މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މައިކްރޯވޭވް އަވަންގެ ދައުރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކަނޑައަޅައެވެ: ބައެއް މީހުންނަށް އެއީ އަނެއްކާވެސް ފެޝަން “ކުޅޭ” އެއްޗެއް، އަނެއް ބަޔަކަށް އެއީ ބަދިގޭގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއެކެވެ. މީހަކަށް ލިބެނީ އަވަހަށް އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކާނާ ހޫނުކުރުމުގެ ގޮތުން، މީހަކަށް އެއީ މުޅިން ހޮބް އާއި އަވަން ބަދަލުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް ޒަމާނީ މައިކްރޯވޭވް އަވަނެއްގައި ކާބޯތަކެތި ޑިފްރޮސްޓްކޮށް، ސޫޕް، ސްޓޫ ތަރުކާރީ، މަސް، މަސް، ޕައި ފިހެ، މީރު ކްރިސްޕީ ކްރަސްޓަކާއެކު ކުކުޅު ކައްކާ އަދި އެހެނިހެން ކެއުމުގެ އުފާތައް ވެސް ކައްކާލެވޭނެ އެވެ. ހަމައެކަނި މުހިންމީ ރަނގަޅު މޮޑެލްއެއް ހޮވުމެވެ، އޭރުން ގޭތެރޭގެ އާ ސާމާނުގެ އަގު ޖަސްޓިފައިވެ، އޭގެ ވެރިން ހިތްހަމަޖެހޭނެ އެވެ.
ބިލްޓް-އިން ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މައިކްރޯވޭވް އަވަން ވެސް އެކަމަށް ނިސްބަތް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ތަޖުރިބާކާރު ކޮންސިއުމަރުންނަށް ވެސް އަބަދުވެސް ނޭނގެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ހާއްސަ ފްރޭމްތައް އުފައްދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު، އެ ފްރޭމްތަކުގެ އެހީގައި ތަފާތު މޮޑެލްތަކުގެ މައިކްރޯވޭވް އަވަންތައް ފާރު ކެބިނެޓްތަކުގެ ނިޝްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޖައްސައި، ބަދިގެ މޭޒުތަކާއި އެނދުގެ ކައިރީގައި ހުންނަ މޭޒުތަކުގައި ޖާގަ ހުސްވެ އެވެ. މިގޮތުން ގަންނަ ފަރާތަށް ބިލްޓް-އިން މައިކްރޯވޭވް އަވަން ނުވަތަ ސޯލޯ މައިކްރޯވޭވް އަވަންގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންދެއެވެ.
މައިކްރޯވޭވް އަވަނަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ސާދާ ކަމަކީ މެގްނެޓްރޯން އެއް ހިމެނޭ ދޮރެއް ހުންނަ ކެބިނެޓެކެވެ. އެއީ ހަމަ މައިކްރޯވޭވް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ބަހުން ބުނާނަމަ އަލްޓްރާ ހައި ފްރީކުއެންސީ (އެސްއެޗްއެފް) އުފައްދާ، އޭގެ އެހީގައި އުފެއްދުންތަކުގެ ހޫނު ޓްރީޓްމަންޓް ކުރިއަށް ގެންދާ މީހެކެވެ. މައިކްރޯވޭވް ރާޅުތަކުގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުން ކާނާގައި ހިމެނޭ ފެނުގެ މޮލިކިއުލްތައް ތެޅެން ފަށައި، އަމިއްލައަށް ހޫނުވެ، ވަށައިގެންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޫނުވެއެވެ. މިގޮތުން އުފެއްދުންތައް ކައްކާފައި ހުންނަނީ، ބުނާނަމަ އެތެރެއިންނެވެ. މައިކްރޯވޭވްގައި މަހާއި ޕޯލްޓްރީ ނުވަތަ މަސް ކައްކަން އެއްވެސް ސަރުބީއެއް ނުވަތަ ފެނެއް ބޭނުން ނުވާއިރު، ކާނާގެ ފައިދާހުރި ސިފަތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ.
މައިކްރޯވޭވް އަވަންގެ ބާވަތްތައް
ހުރިހާ މައިކްރޯވޭވް އަވަންތަކެއް ތިން ވައްތަރަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ.
މައިކްރޯވޭވް؛
މައިކްރޯވޭވްސް އަދި ގްރިލް؛
މައިކްރޯވޭވްސް، ގްރިލް އަދި ކޮންވެކްޝަން އެވެ.
ފުރަތަމަ ވައްތަރުގެ ކޮންމެ މޮޑެލްއެއްގައި ވެސް ޑިފްރޮސްޓްކޮށް، ކައްކައި، އަލުން ހޫނުކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއަށްވުރެ ތަފާތު ކެއުންތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި މައިކްރޯވޭވް ނުފުދޭތީ ޒަމާނީ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގެ މައިކްރޯވޭވް އަވަންތަކުގައި ގްރިލް ޖަހާފައިވެ އެވެ.
މި ގްރިލް އަކީ ދެ ވައްތަރެއްގެ ހީޓިން އެލިމެންޓާއި ކުއާރޓްސް އެވެ.
ގްރިލްގެ ހޫނުކުރާ މާއްދާގެ ސްޕައިރަލް ހުންނަނީ ވޯކިންގ ޗެމްބަރުގެ މަތީބައިގައި ކަމަށާއި، ބައެއް ފަހަރު ތިރީގައި ވެސް ހުންނަ ކަމަށެވެ. މި އިޚްތިޔާރުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތައް އެއްވަރަކަށް ހޫނުވުން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އާދައިގެ މައިކްރޯވޭވް އަވަނެއްގައި ހާސިލް ނުކުރެވޭ ވަރަށް ކެއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކްރިސްޕީ ކްރަސްޓް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ގްރިލްގެ މަގާމު ހޮރައިޒޮންޓަލް އިން ވަރޓިކަލް އަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެ އެވެ. ހުރިހާ ފައިދާތަކަކާއެކު ހީޓިން އެލިމެންޓް ގްރިލްގައި މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވުމުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ނިންމާލަދޭ އިތުރު އެއް ކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ.
ކުއާރޓްސް ގްރިލް ބިނާކޮށްފައިވަނީ މައިކްރޯވޭވް އަވަނުގެ މަތީގައި އެވެ. އެއީ ހޫނުކުރާ އެއްޗަކަށް ވުރެ މަދު ޖާގައެއް ނަގާ އެއްޗަކަށް ވާތީ، ވޯކިން ޗެމްބަރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް ބެހެއްޓޭނެ އެވެ. ކުއާރޓްސް ގްރިލް އަކީ ސްޓޭޝަނަރީ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ބާރު އަވަހަށް ލިބޭ އަދި ބެލެހެއްޓުމަށް މާ ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން މިކަމަށް ތަންކޮޅެއް އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.
ގްރިލް އާއި ކޮންވެކްޝަން ފަންކްޝަން އެކުލެވޭ މޮޑެލްތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ހަގީގީ ކަލިނަރީ މާސްޓަޕީސްތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. އެތަންތަނުގައި ތަފާތު ފަސް ގޮތަކަށް ކައްކާލެވޭނެ: މައިކްރޯވޭވް ބޭނުންކޮށްގެން، ގްރިލް ކުރުމުގެ އިތުރުން މައިކްރޯވޭވް އާއި ގްރިލް، ގްރިލް އަދި ކޮންވެކްޝަން، މައިކްރޯވޭވް އަދި ކޮންވެކްޝަން އެއްކޮށްގެންނެވެ. ކޮންވެކްޝަން މައިކްރޯވޭވްތަކުގައި ހޫނުކުރާ މާއްދާއަކާއި މުޅި ކެއްކުމުގެ ކޮޓަރިއަށް ވައި ބެހުމަށް ފަންކާއެއް ހުރެއެވެ. އޭގެ އަސަރަކީ އަވަނުގައި ކާއެއްޗެހި ފިހެލި ކަހަލަ އަސަރެއް ނަމަވެސް ބަދިގޭގެ ވައި ހޫނު ނުވާއިރު، ހޫނު މޫސުމުގައި ވެސް އިންތިހާއަށް ހޫނުވުމުން ވެސް ކައްކާ ޕްރޮސެސްގައި އުނދަގުލެއް ނުވެ އެވެ.
ގޭގައި އިލެކްޓްރިކް ކެޓަލަކާއި ކޮފީ މެކެރެއް ހުރުމުން ގްރިލް އާއި ކޮންވެކްޝަން އާއި އެކު ރަނގަޅު މައިކްރޯވޭވް އަވަނެއް ހުރުމުން ހޮބް އާއި އަވަން މުޅިން ދޫކޮށްލެވޭނެ އެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެ އަހުލުވެރި ނަމަވެސް ބޮޑު އުނދުންއެއްގެ ބަދަލުގައި ނަގަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ، ހުރިހާ އެއްޗެއް - ބްރޯތް އިން ފެށިގެން ކޮމްޕޯޓާއި ޕައި އާއި ހަމައަށް - މައިކްރޯވޭވްގައި ކައްކާލެވޭ ނަމަ؟ ކުދި ކެފޭތަކާއި އޮފީސް ބަދިގެތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ މިފަދަ މޮޑެލްތަކުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް ފުރިހަމައަށް ކުރިމަތިލާއިރު، ކައްކާފައި ހުންނަ ކާނާ ހޫނުކުރުމުގެ އިތުރުން ކުކުޅު ނުވަތަ މަސް ފިހެލުމާއި، މާފިން ފިހެލުމާއި، ކްރެކެރު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބެ އެވެ.
ނަމަވެސް އަރާމު ކުރުމުގައި ރަނގަޅު މިންވަރެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން ޖެހޭއިރު، ކޮންވެކްޝަން އާއި ގްރިލް އާއި އެކު އަވަނުގެ ޑިމައިންސް އެއް ވޮލިއުމްގެ ސާދާ މައިކްރޯވޭވްގެ ޑިމައިންސް އަށް ވުރެ މަތިވެ އެވެ.
މައިކްރޯވޭވް ވޮލިއުމް
މި ޕެރެމިޓަރަށް މައިކްރޯވޭވް އަވަންގެ ބާވަތާއި ގްރިލްގެ ބާވަތަށްވުރެ ކުޑަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ވޯކިންގ ޗެމްބަރުގެ ވޮލިއުމް ބިނާވެފައިވަނީ އެއްފަހަރާ ލޯޑްކޮށް ކައްކާލެވޭނެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 8.5 ލީޓަރުގެ ވޯކިންގ ޗެމްބަރ ވޮލިއުމް އެއް ހުންނަ މައިކްރޯވޭވް އަވަން އެއް މީހަކަށް ފުދޭއިރު، 13-19 ލީޓަރުގެ މޮޑެލް އަކީ ދެމީހަކަށް ފުދޭވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އާއިލާގައި 3 މީހުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭނަމަ 23-32 ލީޓަރަށް ފޯކަސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ވޮލިއުމް އަކީ ޙައްދެއް ނޫން! މެހެމާނުންނަށް ދައުވަތުދީ ޕާޓީތައް ބާއްވަން ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ކަމުދާނީ 38 އާއި 41 ލީޓަރާއި ދެމެދުގެ ވޮލިއުމްއެއްގެ އަވަނުން ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ފަސޭހައިން ބޮޑު ކުކުޅު، ޑަކް އަދި ގޫސް ވެސް ފިޓް ކުރެވޭއިރު، ފިހެފައިވާ އާފަލެއް ނުވަތަ ބޮޑު ތަށި ޕިލާފް ކައްކާލެވޭނެ ކަމަށެވެ . ނަމަވެސް ހަނދާން ކުރާށެވެ، ބިލްޓް-އިން ގްރިލް އަށް ވަކި ތަނެއް ބޭނުންވާތީ، މައިކްރޯވޭވް ޖަހާފައިވާ އަވަންތަކާއި، ފެންނަ ފެނުމުގައި އެއްގޮތް ގްރިލް ހުންނަ މައިކްރޯވޭވްތަކުގައި ވޯކިންގ ޗެމްބަރުގެ ވޮލިއުމް ތަފާތުވެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލް ވައްތަރު
މައިކްރޯވޭވް އަވަން ކޮންޓްރޯލްގެ ބާވަތުން ބޮޑުތަނުން ކަނޑައަޅަނީ އެ އަވަން ބޭނުން ކުރަން ކިހާ ފަސޭހަވާނެ ކަމެވެ. މިބާވަތުގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ގޮތެއްގެ ވެސް ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތައް ހުރެއެވެ.
އެންމެ ސާދާ އަދި އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ ކަމަކީ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް އެވެ. ދެ ރޮޓޭރީ ނަބް މެދުވެރިކޮށް ޑިވައިސްގެ ޕަވަރާއި އޭގެ އޮޕަރޭޓިން ޓައިމް ސެޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. އާންމުކޮށް ޓައިމަރ ސެޓް ކުރެވެނީ 30-60 މިނެޓަށެވެ.
އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލް ޕުޝް ބަޓަން ނުވަތަ ޓަޗް ވެސް ކުރެވިދާނެ އެވެ.
މި ބަޓަންތަކުގެ ސަބަބުން ޕަވަރ ލެވެލްތަކާއި، ކައްކާ ވަގުތާއި، ގްރިލް ނުވަތަ ކޮންވެކްޝަން މޯޑަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް މި ބާވަތުގެ މައިކްރޯވޭވް އަވަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ: މިއީ ސާދާ އަދި ފުދޭވަރަކަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ކީޕެޑްގެ ކައިރީގައި ރޮޓޭރީ ނަބެއް ހުރެއެވެ.
ޓަޗް ޕެނަލް މުޅިން އޮމާން ކަމުން ކެއްކުމުގެ ޕްރޮސެސް ފުރިހަމައަށް އޮޓޮމެޓިކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެ އެވެ. އާންމުކޮށް އޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމުދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރެސިޕީތައް ޕްރީ ޕްރޮގްރާމް ކުރެވޭއިރު، ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި މިފަދަ ރެސިޕީތައް މިހާރުވެސް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނެއެވެ. ހަމައެކަނި ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ބަރުދަނާއި ލިބެން ބޭނުންވާ ކެއުމުގެ ބާވަތެވެ. އަވަނުން އަމިއްލައަށް ބޭނުންވާ ވަގުތު ސެޓްކޮށް، މޯޑް ހޮވައި، ޕްރޮސެސް ނިމުމުން ބީޕް ކުރާނެ އެވެ.
ޕްލާސްޓިކް ބަޓަންތަކާ ހިލާފަށް ޓަޗް ބަޓަންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލުޔެއް ނުލިބޭއިރު، ލުއި ޓާޗަކުން ޓްރިގަރ ވެއެވެ.
އިތުރު ފީޗާސްތަކާއި އެކްސެސަރީޒްތަކެވެ
މައިކްރޯވޭވް އަވަންގެ އިތުރު އެއް މަސައްކަތަކީ ހޫނު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމެވެ، މިއީ ވަކި ކާނާތައް ތައްޔާރުކުރާއިރު މާބޮޑަށް ހިކިގެން ނުދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. މި ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ކާނާ ދެގުނައާއި ތިންގުނައަށް އަވަހަށް ކައްކާއިރު، އޭގެ ގުދުރަތީ ޓެކްސްޗަރ ހިފެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ.
މަސައްކަތްކުރާ ކޮޓަރިއަށް ވައިޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެވިދާނެ ނަމަވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމެކެވެ. ރަހަލާފައިވާ މަހުގެ ވަސް ނުވަތަ މަހުގެ ވަސް މިނިޓްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފިލައިގެން ގޮސް، ހޫނު ކާއެއްޗެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ޕަފް ނުވަތަ ޕައި ފިހެލެވިދާނެއެވެ.
މަލްޓި ލެވެލް ޕްލޭޓް ރެކްގެ ސަބަބުން އެއްފަހަރާ އެތައް ތަށިތަކެއް ހޫނު ކުރެވޭނެ އެވެ.
ދެ ގްރިލް ރެކް އާއި އެކު އެއް "ސެޝަން" ގައި ދެގުނަ ކާނާ ކައްކާލެވޭނެ އެވެ.
ބައެއް އަވަންތަކުގައި އޮޓޯ ވެއިޓް ފަންކްޝަނެއް ޖަހާފައި ހުންނައިރު، އެއީ ބިލްޓް-އިން އިލެކްޓްރޯނިކް ސްކޭލްސް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. މިފަދަ މޮޑެލްތަކުގައި، ވޯކިންގ ޗެމްބަރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އުފެއްދުންތަކުގެ ބަރުދަން ދައްކަން ނުޖެހޭނެ - މައިކްރޯވޭވް އަވަނުން އެކަން ކަނޑައަޅާނީ އަމިއްލައަށް.
ކްރަސްޓީ ޕްލޭޓް ކަމަށްވާ ކްރިސްޕް ޕްލޭޓްގައި ފްރައި ޕެންގައި ހުންނަ ފަދައިން އޭގެ މައްޗަށް ކާނާ ފިހެވޭނެ އެވެ. އެއީ ޚާއްޞަ ދަގަނޑަކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ 200 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އާއި ހަމައަށް ހޫނުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
އުފެއްދުންތެރިޔާ އިޢުލާންކުރާ “ޑަބަލް އެމިޝަން” ފަންކްޝަންގެ މާނައަކީ ރޭޑިއޭޝަން ސޯސް ދެބައިވެފައި ހުރުމެވެ. މި ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތައް އެއްވަރަކަށް ހޫނުވެ، އަވަނުގެ ވަރުގަދަކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ.
ބައެއް ފަހަރު މައިކްރޯވޭވް އަވަންތަކުގައި އިންޓަރެކްޓިވް މޯޑެއް ޖަހާފައި ހުންނައިރު، އެ މޯޑުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ވެސް ކައްކާލެވޭނެ އެވެ. ލީޑިންގ ސުވާލު ޑިސްޕްލޭގައި ދައްކާއިރު، ދެން އަންނަ ސުވާލު ފެންނަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ޖަވާބު ދޭށެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ސްކޯބޯޑުގައި ދައްކާ މެސެޖުތައް ވޮއިސް ޑަޕްލިކޭޓް ކުރެ އެވެ.
އިލެކްޓްރޯނިކް ކޫކްބުކް - މި ފީޗާގެ ސަބަބުން ވޮލެޓަށް ގަތުމުގެ ތެރޭގައި އަދި "ސްމާޓް" މައިކްރޯވޭވް އަވަން ގެއަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށްފަހު ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. ކުޑަކުއްޖަކަށް ވެސް ރެސިޕީތަކެއްގެ އެހީގައި ކައްކާލެވޭއިރު، ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އެ ރެސިޕީ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ވިސްނަން. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޒަމާނުގައި ކުޑަކުދިންނަކީ ބޮޑެތި މީހުންނަށްވުރެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާއި މާ ރަނގަޅު ރަހުމަތްތެރިންނެވެ.
ޗެމްބަރ އިންޓީރިއަރ އެވެ
ވޯކިންގ ޗެމްބަރުގެ އެތެރޭގެ ކޯޓިންގ ތަފާތު ވެދާނެއެވެ.
އިންމަލް އަކީ ފަހަރެއްގައި އެންމެ އާންމު އެއްޗެކެވެ. ސާފުކުރުމަކީ ސާދާ އަދި މާ ގިނަ ވަގުތު ނަގާ ކަމެއް ނޫން: ހަމައެކަނި މައިކްރޯވޭވްގެ ފާރުތައް ތެތް މަޑު ފޮތިގަނޑަކުން ފޮހެލާށެވެ.
ސެރަމިކް ކޯޓިންގ އަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، އެންމެ ކުޑަމިނުން އުނދުން އޭގެ ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ކުރާއިރު، އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އޭގައި ސަރުބީގެ ޒައްރާތައް ދިގުދެމިގެން ނުދާއިރު، ގޯސްކޮށް ފާރުތަކުގައި ހުންނަ ޕާރޓިކަލްތައް ފަސޭހައިން ސްޕޮންޖަކުން ނުވަތަ ނެޕްކިންއަކުން ދޮވެލައެވެ.
ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ވޯކިންގ ޗެމްބަރަކީ ޝައުގުވެރި ސިފައެއް، ބާރުގަދަ، އަދި މަތީ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ގިނަ ދުވަހު ކެތްކުރެވޭ ޗެމްބަރެކެވެ. އެކަމަކު، ހިތާމައަކީ، އެކަމަށް އަޅާލުމަށް ތަންކޮޅެއް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާތީއެވެ.
އާދައިގެ މައިކްރޯވޭވްތަކުގެ ބައެއް އަގުހެޔޮ މޮޑެލްތަކުގައި ފަސޭހައިން "އިންމަލްގެ ދަށުގައި" ކުލަ ޖަހާލެވިދާނެ އެވެ. މިފަދަ އަވަންތައް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ކައްކާފައި ހުންނަ ކާނާ ހޫނުކުރުމަށް ކަމަށް ބަލާއިރު، މި ކޯޓިން ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ދުވަހު ދެމިހުރެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ދުވަހު މަތީ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ހުރުމުން، ކުލައަށް ވާނެ ސީދާ ގޮތް ވާނީ: ފަސޭހައިން ފަޅައިގެން ދާނެ އެވެ.
ބްރޭންޑެއް ނިންމާނެ ގޮތް
ޝޮޕިންގްގެ ތަޖުރިބާއިން - އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި މުޅިން ރިއަލް - ދައްކާ ގޮތުގައި މައިކްރޯވޭވް އަވަންތަކުގެ އަގުތައް 100 ޑޮލަރާއި 2200 ޔޫރޯއާ ދެމެދުގައި ހުރެއެވެ. އަދި އެކި ވައްތަރުގެ އަވަންތަކުގެ މެދުގައި ވަކި އަގުގެ ތަފާތެއް ވިސްނޭނަމަ - އޭގެ ތެރޭގައި ގްރިލް، ކޮންވެކްޝަން ފަންކާ، ޑިސްޕްލޭ އަދި ޓަޗް ސްކްރީންގެ އަގު ހިމެނޭ، ދެން އެކި އުފެއްދުންތެރިންގެ އެއް ސެޓެއްގެ ފަންކްޝަންތަކެއް ހުންނަ މައިކްރޯވޭވް އަވަންތަކުން ވިސްނަން ޖެހެއެވެ. އެއް އެއްޗެއް ހަތަރަކަށް ގަނެވޭއިރު، ބުނަމާ ހިނގާ، ހަސަތޭކަ ދައްކަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އެހެން ނަމަވެސް އެއްގޮތެއް ނޫނެވެ. އަގުހެޔޮ ޕްރޮޑަކްޝަން މޮޑެލްތަކާއި ހައި އެންޑް މޮޑެލްތަކާ އަޅާކިޔަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ، ކޮންމެ ތަފްސީލެއް ޓެސްޓްކޮށް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފައިން ޓިއުން ކޮށްފައި ހުރެއެވެ! ފަހަރެއްގައި މިއީ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެ ނަމަވެސް ސޮލިޑް އަގުބޮޑު ސާމާނު ބޭނުންކުރުމަކީ އޭގެ އަގުހެޔޮ ސާމާނަށް ވުރެ މާ ހިތްގައިމު ކަމެކެވެ. މިއެލް، ބޮޝް، ސީމަންސް، ގަގްނޭއު ނުވަތަ ކުޕަރސްބުޝްގެ މައިކްރޯވޭވް އަވަންތަކުގައި، ސަރަހައްދީ މެޓީރިއަލް، ދޮރު ބިއްލޫރި، ބަޓަން ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ނަބްގެ ވަރަށް އަތްލުމުން ހިތްހަމަޖެހެއެވެ. މިފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ މޮޑެލްތަކަކީ ސްޓައިލިޝް ޑިޒައިންއަކާއި، އިތުރު ފަންކްޝަންތަކާއި ހިތްގައިމު ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ހުރުމާއި، އަދި އެއީ އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ޔަގީންކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ސާވިސް ލައިފް އަދި ވޮރެންޓީ
މައިކްރޯވޭވް އަވަންތަކުގެ ވޮރެންޓީ އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ވޮރެންޓީއަކީ އާންމުކޮށް 1 އަހަރު ކަމަށްވާއިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާވިސް ލައިފް 5 އަހަރާއި 8 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ތަފާތުވެއެވެ. ބައެއް ފިހާރަތަކުން މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިން އުފައްދާ މޮޑެލްތަކަށް ތިން އަހަރުގެ ވޮރެންޓީގެ ހިދުމަތް ދެ އެވެ.
އަދި އެންމެ ފަހުން
މިޒަމާނުގެ މައިކްރޯވޭވް އަވަނެއްގެ ހުރިހާ ތަފާތު ފަންކްޝަންތަކާއެކު، ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، އޭގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު އެއްޗަކީ ބިލްޓް-އިން ޓޯސްޓަރ، ހޫޑް ނުވަތަ ރިސީވަރެއް ނޫންކަމާއި، މިނިވަންކަމާއެކު އިންޓަރނެޓަށް ވަދެވޭނެ ޤާބިލުކަމެއް ނޫންކަމާއި، އަދި ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް “ ވާހަކަ ދެއްކުން". މައިކްރޯވޭވް، ގްރިލް އަދި ކޮންވެކްޝަން - އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާއެއްޗެހި ކައްކައި ނުވަތަ އަލުން ހޫނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެކެވެ.
ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ޑިސްޕްލޭ އަކީ ހިތްގައިމު އެއްޗެއް ނަމަވެސް "އަހަރެމެންގެ" ވޯލްޓޭޖް ދަށްވުމަށް މާ އެޑެޕްޓް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޓަޗް ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލްތަކުން ވެސް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ ނަމަ “ވޭންދެނިވި” ގޮތަކަށް ރިއެކްޓް ކުރާތީ، ހަމަ އެފަދަ މޮޑެލްތައް ގަންނަން އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ ސްޓެބިލައިޒާއެއް ގަތުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް 70 އާއި 200 އާއި ދެމެދުގެ ކޮންވެންޝަނަލް ޔުނިޓަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަވާށެވެ.
ކޮންމެ މައިކްރޯވޭވް އަވަންއެއް ހޮވަން ނިންމިޔަސް މުހިންމެއް ނޫން: ބިލްޓް-އިން ނުވަތަ ސޯލޯ، ފުލް ރޭންޖްގެ ފަންކްޝަންތަކާއެކު ނުވަތަ އެންމެ ސާދާ، މައިގަނޑު ކަމަކީ އެއީ ތިބާގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުރިހަމަކޮށް ބަދިގޭގައި ހަގީގީ އެހީތެރިއަކަށް ވުމެވެ، އަދި ރީތި ނޫން އަގުބޮޑު ފަރުނީޗަރެވެ. މި ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދެއްކީ މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވަން ޖެހޭ މައިގަނޑު ޕެރަމިޓަރުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ކުލައާއި ބައްޓަން ކަނޑައެޅޭނީ ހަމައެކަނި ތިމާއަށެވެ.

މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 26, 2024 11:24:08 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting