ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރިންސިޕަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން

ގޭގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއަކީ ވެކިއުމް ކްލީނަރެކެވެ. އޭގެ އެހީގައި އެންމެ ތަރުތީބުވެފައިވާ އަދި ފޮތިގަނޑު ގިނަ އެޕާޓްމަންޓުގައި ފަސޭހައިން ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށް، އާދައިގެ ބްރޫމަކަށް ވުރެ މާ އަވަހަށް އެކަން ކުރެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ތިބާގެ އެޕާޓްމަންޓް ސާފުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގަޑިން ގަޑިއަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެއްގޮތަކަށްވެސް ބައިވެރިވާން ނުޖެހި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ، ހަލުވިކަމާއެކު މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުންދާ ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގެ ވާހަކަ، އެއީ ބުރަ މަސައްކަތުން އެޕާޓްމަންޓް ސާފުކުރާ، މުޅިން ބަލަހައްޓަން ނުޖެހި. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާ ލިބެނީ އިންސާނާގެ ޚިދުމަތުގައި މިފަދަ ތަޖުރިބާކާރު އަދި ކޮމްޕްލެކްސް މެކޭނިޒަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ބިނާވެފައިވަނީ ކޮން ކަމަކާ މެދު ހެއްޔެވެ... އަދި އެހެން ކަމަށްވާނަމަ، ދެން ތިބާގެ ޝައުގުވެރިކަން ފުރިހަމައަށް ފުއްދައިދެވޭނީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުން ކިޔައިގެންނެވެ މިފަދަ މެޝިންތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ ތަފްސީލު .
އަސާސީ ސްކީމާއި ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް
1. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ދެ ޓޭންކް ހުންނަ ކަމެވެ: އެއް ޓޭންކް ޑިޓާޖެންޓް އެކުލެވޭ ފެނަށް، އަނެއް ޓޭންކް ހަޑި ދައުރުވާ ޓޭންކަށް.
2. ފުރަތަމަ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮލިއުޝަން އެކަށީގެންވާ ޓޭންކަކަށް އުނގުޅަން ޖެހެއެވެ.
3. ޑިވައިސް އޮޕަރޭޓް ކުރާއިރު، ޑިޓާޖެންޓް ފްލެކްސިބަލް ސްޕެޝަލް ޓިއުބެއްގެ ތެރެއިން ހޯސްއަށް ގޮސް، ދެން، ޕްރެޝަރުގެ އަމަލުގެ ދަށުން، ސާފުކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި އެއްވަރަކަށް ބެހިގެން ދިއުމަށްޓަކައި، ނޮޒްލްގެ މުޅި މަތީގައި ސްޕްރޭ ކުރެވެއެވެ .
4. ސާފުކުރާއިރު ސާފުކުރާ ސޮލިއުޝަންގައި ދޮސް ޒައްރާތަކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ތެތްކަން ސުކްކޮށްގެން ސްޕްރޭ ކުރުމަކީ އެއްފަހަރާ ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ފުންކޮށް ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ، ދެން ސާފުކުރާ އޭޖެންޓަކާއެކު އުނގުޅާފައިވާ ސޮލިއުޝަން މަދު މިނިޓެއްހާއިރު ބެހެއްޓުމަށްފަހު، އޭގެ ފަހުން ފޯމް އެއްކޮށް، ހުރިހާ ނަޖިހެއް ޖަހައިގަންނަން ޖެހެއެވެ. ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ދައުރުވާ އެއްޗެއް އެހެން ކޮންޓެއިނަރަކަށް ވަދެ، ނޮޒެލް އިން ނިވާވެގެން ދެއެވެ. ރިވަރސް ސަކްޝަން އާއެކު ސާފުކުރަންޖެހޭ ސަރަހައްދުގެ މައްޗަށް ނޮޒެލް މަޑުމަޑުން ދުއްވަން ޖެހޭއިރު، އެހެން ނޫންނަމަ ތެތްކަން ފުރިހަމައަށް ޖަހައިގަންނަން ވަގުތު ނުލިބޭނެއެވެ.
5. ޑީޕް ކްލީނިންގ އެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، ދެން ކާޕެޓް މުޅިން ހިއްކުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއް ބައި މަޑުކުރަން ޖެހެއެވެ.
ފަހަތަށް ނިވާކުރުމަށްފަހު ސަރަހައްދު ތެތްވެފައި އޮތްނަމަ މިއީ ބާރު ދަށްވުމުގެ އިޝާރާތަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެއީ ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގަންނައިރު މި މޮޑެލްގެ ބާރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ސަބަބެވެ. އެއަށްވުރެ މަތީގައި ހުރިވަރަކަށް ޑިވައިސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އާދެ، ހަމަގައިމުވެސް، ފެން ޓޭންކުގެ ވޮލިއުމްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ، ސާފުކުރަންޖެހޭނެ ޖުމްލަ ސަރަހައްދަށް ބަލައިގެން.
ދޮވުމުގެ މޮޑެލްތަކުގެ މައިގަނޑު ފައިދާއަކީ ވައި ތާޒާކޮށް ހޫނުކޮށްދިނުމެވެ. އެކަމަކު އެމީހުންގެ އުނިކަންތައްތައް ވެސް އެބަހުރި: އެއީ އެހެން ވެކިއުމް ކްލީނަރުންނަށް ވުރެ އަގުބޮޑު އެއްޗެހި، މީގެ އިތުރުން ޑިޓާޖެންޓްތަކަށް އިތުރު ފައިސާ ބޭނުންވާނެ، އެއީ ބޮޑެތި އަދި ބަރު އެއްޗެހި، އެހެންކަމުން، އެއީ މެނިއުވަރެބިލިޓީ ދަށް އެއްޗެހި. އަދި ހަމައެހެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޑިވައިސް ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު ޑިސަސްޓެމްބަލްކޮށް، ޓޭންކްތައް ސާފުކޮށް، މުޅިން ހިއްކުމަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހުމެވެ.

ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރިންސިޕަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން
ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރިންސިޕަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން
ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރިންސިޕަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން
ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރިންސިޕަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރިންސިޕަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރިންސިޕަލްތަކާ ބެހޭގޮތުންHome | Articles

April 25, 2024 01:59:42 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting