ފިނިކުރާ ތަކެތި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

ދިރިއުޅުމުގައި މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ފިނިކުރާ ބެލެހެއްޓުމާ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާނަމަ، ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ޖެހޭކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެވެ. މި އިވެންޓަކީ ޒަމާނީ ހައިޓެކް މޮޑެލްތަކަށް ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޭނުންވާ އިވެންޓެއް ކަމަށާއި، ޑިޕްރެޝަން ރެގިއުލަރިޓީއަކާއެކު ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަމެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ސާދާ ނަމަވެސް، ހަގީގަތުގައި ހުރިހާ ކަމެއް އެހާ ސާދާ ނޫން ކަމަށާއި، ޑިފްރޮސްޓް ކުރާއިރު، ފިނިކުރާ މެޝިން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މި އުސޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުމުގައި ކިޔައިލެވޭނެއެވެ.
ހަމަގައިމުވެސް މިއީ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން، ބައެއް ނުކުތާތައް ގެއްލިގެން ނުދާނަމަ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކާންދޭން އެކަށީގެންވާ ފިނި ތަނެއް ހޯދައި އެތަންތަނުން ފިނިކުރާ ހުސްކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިހާރު ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ފަށައިގަނެވޭނެ:
1. ފްރިޖް މިނިވަންކުރުން؛
2. މެއިންސް އާއި ގުޅުން ކަނޑާލުން؛
3. ފެން ޖަހައިގަންނަ ފޮތިގަނޑާއި، ފެނާއި އައިސް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންޓެއިނަރުތައް ފިނިކުރާ ތަނުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުން؛
4. އައިސް ގިރާވާންދެން ވަގުތުކޮޅެއް މަޑުކޮށް ވަގުތުން ތަޅުންގަނޑު ފޮހެލަމެވެ.
ފްރީޒާގެ މަތީގައި ހުންނަ އައިސް ކޮތަޅުތައް އަތުން ފަޅާލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ފަސޭހައިން ފިނިކުރާ ތަނުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އައިސް އަމިއްލައަށް ގިރާލާނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ. ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓް ކުރާއިރު ފަންކާ ނުވަތަ ހެއާ ޑްރައިއާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ޚުދު ފްރިޖް ނުވަތަ ހޫނުކުރާ ޑިވައިސް ވެސް ޑިސެބިލް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ޑިފްރޮސްޓް ކުރުން އިތުރަށް ނާޒުކުކޮށް އަވަސް ކުރެވިދާނެ - ހޫނު ފެން ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރުތައް އަލަމާރިތަކުގައި ބަހައްޓާށެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުން ބާކީ ހުރި ތެތްކަން ނެގުމަށްފަހު ސޯޑާ ސޮލިއުޝަނަކުން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޑިޓާޖެންޓަކުން ފޮހެލާށެވެ. ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލު ހޫނު މޫސުމުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެއްފަހަރު އަދި ފިނި މޫސުމުގައި ކޮންމެ ހަ މަހަކުން އެއްފަހަރު ތަކުރާރު ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
އެހެންކަމުން، ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެގެންދެއެވެ. އެއީ މާ ވަގުތު ނަގާ ކަމެއް ކަމަށް ހީވާނަމަ، ދެން އޮތީ އެންމެ މަގެއް: މިއަށްވުރެ ޒަމާނީ މޮޑެލްއެއް ގަތުމެވެ، އަދި ޑިފްރޮސްޓިންގ ދިމާވާނީ އޮޓޮމެޓިކުން އަދި ތިބާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތިއެވެ. ދޮވެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށްޓަކައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކާނާ ހުސްކުރަން ޖެހެ އެވެ.

ފިނިކުރާ ތަކެތި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް
ފިނިކުރާ ތަކެތި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް
ފިނިކުރާ ތަކެތި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް
ފިނިކުރާ ތަކެތި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ފިނިކުރާ ތަކެތި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ފިނިކުރާ ތަކެތި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައްHome | Articles

July 24, 2024 00:58:50 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting