ރަސްމީ މަންދޫބުގެ އަތުން ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ

ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ދުންފަތުގެ އިތުރުން އެލާޖީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ވަރުގަދަ ވަސީލަތެކެވެ. އެހެނީ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދުވާލަކު ސާދާ ތެތް ސާފުކުރުމާއި، ކުނި އުކާލުމާއި، ދޮސް އުކާލުމަކީ އެލާޖިކް މީހެއްގެ ހާލަތު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ފުދޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.
ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ވަރުގަދަ ފިލްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. އާދައިގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރުންނަށް ދޮންވެލިގަނޑާ ކުރިމަތިލާން ނުކެރޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ހާލަތު ގޯސްކޮށްދޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ކުދިކުދި ދޮސް ޒައްރާތައް ވައިގެ ތެރެއަށް އުފުލިގެން ގޮސް، ނުފެންނަ ދޮސް ވިލާގަނޑެއް އުފެދެނީ، އޭގެ ތެރެއަށް ނިވާވެގެން ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި. ބޮޑެތި ޕާރޓިކަލްތައް ފިލްޓްރޭޝަންގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް އަދިވެސް ބޭރަށް ގޮސް ވައިގެ ތެރެއަށް ވަދެއެވެ. ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ފެން ފިލްޓަރާއި ސެޕަރޭޓަރެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ފެނަކީ ގުދުރަތީ ސާފުކުރާ އެއްޗެއް ކަމުން، އޭގެ ސަބަބުން އޭގެ ސަބަބުން ދުންގަނޑު ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ނައްތާލައި، ދޮސް ފިލައިގެން ނުދެއެވެ. ހެޕާ ފިލްޓަރުތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ފެނުން ތެތް ނުވާ ދޮސްތަކަށެވެ.
ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ސަބަބުން ވައި ސާފުވެ، އެއީ އެލާޖީ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ތެތް ދޮސް ފިލްޓަރުގައި ޖަމާވެ، ދެން އަބަދަށްޓަކައި ގެއިން ނުކުންނަނީ ނަރުދަމާ މެދުވެރިކޮށް ފެން ޖަހައިގެންނެވެ. އަދި ރެއިންބޯ އަކީ ނޭދެވޭ ވަސްތައް ފިލުވައިދީ ވައި ތެތްކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.
ފުންކޮށް ސާފުކުރުމާއި، ދޮހާއި، ޖަނަވާރުގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ޒައްރާތަކާއި، ދޮސް މައިޓްސްގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންނަ ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގެ އެއަރ ޕިއުރިފިކޭޝަން ޕާފޯމަންސް އަކީ މިނިޓަކަށް 3 ކިއުބިކް މީޓަރު ކަމުން، އެލާޖީގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މަސްދަރުތަކުން އަވަހަށް އަދި ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ސަލާމަތްވެވޭނެއެވެ.
ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ ސާފުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ފައިދާހުރި އެންޓި އެލާޖިކް ފަރުވާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ. އެއީ ބޭނުންކުރަން ފެށިތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން މިހާރުވެސް ބަލީގެ ފާޅުވުން %60 ދަށްކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. އެލާޖީ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ބޭނުން ކުރާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސިއްހަތަށް ކުރިއެރުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ފައިދާހުރި ސާފުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވެއެވެ. އެމީހުންގެ ވުޖޫދުގެ 70 އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި އެމީހުންގެ އަސަރު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ރެއިންބޯސް އިން ވަނީ ސާފުތާހިރުކަމުގެ އާ މިންގަނޑުތަކެއް ތައާރަފްކޮށް ސާފުކުރުމަކީ އުފަލަކަށް ހަދާފައެވެ. މަތީ ފެންވަރުގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. ބައިސްޓްރޯބެންކުގައި ޑިޕޮސިޓް ކުރުމުން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާ އަދަދު ލިބޭނެ އެވެ.

ރަސްމީ މަންދޫބުގެ އަތުން ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
ރަސްމީ މަންދޫބުގެ އަތުން ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
ރަސްމީ މަންދޫބުގެ އަތުން ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
ރަސްމީ މަންދޫބުގެ އަތުން ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ރަސްމީ މަންދޫބުގެ އަތުން ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ރަސްމީ މަންދޫބުގެ އަތުން ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރHome | Articles

May 26, 2024 12:13:23 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting