ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮޔަ ޒަމާނުގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރޭގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއެކެވެ. އެއާ ނުލައި، ސާފުކުރާއިރު، ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންނަށް އެއީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަދި ކުރިން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޗޮއިސް ކުޑަނަމަ މިހާރު އެކި ފަންކްޝަންތައް ހުންނަ ތަފާތު އެތައް ވައްތަރެއްގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ކުޑަ ކޮޓަރިއެއް، ކާޕެޓެއް، ފަރުނީޗަރެއް ނުވަތަ ހެދުންތަކެއް ވެކިއުމް ކުރަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ ދެން ޑްރައި ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އަކީ ތިބާއަށް ޚާއްޞަ އެއްޗެކެވެ. މި ބާވަތުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އަގުހެޔޮ އަދި ކުދި ޑިމައިންސްތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެކެވެ. އަދި، “ހިކި” ވެކިއުމް ކްލީނަރސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: ކޮންވެންޝަނަލް (ބެލޫން) ވެކިއުމް ކްލީނަރސް، މިއީ ތަޅުންގަނޑު، ފަރުނީޗަރު، ކާޕެޓް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ކޮމްޕެކްޓް، ހަރަކާތްތެރިވާން ފަސޭހަ، ކެބިނެޓްތަކާއި ޕެންޓްރީތައް ސާފުކުރުމަށް ފަސޭހަ ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކެކެވެ. މިސާލަކަށް ދެންމެ އާ ސޯފާ މެޓްރެސްއެއް ގަނެގެން އެކްސިޑެންޓްވެގެން ހަޑިވެއްޖެނަމަ، ދެން ޑްރައި ވެކިއުމް ކްލީނަރަކުން ތިބާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ހައްލުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ފުލް ސައިޒް ވައްތަރެއްގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ވެސް ހުރިއިރު، މެނުއަލް ކްލީނަރަށް ވުރެ ބޮޑެތި އަދި އަގުބޮޑު ނަމަވެސް ގިނަ ފަންކްޝަންތަކާއި ޕްރޮސެސް އިންޑިކޭޓަރާއި ތަނަވަސް ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ވަށައިގެންވާ ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. ސާފުކުރާ އެއްޗެހި ބޮޑެތި ކޮޓަރިތަކުގައި ބޭނުންކުރާއިރު، އެއީ ނަޖިހާއި އެލާޖަންތަކާ ފުރިހަމައަށް ހަނގުރާމަކުރާ އަދި ސާފުކުރަން ފަސޭހަ އެއްޗެހި ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަދި ވަރަށް ބޮޑު އަޑުގަދަ އެއްޗެކެވެ.
ބިލްޓް-އިން ވައްތަރުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ފާރުތަކުގައި ނުވަތަ ތަޅުގައި ހަދާފައިވާ ވައި ޑަކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމްދަރުދީވެރި ވަސްތަކާއި ގެއްލުން ހުރި އެލާޖަންސް އެކުލެވޭ ހުރިހާ އެއްވެފައިވާ ދޮސް ނައްތާލަ އެވެ. މި ބާވަތުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސައިލެންޓް އެއްޗަކަށް ވާތީ، ޔުނިޓްގެ މައި ޔުނިޓް ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނެރެއެވެ. ޕަވަރ އާއި ސާފުކުރުމުގެ މިންވަރު އެހެން ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު، ފުދޭވަރަކަށް އަގުބޮޑު އަދި އިންސްޓޯލް ކުރަން ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. މަރާމާތު ކުރާއިރު ނުވަތަ ގެއެއް އަޅާއިރު އިންސްޓޯލް ކުރާއިރު، އެއީ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދު އެއްޗެހިތަކެކެވެ.
ވަށައިގެންވާ، ކުޑަ، ހޯސް އާއި ބުރުސް ނެތް މި އެއްޗެއް ކޮޓަރީގެ ވަށައިގެން އަމިއްލައަށް ހަރަކާތްތެރިވެ، ދޮސް އެއްކޮށް، އެއްޗަކާއި މީހުން ބައިޕާސް ވެސް ކޮށްލަ އެވެ. އިންޓްރިގްޑް ހެއްޔެވެ؟ މި އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ވައްތަރުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އަށް ކިޔަނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރސް - ރޮބޮޓްސް އެވެ. އެއީ ސާފުކުރުމުގެ ބައެއް ކަންތައްތައް ކަމަށްވާ ނޯމަލް، ފަސްޓް އަދި ލޯކަލް ފަންކްޝަންތަކެކެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރ - މި ރޮބޮޓަކީ ފަސޭހަ އަދި ރީތި ރޮބޮޓެއް ކަމުން، މިއީ ހޮސްޓެސް ސާފުކުރުމުން މުޅިން މިނިވަންކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ. ގޯސްތައް: އަގުބޮޑު އަދި ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއް ހުންނަ ކާޕެޓްތަކުގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ހިކި އަދި ތެތް ސާފުކުރުމާއި، ސްޕްރޭކޮށް، ތެތްކަން ޖަހައިގަނެއެވެ. ދޮންނަ ވައްތަރެއްގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކުން ކުޑަދޮރާއި ތަޅުންގަނޑު ދޮވެ، ކޮޓަރި ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް މީރުވަސް ދުވާ، ތަތްވެފައިވާ ސިންކެއް ވެސް ސާފުކޮށްދޭނެ ނަމަވެސް ގުދުރަތީ ކާޕެޓާއި ޕާކިޓް ސާފު ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އެއީ އާންމު ގޮތަކަށް ވުރެ ބަރު އެއްޗެހި ކަމުން ސާފުކުރުމަށްފަހު ފަރުވާތެރިވާން (ދޮވެ، ހިއްކުން) ބޭނުންވެއެވެ.

ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައްHome | Articles

May 21, 2024 16:24:33 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting