ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގެ ފައިދާތައް

މި ސެންޓްރިފިއުގަލް އެއާ ކްލީނަރަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ އެއްޗަކަށް ވާނީ އޭގައި ޑަސްޓް ކޮތަޅެއް ނެތުމުންނެވެ. އެފަދަ ކޮތަޅެއް ނެތުމުން، އޭގެ ބަދަލުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮންޓެއިނަރެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ވެސް ދޮސް ސާފުކޮށް، ކޮންޓެއިނަރ ވެސް ދޮވެވޭނެ، މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާރު ކޮންޓެއިނަރ ފުރިއިރު ވެއްޓިގެން ނުދާ ނަމަވެސް މުޅި ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއް މަތީ ފެންވަރެއްގައި ހުރެއެވެ. ހަނދާން ނައްތާލަން ނުޖެހޭ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ކޮންޓެއިނަރު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ފިލްޓަރު ބަދަލުކުރުމާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެވެ. ކޮންޓެއިނަރެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގައި ގިނަ ފަހަރަށް ފިލްޓްރޭޝަންގެ ދެ ލެވެލް ހުރެއެވެ:
• ހަޑި ވައި، ދޮސް އާއި އެކު، ޚާއްޞަ ޑިޒައިންއެއްގެ ސަބަބުން ވިއްސައިގެން ދާއިރު، މިހެންވުމުން ސައިކްލިކް ފްލޯއެއް އުފެދެއެވެ. ސެންޓްރިފިއުގަލް ފޯސްގެ އެހީގައި ކުނި މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގައި ހޮޅީގެ ފާރުތަކުގައި ފިއްތާލުމުން، އެ ކުނި ދުވެލި ގެއްލި، ކުނި ކޮންޓެއިނަރުގައި ހުރެއެވެ. ދެން ވައި ޚުދު ސާފުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މޮޓޯއަކާއި ފިލްޓަރެއްގެ ތެރެއިން ފާއިތުވެ، އަނބުރާ ކޮޓަރިއަށް ފޮނުވާލަނީ، %97 ސާފުކޮށެވެ.
• ދޮސް އެކުލެވޭ ވައި ޚުދު ކޮންޓެއިނަރަށް ފޮނުވާއިރު، އެތަނުން ސްޕީޑް ވަރަށް އަވަހަށް ގެއްލި، އޭގައި ހުރެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ބަރު ކުނި، ގިނަ ފަހަރަށް %97 އާއި ހަމައަށް އިންސައްތައެއް ކޮންޓެއިނަރުގެ ތިރީގައި ހުރެއެވެ. އަދި އިންޖީނުގެ ފިލްޓަރަށް ވަދެ، އޭގެ ފަހުން ރީތިކޮށް ސާފުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފިލްޓަރަކަށް ވަދެ، ސްވަރލްގައި ފަން ޑަސްޓް ޕާރޓިކަލްތައް ހުރެއެވެ.
ފައިން ކްލީނިންގ އަށް ބޭނުންކުރާ ފިލްޓަރސް، ފައިނަލް ކްލީނިންގ ކިޔާލެވޭނެއެވެ.
މިޒަމާނުގެ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި، ޕޯޓަބަލް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި، އުފެއްދުންތެރިން ވަނީ ހެޕާ ފިލްޓަރެއް ފޯރުކޮށްދީފައި، މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ފައިން ފިލްޓަރެއް، ކޮންޓެއިނަރެއް ހުންނަ ކޮންމެ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގައި ވެސް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ފިލްޓަރެކެވެ. މިފަދަ ފިލްޓަރަކީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ ޤާބިލުކަން ހުންނަ ފިލްޓަރެއް، އެއީ 0.3 މައިކްރޯން އާއި ހަމައަށް ކުދި ޕާރޓިކަލްތައް ހިފެހެއްޓުމާއި، ހިފެހެއްޓޭ ޕާރޓިކަލްތަކުގެ އިންސައްތައަކީ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ އަދި %99 އަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތީ ފިލްޓަރެކެވެ. ޔޫރަޕްގައި މިފަދަ ފިލްޓަރުތަކަށް ގިނައިން ކިޔަނީ އެސް ކްލާސް ފިލްޓަރުތަކެވެ. އަދި، ޚާއްޞަ އެންޓިބެކްޓީރިއަލް ފިލްޓަރުތަކުގައި ގިނަ ވައްތަރެއްގެ ބެކްޓީރިއާ މަރާލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރެއެވެ. އެކަމަކު އެމީހުންގެ މަގުގައި ހުރި ހުރިހާ ފިލްޓަރުތަކާއި ހުރަސްތަކުގެ ތެރެއިން ފުންމާލަން މެނޭޖްކުރާ އެ ވަރަށް ކުދިކުދި ޕާރޓިކަލްތައް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެ، އެއީ ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަމާއި އެންމެ ފުރިހަމަ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ފިލްޓަރެއް، ހައިޖީނިކް. މި ފިލްޓަރުގެ ފައިބަރުތަކުގައި ޚާއްޞަ އިލެކްޓްރޯސްޓޭޓިކް އެޖެންޓްތަކެއް ޗާޖުކޮށްފައި ހުންނައިރު، މިއީ އެންމެ ކުދިކުދި ދުންގަނޑުތައް ވެސް ދަމައިގަންނަ އެއްޗެކެވެ. އެލާޖީ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް، އަދި އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެސްފީނާ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް، ކޮންޓެއިނަރަކާއި އިތުރު ހެޕާ ފިލްޓަރެއް އެކުލެވޭ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ނަގަން ޖެހޭއިރު، ރަނގަޅުވާނީ މަދުވެގެން 12 މީހުންނެވެ.

ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގެ ފައިދާތައް
ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގެ ފައިދާތައް
ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގެ ފައިދާތައް
ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގެ ފައިދާތައް ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގެ ފައިދާތައް ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގެ ފައިދާތައްHome | Articles

May 24, 2024 22:02:50 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting