ޕެނަސޮނިކް ޖަޕާނީޒް ފްރިޖްތަކުގެ ޚާއްޞަ ފެންވަރު

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޕެނަސޮނިކް އިން އުފައްދަނީ ހަމައެކަނި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯސް ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ.
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މި ކުންފުނިން އުފައްދަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ އިތުރުން، މޮޅު ފިނިކުރާ ޔުނިޓްތަކެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަންކަމެވެ.
އެމީހުންގެ މައިގަނޑު ތަފާތަކީ އަޑު ދަށްވުމެވެ، އަދި އާ، ހާއްސަކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްރޮޓެކްޝަނަކާއި ސީލްކޮށްފައިވާ މޯޓަރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، ހޫނުއަށް ހުށަހެޅުން ވަރަށް މަދުވެ، ގިނަ ދުވަހު ދިގުދެމިގެންދެއެވެ.
ޕެނަސޮނިކް ފްރިޖްތަކުގެ ރީތި އަދި ޒަމާނީ ޑިޒައިންގެ އިތުރުން ވެސް އެންމެ ފަސޭހަ އެއް ފްރިޖް އެވެ.
މިފަދަ ފިނިކުރާ ގިނަ މޮޑެލްތަކަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް މޮޑެލް ކަމަށް ބުނެވިދާނެ އެވެ. އާންމުކޮށް އެތަންތަނުގައި އެކި ދިމާލަށް ހުޅުވޭ ހަނި ދެ ދޮރު ޖަހާފައި ހުންނައިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރާ ޖާގަ ސަލާމަތްވެ، ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ޖާގަ ވަރަށް ކުޑައެވެ.
ޕެނަސޮނިކްގެ ގިނަ ފްރިޖްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ފަހުގެ ކޮމްޕްރެސަރާއި މަތީ ފެންވަރުގެ ދޮރު ސީލްތަކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި ކުޑަވެގެންދެއެވެ.
މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާކުރުމަށް، އެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ޗިލްޑް ރޫމްގެ ހާއްސަ ބައެއް އުފެއްދި އެވެ. މި ފްރިޖްތަކުގައި ޝެލްފްތައް ހަދާފައިވަނީ މަތީ ފެންވަރުގެ، ޓެމްޕަރޑް ގްލާސް އިން ކަމަށާއި، މިއީ ބޮޑެތި ލޯޑުތަކަށް ކެތްކުރެވޭ، މަތީ ސްޓްރެންތް އިންޑެކްސްއެއް އެކުލެވޭ ބިއްލޫރިތަކެއް ކަމަށެވެ. ފްރޮސްޓީ އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ފިނި ވައި ބެހިފައިވާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ތަފާތު ސައިޒެއްގެ ފަންކާއަކުންނެވެ.
ޕެނަސޮނިކް ފްރިޖްތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރަނީ ނޭދެވޭ ވަސްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރެވޭ އެންޓިބެކްޓީރިއަލް ޑިސްޕެންސަރެކެވެ. އެއާ ޑަކްޓްގައި ހިމެނޭ ކެޓަލައިސްޓަކީ ދުވާލަކު 24 ގަޑިއިރު އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެންމެ އާ މޮޑެލްތަކުގައި މި ފަންކްޝަން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ، އަށް ގުނައާ ހަމައަށެވެ.
މި ކުންފުނީގެ ފްރިޖްތައް، އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ ދިހަ ބްރޭންޑެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަނެއް ޕްލަސް އަކީ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ސާވިސް ކަމުން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބްރޭކްޑައުން ހުރި ތަންތަން ހޯދައި އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ކިޓުގައި އަބަދުވެސް ފިނިކުރާ ތަނަށް އަޅާލުމުގެ އިރުޝާދުތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ޕެނަސޮނިކްގެ ހުރިހާ ފްރިޖްތަކެއް ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައި ވެއެވެ: އެއް މޯޓަރު ހުންނަ ފްރިޖްތަކާއި ދެ މޯޓަރު ހުންނަ ފްރިޖްތަކެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ކޮންމެ މޮޑެލްއެއްގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާއިރު، އެ މެނޭޖަރުންގެ ތެރެއިން ކޮން މެނޭޖަރަކު އެހީތެރިވެދޭނެތޯ އިޚްތިޔާރު ކުރެވެ އެވެ. މިއީ އިތުރު ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމަކަށް ނުވަތަ ފްރީޒާ ޗެމްބަރާއި އެހެނިހެން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފިނިކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސިސްޓަމަކަށް ވެދާނެއެވެ.

ޕެނަސޮނިކް ޖަޕާނީޒް ފްރިޖްތަކުގެ ޚާއްޞަ ފެންވަރު
ޕެނަސޮނިކް ޖަޕާނީޒް ފްރިޖްތަކުގެ ޚާއްޞަ ފެންވަރު
ޕެނަސޮނިކް ޖަޕާނީޒް ފްރިޖްތަކުގެ ޚާއްޞަ ފެންވަރު
ޕެނަސޮނިކް ޖަޕާނީޒް ފްރިޖްތަކުގެ ޚާއްޞަ ފެންވަރު ޕެނަސޮނިކް ޖަޕާނީޒް ފްރިޖްތަކުގެ ޚާއްޞަ ފެންވަރު ޕެނަސޮނިކް ޖަޕާނީޒް ފްރިޖްތަކުގެ ޚާއްޞަ ފެންވަރުHome | Articles

May 22, 2024 19:40:05 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting