އެކްވާފިލްޓަރ އިން ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް

އެކްވާފިލްޓަރެއް ހުންނަ ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ހިކި ވެކިއުމް ކްލީނަރަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ ސާފުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް (ވައި ހިމެނޭ ގޮތަށް) ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މި ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއަރ ޕިއުރިފިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން %0.001 އާއި ހަމައަށް ދުން ދޫކުރާ މިންވަރު މަދުކުރެވޭއިރު، މިއީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވަރުގެ މަތީ އަދަދެކެވެ. އެކްވާފިލްޓަރެއް ޖަހާފައިވާ ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކުން ތަން ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން ވައި ސާފުކޮށް ހޫނުކޮށް، ކޮޓަރީގެ މާހައުލަށް ފައިދާހުރި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ އެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގައި ހުންނަ ސަކްޝަން ޕަވަރަކީ މުޅި ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއްވަރެއްގެ އަގެއް ނަމަވެސް ޑަސްޓް ކޮތަޅު ހުންނަ ހިކި ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގައި ކޮތަޅު ފުރިވަރަކަށް ސަކްޝަން ޕަވަރ ދަށްވެއެވެ. ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވުމަކީ އިންޑެސިޓް، އެރިސްޓަން ދޮންނަ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކުރުމާ އެއް ޒިންމާދާރު އިވެންޓެކެވެ.
އެކްވާފިލްޓަރެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގައި މި ސާފުކުރުމުގެ އުސޫލު ފޯރުކޮށްދެއެވެ: ކުނިކޮށިތަކާއި ދުންތަކުގެ ޒައްރާތައް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ހަށިގަނޑަށް ނަގައި، ދެން އެތަނުގައި ހުންނަ ފެނުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވެގެންދެއެވެ. ހުރިހާ ބަރު ކުނިތަކެއް ވަގުތުން އަޑިއަށް ގޮސް، ތިރިއަށް ޖަމާވެއެވެ. ލުއި ދޮސް އަދިވެސް ހިކިފައި ހުރެއެވެ. ފެނުގެ މަތީގައި ހުންނަ ސެޕަރޭޓަރަކީ އެފަދަ ދޮސް ނައްތާލުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ސެޕަރޭޓަރަކީ ހޮޅި ސިލިންޑަރެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ފަރާތު ފަށަލަ އެކުލެވިގެންވަނީ ޚާއްޞަ ބައްޓަމެއްގެ ލޮންޖިޓިއުޑިނަލް ޕްލޭޓްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. ބޮޑު ބާރުމިނެއްގައި އެނބުރެމުން، ފެނުގެ ވަރަށް މަތީގައި ވައި-ފެން ވިއްސާރައެއް އުފެދި، އޭގެ ސަބަބުން ފެނުން ތެތް ދޮސް ޕާރޓިކަލްސް، ސްޕޯރސް، ޕޮލެން ފަދަ ތަކެތި ވެއްޓިގެންދެއެވެ. ސެޕަރޭޓަރުގެ އެނބުރޭ ސްޕީޑް މަތިވުމުގެ އިތުރުން ބްލޭޑްތަކުގެ ވަކި ޑިޒައިންއެއްގެ ސަބަބުން މަޑުމަޑުން ފެނުގައި ފުންޏާއި ފެނުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ޖަމާވެއެވެ. މިގޮތަށް ނަޖިހާއި ފެނުން ސާފުކޮށްފައިވާ ވައި ސެޕަރޭޓަރަށް ނަގައި، އޭގެ ފަހުން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ތެރެއިން އުދުއްސާލައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އަކުއާ ފިލްޓަރެއް ހުންނަ ބައެއް ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގައި ވައި ސާފުކުރުމަށް ހެޕާ ފައިން ފިލްޓަރުތައް ބޭނުންކުރާކަމެވެ.
އެކްވާފިލްޓަރެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ޑްރައި ކްލީނިންގެ އިތުރުން ޓައިލްސް، ޕާކެޓް، ކާޕެޓް، ލިނޮލިއަމް، އަޕްހޯލްސްޓަރޑް ފަރުނީޗަރ، ކާރުގެ އެތެރެ އަދި މެޓްރެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަށައިގެންވާ އަދި ހޮރޮޒޮންޓަލް ސަރަހައްދުތައް (ފްލަފީ އަދި އޮމާން) ތެތްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. އެއީ މި ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ދައުރުވާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް، ނަޖިސް ނައްތާލައި، ކުޑަދޮރު ދޮވެ، ހޮޅިތަކުގައި ތަތްވެފައިވާ ތަންތަނާ ކުރިމަތިލާ އެއްޗެކެވެ.

އެކްވާފިލްޓަރ އިން ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އެކްވާފިލްޓަރ އިން ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އެކްވާފިލްޓަރ އިން ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އެކްވާފިލްޓަރ އިން ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް އެކްވާފިލްޓަރ އިން ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް އެކްވާފިލްޓަރ އިން ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

May 22, 2024 21:00:47 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting