ފްރީޒާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށުނީއްސުރެ ފާހަގަކުރަން، އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ފްރީޒާގެ ވާހަކައެއް ނޫން، ފްރީޒާގެ ވާހަކަ. ފްރީޒާ އަކީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. ފްރީޒާ - ވަކި ފްރީޒާ ކެބިނެޓެއް، މިއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްކާކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކެބިނެޓެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފްރީޒާއެއް ބޭނުން ނުވާކަމެވެ.
މިވަގުތު ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުގައި ފްރިޖް ހުށަހަޅާއިރު، ފްރީޒާތަކަކީ ވަރަށް ތަނަވަސް އަދި ގިނަ ގަންނަ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދޭ ފްރީޒާތަކެކެވެ. އެހެންވީމާ ފްރީޒާތައް ހަދާފައިވަނީ ކޮންބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފިހާރައަށް ގޮސް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނައިން ކާބޯތަކެތި ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ މީހުންނަށް (އެކަމަކު ހަމަ އެއާއެކު އެމީހުން ބޭނުންވަނީ އެމީހުންގެ ގޭގައި އަބަދުވެސް ކާން އެއްޗެއް ހުންނަން “ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމަ”) ގެ އިތުރުން ހޫނު މޫސުމުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވެސް ވިންޓަރ ތައްޔާރީތަކުގައި ބައިވެރިވި އެވެ.
ފުރަތަމަ ޕްރޮސެސް ކުރުމަށްފަހު، ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުތަކުގައި (އާންމުކޮށް ކޮންމެ ކޮތަޅެއްގައި 200 އާއި 600 ގްރާމް) ޕްރޮޑަކްޓްގެ ރަނގަޅު މިންވަރެއް ބަހައްޓައެވެ. ކޮތަޅުތައް ވީހާވެސް މަދު ވައި ހިމެނޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައި (ބެރީ، ޕްރޮޑަކްޓް ބައިތަކާއި، ސްލައިސްތަކުގެ މެދުގައި)، ލޭބަލް ޖަހައި (ޕްރޮޑަކްޓްގެ ނަން، ޝެލްފް ލައިފް) ފްރީޒާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ.
ރަނގަޅު އަދަދު ކަނޑައެޅޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ހަމަގައިމުވެސް އެ ހުރިހާ ކަމެއް ބިނާވެފައިވަނީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ތިމާގެ އާދަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ފްރީޒާއެއްގެ ވޮލިއުމް އަކީ 50 ލީޓަރެވެ. ބައެއް މީހުން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ގިނަ އަދަދަކަށް ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް އާދަވެފައިވާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު އިސްކަންދެނީ ދުވާލަކު ކުދިކުދި ކާނާ ގަތުމަށެވެ. ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފްރީޒްކޮށްގެން ރައްކާކުރަން އާދަވެފައިވާނަމަ، ދެން ތިބާގެ ފްރީޒާގައި ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުވާން ޖެހެއެވެ. މިފަދަ ސްޓޮކްތައް ހަދަން ނުދާނަމަ، އަދި ހަމައެކަނި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަސް ނުވަތަ ކުކުޅު ތިބާގެ ފްރީޒާއިން ފެންނަނަމަ، ދެން 50 ލ. ފުދޭވަރަކަށް ވޮލިއުމް.
ފްރީޒާ ފަންކްޝަންސް
ޒަމާނީ ފްރީޒާއެއް ކޮންމެ ކާނާއެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދޫކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. ނޮން ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ނުޖެހެއެވެ. ކަރަންޓް ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ކަންތައް އޭނާ ބަލަހައްޓާނެ އެވެ. ބަދިގެ ފަރުނީޗަރާއި ވެސް ރަނގަޅަށް ގުޅެއެވެ. ވަރަށް ފަސޭހަ އިތުރުވުމަކީ ފްރީޒާގައި ފިނި އެކިއުމިއުލޭޓަރުތައް ހުރުމެވެ. ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މި ބެޓެރީތަކުގެ ސަބަބުން ފްރީޒާގެ އެތެރޭގެ ފިނިހޫނުމިން 9-24 ގަޑިއިރު (މޮޑެލަށް ބަލާފައި) ސުމެއްގެ ދަށުގެ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބެހެއްޓޭނެ އެވެ.
ކުރިން ފްރީއޯން ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިނަމަ މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކެމިކަލް ކޮމްޕައުންޑްތައް ކަމަށްވާ އާރް-134އޭ އަދި އާރް-600އޭ އެވެ.
މިޒަމާނުގެ ފްރީޒާތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޝަރުތުތަކެއް އުފެއްދުމަށެވެ، މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ކުރިއެރުންތައް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ އާ މޮޑެލްއެއްގައި ވެސް އާ އޮޕްޝަންތަކެއް ހުރިއިރު، ރީތި ގިނަ ފީޗާސްތަކެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ފްރީޒާ ޕެނަލެއްގައި ވެސް ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެގިއުލޭޓަރާއި އިންޑިކޭޓަރާއި މޯޑް ސްވިޗް ކީ އާއި ކުލަ އިންޑިކޭޓަރުތައް ހުރެއެވެ. ފެހި - ސްޓޯރޭޖް އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭޓަސްގެ ނިޝާނެއް، ރީނދޫ ކުލައިން ދައްކުވައިދެނީ ފަސްޓް ފްރީޒިންގ މޯޑް، ރަތްކުލައިން ދައްކުވައިދެނީ އޯވަރޓެމްޕަރޭޗަރ ނުވަތަ ހުޅުވިފައިވާ ދޮރެއް (ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި މި އިންޑިކޭޓަރ ސަޕްލިމެންޓް ކުރެވެނީ އަޑުއިވޭ ސިގްނަލަކުން) އެވެ.
ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަކީ ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް އިންޑިކޭޓަރުތަކުން ހަގީގަތުގައި ހުރި ފިނިހޫނުމިނަށް ވުރެ ދަށް ފިނިހޫނުމިނެއް ދައްކަން ފަށައިފާނެ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެމީހުންގެ ޑޭޓާ އެހެން ކޮންމެވެސް (ޞައްޙަ) ތަމަމީޓަރެއްގެ ޑޭޓާއާ އަޅާކިޔަން ޖެހެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ޕެނަލްގައި "އީ" މޯޑް ދައްކާފައި ހުރެއެވެ (މިސާލަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބޮޝް މޮޑެލްތަކެއްގައި ވެސް މި މޯޑް ލިބެން ހުރެއެވެ). މިއީ ފްރީޒާގައި އެންމެ ބައި ލޯޑްކޮށްފައި ހުންނައިރު ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ މޯޑެކެވެ.
ފަސްޓް ފްރީޒިން މެތެޑުގެ ސަބަބުން އެންމެ ގިނައިން ނިއުޓްރިއެންޓްސް އާއި ވިޓަމިންސް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަގުތުން އުފެއްދުންތައް ފިނިވެއްޖެނަމަ އެ އުފެއްދުންތަކުގައި އައިސް ކްރިސްޓަލް ނުއުފެދި، މަޑުމަޑުން ފިނިވުމުން ދިމާވާ ފަދައިން ސެލްގެ ޓިޝޫތަކުގެ ފަށަލަ ފަޅައިގެންދެއެވެ. ފްރީޒާގައި ކާނާ ބެހެއްޓުމުގެ 5 ގަޑިއިރު ކުރިން ފަސްޓް ފްރީޒިންގ މޯޑް އޮން ކުރަން ޖެހެއެވެ. ކޮމްޕްރެސަރ މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާއިރު، ޗެމްބަރުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން ދަށްވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ތާޒާ ކާނާ ބެހެއްޓިދާނެ - އެތަކެތި އަވަހަށް ފްރީޒްވެ، މިހާރުވެސް ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަކެތި އެމީހުންގެ ހޫނުކަމުން ހޫނު ނުވާނެއެވެ. 24 ގަޑިއިރު ފަހުން "ސްޓޯރޭޖް" މޯޑް އޮން ކުރާށެވެ.
ދެ ޗެމްބަރުގެ ފްރީޒާތައް ހުރެއެވެ: އެއް ޗެމްބަރު އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ އާދައިގެ މޯޑުގައި ކަމަށާއި އަނެއް ޗެމްބަރު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރުމަށެވެ. މިފަދަ ޑިވައިސްތަކުގައި ދެ ކޮމްޕްރެސަރު ހުންނައިރު، މިއީ ފްރީޒާތަކަށް މަދުން ނަމަވެސް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އަވަސް ފްރީޒިން މެތެޑެއްގައި އިތުރު ހަކަތަ ބޭނުން ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މޯޑުގައި ކޮމްޕްރެސަރު ހުއްޓުމެއް ނެތި ދުއްވާތީ އޭގެ ވޭއާ އަވަސްވެގެންދެއެވެ.
ފްރީޒާ ކެބިނެޓާއި ކެބިނެޓް އަދި މޭޒުގެ ސިފައިގައި ލިބެން ހުރެ އެވެ.
ފްރީޒާ ކެބިނެޓްތަކެވެ
އެއީ 2 މީޓަރުގެ އުސްމިނާއި 60 ސެންޓިމީޓަރުގެ ފުޅާމިނަށް ވާސިލްވާ، ނިސްބަތުން ކުޑަ ސަރަހައްދެއް ހިފާފައިވާ ދޫނިތަކެކެވެ. ބޮޑު ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް (280 ލީޓަރާއި ހަމައަށް) ގެ ސަބަބުން އެތަންތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. ކެބިނެޓްތަކުގައި ގިނަ ލެވެލްތަކެއް ހުންނައިރު، ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ދަބަހުގެ ސިފައިގައި ނުވަތަ ދޮރު ހުންނަ އަލަމާރިތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކުރިމަތީ ޕެނަލްތަކުގައި ހުންނަ ޕިކްޓޯގްރާމްތަކުން ފެންނަނީ އެކި އުފެއްދުންތަކުގެ ޝެލްފް ލައިފް ރެކޮމެންޑް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ބެރީ، މޭވާ އަދި ތަރުކާރީ ފްރީޒް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޓްރޭތަކެއް ހުރެ އެވެ. މި މޭވާތައް ޓްރޭއެއްގައި ބަހައްޓައިގެން އެއްވަރަކަށް ފިނިކޮށްފައި ހުންނަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ފްރީޒް ނުވެ އެވެ.
ފްރީޒާ ކެބިނެޓްތަކެވެ
އެއީ ބަދިގެ ފަރުނީޗަރާއި ރަނގަޅަށް ގުޅިފައިވާ އެއްޗެހި ކަމުން، ކައުންޓަރ ޓޮޕްގެ ދަށުގައި ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތު ތަނެއްގެ ދަށުގައި އިންސްޓޯލް ކުރެވިދާނެ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. އާންމުކޮށް އެއީ ކުޑަ ވޮލިއުމް އާއި 3-4 ކޮމްޕާޓްމަންޓް ހުންނަ ތަންތަނެވެ.
މޭމަތީގެ ފްރީޒާތަކެވެ
އެއީ ދިގުވެފައި ހުޅުވިފައިވާ ތަންތަނެވެ. މިފަދަ ކެޕޭސިޓީއެއްގައި މަސް ނުވަތަ މަހުގެ ބޮޑެތި ބައިތައް ފްރީޒް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މޭމަތީގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް ކެބިނެޓްތަކުގެ ވޮލިއުމްއަށްވުރެ މާ ބޮޑުވެ، ގާތްގަނޑަކަށް 370 ލީޓަރަށް އަރައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ މޮޑެލްގެ ޗެސްޓް ފްރީޒާގެ ޑިމައިންސް އަކީ 850 * 1560 * 600 ސެންޓިމީޓަރު ކަމަށާއި ދޮރުން ވަދެވޭނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ހަގީގަތުގައި ޗެސްޓް ފްރީޒާ އަކީ ތިބާގެ އެޕާޓްމަންޓްގައި ހުންނަ މޮބައިލް ސެލަރެކެވެ. ލޮޖިއާ ނުވަތަ ބެލްކަނީއެއްގައި ބަހައްޓާލެވޭއިރު، +40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އާއި ހަމައަށް މާހައުލުގެ ފިނިހޫނުމިނުގައި ވެސް ފިނި ހުންނާނެ އެވެ.
މި ބާވަތުގެ އާލާތުގެ ފާހަގަކުރެވޭ އުނިކަމަކީ މޭމަތި ފުންކޮށް ހުރުމާއި، އޭގެ ތެރެއިން ކާނާ ނެރުމަށް އަބަދުވެސް ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. ތެދެއް، ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ޕެކޭޖްކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފޮށިތަކާއި ތަޅުވާ ބާސްކެޓްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްލަގް-އިން ޑިވައިޑިންގ ވޯލްސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ޑިޒައިން އާއި، އެފެކްޓިވް ތަމަލް އިންސުލޭޝަން އަދި ރަނގަޅަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ރިފްރިޖަރޭންޓް ސާކިއުޓެއްގެ ސަބަބުން، ޗެސްޓް ފްރީޒާތަކަކީ ތެދު ފްރީޒާތަކަށް ވުރެ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފައިދާހުރި ފްރީޒާތަކެކެވެ (އެއީ ލީޓަރަކަށް ގިނައިން ކާނާ ހިފަހައްޓާ އެއްޗެކެވެ). ކަރަންޓް ކެނޑޭ ވަގުތުތަކުގައި ގިނަ ދުވަހު ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މާބޮޑަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި ބަދިގެތަކަށް ބަލާއިރު، ޗެސްޓް ފްރީޒާ މާ ބޮޑެވެ.
ބައެއް ޓިޕްސް
ފްރީޒާ ފުރިފައި އޮންނަންވާނީ މިނިވަން ވައި ދައުރުވުމަށް ހުރަސް ނާޅާ މިންވަރަށް ކަމަށާއި، މިއީ ހުރިހާ ޝެލްފްތަކެއްގައި އަދި ހުރިހާ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއްގައި އެއްގޮތަކަށް ފިނިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ޒީނަތްތެރި އައިސް ކިއުބްގެ ގޮތުގައި ފްރޯޒެން ފްރޫޓް ސްލައިސް އާއި ބެރީ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރޭއެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ޕްރީ ފްރޯޒްކޮށް، އޭގެ ފަހުން ޑީޕް ފްރީޒް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮތަޅުތަކުގައި ޕެކްކޮށްފައި ހުރެއެވެ. މި އުސޫލުން ބެރީތައް ފްރީޒް ނުވެ ވަކިން ރައްކާކޮށްފައި ހުރެއެވެ.
ފަހުން ބޭނުންވާ ސައިޒުގެ ކޮތަޅުތަކަކަށް ކޮށާފައި މަސް ރައްކާކުރުން ރަނގަޅު، އަދި މަސް - ސާފުކޮށް މުޅިން ރައްކާކުރުން. ޖެލެޓިން ހިމެނޭ ކާނާ ފްރީޒާގައި ނުބެހެއްޓުން.
ކިއުކަމްބާ، ދޮންކެޔޮ، ރެޑިޝް، ލެޓިއުސް، ޖޭމް، ބިސް، ޑެއިރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް، ލޯ ފެޓް ޗީޒް ފްރީޒް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ.
ފްރީޒާގައި އެއްފަހަރާ 4 ކިލޯ އާއި 10 ކިލޯ އާއި ދެމެދުގެ ތާޒާ ކާނާ ބަހައްޓައިގެން ދުވާލަކު 18-36 ކިލޯ ފްރީޒް ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވެސް ހައްދެއް އޮވެއެވެ. ޗިލާ މާބޮޑަށް އޯވަރލޯޑް ނުކުރައްވާ، އެހެން ނޫންނަމަ ފަސޭހައިން ފޭލްވެދާނެއެވެ.
ފްރީޒާގައި ބިއްލޫރި ކޮންޓެއިނަރުތަކުގައި ބުއިންތައް ބެހެއްޓުމުގެ ނުރައްކާ ނުހަދާށެވެ - އެއީ ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. ހުރިހާ ކާނާއެއް އަވަނަށް ލުމުގެ ކުރިން ކޮޓަރީގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ފިނިކޮށްލާށެވެ.
އުނދުން ކައިރިވެފައި ހުރުމާއި (ގޭހާއި ކަރަންޓު ވެސް) ސީދާ އިރުގެ އަލިން ފްރީޒާ އަށް ކަމުނުދެއެވެ. ކުއިކް ފްރީޒް މޯޑުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފްރީޒާ އާންމު އޮޕަރޭޓިން ކޮންޑިޝަނަށް އަނބުރާ ގެނައުން ޔަގީން ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ކޮމްޕްރެސަރު ފޭލްވެ އަނދާ ހުލިވާނެއެވެ.
އުފާވެރި ޝޮޕިންގް އެއް!

ފްރީޒާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ފްރީޒާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ފްރީޒާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ފްރީޒާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ފްރީޒާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ފްރީޒާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 20, 2024 20:59:56 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting