ފްރީޒާ ފީޗާސް

ފްރީޒާގެ އެންމެ މުހިންމު ސިފަތަކާއި ފްރިޖްގެ ސިފަތައް އަޅާކިޔޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފްރީޒާގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް، ކްލައިމެޓް ކްލާސް، އިކުއިޕްމަންޓުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓްގެ މިންވަރު ހިމެނެއެވެ. އެކަމަކު ފްރީޒާތަކަށް ޚާއްޞަ ބައެއް އިންޑިކޭޓަރުތައް އެބަހުއްޓެވެ. ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ނެތެވެ. ހުޅަނގުގެ ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައިވެސް މި ނިޒާމު ގާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ރަޝިޔާގެ މާކެޓަށް ބަލާއިރު، ދެން ބައްދަލު ކުރެވޭނީ އެ މާކެޓް ބޭނުންކުރާ އެންމެ ކުންފުންޏެކެވެ. މިއީ ސްޓިނޯލް އެވެ. އެކަމަކު މި ނިޒާމާ އެންމެ ފޯރިގަދަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި މިއީ އެތައް ގުނައެއް ފަސޭހަ އަދި ވަރުގަދަ ނިޒާމެކެވެ. އެ އުފެއްދުންތައް ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ނަމަ ދެން އެއީ ފިނިވެފައިވާ ލޮމްޕަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު “ނޯ ފްރޮސްޓް” ނިޒާމުގެ ވެސް ނެގެޓިވް ފަރާތެއް އެބައޮތެވެ.
އޭގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތަކުގެ މަތީގައި ހުންނަ ތެތްކަން އަވަހަށް ހޫނުވެގެން ދެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ފްރޯޒެން ޕްރޮޑަކްޓް ވަރަށް އަވަހަށް ހިކިގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން، ގޭގައި މި ނިޒާމު އެކުލެވޭ ފްރީޒާއެއް ހުރިނަމަ، ދެން އެންމެ ރަނގަޅީ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ޕެކޭޖްކޮށްފައިވާ ސިފައިގައި ރައްކާކުރުމެވެ. ނޯ ފްރޮސްޓް ޖަހާފައިވާ ފްރިޖެއް ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ނުޖެހެއެވެ. But for hygienic purposes , ވައި ދައުރުކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދޮވެލުމަށް ލަފާދެއެވެ. ކްލާސިކް ފްރިޖްތައް ނިއްވާލަން ޖެހޭނީ އެއްފަހަރު ލަނޑެއް ޖެހުމުން، ޑްރެއިން ހޯލް ހުޅުވަން ޖެހެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ގިރާފައިވާ ފެން އެއްވެގެންދާނެ ތަނެއްގައި ކޮންޓެއިނަރެއް ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
ފްރީޒާތަކުގައި ވެސް ހަމައެކަނި އެއަށް ޚާއްޞަ ކުއިކް ފްރީޒް މޯޑެއް ހުރެއެވެ. މިގޮތަށް ބޭނުންކުރުމުން ވަރަށް އަވަހަށް އުފެއްދުންތައް ފްރީޒް ކުރެވޭނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ލިބެންހުރި ހުރިހާ ވިޓަމިންތަކާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ވެސް އޭގައި ރައްކާތެރިވެގެންދާނެއެވެ. މުހިންމު ހަގީގަތަކީ އަވަހަށް ފިނިވުމުގެ މަރުހަލާގައި އުފެއްދުންތަކުގައި އައިސް ކްރިސްޓަލް އުފެދިގެން ނުދާނެ ކަމެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސެލްއުލަރ ޓިޝޫތަކުގެ ކޮތަޅު ފަޅައިގެން ނުދާނެއެވެ. މި ހާދިސާ ފާހަގަކުރެވޭނީ މަޑުމަޑުން ފްރީޒް ކުރާ އުފެއްދުންތަކުންނެވެ.
ފަސްޓް ފްރީޒިންގ މޯޑް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެތަނުގައި ބަހައްޓާ ވަގުތުގެ ފަސް ގަޑިއިރު ކުރިން، ކުރިން މި ފަންކްޝަން އެކްޓިވޭޓް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ފިނިހޫނުމިން މަޑުމަޑުން ދަށްވާނެ އެވެ. ތައްޔާރީ ވަގުތަށް ފަހު ފްރީޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ލޭއައުޓް ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެއީ ވަގުތުން ފިނިވެ، ކައިރީގައި ހުންނަ އުފެއްދުންތައް އެމީހުންގެ ހޫނުން ހޫނު ނުކުރެވޭނެ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. ދުވަހެއް ފަހުން ކެމެރާ "ސްޓޯރޭޖް" މޯޑަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ފްރީޒާ ފީޗާސް
ފްރީޒާ ފީޗާސް
ފްރީޒާ ފީޗާސް
ފްރީޒާ ފީޗާސް ފްރީޒާ ފީޗާސް ފްރީޒާ ފީޗާސްHome | Articles

June 15, 2024 03:31:44 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting