ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސް

ގޭތެރޭގެ ސާމާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް ޚިޔާރުކުރާ ގޮތަކުން، އޭގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތާއި، މި ސާމާނުގެ މިލްކުވެރިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އަރާމު އިޙްސާސްތައް ބިނާވެގެންދާނެއެވެ. ފްރިޖަކީ އަހަރެމެންގެ ގޭގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް އާލާތެވެ. އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ކުރިން ތިމާގެ ހޯމް އެސިސްޓެންޓްގެ ހުރިހާ ނާޒުކު ކަމެއް އެނގެން ޖެހެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޭގެ ޑިމައިންސްތަކާއި ވޮލިއުމްތައް ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ. މި ފީޗާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުރިހާ ފްރިޖްތަކެއް ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ބަހާލެވިދާނެ އެވެ. 1. ކުދި، ހަމައެހެންމެ ފުދޭވަރަކަށް ކޮމްޕެކްޓް ފްރިޖް. މި ފްރިޖް ހަނިކޮށް ތިރިކޮށް ހުރެދާނެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ފްރީޒާއެއް ހުންނަނަމަ ދެން ހުންނަނީ އޭގެ މަތީބައިގައެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާތަކުގެ ބޭރު ޑިމައިންސްތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ ތަފާތު ވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. 85 ސެންޓިމީޓަރުން ފެށިގެން 160 ސެންޓިމީޓަރާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް ވެދާނެއެވެ. މި ކުޑަ ފްރިޖްގެ ފުޅާމިނަކީ 55 ސެންޓިމީޓަރު ކަމަށާއި ސްޓޭންޑަޑް ޑެޕްތް އަކީ 60 ސެންޓިމީޓަރު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
2. ޔޫރަޕްގެ ވައްތަރުގެ ފްރިޖް. މިފަދަ ފިނިކުރާތަކުގެ ފުޅާމިނާއި އަޑިއަކީ 60 * 60 ސެންޓިމީޓަރެވެ.އެކަމަކު އުސްމިނަކީ 170-205 ސެންޓިމީޓަރު ކަމަށް ވެދާނެ، ޔޫރަޕްގެ އުފެއްދުންތެރިން އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކަށް ބަލާއިރު، މިފަދަ ފިނިކުރާތަކުން އުފެއްދުމުގެ ބޮޑު ބައެއް އެކުލެވިގެންވާކަން ފެންނާނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންސިއުމަރ މި ފްރިޖްއަށް ވެސް މިފަދަ ނަމެއް ކިޔަން ފެށިއެވެ. މިފަދަ ހޯމް އެސިސްޓެންޓެއްގެ ފްރީޒާ އެންމެ ގިނައިން ހުންނަނީ ތިރީބައިގައެވެ.
3. ފިނިކުރާ ތަނަކީ މަތީގައި ނޫން ނަމަވެސް ފުޅާ އަދި ފުން ތަނެކެވެ. މީހުންގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަނަކަށް ދެވަނަ ނަމެއް "އޭޝިއަން" ވެސް އެބައޮތެވެ. މި ފިނިކުރާ ތަނުގެ މަތީބައިގައި އާންމުކޮށް ހުންނަނީ ފްރީޒާއެކެވެ. ފުޅާމިނާއި ފުންމިނުގައި އިތުރުވެފައިވާ ޑިމައިންސްތަކުގެ ސަބަބުން ބޭރުން ބަލާއިރު ފިނިކުރާ ތަނުގެ ޕާފޯމަންސް ދަށް ނަމަވެސް، ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި ވޮލިއުމްތައް ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާއެއްގެ ފުޅާމިނަކީ 80 ސެންޓިމީޓަރު ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި މި ފުޅާމިނާއެކު ފިނިކުރާ ތަނުގެ އުސްމިނަކީ 170 ސެންޓިމީޓަރެވެ.
4. ޑަބަލް ސައިޑް ފްރިޖް (ސައިޑް ބައި ސައިޑް) . މިފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ފްރީޒާގައި އެއްފަރާތެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ އުސްމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 180 ސެންޓިމީޓަރެވެ.އަޑި 60 އާއި 80 ސެންޓިމީޓަރާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހުރެދާނެއެވެ.މިފަދަ ހާދިސާއެއްގެ ފުޅާމިން 100 ސެންޓިމީޓަރަށް އަރައެވެ.
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު، އެ ފިނިކުރާ ތަނެއް ޞަރީޙަކޮށް ތަމްސީލުކުރަން ޖެހެއެވެ. މިތަނުގައި ރިއާޔަތްކުރަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ފިނިކުރާ ތަނަށް ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ވަށައިގެން ވާނެ ޖާގައަށް ވެސް ރިއާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފިނިކުރާ ދޮރު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެން ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ.

ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސް
ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސް
ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސް
ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސް ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސް ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސްHome | Articles

May 22, 2024 21:17:29 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting