ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާތައް

ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ބޭނުންކުރަނީ ހާއްސަ މޮޑިއުލޭޝަން ޓެކްނިކްސް އާއި ގާޑް އިންޓަވަލްސް އާއި ފަސްޓް ފޫރިއާ ޓްރާންސްފޯމް އާއި ގުޅިގެން އެންމެ މަތީ އަޑު އިމިއުނިޓީ އެވެ. އެއީ ސެކިއުރިޓީގެ މިންވަރާއި ޓްރާންސްމިޝަން ރޭޓާއި އެރަރ ކަރެކްޝަން ތަފާތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށެވެ. މި ފުރުސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ލޮކަލިޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޓީއަކަށް ވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓެރެސްޓްރިއަލް ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ސިސްޓަމްތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ.
ފަސްޓް ފޫރިއާ ޓްރާންސްފޯމްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޓްރާންސްމިޓަރުގެ އައުޓްޕުޓްގައި 8k މޯޑުގައި 6817 ނެރޯބޭންޑް ކެރިއަރ އަދި 2k މޯޑުގައި 1705 ކެރިއަރ ހުރެއެވެ. އިންޓަފެރެންސްގެ ސަބަބުން ރިސީވިންގ ޕޮއިންޓްގައި ވަކި އަދަދެއްގެ ކެރިއަރތައް ދަމަހައްޓައި، ބާކީ ހުރި ކެރިއަރތައް ރިސީވަރުގައި އިންވާސް ފޫރިއާ ޓްރާންސްފޯމް އެއް ކުރިމަތިވެ، އައުޓްޕުޓްގައި އަންޑިސްޓޯރޓްޑް ސިގްނަލް ލިބެއެވެ.
ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާއަކީ އެއް ފްރީކުއެންސީއެއްގައި ހިންގާ ބައެއް ޓީވީ ސެންޓަރުތަކުގެ އިތުބާރު ހުރި ރިސެޕްޝަންގެ ޒޯންތައް އެއްކޮށް ޖެހިފައިވާ ހާލަތެއްގައި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމެވެ. ޓެލެސެންޓަރުތަކުގެ ސިންކްރޮނައިޒޭޝަން ހިނގަނީ ލިބެން ހުންނަ ކޮންމެ ސެޓެލައިޓެއްގެ ފްރީކުއެންސީ ސްޓޭންޑަޑަށެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އެއް ކެރިއަރެއްގައި 6-7 ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް ޓްރާންސްމިޓްކުރާ ހުރިހާ ޓެލެސެންޓަރުތަކުން ވެސް ޕްރޮގްރާމް ޕެކޭޖް އެއްފަހަރާ އެއްގޮތަކަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
ލޯންޗް ކުރެވޭ ސިގްނަލްގެ ޕެރެމިޓަރސް ބަދަލުކޮށް، އެރަރސް އަދި މޮޑިއުލޭޝަން ޓައިޕްތައް އިސްލާހުކޮށްގެން، 8 މެގަ ހޯޒް ފްރީކުއެންސީ ބޭންޑުގައި 4.98 އިން 31.67 އެމްބީޕީއެސް އަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓްރާންސްމިޝަން ރޭޓް ހޯދުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.
ޓްރާންސްމިޝަން ކޮލިޓީ (2 އެމްބީޕީއެސް) އަށް ވަރަށް ކުޑަ ޝަރުޠުތަކެއް އަމިއްލައަށް އަހާނަމަ، މިއީ އެއް ކެރިއަރ ފްރީކުއެންސީއެއްގައި 2-16 ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އޭގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި (8 ޕްރޮގްރާމް އާއި ހަމައަށް) 4 އެމްބީޕީއެސް ގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި. އޭޓީއެސްސީއާ ހިލާފަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ސިގްނަލްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗާއާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގުޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، 525 އަދި 625 ލައިން ޑިކޮމްޕޮޒިޝަން އާއި އެކު ސްޓޭންޑަޑް އަދި ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ ފޯމެޓްތައް ވެސް އެއް ޓްރާންސްޕޯޓް ސްޓްރީމެއްގައި ހުރެދާނެ ކަމަށެވެ.

ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާތައް
ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާތައް
ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާތައް
ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާތައް ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާތައް ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާތައްHome | Articles

June 24, 2024 11:54:25 +0300 GMT
0.028 sec.

Free Web Hosting