ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރު، ލެޕްޓޮޕް، ސެލްފޯން - މި ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއްގެ ސިފައާ އެކު ސްޕްލެޝް އެއް ގެނެސްދިނީ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އޭގެ ޤާބިލުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މީހެއްގެ ޚިޔާލު އަބަދަށްޓަކައި ބަދަލުކޮށްލުމުންނެވެ. އެކަމަކު މި ހުރިހާ ކަމެއް ފަނޑުވެގެން ދަނީ ދާދި ފަހުން ފެނުނު ޓެބްލެޓްތަކުގެ ކުރިން ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން ޒަމާނީ ގޭޖެޓްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ ހުރިހާ ހުވަފެންތަކާއި ފިކުރުތައް އަތުލައިގަތް ކަމަށެވެ. ދާދި ފަހުން ނިޔަލަށް ދެތިން ޑަޒަނަށް ވުރެ ގިނަ ޓެބްލެޓް މޮޑެލް ނެތްއިރު މިއަދު އެ މޮޑެލްތައް އެއްހާހަށް ވުރެ ގިނަ އެވެ. މިފަދަ ވައްތަރެއްގައި ތަޖުރިބާކާރު ޓެކްނިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ފަރާތުން ވެސް އޮޅުން ބޮޅުން ވުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވީމާ ޓެބްލެޓް ގަންނައިރު ބަލަންވީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ މިކަން އެނގެން ބޭނުންނަމަ ދެން މި ލިޔުން ކިޔަންވީ!
ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
އީ-ފޮތްތަކުން، މި ޓެބްލެޓަށް ދަނީ އިތުރު އޯޑިއަންސެއް ހޯދަމުންނެވެ. އީ-ފޮތެއްގެ ފައިދާ ގިނައެވެ. އާދައިގެ ފޮތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ޖާގަ ކުޑަ، ވަރަށް ބޮޑު ހަނދާން ހުންނަ، ގިނަ އީ-ފޮތްތަކުގައި ޕްލޭޔަރ ފަންކްޝަން ހުރެއެވެ. އެއީ ބޭރު ބަސްތައް ކިޔަވާ މީހުންނަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެކެވެ. މިހާރު ފަންނީ ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ ކުޑަކޮށް ދައްކާލަމާ ހިނގާށެވެ. އީ-ފޮތެއްގެ ސްކްރީން ބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ނަމަވެސް މިއީ މުޅިން ތެދެއް ނޫނެވެ. މައިގަނޑު ކަމަކީ ރަނގަޅު ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަނެކެވެ. ކިޔެވުމަށް އިތުރަށް އަރާމުކޮށް ޑައިގޮނަލް 5.6 އިންޗި އަށް ވާންޖެހޭއިރު، ރިޒޮލިއުޝަން 320 * 460 ޕިކްސެލް އަށް ވާން ޖެހެ އެވެ. އަދި އީ-ފޮތެއް ހޮވާއިރު ސްކްރީން ކަވަރަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ؛އެއީ އެންޓި ގްލޭއާ އަދި ރަނގަޅު ވިއުވިންގ އެންގްލެއް ހުންނަ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ފޮތެއް ހޮވާއިރު އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން، އޯންކޮށް، ކިޔަން ފަސޭހަތޯ ބަލާ، ސެޓިންގްސް ބަލާ، ހުރިހާ ކަމެއް ތިމާއަށް ކަމުދާތޯ ބަލާށެވެ. ބްރޭންޑްތައް ފަހަތުން ނުދާށެވެ، އެމީހުން ގިނަ ފަހަރަށް އޯވަޕްރައިސް ކުރާއިރު، މިކަން ރަޝިޔާގެ ފިހާރަތަކަށް ވެސް ތަންދޭ. އަގުތައް ހުންނަނީ 1800 އާއި 15000 ރޫބަލް އާއި ދެމެދުގެ އަގަކަށެވެ.
ޓެބްލެޓް ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރަކީ ޓަޗް ސްކްރީން ލެޕްޓޮޕްގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލެޕްޓޮޕް ކަމަށާއި، މިފަދަ ޓެބްލެޓްތަކަކީ އައިބީއެމް ޕީސީ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކާ ފުރިހަމައަށް ގުޅޭ ޓެބްލެޓްތަކާއި ފުރިހަމަ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ގިނައިން ވިންޑޯޒް، ލިނަކްސް، އެޕަލް މެކް އޮއެސް އެކްސް ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރަނީ އޮއެސްގެ ގޮތުގައި، އަބަދުވެސް ގުޅިގެން އުޅެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަދި ތާރީޚާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ. ޑައިގޮނަލް އަކީ 6 އިންޗި އާއި 11.6 އިންޗިއާ ދެމެދުގެ ދިގުމިނެކެވެ. ޕްރޮސެސަރ ފްރީކުއެންސީ 1 ގިގަހަޒް އިން 800 މެގަ ހޯޒް އަށް، ރެމް 1 ޖީބީ އިން 512 އެމްބީ އަށް، ޕަރމަނަންޓް މެމޮރީ 4 ޖީބީ - 64 ޖީބީ، 3ޖީ މޮޑެމް ބިލްޓް-އިން ނުވަތަ ނެތް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ޓެބްލެޓް ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ގަންނައިރު ފިހާރައިން ކުޑަކޮށް އަހުލުވެރިވުން ޔަގީން ކުރައްވާ: އަތުގައި ސަޕޯޓްކޮށް، އޮންކޮށް، ސެޓިންގްސް އަށް ދާށެވެ.
އިންޓަނެޓް ޓެބްލެޓުގައި ލެޕްޓޮޕަކާއި ސްމާޓްފޯނެއްގެ ސިފަތައް އެއްކޮށްލާފައިވާއިރު، އެއީ 3ޖީ އަދި ވައިފައި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓާ މެދު މެދުނުކެނޑި ގުޅާލެވޭ ޓެބްލެޓެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސައިޓްތަކާއި ޕޭޖްތައް ބަލާލުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ޓެބްލެޓެއް ކަމަށް ޓަޗް ސްކްރީނުން ލިބިގެންދެއެވެ އިނގިލީގެ އެންމެ ފަހަރަކު އަތްލުމުން ޓެބްލެޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައެވެ. އިންޓަނެޓް ޓެބްލެޓާއި ޓެބްލެޓް ޕީސީގެ ތަފާތު: ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއީ ޚަރަދު، މިއީ 4،500 އާއި 15،000 ރޫބަލް އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ؛ ދެވަނަ ކަމަކީ ވައިލެސް އިންޓަނެޓް؛ ތިންވަނަ ކަމަކީ، ރީޗާޖް ނުކޮށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާ ކަމެވެ؛ އެއީ ހެކަރުންގެ ހަމަލާތަކެއް ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
ޓެބްލެޓް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ސްކްރީން ޓެކްނޮލޮޖީގެ 2 ވައްތަރެއް ވެއެވެ: ރެސިސްޓިވް އަދި ކެޕޭސިޓިވް އެވެ.
ރެޒިސްޓިވް ޑިސްޕްލޭ އަކީ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ޕެނަލެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސްކްރީނެކެވެ. އޭގެ މަތީގައި ދެ ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ޕްލޭޓް އެއް ޖަހާފައި ހުންނައިރު، އެ ޕްލޭޓްތައް އެކަކު އަނެކަކާ ވަކިކޮށްފައި ހުންނަނީ ޑައިލެކްޓްރިކް އަކުންނެވެ. މިފަދަ ސްކްރީނެއްގެ ފައިދާތަކަކީ: އެހެން މެޓީރިއަލްތަކާ އަޅާބަލާއިރު އަގުހެޔޮވުމާއި، ސްކްރީންގެ ނާޒުކުކަން ބޮޑުވުމާއި، ކޮންމެ އެއްޗަކުން ވެސް ސްކްރީން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމެވެ.
މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގެއްލުންތައް: އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލި ޓްރާންސްމިޝަން ނެތުމުން، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިތުރު އަލިކަން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ، އަދި މިފަދަ ސްކްރީންތައް ވެސް އަވަހަށް ފަޅައިގެންދެއެވެ.
ކެޕޭސިޓިވް ޑިސްޕްލޭ - ޓަޗް ސްކްރީނެއް، ބިއްލޫރި ޕެނަލެއް ކަމުގައިވާއިރު، އޭގެ މައްޗަށް ރެޒިސްޓިވް މެޓީރިއަލް އެއް ތުނި ފަށަލައެއްގެ ގޮތުގައި އުނގުޅާފައި ހުރެއެވެ. ޕެނަލްގެ ކޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރޯޑް ޖަހާފައި ހުންނައިރު، ކޮންޑަކްޓިވް ލޭޔަރަށް ލޯ ވޯލްޓޭޖް އެލްޓަނޭޓިން ވޯލްޓޭޖެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
މިފަދަ ސްކްރީނެއްގެ ގެއްލުމަކީ ހާއްސަ ސްޓައިލަސްއެއް ގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމެވެ.
ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭއިރު، އެމީހުންގެ އަތުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޑެލްތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް، އެމީހުންގެ ކިބައިގައި ކުޑަ އެއް އުނިކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ. ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ސައުންޑް ކީ ސިންކް ވެ، ބައެއް ފަހަރު އަޑު އަމިއްލައަށް ފެއިލްވާ ނަމަވެސް ހެޑްފޯން މެދުވެރިކޮށް އަޑުއަހާނަމަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އަޑު އިވޭ، ޕިކްޗާ ކޮލިޓީއަށް ބަލާއިރު، އެއީ ހަމަ މޮޅު އެއްޗެކެވެ. އަދި އިތުރު އެއް ކުޑަކުޑަ އުކުޅެއް "ޗައިނީސް" ގެ، އިރުޝާދުތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަނެޓް ކިޔަވަން ޖެހޭނެ، އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތަކުގައި ރަޝިޔާ ބަހުން އެއްވެސް ބަހެއް ނެތުމުންނެވެ.
އަދި އިތުރު އެއް ނަސޭހަތެއް، ޓެބްލެޓެއް ގަތުމުގެ ކުރިން، އެތައް ފިހާރައަކަށް ގޮސް، ވިއްކާ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައި، ހުރިހާ ކަމެއް ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދީ، ކިޔައިދީ ދައްކާލަން ދޫކޮށްލާށެވެ. އަދި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އިންޓަނެޓް ވަށައިގެން ހިނގާލަ ހިނގާލާ، މިތަނުން ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް (ޕޮޒިޓިވް އަދި ނެގެޓިވް ރިވިއުތަކާއެކު) ހޯދައިގެން ނޫން، ހެޔޮ އަގެއްގައި ޓެބްލެޓެއް ގަނެވޭނެއެވެ. އުފާވެރި ޝޮޕިންގް އެއް.

ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

July 19, 2024 15:10:33 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting