އެންޓީވީއަށް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއް ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް+

މިސާލަކަށް ހޮޓްބަރޑް ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް ޑިޝް ޓިއުންކޮށްފައި އޮތްނަމަ، އަދި ޔޫޓެލްސެޓް ސެސެޓް ޑަބްލިއު4 36އީ ލިބެން ބޭނުންނަމަ، ދެން އެއް މައްސަލައެއް އެބައޮތް - 36އީ އިން ސަރކިއުލަރ ޕޮލަރައިޒޭޝަންގައި ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެއެވެ ކޮންވަރޓަރ ނުވަތަ ... ކުޑަކޮށް -ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް، ހިލޭ!
މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންވަރޓަރުގައި ހުންނަ ޕްރޮޓެކްޓިވް ކެޕް ނަގަން ޖެހޭއިރު، ފިނި މޫސުމެއް ނަމަ ދެން ރަނގަޅީ ކޮންވަރޓަރ ނަގައި، ކޮޓަރިއަށް ގެނެސް ހޫނު ފެނަށް ކެޕް ތިރިކޮށްލާފައި ހޫނުވެ ހުންނަ ގޮތަށެވެ އިލާސްޓިކް އެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ކެޕް ނަގާއިރު ފިނިގަނޑުގައި ރެނދުލާނެ، އަހަރެންގެ ފަދައިން (އަހަރެން މާ ލަސްވީ ނަގަން) އެވެ. އެކަމަކު މިހެން ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންބޮޑު ނުވޭ، ދެން އޭގެ މައްޗަށް ޕްލާސްޓިކް ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ކޮތަޅެއް ދަމައިގަނެ، ޓޭޕް ޖަހައިގެން ސީލް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ލައިނިއަރ އަދި ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރސް ތަރުތީބުކޮށްފައިވަނީ އެއްގޮތަކަށެވެ. ވޭވްގައިޑްގެ އަޑިން 2-3 އެމްއެމް ސައިޒުގެ، ހޮރޮޒޮންޓަލް އަދި ވަރޓިކަލް ކުދި އެންޓެނާތައް ނިކުމެފައި ހުރެއެވެ. ސަރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރ ތަފާތުވަނީ ހަމައެކަނި ވޭވްގައިޑްގެ ފެށުމުގައި، މި އެންޓެނާތަކުގެ ކުރިމަތީގައި، ވިއްސައިގެން ގޮސްފައިވާ ރާޅު "ސީދާ" ކުރާ ޕްލާސްޓިކް ޕްލޭޓެއް ހުރުމުންނެވެ.
އާދައިގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައިވާ މިފަދަ ޕްލޭޓެއް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއްގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ، ދެން އެއަށް ލިނިއަރ ސިގްނަލް އާއި ސަރކިއުލަރ ސިގްނަލް ވެސް ލިބޭނެއެވެ.
ޑައިލެކްޓްރިކްގެ ބައްޓަން މުހިންމެއް ނޫން، ފްލެޓް އަދި 45 ޑިގްރީ އެންގްލެއްގައި ހުރިހާ ހިނދަކު، ބޭނުންވާނީ ~2އެމްއެމް ބޯ ޕްލާސްޓިކް ކޮޅެއް، އަހަރެން ބޭނުންކުރީ ކަޅުކުލައިގެ ސީޑީ ބޮކްސް ލައިނަރެކެވެ. ކައްޓަލައިން ކަނޑަން ފަސޭހަ ނަމަވެސް ތުނި ކަމުން އެއްގޮތް ދެ ޕްލޭޓް ކަނޑައިގެން ގްލޫ ނުޖަހައި އެއްކޮށް ބަހައްޓަން ޖެހެ އެވެ. އެ ޑިމައިންސްތައް ބިނާވެފައިވަނީ ކޮންވަރޓަރުގެ މައްޗަށެވެ. އަހަރެން މި ބައްޓަން ކަނޑާލީ (ފަސޭހައިން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވެޖެއް ޖަހައިގެން) އެވެ.
ޓޭޕަރުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ފުޅާމިން ކަނޑައެޅެނީ ވައްދާ ގޮތަށް، ނުފެތޭނަމަ، ދެން ކަނޑަން ޖެހެއެވެ. ދެން ކެޕް ބަންދުކޮށް، ފެން ލީކު ނުވާނެ ގޮތަށް ރަބަރު ސީލްގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.
ހުރިހާ ސުޕަރ ޔުނިވާސަލް ކޮންވަރޓަރެއް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ޓިއުނަރ ސެޓިންގްސްގައި ކޮންވަރޓަރ ޓައިޕް ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ! ކު-ލައިން ދޫކޮށްލާށެވެ.
ލައިނިއަރ އަދި ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރސް ތަރުތީބުކޮށްފައިވަނީ އެއްގޮތަކަށެވެ. ވޭވްގައިޑްގެ އަޑިން 2-3 އެމްއެމް ސައިޒުގެ، ހޮރޮޒޮންޓަލް އަދި ވަރޓިކަލް ކުދި އެންޓެނާތައް ނިކުމެފައި ހުރެއެވެ. ސަރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރ ތަފާތުވަނީ ހަމައެކަނި ވޭވްގައިޑްގެ ފެށުމުގައި، މި އެންޓެނާތަކުގެ ކުރިމަތީގައި، ވިއްސައިގެން ގޮސްފައިވާ ރާޅު "ސީދާ" ކުރާ ޕްލާސްޓިކް ޕްލޭޓެއް ހުރުމުންނެވެ.
އާދައިގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައިވާ މިފަދަ ޕްލޭޓެއް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއްގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ، ދެން އެއަށް ލިނިއަރ ސިގްނަލް އާއި ސަރކިއުލަރ ސިގްނަލް ވެސް ލިބޭނެއެވެ.
ޑައިލެކްޓްރިކްގެ ބައްޓަން މުހިންމެއް ނޫން، ފްލެޓް އަދި 45 ޑިގްރީ އެންގްލެއްގައި ހުރިހާ ހިނދަކު، ބޭނުންވާނީ ~2އެމްއެމް ބޯ ޕްލާސްޓިކް ކޮޅެއް، އަހަރެން ބޭނުންކުރީ ކަޅުކުލައިގެ ސީޑީ ބޮކްސް ލައިނަރެކެވެ. ކައްޓަލައިން ކަނޑަން ފަސޭހަ ނަމަވެސް ތުނި ކަމުން އެއްގޮތް ދެ ޕްލޭޓް ކަނޑައިގެން ގްލޫ ނުޖަހައި އެއްކޮށް ބަހައްޓަން ޖެހެ އެވެ. އެ ޑިމައިންސްތައް ބިނާވެފައިވަނީ ކޮންވަރޓަރުގެ މައްޗަށެވެ. އަހަރެން މި ބައްޓަން ކަނޑާލީ (ފަސޭހައިން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވެޖެއް ޖަހައިގެން) އެވެ.
ޓޭޕަރުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ފުޅާމިން ކަނޑައެޅެނީ ވައްދާ ގޮތަށް، ނުފެތޭނަމަ، ދެން ކަނޑަން ޖެހެއެވެ. ދެން ކެޕް ބަންދުކޮށް، ފެން ލީކު ނުވާނެ ގޮތަށް ރަބަރު ސީލްގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.
ހުރިހާ ސުޕަރ ޔުނިވާސަލް ކޮންވަރޓަރެއް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ޓިއުނަރ ސެޓިންގްސްގައި ކޮންވަރޓަރ ޓައިޕް ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ! ކު-ލައިން ދޫކޮށްލާށެވެ.

އެންޓީވީއަށް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއް ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް+
އެންޓީވީއަށް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއް ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް+
އެންޓީވީއަށް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއް ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް+
އެންޓީވީއަށް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއް ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް+ އެންޓީވީއަށް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއް ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް+ އެންޓީވީއަށް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއް ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް+Home | Articles

May 23, 2024 00:31:01 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting