން (އާންމުކޮށް ފަސް ހަތް ނޮޒްލް) ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުޑަދޮރުތައް ދޮވެ، އުކާލާފައިވާ ދައުރުވާ އެއްޗެއް އެއްކުރުމާއި، ތަތްވެފައިވާ ބާތު ޓަބް ނުވަތަ ސިންކު ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ.
ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ދެ ރިޒާވަރެއް ހުރެއެވެ: ފުރަތަމަ ރިޒާވަރ އިން ފެށިގެން ބުރުހަށް ސާފުކުރުމުގެ ކޮމްޕައުންޑެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ އަދި ކުނިކޮޅު، ދެވަނައަށް ވަދެއެވެ. ދޮވުމުގެ މޯޑުގައި ކާޕެޓް ނުވަތަ އަޕްހޯލްސްޓަރީ ފޮތި ތެމިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ދައުރުވާ އެއްޗެއް އެއްކުރުމަށް ވަގުތު ލިބޭތޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ފުރިހަމަ ބާރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދިވެސް މިފަދަ ސާފުކުރުމަށްފަހު ސާފުކޮށްފައިވާ ތަންތަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތެމިފައި ހުރެއެވެ. މި "ސައިޑް އިފެކްޓް" އަކީ އެއްވެސް، އެންމެ މަތީ ބާރެއްގެ ޔުނިޓެއް ބޭނުންކުރާއިރު ކޮންމެހެން ދިމާވާ ކަމެކެވެ.
ދޮވުމުގެ މޮޑެލްތަކުގެ ފައިދާއަކީ ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވައި ހޫނުކޮށް ތާޒާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމެވެ. މައިގަނޑު ގެއްލުމަކީ ސައިޒާ ބޮޑުވުމާއި، ބަރުދަނާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެނިއުވަރެބިލިޓީ ދަށްވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ޑިސަސްޓެމްބަލްކޮށް، ޓޭންކްތައް ދޮވެ، މުޅިން ހިކިގެންދާންދެން ބޭރުގައި ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ އަގު ހިކި ދުން އެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މޮޑެލްތަކަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވެ އެވެ. އަދި ފްލޫޑް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަދުތައް ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ވައްތަރާއި ވައްތަރާއި މެދު ކުރިން ނިންމާފައިވާނަމަ މިއީ މޮޑެލްއެއް ހޮވުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ސިފަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދައްކަންވީ ވަގުތެވެ.
ސްޕެސިފިކޭޝަންސް
ބާރު. މި ސިފަ އާންމުކޮށް ދައްކާފައިވަނީ މޮޑެލްގެ ބޮޑީގައެވެ. ނަމަވެސް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމާއި ސެކްޝަން ޕަވަރަކީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ކޮންސެޕްޓެއްކަން ދަންނަން ޖެހެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ އެއްޗަކީ 1200 އިން 1800 ޑަބްލިއު އަށް ވެދާނެ އެއްޗެއް ނަމަ، ދެވަނަ އެއްޗެއްގެ އަގު 440 އެރޯވޮޓް (އޭ ޑަބްލިއު) އަށް ވުރެ މައްޗަށް ދިއުމަކީ ގާތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މަތީ ސަކްޝަން ޕަވަރެއް ބޭނުން ނުވާނެ: ނިސްބަތުން ސާފު ކޮޓަރިތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުކުރުމަށް 250 އިން 330 އޭ ޑަބްލިއު އަށް ފުދެއެވެ. އެފެކްޓިވް ޑަސްޓް ރިމޫވަލް ފޯރުކޮށްދެނީ 350 އާއި 440 ވޮޓާ ދެމެދުގެ ޕަވަރެއް ލިބޭ މޮޑެލްތަކުންނެވެ. 400 އޭ ޑަބްލިއު އިން ވެސް އެންމެ ފަހުން ފަރުނީޗަރުގައި ނުވަތަ ގުދުރަތީ ފައިބަރުން ހަދާފައިވާ ކާޕެޓެއްގެ ޕައިލްގައި ފޮތިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެތީ، މިއަށްވުރެ “ވަރުގަދަ” ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް ހުރިތޯއާއި، އެއަށްވުރެ ވަރުގަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް ހުރިތޯއާއި، އެ ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަންތަން ހުރިތޯ އަދިވެސް އޮތީ ސިއްރެކެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މިޒަމާނުގެ ހުރިހާ މޮޑެލްތަކެއްގައި ވެސް ސަކްޝަން ޕަވަރ ރެގިއުލޭޓަރެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ.
ފިލްޓަރސް. ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ބިނާވެފައިވަނީ އެތަކެތީގެ މިންވަރާއި ފެންވަރުގެ މައްޗަށެވެ: ފިލްޓަރު ގިނަވިވަރަކަށް ހޮވާ މޮޑެލްގެ އަގު ބޮޑުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަނދާން ނައްތާނުލާ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފިލްޓަރުތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އިންޓޭކް ވައި ދޮންވެލިގަނޑުން ސާފުކުރުމަށް ކަމުން އެ ފިލްޓަރުތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޕާސްޕޯޓްގައި ފިލްޓްރޭޝަން އެފިޝަންސީ ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ ޕަސެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހާމަކުރާ އެއްޗެކެވެ. މި އަދަދު ގިނަވިވަރަކަށް ގޭތެރޭގެ ވައި ސާފުވާނެއެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން ރަނގަޅު ސާފުކުރުމެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޒަމާނީ ގިނަ ފިލްޓަރުތަކެއް ހުރުމުން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވާއިރު، މި އިންޑިކޭޓަރުގެ ސަބަބުން އޭގެ ޖުމްލަ ހަރަދު އިތުރުވެއެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ކަރުދާހާއި ފޮތިގަނޑާއި ކާބަންއާއި ފެން އަދި ސިންތެޓިކް ފިލްޓަރު ހިމެނޭ މޮޑެލްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ.
ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރުގެ ބާވަތް. އެއީ ބަދަލުކުރެވޭ ކޮތަޅެއް - ކަރުދާސް ނުވަތަ ފޮތި، ދާއިމީ ފޮތި ކޮތަޅެއް ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ކޮންޓެއިނަރަކަށް ވެދާނެއެވެ. ދެވަނަ ތަކެތި ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުނި ނައްތާލުމަށްފަހު އިތުރު ދޮވެ ހިއްކުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ނޮޒެލްތަކުގެ އަދަދު. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މައިގަނޑު، އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ނޮޒްލްތަކަކީ ކާޕެޓް ބުރުހެއް، ފްލޯރ ބުރުހެއް، ފަރުނީޗަރު ސާފުކުރާ ނޮޒްލްތަކެއް، އޭގެ ތެރޭގައި ހަނި ނޮޒެލްއެއް ހިމެނޭ - ވާސިލްވާން އުނދަގޫ ތަންތަނުން ދުން ނައްތާލުމަށްޓަކައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަދޮރު ދޮންނަ ބުރުހަކާއި ޓައިލްސް ދޮންނަ ބުރުހަކާއި ޕްލަންޖަރެއް (ވެކިއުމް ކްލީނަރ ދޮންނަނަމަ) ޖަހާލެވިދާނެއެވެ.
ޔަޤީންކަން
އެކި މޮޑެލްތަކުގެ މޮބައިލް ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް އާންމުކޮށް އަންނަނީ އެއް އަހަރު ނުވަތަ ދެ އަހަރުގެ ވޮރެންޓީއަކާ އެކުގަ އެވެ. ހަމަ މި އަދަދަށް ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި މިއެލޭ ވެސް ކިޔައެވެ. އަގުބޮޑު ބިލްޓް-އިން ވެކިއުމް ކްލީނަރ ޑިވެލޮޕަރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ތިން (ބީއެމް) އިން 7-8 (ބީވީސީ ސީމަންސް) އަހަރަށް ވޮރެންޓީ ސާވިސް ދޭ ނަމަވެސް ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ވޮރެންޓީ މުއްދަތު 18 މަހަށް ވުރެ މަތިކުރަން ނުކެރެއެވެ.
ބްރޭންޑެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އެއް ސެޓެއްގެ ފަންކްޝަންތަކާއެކު، އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ދަށުން އުފައްދާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އަގު ތަފާތުވެއެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ބާވަތުގެ އުފެއްދުމުގެ ބާޒާރުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ތަމްސީލުވެފައިވާ މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިން މާ އަގުބޮޑު މޮޑެލްތައް ހުށަހަޅަ އެވެ. ބޮޑަށް ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެއްގޮތް ދެ މޮޑެލްއެއްގެ އަގު ތަފާތު ކުރާ އަދަދަށް ބަލާއިރު، ބްރޭންޑަށް ފައިސާ ދައްކާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަނދާން ނައްތާނުލާ އެއީ ޕްރޮމޯޓް ކުރެވިފައިވާ ބްރޭންޑުން ކޮލިޓީއާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ބްރޭންޑެއްކަން: ދިގުމުއްދަތުގެ މަޝްހޫރުކަމާއި ކުންފުނީގެ ތަސްވީރަކީ ތިބާގެ އާ ހޯދުމުގެ ފައިދާ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ހިންގުމުގެ ތަޅުދަނޑި އެވެ.

ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 28, 2024 19:26:20 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting