ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީ

ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު ހަނދާން ކުރަން ޖެހެނީ އޭގެ ޑިމައިންސްތައް ވޮލިއުމް އާއި ގުޅިފައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ވަކިނުކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެ. މިއިން ކޮންމެ އިންޑިކޭޓަރަކީ ވެސް ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމުގައި ހަގީގަތުގައި މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. މި ދެ އިންޑިކޭޓަރަށް އެއްފަހަރާ ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ޖާގަގައި މާ ބޮޑު ޖާގައެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި، ދެން ޗޮއިސް ވާނީ ކުޑަ ފްރިޖަކާ މެދުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ފުރިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވާއިރު، އެއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ފަސޭހައިން ފިޓް ނުވާނެ ކަމެވެ. ބޮޑު ފްރިޖެއް ގަންނަން ބޭނުންނަމަ، ދެން ފަސޭހައިން ބަދިގޭގައި އޭގެ ލޮކޭޝަނަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ނެތެވެ. އެއީ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމުގައި އެއްފަހަރާ ވޮލިއުމް އާއި ޑިމައިންސް އަށް ރިއާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު އިޚްތިޔާރު ކުރެވެނީ ފްރީޒާގެ ވޮލިއުމް އާއި ޚުދު ފިނިކުރާ ވޮލިއުމްގެ ނިސްބަތުންނެވެ. މިތަނުގައި ތިބާއަށް މަގުދައްކައިދޭން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި އަމިއްލަ އެދުންތަކުންނެވެ. ފްރީޒާގައި ރައްކާކުރުމަށް އުފެއްދުންތައް މެދުނުކެނޑި ގަންނަނަމަ، ދެން އެކަށީގެންވާ ޗެމްބަރެއް ހޮވައި ހޮވަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު، ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ފަހަކަށް އައިސް ފްރޯޒެން ކާނާ އެއްކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ކޮންސިއުމަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަނީ ފިނިކުރާ ތަނުން ވަކިން ފްރީޒާ ގަންނަމުންނެވެ.
ފިނިކުރާ ޚިޔާރުކުރުމުގައި ވެސް ހަމަ މި އިންޑިކޭޓަރުތައް ގެންގުޅެ އެވެ. ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކާބޯތަކެތި ގަތުމުގެ އާދައެއް އޮތްނަމަ، ދެން ވިސްނަން ޖެހެނީ ބޮޑު ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީއެއް ލިބޭ ގޮތަކަށެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ވައްތަރެއްގެ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ފަރާތުން ޚިޔާރުކޮށްފައި، އަދި، އަފްރާޝީމް، އެއީ ތިބާ ހޭނިފައިވާ ވޮލިއުމްތަކާ ނުގުޅޭނަމަ، ދެން، ހިތާމައަކީ، ފިނިކުރާ އިތުރުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މޮޑެލްތަކުގެ ސިފައަށް ބަލާއިރު، “ފްރިޖްގެ ޖުމްލަ ވޮލިއުމް” އާއި “ޔޫސްފުލް ވޮލިއުމް” ފަދަ އިންޑިކޭޓަރުތައް ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ދިމާވެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ޖުމްލަ ވޮލިއުމްގައި ހިމެނެނީ އަލަމާރިތައް ހުރިކަން ނުހިމެނޭ ޖާގަ އެވެ.
ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް އަށް ބަލާއިރު، އުފެއްދުންތައް ބަހައްޓަން އަލަމާރިތައް ހުރުމުން އަބަދުވެސް އެއީ އާންމު ކަމެއް މަދު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު ބަރޯސާވާން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރެވޭ ވަލީއަށެވެ. އެއީ އުފެއްދުންތެރިޔާ ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ އެއްޗެއްނަމަ، ދެން، އެކަން ހޯދުމަށްޓަކައި، ޖުމްލަ ވޮލިއުމް އިން %15 އުނިކުރަން ޖެހެއެވެ. އެ ނިސްބަތާއެކު ފިނިކުރާ ތަނާއި ފްރީޒާ ހުންނަ ތަނުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ. އެންމެ ފަސޭހަ ތަނަކީ ފްރީޒާ ތިރީގައި ހުންނަ ވަގުތެވެ. މިއީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ފްރީޒާ ބޭނުންކުރުން ފިނިކުރާ ތަނަށް ވުރެ މާ މަދުކޮށް، އަދި އެއީ މެދުނުކެނޑި ކުރިމަތީގައި ހުރުމެވެ. ގުދުވެލާނެ ކަމެއް ނެތެވެ.

ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީ
ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީ
ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީ
ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީ ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީ ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީHome | Articles

June 23, 2024 01:21:02 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting