ހެޑްފޯނު ހޮވާނެ ގޮތް

ކޮން ހެޑްފޯނެއް ހޮވަންވީކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޑްފޯން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ޖެހެ އެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މިއުޒިކް އަޑުއެހުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އަދި މި ޕްރޮސެސްއާއެކު އަރާމު ލިބިގެންދާނެ ކަމީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އަޑުއެހުމުގެ އަރާމަށް އަސަރުކުރާ އަސާސީ މިންގަނޑަކަށް ވާނީ އިތުރު އަޑުތަކެއް ނެތުމެވެ. އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބެސް ބޫމް، ވިސްލް، ނުވަތަ އަޑުއަހަމުންދާ ފައިލާ ގުޅުން ނެތް އެހެން އަޑެއް އިވިގެން ނުވާނެއެވެ. އެކަމަކު، ހުރިހާ ހެޑްފޯނެއްގައި މި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. ޕޯޓަބަލް ޑިވައިސްތައް ގެންގުޅޭ ގިނަ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުވަނީ އެ ޑިވައިސްތަކަށް ވަކިން ހެޑްފޯނު ގަންނަން. މިކަން ދިމާވަނީ ޑިވައިސްގައި ހިމެނޭ ހެޑްފޯނުތަކުގައި މިއުޒިކް އަޑުއެހުމުން އުފާވެރިކަން ނުލިބޭތީ އެވެ. ރަނގަޅު "ކަންފަތް" ހޮވަން ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ރަނގަޅު ހެޑްފޯނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ނާރުތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެންމެ މުހިންމު އުސޫލަކީ އަގުހެޔޮ ހެޑްފޯނަށް އިސްކަން ނުދިނުމެވެ. ސޭވް ކުރުމުން އަޑު ކޮލިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކުރާނެ އެވެ. ހެޑްފޯނުން ފައިސާ ރައްކާކޮށްފިނަމަ ކޮލިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލޭނެ އެވެ. ހިތްގައިމު، ސާފު އަޑެއް ނޫން، ހީނލުމެއް ނުވަތަ ވިސްލްއެއް އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ކަމީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އަގުބޮޑު ހެޑްފޯނު ގަންނަ ހާލަތެއްގައި ތިބާގެ ހަރަދުތައް ބޭކާރު ނުވާނެ އެވެ. އައުޓްޕުޓްގައި ލިބޭނީ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި އަޑަކާއި އިތުރު އަޑުތަކެއް ނެތުމެވެ.
ޑިޒައިން
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، ހެޑްފޯނުތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ އެތައް ވައްތަރަކަށެވެ. އެއީ އިލެކްޓްރޯސްޓޭޓިކް، ޑައިނަމިކް އަދި ރިއިންފޯސިންގ އެވެ.
ޑައިނަމިކް ހެޑްފޯންތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ ސިގްނަލް ބަދަލުކުރުމުގެ އިލެކްޓްރޯޑައިނަމިކް ޕްރިންސިޕަލް އެވެ. ދާއިމީ މެގްނެޓެއްގެ ދާއިރާގައި ހުންނަ ވަޔަރުގެ ކޮއިލްއެއް އެ މެމްބަރޭންގައި ޖައްސާފައި ހުރެއެވެ. އެލްޓަނޭޓިންގ ކަރަންޓްގެ އަމަލުގެ ދަށުން ކޮއިލް އިން އިލެކްޓްރިކަލް ސިގްނަލްގެ ބައްޓަން ސީދާ ތަކުރާރުވާ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މި ސިގްނަލް ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ހުރިހާ އުނިކަންތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރިޔަސް، އާ ތަކެއްޗާއި އީޖާދުތައް ބޭނުންކުރުމުން އެކަންކަން އޮމާންވެ، އުފައްދާ އަޑުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދެއެވެ.
އޮޕަރޭޝަންގެ އުސޫލުން ރިއިންފޯސް ކުރާ ހެޑްފޯންތަކަކީ ޑައިނަމިކް ހެޑްފޯންތަކާ މުޅިން އެއްގޮތް އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ ހެޑްފޯނުތަކުގެ މައިގަނޑު ބަޔަކީ ފެރޯމެގްނެޓިކް އެލޮއި އިން ހަދާފައިވާ ޔޫ ޝޭޕްޑް ޕްލޭޓް ކިޔާ ފިޓިންގްސް އެވެ. ޑައިފްރަމްގައި ޖަހާފައިވާ އާރމަޗަރަށް މެގްނެޓިކް ފީލްޑްގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން އޭގެ ތެޅުންތައް ކުރިމަތިވާއިރު، މިއީ ލިބޭ ސިގްނަލާ ފުރިހަމައަށް އެއްގޮތްވާ އެއްޗެކެވެ. ޑައިފްރަމްގެ އުފުލުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ އަޑުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ޑިޒައިންގެ ސަބަބުން ޕްލޭބެކް ކުރާއިރު ޑިސްޓޯޝަން ފެނުމުން ދުރުހެލިވާތީ މި ބާވަތުގެ ހެޑްފޯނަކީ މިއުޒީޝަނުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ހެޑްފޯނެކެވެ. މި ހެޑްފޯނުތަކުގެ އަޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވަނީ ކަންފަތުގައި ހުންނަ ކަންފަތުގެ ސީދާ މަޤާމާއި ކަންފަތުގެ އެނަޓޮމިކަލް ސްޓްރަކްޗަރ އަށެވެ. އަނެއް ގެއްލުމަކީ މި ބާވަތުގެ އަގު ބޮޑުވުމެވެ.
އިލެކްޓްރޯސްޓޭޓިކް ހެޑްފޯނުގައި އަޑު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ދެ އިލެކްޓްރޯންގެ މެދުގައި އިށީނދެގެން އިން މެމްބަރޭންއެއް ބޭނުން ކުރެއެވެ. މެމްބަރޭންއަށް ކޮންސްޓަންޓް ވޯލްޓޭޖެއް ޖަހައި، އޯޑިއޯ ސިސްޓަމްގެ ސިގްނަލެއް އިލެކްޓްރޯޑްތަކަށް ޖަހާ، އޭގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުން، މެމްބަރޭންގެ ތެޅުންތައް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވަރުގެ ޞަރީޙަކޮށް އިލެކްޓްރިކަލް ސިގްނަލްގެ ބައްޓަން ތަކުރާރުވެއެވެ. މި ހެޑްފޯނުތައް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ހައި-ފައި އަދި ހައި-އެންޑް އޯޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓާއެކުގައެވެ. މިއީ އެމީހުންގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުވުމުންނެވެ.
ހެޑްފޯން ކޭބަލްގައި އެއް ދިމާލެއް ނުވަތަ ދެ ދިމާލަކަށް ކަނެކްޝަނެއް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. ކަނެކްޝަން ޓޫ ވޭ ނަމަ، ދެން ވަޔަރ ވަކިން ދާނީ ކޮންމެ ހެޑްފޯނަކަށް ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަން ވޭ ކަނެކްޝަން އޮތްނަމަ، ދެން ވަޔަރ ޖައްސާނީ އެންމެ ހެޑްފޯނަކަށެވެ. ދެވަނަ އިއާޕީސް ގުޅިފައިވަނީ ވަޔަރެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި، އެ ވަޔަރ ފޮރުވަނީ ބޯއަކުން ކަމަށެވެ. އެއީ އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހާއަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ.
ގުޅާ ކޭބަލްގެ މައިގަނޑު ބަޔަކީ ކޮންޑަކްޓަރެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ ކޮޕަރެވެ. ގުޅާ ކޭބަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ވަކިވަކި ޕެލެޓްތަކުގެ ސީރިއަލް ކަނެކްޝަނަކުންނެވެ. އެތެރޭގައިވާ ކޮންމެ ގްރެނިއުލެއްގައި ވެސް ރަނގަޅު ސްޓްރަކްޗަރެއްގެ ކްރިސްޓަލް ލެޓިސްއެއް ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ގްރެނިއުލްތަކުގެ މެދުގައިވާ ޓްރާންސިޝަންތައް އޮކްސިޑޭޓްވެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑެމޭޖްތައް ލިބެއެވެ. މި ޓްރާންސިޝަންތަކަކީ އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓަށް ހުރަސްއަޅައި ސިގްނަލް ދަށްވާ ހުރަހެކެވެ. އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހެޑްފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އޮކްސިޖަން ފްރީ ކޮޕާ ކޮންޑަކްޓަރެކެވެ. އަދި، މިކަމުގެ ސަބަބުން، ގްރެނިއުލްތަކުގެ މެދުގައިވާ ސްޓްރަކްޗަރ އާއި އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނުހިނގާތީ، ސިގްނަލްގެ ފެންވަރަށް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ.
އާންމު ހެޑްފޯނުތަކުގެ ކޭބަލް ދިގުމިނަކީ 1-3 މީޓަރަށް ނަމަވެސް ބައެއް ބާވަތްތަކުގައި 7 މީޓަރަށް އަރާނެ އެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ހެޑްފޯނުތަކުގައި 50 ސެންޓިމީޓަރު ދިގު ކޭބަލެއް ހުންނަ ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ހެޑްފޯނާ އެކު އެކްސްޓެންޝަން ކޯޑެއް ވެސް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ޕޯޓަބަލް އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ހެޑްފޯން ކޭބަލްގެ ދިގުމިނަކީ އެވްރެޖްކޮށް 1-1.2 މީޓަރު ނަމަވެސް މި ދިގުމިނަކީ ގޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ދިގުމިނަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ.
ފްރީކުއެންސީ
ހެޑްފޯނު ހޮވާއިރު ފޮށި ރަނގަޅަށް ބަލާށެވެ. އެއީ ހެޑްފޯނުން އަންނަ އަޑުގެ ފެންވަރަށް އަސަރުކުރާ ފްރީކުއެންސީ ދައްކަން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. ފްރީކުއެންސީ ރޭންޖް ހަނި ހާލަތެއްގައި، އައުޓްޕުޓްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މަތީ ނުވަތަ ވަރަށް ދަށް ފްރީކުއެންސީތަކުގައި އަޑުގެ މެޓަލިކް ޓިންޓެއް ލިބިގެންދާއިރު، ސިފައެއްގެ ހީސްއެއް ލިބޭނެއެވެ. އެކަމަކު އުފެއްދުންތެރިން، ކްލައިންޓަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ވަރަށް ގިނައިން އިޝާރާތް ކުރަނީ، ހަގީގަތުގައި ހުރި ވަރަށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެކެވެ. މިކަން ކުރެވެނީ ކޮންމެ އުފެއްދުންތެރިއެއްގެ ފްރީކުއެންސީ ރޭންޖް މިންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ތަފާތުވުމުންނެވެ. ރޭންޖުން ބޭރުގައި ތަންކޮޅެއް މަޑުމައިތިރިކަން ފިޔަވައި އަޑު ތަފާތެއް ނުވާނެ އެވެ. އެއް ފްރީކުއެންސީ ރޭންޖްތަކެއް ހުންނަ އަގުހެޔޮ އަދި އަގުބޮޑު ހެޑްފޯނުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު މީހުން އެހާ ގިނައިން ހައިރާންވާ ސަބަބެވެ. މިކަމުގައި ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ޕެރެމިޓަރަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުމެވެ.
ފްރީކުއެންސީ ރެސްޕޮންސް ނުވަތަ ފްރީކުއެންސީ ރެސްޕޮންސް ގްރާފް ކިޔާ އެއްޗެއް އެބައޮތް، އެއީ އަބަދުވެސް ލައިނަރ ކޮށް ހުންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް، އަޑު ޑިސްޓޯރޝަން ނެތި. އެއީ ފްރީކުއެންސީ ރެސްޕޮންސްގެ ލައިނޭރިޓީ ނެތި ފްރީކުއެންސީ ރޭންޖްތަކުގެ ސިފަތައް ބޭކާރު މައުލޫމާތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނަ ސަބަބެވެ. ޕެކޭޖް މެދުވެރިކޮށް ފްރީކުއެންސީ އެމްޕްލިޓިއުޑް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ހެޑްފޯން މެދުވެރިކޮށް އެކްސްޕްރެސިވް ކޮމްޕޮޒިޝަނެއް އަޑުއަހަން ޖެހޭއިރު، މިހެން ވުމުން ޑިވައިސް ޓެސްޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
އަދި އަޑުގެ ފެންވަރަށް އަސަރުކުރާ އެއް ސަބަބަކީ ހެޑްފޯން މެމްބަރޭން އެވެ. ހެޑްފޯނުތަކުގެ މެމްބަރޭންގެ ދިގުމިން ބޮޑުވިވަރަކަށް މިފަދަ ހެޑްފޯނުތަކުން “ތިރި” ރިޕްރޮޑަކްޓް ކުރާނީ ރަނގަޅަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބޭ އަޑުގެ ފެންވަރު ތިމާއަށް މުހިންމު ނަމަ، މެމްބަރޭން 30 އެމްއެމް އަށް ވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ.
ދެކޮޅު ހެދުން
އަދި މުހިންމު އެހެން ޕެރެމިޓަރުތައް ވެސް ޕެކޭޖިންގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. ރެޒިސްޓެންސް އަކީ އޭސީ ކަރަންޓަށް އެންމެ ކުޑަ ރެޒިސްޓެންސް ވަޒަންކުރާ މިންވަރެކެވެ. މި ޕެރެމިޓަރަށް ރިއާޔަތް ކުރެވެނީ ހެޑްފޯންތައް ގުޅޭނެ ޑިވައިސްއާ ގުޅިގެންނެވެ. ޕޯޓަބަލް ޕްލޭޔަރަކީ ހެޑްފޯނަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ޕްލޭޔަރެއް ކަމަށާއި، އޭގެ އިމްޕެޑެންސް އަކީ 16-40 އޯމްސް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އެނގެންޖެހޭ ކަމަކީ ރެޒިސްޓެންސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ހުއްދަކުރެވޭ މިންވަރަށް ވުރެ ދަށުގައި ހުރިނަމަ، ޔޫޒަރަށް އަޑުއިވޭނީ ހަމައެކަނި މިއުޒިކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޕްލޭޔަރ ޓެބް ބަދަލުކުރާއިރު އުފެދޭ ރަސްލްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އަޑުތައް ވެސް އިވޭނެ ކަމަށެވެ.
250 އޯމްސްގެ ރެޒިސްޓެންސް އެއް ހުންނަ ބޮޑެތި މޮނިޓަރ ހެޑްފޯންތައް ޕްލޭޔަރާއި ގުޅިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވޭނީ އަޑެއް ނޫން، ނަމަވެސް ހީނލުމެއް. އަދި 150 އޯމްސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އިމްޕެޑެންސް އެއް ހުންނަ ހެޑްފޯންތައް ގުޅުވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ އެމްޕްލިފައިޓަރެއް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭކަން ވެސް އެނގެން ޖެހެ އެވެ. ސައުންޑް ކާޑަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އަދި އެމްޕްލިފައިޓަރެއް ނެތި ބޭނުންކުރާ ހެޑްފޯނުތަކުގެ އިމްޕެޑެންސް 120 އާއި 150 އޯމްސް އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހުންނަން ޖެހެއެވެ. އެންމެ މަތީ ކްލާހަށް ނިސްބަތްވާ ހެޑްފޯނުތަކުގެ އިމްޕެޑެންސް 300 އޯމްސް އަށް ވުރެ މަތިވެ އެވެ. މިއީ ޖުމްލަ ޑިސްޓޯޝަން ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއް ނަމަވެސް އެމްޕްލިފައިޓަރުން އަންނަ ސިގްނަލް ހުންނަން ޖެހެނީ މަތީ ވޯލްޓޭޖް ލެވެލްގައެވެ.
ނާޒުކުކަން
މި ޕެރެމިޓަރުގެ ސަބަބުން ހެޑްފޯނުތަކުގެ ވޮލިއުމް ލެވެލްއަށް އަސަރުކުރަނީ، އެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސިގްނަލްގެ ވަކި އަގުތަކެއްގައެވެ. ސެންސިޓިވިޓީގެ މިންވަރު މަތި ހެޑްފޯނުތައް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެއް ލެވެލްގެ އިމްޕެޑެންސް ހުންނަ ހެޑްފޯނުތަކަށް ވުރެ ބާރަށެވެ. މި ހެޑްފޯނުތަކުގެ ނާޒުކުކަން ކަނޑައެޅެނީ 1އެމްޑަބްލިއުގެ ބާރުގެ އިލެކްޓްރިކަލް ސިގްނަލެއް އެ ހެޑްފޯނަށް ދިނުމުން އުފައްދާ ޕްރެޝަރުންނެވެ.
އަޑު ޕްރެޝަރު މިންކުރަނީ ޑީބީ (ޑެސިބަލް) އިންނެވެ. އިންސާނާގެ އަޑުއިވުމުގެ ނާޒުކުކަމުގެ ތެރެސްހޯލްޑަކީ ޒީރޯ ޑެސިބަލް އެވެ. ރިހުން ތެރެސްހޯލްޑަކީ 140 ޑީބީ އެވެ. މި ގޮތުން ހެޑްފޯނުގެ ނާޒުކުކަން މަދުވެގެން 100 ޑީބީ އަށް ވާން ޖެހެ އެވެ. ހެޑްފޯނުގެ މެގްނެޓިކް ކޯރުތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެ އެވެ. ކޯރުގެ ކުޑަ ދިގުމިނަކީ މެގްނެޓްގެ ބާރު ދަށްކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ. ބޮޑެތި މެމްބަރޭންސްތަކެއް ހުންނަ ހެޑްފޯނުތަކަކީ ތިބާއަށް އެކަށީގެން ނުވާ ހެޑްފޯނުތަކެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ދެން ތިބާ ޚިޔާރުކުރަންވާނީ ނިއޯޑައިމިއަމް ކޯރސް އެކުލެވޭ ހެޑްފޯނުތަކެއް ކަމަށާއި، މިއީ މެގްނެޓިކް ހަކަތަގެ މިންވަރު މަތި އެއްޗެކެވެ.
ހެޑްފޯނު ރޭޓްކޮށްފައިވަނީ އިލެކްޓްރިކަލް އައުޓްޕުޓް ޕަވަރ އަށް ކަމަށާއި، މިއީ 1 އާއި 3500 އެމްޑަބްލިއު އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެކެވެ. މިއީ ހެޑްފޯނުން އަޑު ކުޅެމުންދާ ވޮލިއުމް ދައްކާ ގޮތަށެވެ. ވިސްނަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަމަކީ ވޮލިއުމް ބިނާވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބާރަށް ނޫން ކަމަށާއި، ރެޒިސްޓެންސް އާއި ސެންސިޓިވިޓީގެ މައްޗަށް ވެސް ކަމަށް ވެއެވެ.
ކަނެކްޝަން ޓައިޕް
ހެޑްފޯން ގުޅުވައިދޭ ގޮތްތައް ވެސް ތަފާތެވެ. ކަނެކްޝަން ޓައިޕް އަށް ބަލާއިރު ވައިލެސް އަދި ވަޔަރޑް ހެޑްފޯން ވެސް ހުރެ އެވެ. އިޚްތިޔާރު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަގައިމުވެސް ވައިލެސް ހެޑްފޯނަކީ މިއުޒިކް އަޑުއަހާއިރު ހަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ ނަށާ މީހުންނަށް ކަމުދާ ފުދޭވަރަކަށް ޝައުގުވެރި ހައްލެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ހެޑްފޯނުތަކުގެ ސައުންޑް ޓްރާންސްމިޝަން ކޮލިޓީ ވަރަށް ތަފާތު، ގޯސްކޮށް، އެއް ކްލާހެއްގެ ވަޔަރޑް ހެޑްފޯނުތަކާ ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށް ޚިޔާލެއް އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް މި ހެޑްފޯނުތަކުން ޑިސްކައުންޓް ދީގެން ނުވާނެ އެވެ. މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން ވައިލެސް ހެޑްފޯނުން ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރާއިރު ވަރުގަދަ ޑިސްޓޯޝަންތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ އެވެ.
ވަޔަލެސް ހެޑްފޯން ޓްރާންސްމިޓަރުގައި 1 ޗެނަލް އާއި 27 ޗެނަލް އާއި ދެމެދުގެ ޗެނަލްތަކެއް ހުންނާނެ އެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ޗެނަލްތަކުގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޓިން ފްރީކުއެންސީ ފަސޭހައިން ހޮވޭނެ ޝަރުތުތައް އުފެދެއެވެ. މިއީ އެއް ޗެނަލެއްގައި އިންޓަފެރެންސް އުފެދިއްޖެނަމަ ދެން އޮތް ޗެނަލަކަށް ބަދަލުވެވޭތީ އެވެ. ޓްރާންސްމިޓަރުގެ އޮޕަރޭޓިން ފްރީކުއެންސީ މަތިވިވަރަކަށް ސިގްނަލް ފާރުތަކާއި އެހެނިހެން ހުރަސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވާނެ އެވެ. ކޮޓަރިތަކުން ބޭރުގައި ނުވަތަ ގޭން ބޭރުގައި ހެޑްފޯން ބޭނުން ކުރަން ރާވާފައިވާނަމަ ޓްރާންސްމިޓަރު އޮޕަރޭޓިން ފްރީކުއެންސީ މަދުވެގެން 800 މެގަ ހޯޒްގެ ހެޑްފޯނުތައް ހޮވަން ޖެހެ އެވެ.
މި ހެޑްފޯނުތަކުގެ ރޭންޖް ވަރަށް ތަފާތުވެ، 100 މީޓަރާއި ހަމައަށް ފޯރާއިރު، ކޮޓަރީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ހެޑްފޯނު ބޭނުންވާ ހާލަތެއްގައި އެތައް މީޓަރެއްގެ ރޭންޖެއް ފުދޭނެ އެވެ. އެޕާޓްމަންޓް ވަށައިގެން އުޅެން ފުދޭނީ ރޭންޖް 10-30 މީޓަރަށް ވުމުންނެވެ.100 މީޓަރާއި ހަމައަށް ރޭންޖް ހުންނަ ހެޑްފޯނުތަކަކީ ގޭން ބޭރުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެޑްފޯނެކެވެ.
އިންފްރާރެޑް އަދި ރޭޑިއޯ ސިގްނަލް ސޯސްތަކުގެ އިތުރުން ބްލޫޓޫތު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާ މޮޑެލްތައް ހުރުމުން އޭ2ޓީޕީ ޕްރޮފައިލަށް ސަޕޯޓްކުރާ ބްލޫޓޫތު އެޑަޕްޓަރެއް ބިލްޓް-އިން ހުންނަ ގިނަ ޑިވައިސްތަކާ ގުޅޭނެ އެވެ.
ވައިރަލް "ކަންފަތް" ވަޔަރޑް "ކޮމްރެޑްސް" އަށް ވުރެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަރު ކަމީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. މިއީ އެމީހުންގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ބެޓެރީ ނުވަތަ އެކިއުމިއުލޭޓަރު ބޭނުންވާތީ، އެ ބެޓެރީތައް ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ޑިސްޗާޖް ކުރާތީ އެވެ. އެހެންކަމުން ހައިފައި އަދި ހައި އެންޑް ސިސްޓަމްތަކަށް ވަކިން ހެޑްފޯނު ނުގަތުމަށްޓަކައި ވަގުތުން ވަޔަރޑް ހެޑްފޯނު ހޮވަން ޖެހެ އެވެ.
އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހުރިހާ ވައިލެސްތަކެއްގެ އިތުރުން ވަޔަރޑް ހެޑްފޯންގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ވޮލިއުމް ކޮންޓްރޯލް ވެސް ހުރެ އެވެ. މިކަން ބޭނުންތެރި ވެގެން ދަނީ އެމީހަކު ސިގްނަލް ލިބޭ ތަނާއި ދުރުގައި ހުރެގެންނެވެ.
އެކޮސްޓިކް ޑިޒައިން އެވެ
އެކޯސްޓިކް ޑިޒައިންއަށް ބަލާއިރު، ހެޑްފޯނުގެ ބައެއް ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ: ކްލޯޒްޑް، އޮޕަން އަދި ސެމީ އޮޕަން އެވެ. ކްލޯޒްޑް ބެކް ހެޑްފޯނުން ބޭރުގެ އަޑުތައް ވަދެގެން ނުދާއިރު، މިއީ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގައި މިއުޒިކް އަޑުއަހާއިރު ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ބަންދުކޮށްފައިވާ ޑިވައިސްއެއްގައި ހެޑްބެންޑް ހުންނަނަމަ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ހެޑްފޯނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަންފަތަށް ފިތާލައެވެ. މިއީ ތަށިތައް ރަނގަޅަށް ނުފެތުރިއްޖެނަމަ ލޯ ފްރީކުއެންސީ އަޑުތަކުގެ ރިޕްރޮޑަކްޝަން ގޯސްވެގެން ދިއުމެވެ. ފައްޅި ހުންނަ އިއާފޯން ހޮވާނަމަ 5-10 މިނެޓް ވަންދެން އަޅާށެވެ. އެމީހުން ތިބާއަށް ފިއްތާލާނަމަ ވަގުތުން އިހުސާސް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ހެޑްފޯނުން ބޭރުގެ އަޑުތައް ވަދެގެންދެއެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅިގެން މީހަކު އަޑުއިވުމުގެ ގޮތުން ބޭރު ދުނިޔެއާއި ވަކިވެފައި ނުވާތީ އެ އަޑު މާ ގުދުރަތީ ވެގެންދެއެވެ. އެކަމަކު އާންމު ދަތުރުފަތުރުގައި މި ހެޑްފޯނުތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިއުޒިކް އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލައަކަށް ވެގެންދެއެވެ. ސެމީ އޮޕަން ހެޑްފޯނުން ބޭރުގެ އަޑުތައް ވަދެވޭ ނަމަވެސް ޑިސެންޓް އަޑު އައިސޮލޭޝަން ލިބެ އެވެ.
ފަސޭހަ
ހެޑްފޯން ޑިޒައިންގެ ބައެއް ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ:
- ޕްލަގް-އިން
- އިންވޮއިސްތައް
- ލައިނަރސް
- މޮނީޓަރު
ސީދާ ކަންފަތުގައި ބަހައްޓާ ހެޑްފޯނު ދެ ވައްތަރަކަށް ބަހާލެވިފައި ވެއެވެ: އިން-އީއާ އަދި އިން-އީއާ އެވެ. އިއާބަޑްސް އަކީ ސައިޒުން ކުޑަ، ޕޯޓަބަލް ޑިވައިސްތަކާ އެކު ބޭނުން ކުރުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ. ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ހިމެނެ އެވެ. ގޯހަކީ އެއީ ފުދޭވަރަކަށް ގޯސްކޮށް ކަންފަތުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރުމެވެ. މިއީ މީހުންގެ ކަންފަތުގެ ބައްޓަން ވަރަށް ތަފާތު ވުމުންނެވެ. އަދި މި ހެޑްފޯނުތަކުގައި އަޑު އިންސުލޭޝަން ދަށް، ލޯ ފްރީކުއެންސީ އަޑުތައް ދަށްކޮށް ރިޕްރޮޑަކްޓް ކުރެއެވެ.
އިން-އިއާ ހެޑްފޯން ކަންފަތުގައި ހުންނަނީ މާ ރަނގަޅަށެވެ. މިކަން ހާސިލް ކުރެވެނީ ކުޑަ ދިގުމިނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ކަންފަތުގެ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ވައްދާފައި ހުރެއެވެ. އާންމުކޮށް މި ހެޑްފޯނުތަކުގައި ސިލިކޯން އިއާ ޕެޑްސް ކިޔާ އެއްޗެހި ހުންނައިރު، މިއީ ކަންފަތުގައި އިއާޕީސް ރަނގަޅަށް ރަނގަޅުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އަދި އަޑު އިންސުލޭޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ މިއުޒިކް އަޑުއެހުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
އޮން އިއާ ހެޑްފޯންތަކަކީ އޮކްސިޕިޓަލް އާރކްގެ އެހީގައި ކަންފަތުގައި ފިތާލާ ހެޑްފޯނެއް ކަމަށާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުން މެމްބަރޭން ޑައިމަޓަރ މާ ބޮޑު ކަމުން އަޑު ކޮލިޓީއަށް ފައިދާހުރި އަސަރުތަކެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު ފަސްޓަނަރަކީ ވަށައިގެންވާ ބޯއެއް ކަމަށާއި، މިއީ މި "ކަންފަތް" ގެ ދެ ތަށި ގުޅުވާލާ އެއްޗެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހެޑްފޯނުގެ ބަރުދަން ބޮލުގެ މަތީގައި އެއްވަރަކަށް ބަހާލެވިފައި ހުރެއެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު މޮނިޓަރ ހެޑްފޯނުތައް ދެނެގަނެވޭއިރު، މިއީ ރެކޯޑިން ސްޓޫޑިއޯތަކުގައި އަޑު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މޮނިޓަރ ހެޑްފޯންތަކެއް ހުރިކަމެވެ. މި ބާވަތުގައި ބޮޑު ބޮލުގައި ބެންޑާއި، ކަންފަތް ވީހާވެސް ގިނައިން ނިވާކޮށްދޭ ކަންފަތް ކުޝަންތަކުގެ އިތުރުން މުޅި ފްރީކުއެންސީ ރޭންޖް އެއްވަރަކަށް އުފައްދާ ބޮޑެތި މެމްބަރޭންސްތައް ހުރެއެވެ.
އެކި މޮޑެލްތަކުގެ މޮނިޓަރ ހެޑްފޯނުތަކުގައި އަމިއްލަ ސިފަތަކެއް ހުރެއެވެ. ބައެއް ތަންތަނުގައި ހެންޑްސެޓް ކޯޑެއް ނުވަތަ ޑިޓޭޗަބަލް ކޭބަލެއް ފަދަ ވަރަށް ވައްތަރު ކޭބަލެއް ހުރެއެވެ. ވަޔަރ ފައިގެ ދަށުގައި ވިއްސައިގެން ނުދިއުމަށްޓަކައި ޓްވިސްޓްޑް ކޭބަލެއް ބޭނުން ކުރެއެވެ. ޑިޓޭޗަބަލް ކޭބަލުން ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެވެ. މިއީ މޮނިޓަރ ހެޑްފޯނުގެ އަގަށް ރިއާޔަތް ކުރާނަމަ ވަރަށް ތެދެކެވެ. ހައި އެންޑް ހެޑްފޯނު އުކާލުމަށް ވުރެ އާ ކޭބަލެއް ގަތުމަކީ ކުޑަވެސް ގެއްލުމެއް ލިބުމުން މާ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ.
ހެޑްފޯނުގެ ބަރުދަނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު މުހިންމުކަމެއް ލިބެނީ، ބޮލުގައި މެދުނުކެނޑި އަޅާތީ އެވެ. އިއާބަޑްސްގެ ބަރުދަނުގައި 5 އާއި 30 ގްރާމް އާއި އޯވަހެޑްސްގެ ބަރުދަނުގައި 40 އާއި 100 އާއި ދެމެދުގެ ބަރުދަނެއް ހުންނައިރު، މޮނިޓަރ ކުރާނީ 150-300 ގްރާމް އެވެ.
ސްވިޗިންގ
އޯޑިއޯ ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ ދެ ވައްތަރެއް - އެނަލޮގް އަދި ޑިޖިޓަލް އެވެ. ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ މާނައަކީ ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވެނީ އެއް އަދި ސުމެއްގެ ގޮތުގައި އެންކޯޑްކޮށްގެންނެވެ. މިފަދަ ޓްރާންސްމިޝަން ވައްތަރެއް ވައިލެސް ހެޑްފޯނުތަކުގައި ބޭނުން ކުރި ނަމަވެސް ގިނަ ހެޑްފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެނަލޮގް ޓްރާންސްމިޝަން ވައްތަރެކެވެ. އެއިން ދޭހަވަނީ ސިގްނަލްގެ މެގްނިޓިއުޑް ސީދާ ސިގްނަލްގެ ބާރަށް ނިސްބަތްވާ ކަމެވެ. ޑިޖިޓަލް ހެޑްފޯނުން މަތީ ފެންވަރުގެ އަޑެއް ލިބޭއިރު، އެއްވެސް އިންޓަފެރެންސެއް ނެތް، އެއްވެސް މޯޝަން ފޭޑެއް ނެތް، އެއްވެސް އަޑުގަދައެއް ނެތް ނަމަވެސް މި ބާވަތުގެ ހެޑްފޯނަކީ ބޮޑު އަގެއް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ.
އެގްޒިޓްސް އެވެ
ވައިލެސް ހެޑްފޯންތަކުގައި ޓްރާންސްމިޓަރާއި ސިގްނަލް ޕްރޮސެސިން އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާއި ސިގްނަލް ޑަޕްލިކޭޓް ކުރާ ލައިން އައުޓްޕުޓެއް ހިމެނޭ ބޭސް ޔުނިޓެއް ހުރެއެވެ. މިއީ ހެޑްފޯނު ނިއްވާލުމެއް ނެތި، ސްޕީކަރުތަކާއެކު އެމްޕްލިފައިޓަރެއް އެތަންތަނަށް ގުޅުވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ.
އިންޕުޓްސް
ވައިލެސް ހެޑްފޯންތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ ބޭސް ޔުނިޓުގައި ވެސް ޑިޖިޓަލް ކޯއެކްސިއަލް އިންޕުޓެއް ހުރުމުން އިންޓަފެރެންސް އާއި އަޑުގަދަވުން ނައްތާލެ އެވެ. އެއާއެކު ސްޓިރިއޯ އަދި މަލްޓި ޗެނަލް މޯޑުގައި ވެސް އޯޑިއޯ ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އާރުސީއޭ ކަނެކްޓަރެއް ހުންނަ ސާދާ ކޭބަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ މެދުވެރިކޮށް މަލްޓި ޗެނަލް އޯޑިއޯ ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
މި އިންޕުޓްގެ އިތުރުން ޑިޖިޓަލް އޮޕްޓިކަލް އިންޕުޓެއް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. އެއީ ޑިޖިޓަލް ސިގްނަލެއް އެތައް މޯޑެއްގައި ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ. ކޯއެކްސިއަލް އިންޕުޓާއި މައިގަނޑު ތަފާތަކީ ސިގްނަލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަލި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން އިލެކްޓްރިކަލް ކޭބަލެއްގެ ބަދަލުގައި އަލި ގައިޑް ބޭނުންކުރުމެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ވެސް ވަރުގަދަ އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް އިންޓަފެރެންސް އެއް ލިބިގެން ވެސް ސިގްނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔަގީން ކުރެވޭނެ އެވެ.
ކަނެކްޓަރސް
މި ޑިވައިސް އާއި ހެޑްފޯން ގުޅުވާލުމަށް ބޭނުންވާ ކަނެކްޓަރުގެ ބައެއް ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. އެއީ މިނީ ޖެކް 3.5، މިނީ ޖެކް 2.5، 5 ޕިން، ޖެކް 6.3 އެވެ. ޖެކްގެ ދެ ވައްތަރެއް - އޯޑިއޯ ސިސްޓަމްތަކަށް 6.3 އަދި ޕްލޭޔަރުންނަށް 3.5 އެވެ.
އިއާފޯންގެ ސައިޒު ގުޅެންވާނީ އޯޑިއޯ ސިސްޓަމްގެ އިންޕުޓްގެ ދިގުމިނާއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިނީ ޖެކް 3.5 ކަނެކްޓަރެއް ހުންނަ ހެޑްފޯނުތަކުގައި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކޮމްޕޯނެންޓަކީ ޖެކް 6.3 އަށް އެޑަޕްޓަރެކެވެ. އަނެއްކޮޅުން 6.3 ކަނެކްޓަރެއް ހުންނަ ހެޑްފޯނުތަކަށް 3.5 އަށް އެޑަޕްޓަރެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯސްޓޭޓިކް ހެޑްފޯނެއްގައި ވެސް ބޭނުންކުރަނީ 5 ޕިންގެ ކަނެކްޓަރެކެވެ.
މިނީ ޖެކް ކަނެކްޓަރަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވެ އެވެ. މިއީ ސީދާ ކަނެކްޓަރެއް އަދި އެލް ޝޭޕްގެ އެއްޗެކެވެ. ޕޯޓަބަލް އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރާ ހާލަތެއްގައި އެލް ޝޭޕްގެ ކަނެކްޓަރެއް އެކަށީގެންވެއެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް މާ ބާރަށް ފިޓްވާތީ، އަދި ހަމައެހެންމެ އޭގެ ޑިމައިންސްތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާތީއެވެ. ޑައިރެކްޓް ކަނެކްޓަރެއް ހުންނަ ހެޑްފޯނުތަކަކީ ސްޓޭޝަނަރީ އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ފުދޭވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ ހެޑްފޯނެކެވެ.
ނިންމުން
ހެޑްފޯނުގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތަފާތު ކަމުން އެމީހުންގެ އިޚްތިޔާރު ފުދޭވަރަކަށް ދަތިވެއެވެ. ހެޑްފޯން ހޮވާއިރު، ކޮން ބޭނުމަކަށްތޯ، އަދި އެ ހެޑްފޯން ބޭނުން ކުރަން އުޅެނީ ކޮން ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުންތޯ ވެސް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ. އަދި މި ލިޔުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ހުރިހާ ޕެރެމިޓަރަކަށް ވެސް ރިއާޔަތްކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ ހެޑްފޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހަކަށް ކަމުދާ “ކަންފަތް” ޚިޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. މި ލިޔުމަކީ ހެޑްފޯން ހޮވުމުގެ ގޮތުން އާދައިގެ ޔޫޒަރަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަގީގަތުގައިވެސް އުންމީދު ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދިން މައުލޫމާތަކީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތެއް ކަމުގައި، އަދި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބޭނުންތަކާއި އުންމީދުތައް ފުރިހަމައަށް ފުރިހަމަވާ ހެޑްފޯނުތައް ހޮވައިލެވުނު ކަމަށް.

ހެޑްފޯނު ހޮވާނެ ގޮތް
ހެޑްފޯނު ހޮވާނެ ގޮތް
ހެޑްފޯނު ހޮވާނެ ގޮތް
ހެޑްފޯނު ހޮވާނެ ގޮތް ހެޑްފޯނު ހޮވާނެ ގޮތް ހެޑްފޯނު ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

May 20, 2024 03:37:24 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting