ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކެއް ރަނގަޅު - ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް ނުވަތަ އޮފްސެޓް؟

އޮފްސެޓް އެންޓެނާގެ ޑިޒައިން ހޮވާފައިވަނީ ކޮންވަރޓަރ އިން ލޯގަނޑުގެ ބޭނުންތެރި ސަރަހައްދު އޮއްބާނުލާ ގޮތަށެވެ. ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް އެންޓެނާއެއްގައި މައުންޓިން ބްރޭސް ޖަހާފައިވާ ކޮންވަރޓަރަކުން އޭގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ނިވާކުރެއެވެ. އެންޓެނާގެ ޖުމްލަ ސަރަހައްދު އިތުރުވުމުން މި އަސަރު ކުޑަވަމުން ދެއެވެ. އެހެންކަމުން 1.5 - 1.6 މީޓަރާއި ހަމައަށް އެންޓެނާ ސައިޒުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި އޮފްސެޓް އެންޓެނާ ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. އޮފްސެޓް އެންޓެނާއެއްގެ ފައިދާއަކީ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ވަށައިގެން ޖައްސާފައި ހުރުމުން ވިއްސާރަ ޖަމާ ނުވާތީ، ހާއްސަކޮށް ވިންޓަރުގައި ރިސެޕްޝަން ކޮލިޓީއަށް އަސަރު ފޯރާނެ އެވެ.

ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކެއް ރަނގަޅު - ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް ނުވަތަ އޮފްސެޓް؟
ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކެއް ރަނގަޅު - ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް ނުވަތަ އޮފްސެޓް؟
ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކެއް ރަނގަޅު - ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް ނުވަތަ އޮފްސެޓް؟
ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކެއް ރަނގަޅު - ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް ނުވަތަ އޮފްސެޓް؟ ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކެއް ރަނގަޅު - ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް ނުވަތަ އޮފްސެޓް؟ ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކެއް ރަނގަޅު - ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް ނުވަތަ އޮފްސެޓް؟Home | Articles

May 26, 2024 11:46:19 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting