ސްނައިގޭ

ސްނައިޖް ބްރޭންޑަކީ ވަރަށް ޒުވާން ކުންފުންޏެކެވެ. ތަރުޖަމާގައި މި ނަމުގެ މާނައަކީ "ސްނޯފްލޭކް" އެވެ. ރަޝިޔާގައި މި ޓްރޭޑްމާކް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ 1992 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެކަމަކު އެވަގުތާއި ހަމައަށް އެ ޕްލާންޓުން ވެސް އުޅުނީ ފިނިކުރާ ތަކެތި އުފެއްދުމެވެ. އެކަމަކު އެ ދުވަސްވަރު އެމީހުންގެ ފަންކްޝަނަލްކަން ކުޑައެވެ. މިވަގުތު މި ބާލްޓިކް ޕްލާންޓުން އުފައްދަނީ ޔޫރަޕްގެ ފެންވަރުގެ ފިނިކުރާތަކެކެވެ. ސާޅީސް އަހަރުގެ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން މި ސަރަހައްދުގައި ވާދަވެރިން ނެތުމުން، އުފެއްދުންތެރިޔާ ވަނީ ފުދޭވަރަކަށް މަގުބޫލުވެފައެވެ. މިއަދު ސްނައިގޭ އަކީ ގޭތެރޭގެ ފިނިކުރާ، ފްރީޒާގެ އިތުރުން އެކި ސްޕެއާ ޕާޓްސް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރު އެ ޕްލާންޓުގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ޒަމާނީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތިން ލައިނެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ގޭތެރޭގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި އުފެއްދުމާއެކު ސްނައިޖް ކުންފުނިން ދަނީ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސް، ފްރިޖް ބާ، ވައިން ފްރިޖް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާތަކަކީ ހޮޓަލްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް ޚާއްޞަ ފްރިޖްތަކެކެވެ. މި އުފެއްދުންތަކަށް ސްޓޭބަލް އަދި މެދުނުކެނޑި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ޑިމާންޑް ކަށަވަރުކޮށްދެނީ ކުންފުނިންނެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެއެވެ.
ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް ވެސް ދާއިމީ ޑިމާންޑް ކަށަވަރުކޮށްދެނީ އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުން ކުރުމުންނެވެ. މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް ވެސް ހަމަ މި މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އިތުބާރާއެކު އެކުންފުނިން މެދުނުކެނޑި ކޮންސިއުމަރުންނަށް އެންމެ ޒަމާނީ، ފަންކްޝަނަލް، އަދި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ފިނިކުރާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ސްނައިޖް އުފެއްދުންތައް ވިއްކަ އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު އެކުންފުނީގައި އެންމެ ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ތިބެއެވެ. އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ދެހާސް މީހުންނެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހޭދަކުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޓްރެންޑެއް މެދުނުކެނޑި މޮނިޓަރ ކުރެއެވެ. އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ހުރިހާ ތަރައްގީތަކެއް ވެސް އެޕްލައި ކުރަނީ ސްނައިގޭގަ އެވެ.
އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ ލައިންތަކެއްގެ ފްރިޖް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެއީ ސްޓޭންޑަޑް ކްލާހެއް، އެކްސްޓްރާ، ޕްރީމިއަމް ނުވަތަ އެލިގަންޓް އަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ބަދިގެ ފަރުނީޗަރުގެ ތެރޭގައި އަޅާ ފްރިޖްތައް ވަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަގުބޫލުވެފަ އެވެ. ޝޯކޭސް ފްރިޖްތަކާއި މިނީ ބާތައް ހުންނަނީ އެއް ޑިމާންޑް ލެވެލްގަ އެވެ.

ސްނައިގޭ
ސްނައިގޭ
ސްނައިގޭ
ސްނައިގޭ ސްނައިގޭ ސްނައިގޭHome | Articles

May 24, 2024 22:45:33 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting