އެންމެ ތަނަވަސް ޒަމާނީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އަޑުއަހާފައި ވާނެ އެއްފަރާތުގައި ހުންނަ ފްރިޖްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރަނީ ކެބިނެޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ދޮރުތަކާ އެއްގޮތް ދޮރުތަކެއް ހުންނަ ފިނިކުރާ ސާމާނުތަކަށެވެ. ފްރިޖް ސައިޑްބައިސައިޑް - މަލްޓި ޗެމްބަރ. އެމީހުންގެ އަތުގައި ދެ، ތިން ކެމެރާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެމެރާ ހުރެދާނެ ކަމަށާއި، އެ ކެމެރާތައް ހުންނަނީ ސީދާ "އެއްފަރާތަކަށް" ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިފަދަ އެކޮމޮޑޭޝަންތައް، އެއީ އެއް ފެންވަރެއްގައި، އެންމެ ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި ހުއްޓެވެ. އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި، އުސްކޮށް ނޫން، އެކަމަކު ހަމަ އެއާއެކު ފުޅާ ފިނިކުރާ، އުސް ފިނިގަނޑަކަށް ވުރެ ބޭނުން ކުރަން މާ ފަސޭހަ - ވަށައިގެން.
ފްރިޖް ސައިޑްބައިސައިޑް، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ތަފާތުވަނީ، ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރަކަށް ވެދާނެ ކަމުގައި ވިޔަސް، ހުރިހާ ޗެމްބަރެއްގައި ވެސް މިނިވަން ޓެމްޕަރޭޗަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ. މި ޑިވައިސްތައް ހިންގަނީ ވައިގެ ދައުރުވުންތައް ގަދަކަމުން ދައުރުކޮށްގެން ކަމަށާއި، މި ޑިވައިސްތަކުގައި ހާއްސަ ނޮން ފްރީޒިން ފާރުތަކެއް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ސެލްފް ޑިފްރޮސްޓް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ސައިޑްބައިސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ދެ ދޮރާއި ހަ ދޮރާއި ދެމެދުގެ ދޮރު ހުރެއެވެ.
ހީންގްޑް ފްރިޖްތަކުގެ ޗެމްބަރުތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އޮޕްޓިމަލް ކަމަށް ކިޔާލެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އުފެއްދުންތަކުގެ ހާލަތު ކުޑަކޮށް ވެސް މުހިންމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ތާޒާ އަދި ޕޮޒިޓިވް ޓެމްޕަރޭޗަރގައި ރައްކާކުރެވޭ، ސުޕަރ ކޫލްޑް، ޒީރޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ބޭނުންވާ އަދި ފްރޯޒް ކުރެވޭ އެއްޗެހި ކަމުން -18 އާއި ހަމައަށް ފިނި މާހައުލެއް ބޭނުންވާއިރު، ސައިޑްބައިސައިޑް ފްރިޖްގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި އެންޓިބެކްޓީރިއަލް ޓްރީޓްމަންޓް ގެރެންޓީ ދޭ ޑިވައިސްތައް ވެސް ހުރެއެވެ.
ތިބާގެ މިހާރު ހުރި ސައިޑްބައިސައިޑް ފްރިޖްގައި މެނުއަލް ޑިފްރޮސްޓިންގ، ދިގު މުއްދަތަކަށް ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ނަމަވެސް، ހޫނު ކާނާ ގާތްގަނޑަކަށް ވަގުތުން ފިނިވެ، އަދި ބޭނުން ނަމަ އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރެވޭނެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ސައިޑްބައިސައިޑް މޮޑެލްތަކުގެ ޝަރަފު ބޮޑުތަނުން ބިނާވެފައިވަނީ އެ މޮޑެލްތަކުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތަކުގެ އަދަދަށެވެ. މިސާލަކަށް ސްވިންގް އައުޓް ފްރިޖްގައި އިންފްރާރެޑް ބޮކިތަކާއި، ވަސް ދުއްވާ އެއްޗެހި، ޚާއްޞަ އައިސް ޖަނަރޭޓަރުތަކާއި، ތައްޔާރުކުރުމަށް ޑިސްޕެންސަރާއި، ކެއުމަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އައިސް ދިނުމާއި، ބަންދު ދޮރުން ސީދާ ސަޕްލައި ލިބޭ ފެން ފިނިކުރާ ފަދަ ތަކެތި ހުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޒަމާނީ ޑިވައިސްތަކަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތެއްގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ، އަމިއްލައަށް ޑައިގްނޯސިސް ހެދުމަށް "ކުޅަދާނަ" އެއްޗެހި ކަމުގައި ވުމާއި، ބިލްޓް-އިން ބާރ އާއި ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓް، ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި އެހެނިހެން "މީރު ކާނާ" ހިމެނިދާނެ ޑިވައިސްތަކެކެވެ.
ސައިޑްބައިސައިޑް ފްރިޖްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރާއެކު ބުނަން ޖެހޭނީ، މުސްތަޤްބަލުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަމްސީލުކުރަނީ ހަމަ އެފަދަ ޑިވައިސްތަކެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ބޭނުމަކީ އޭގެ ވެރިފަރާތަށް އަރާމުކަމާއި އަރާމުކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ތަނަވަސް ޒަމާނީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް
އެންމެ ތަނަވަސް ޒަމާނީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް
އެންމެ ތަނަވަސް ޒަމާނީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް
އެންމެ ތަނަވަސް ޒަމާނީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އެންމެ ތަނަވަސް ޒަމާނީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އެންމެ ތަނަވަސް ޒަމާނީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްHome | Articles

April 22, 2024 22:04:16 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting